Presentatie

advertisement
Energieverlies
voorkomen
Kiezen voor talent
HR Netwerk Vlaamse Overheid
Iedereen heeft Talent!
Ik doe waar ik goed in ben
Het levert me energie op
Ik voel me gezien en
gewaardeerd
Ik twijfel aan mijn
competentie
Het kost me te veel energie
Ik voel me niet gezien en
gewaardeerd
Ik doe waar ik goed in ben
Het levert me energie op
Ik voel me gezien en
gewaardeerd
Ik twijfel aan mijn
competentie
Het kost me te veel energie
Ik voel me niet gezien en
gewaardeerd
burnout
TALENT
• Je stelt activiteiten uit….
• Over een grote hobbel….
• Dialogen in het hoofd, storende
gedachten, waar je wakker van ligt
• Als je het dan toch doet ben je
opgelucht
• Het kost enorm veel energie
• Het laadt je batterijen af
Denken in termen van output
1. Iedereen in ons gezin krijgt lekker, evenwichtig
en gezond voedsel
2. Onze woning is in goede staat, als er een
herstelling moet gebeuren dan gebeurt dat
3. Onze financiën zijn op orde, onze facturen
worden op tijd betaald
4. Onze kinderen worden begeleid bij hun studies,
de voortgang van de studies wordt begeleid
5. Ons gezin is een plek waar verrassingen,
uitstappen en reizen deel uitmaken van het plezier
6. In ons gezin heeft ieder genoeg kleren, worden
kleren op tijd gewassen en gestreken
7. Als iemand in ons gezin het moeilijk heeft, is er
altijd een luisterend oor te vinden
8. Vrienden en familie ervaren voldoende
verbinding en contact met ons
9. Onze tuin is onderhouden en is een gezellige
plek om te zitten
10. Op geregelde tijd worden bij ons
boodschappen gedaan en is onze voorraad
aangevuld
Scoor elk van
deze 10 ouputelementen, geef
jezelf telkens 0,
0,5 en 1 punt
Wat is je
totaalscore?
Denken in termen van competenties
1. Ik kook gezonde, lekkere en evenwichtige
gerechten voor mijn gezin
2. Ik zorg voor het onderhoud en herstel van
mijn woning
3. Ik betaal zelf op tijd onze facturen en hou
onze financiën bij
4. Ik begeleid mijn kinderen bij hun huiswerk en
bewaak de voortgang van hun studies
5. Ik zorg voor attenties, bedenk verrassingen,
bereid reizen en uitstappen voor
6. Ik zorg voor nieuwe kleren, voor het wassen
en strijken van kleren voor ons gezin
7. Ik ben een luisterend oor en word ook
opgezocht als iemand het lastig heeft in mijn
gezin
8. Ik zorg voor het onderhouden van de relaties
met vrienden en familie
9. Ik onderhoud de tuin, rijd het gras af en maak
het tot een gezellige plek
10. Ik doe aankopen en zorg dat in ons huis de
voorraad is aangevuld
Scoor elk van
deze 10
competenties,
geef jezelf telkens
0, 0,5 en 1 punt
Wat is je
totaalscore?
Denken in termen van competenties
Denken in termen van output
1. Ik kook gezonde, lekkere en evenwichtige
1. Iedereen in ons gezin krijgt lekker, evenwichtig
gerechten voor mijn gezin
en gezond voedsel
2. Ik zorg voor het onderhoud en herstel van
2. Onze woning is in goede staat, als er een
onze woning
herstelling moet gebeuren dan gebeurt dat
3. Ik betaal op tijd onze facturen en hou onze
3. Onze financiën zijn op orde, onze facturen
financiën bij
worden op tijd betaald
4. Ik begeleid mijn kinderen bij hun huiswerk en 4. Onze kinderen worden begeleid bij hun studies,
En van
waar
jij voor alsdehet
van jou
bewaak de voortgang
hunkies
studies
voortgang
vanafhangt?
de studies wordt begeleid
5. Ik zorg voor attenties, bedenk verrassingen,
5. Ons gezin is een plek waar verrassingen,
bereid reizen en uitstappen voor
uitstappen en reizen deel uitmaken van het plezier
Nadruk
op
competentiedenken
output
6. Ik zorg voor nieuwe kleren, voor het wassen
6. In onsof
gezien
heeftdenken?
ieder genoeg kleren, worden
het WAT ofkleren
nadruk
opgewassen
het HOE
en strijken van klerenNadruk
voor ons of
gezin
op tijd
en gestrekken
7. Ik ben een luisterend
oor en
7. Als iemand
in ons
gezin het moeilijk heeft, is er
Nadruk
opword
hetook
TEAM of nadruk
op het
INDIVIDU
opgezocht als iemand het lastig heeft in mijn
altijd een luisterend oor te vinden
gezin
8. Vrienden en familie ervaren voldoende
8. Ik zorg voor het onderhouden van de relaties
verbinding en contact met ons
met vrienden en familie
9. Onze tuin is onderhoud en is een gezellige plek
9. Ik onderhoud de tuin, rijd het gras af en maak om te zitten
het tot een gezellige plek
10. Op geregelde tijd worden bij ons
10. Ik doe aankopen en zorg dat in ons huis de
boodschappen gedaan en is onze voorraad
voorraad is aangevuld
aangevuld
Loyaal aan iedereen
maar niet aan jezelf en je eigen gezondheid:
Bezige bij: altijd zinvol en nuttig bezig willen zijn
Foutenspeurneus: streven naar foutloos werk
Ja-zegger: erg gevoelig voor het appél dat anderen op je
doen
FASE 1
Geen vuiltje
aan de lucht
FASE 2
Verwarring
door
onverwachte
reacties
FASE 3
Onhandig
reageren van
twee kanten
FASE 4
Het ontstaan
van beelden
in het hoofd
FASE 5
Het
verdwijnen
van écht
contact
FASE 6
Dialogen en
gedachten
die je niet
meer kunt
stilzetten
FASE 7
De fase van
de waarheid:
het kan alle
kanten uit
Het helpende patroon
- Ver weg van de context waar je vast in zit
- Warme gesprekken voeren met relevante anderen
- Contact maken met we je bent en je toekomstdromen
- Van daaruit een keuze maken wat je in de toekomst wil
- Losklikken uit de emotionele beklemming
BURNOUT…
HET IS LASTIG KIJKEN DOOR TWEE BRILLEN
LINEAIR KIJKEN ALS MOGELIJKE KATALYSATOR VAN
BURNOUT
= DENKEN IN TERMEN VAN OORZAAK EN GEVOLG
= DENKEN IN TERMEN VAN DADERS EN
SLACHTOFFERS
= DE ANDER VEROORZAAKT, IK ONDERGA
DE KLEM: ALS DE ANDER NIET VERANDERT, KAN IK
NIET VOORUIT
CIRCULAIR KIJKEN ALS PREVENTIE ÉN AANPAK
VAN BURNOUT
= DENKEN IN TERMEN VAN ONDERLINGE
BEÏNVLOEDING
= GEEN DADERS, GEEN SLACHTOFFERS
= HOE BEÏNVLOEDT DE ANDER MIJ EN IK HEM?
WEG UIT DE KLEM = HET (H)ERKENNEN VAN
WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING CREËERT NIEUW
GEDRAG
CIRCULAIR KIJKEN in gesprek
De circulaire vraag:
Wat denk jij dat ik
over jou denk?
CIRCULAIR KIJKEN in teams
Wat doen wij met z’n
allen waardoor twee
collega’s steeds meer de
indruk krijgen dat ze
een persoonlijk conflict
hebben
AANBEVELING 1
Na het lezen van dit
boek kan je nooit meer
zeggen dat er iemand
thuis zit
met een burn out
zonder je hier deels
mee verantwoordelijk
voor te voelen
AANBEVELING 2
Als het glas
halfleeg is,
leg dan
het ei op tafel
AANBEVELING 3
“We zien het al tien
jaar niet meer met hem
zitten, maar hebben
hem dat nooit echt
gezegd”.
Een pleidooi voor meer
transparant
leidinggeven
AANBEVELING 4
Kloon eens een
medewerker!
Hoeveel last
heb jij
van je
leidinggevende?
AANBEVELING 5
Wees geen
hooligan.
Wissel eens
van
spionkop
AANBEVELING 6
Preventie van
burn-out
door
het wegnemen
van de angel
AANBEVELING 7
Zonder
sherpa
raak je
niet
boven
AANBEVELING 8
Sta altijd
met
één been
binnen
en
één been
buiten
De organisatie
AANBEVELING 9
Bespaar miljoenen
euro’s!
Stop met
het nodeloos
bijspijkeren
van zwakke punten
AANBEVELING 10
“What doesn’t
kill you makes
you stronger”.
Een moeilijke
periode
kan je ook
sterker maken
Download