aanvraag distributiesteun application for distribution grant Vlaams

advertisement
aanvraag distributiesteun
application for distribution grant
Vlaams Audiovisueel Fonds vzw
Huis van de Vlaamse Film
Bischoffsheimlaan 38 - 1000 Brussel
T 02 226 06 30 - F 02 219 19 36
Aanvraag los van een specifieke deadline in te dienen (maar minstens twee maanden voor de
gepande release!)
Application to be submitted anytime, regardless of a specific deadline (minimum two months prior to the
scheduled release date!)
Afleveren bij of opsturen naar het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, Huis van de Vlaamse Film,
Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussel :
To be sent to or delivered at Flanders Audiovisual Fund npo, Flanders Film House, Bischoffsheimlaan 38, 1000
Brussels, Belgium :

1 papieren exemplaar van het volledige aanvraagdossier, ingebonden of geniet (geen
losbladige documenten of klasseermappen).

1 digitale versie van het volledige aanvraagdossier, in 1 (één) pdf-bestand. Dit pdf-bestand
dient te worden gemaild naar [email protected] én naar de betrokken projectbeheerder (zie
hieronder)
1 print version of the complete application (this form + all annexes), bound or stapled.
1 digital version of the complete application (this form + all annexes), in 1(one) pdf-file. This pdf-file
must be sent by e-mail to [email protected] as well as to the respective project manager (see below)
Projectbeheerder
e-mail
tel
kvanhellemont @vaf.be
[email protected]
[email protected]
02 226 06 51
02 226 06 49
02 226 06 50
Project manager
Animatie/Animation
Documentaire/Documentary
Fictie/Fiction
Karen Van Hellemont
Myriam De Boeck
Dirk Cools
belangrijke info
important information
datum indiening
date of application:
1.1
ORIGINELE TITEL van de film waarvoor distributiesteun wordt
aangevraagd
ORIGINAL TITLE of the film distribution support is applied for
RELEASETITEL in het betreffende territorium
TITLE the film will be released under in the respective territory
1.2
categorie/category
animatie
documentaire
documentary
animation
1.3
fictie
fiction
lengte/running time (in aantal minuten / in minutes)
’
Vlaams Audiovisueel Fonds vzw
- pagina 1/4 -
aanvraag distributiesteun
1.4
coördinaten/contact details
Producent
Distributeur
Belgian producer
Foreign Distributor
...
...
Bedrijfsnaam
Company name
Rechtsvorm
Legal form
Naam/Name
Voornaam/First name
straat + n°
street + house nr.
Postcode/Postal code
Stad/City
Land/Country
Tel
Fax
Gsm/mobile
e-mail
Website
2. VERTONING EN DISTRIBUTIE
SCREENING AND DISTRIBUTION
2.1
Datum van de wereldpremière (allereerste publieke vertoning in bioscoop of op festival)
(DD/MM/JJJJ)
Date of world premiere (first ever public screening in cinema or at festival) (DD/MM/YYYY)
2.2
Respectief territorium waarvoor distributiesteun wordt aangevraagd
Respective territory a distribution grant is applied for
2.3
Datum van ondertekening verkoopscontract tussen de producent (of zijn agent) en de
distributeur voor het respectieve territorium (DD/MM/JJJJ)
Date on which the sales contract between the producer or sales agent and the distributor for the
respective territory was signed (DD/MM/YYYY)
2.4
Datum van de geplande release in het respectieve territorium (DD/MM/JJJJ)
Scheduled release date in the respective territory (DD/MM/YYYY)
2.5
Totaalbedrag/Minimum Garantie betaald voor de rechten voor het specifieke territorium
Total amount/Minimum Guarantee paid for the acquisition of rights for the specific territory
€ (euro)
bedrag in lokale munt :
amount in local currency
2.6
TOTAALBEDRAG VAN DE GEVRAAGDE DISTRIBUTIESTEUN
TOTAL AMOUNT OF THE APPLIED DISTRIBUTION GRANT
€ (euro)
bedrag in lokale munt :
amount in local currency
Vlaams Audiovisueel Fonds vzw
- pagina 2/4 -
aanvraag distributiesteun
Naast het volledig ingevuld aanvraagformulier, ondertekend door de producent én de
distributeur, dienen volgende VERPLICHTE BIJLAGEN te worden aangeleverd
Attached to the completed application form, signed by both the producer and the distributor, MUST be the
following ANNEXES
1. Een ondertekende verklaring van de producent van de film (of zijn agent) dat aan alle
financiële verplichtingen werd voldaan door de aanvrager/distributeur
A signed statement from the film producer or sales agent that all financial obligations were met by the
applicant/distributor
2. Een afschrift van het definitieve verkoopscontract voor het respectieve territorium,
voorzien van alle handtekeningen
A copy of the final sales contract for the respective territory, provided with all signatures
3. Een door de distributeur opgesteld budget en financieel plan gerelateerd aan de release
van de film
A budget and financial plan related to the release of the film, created by the distributor
4. Een door de distributeur opgesteld bindend distributieplan, waarin duidelijk de
doelgroep en de strategie worden gedefinieerd en waarin duidelijk wordt aangegeven
wanneer, waar en op hoeveel prints de film wordt uitgebracht en voor welke extra
distributiekosten steun wordt gevraagd.
Als regel geldt dat alleen extra
distributiekosten bovenop de reeds door de distributeur geplande basisrelease voor
ondersteuning in aanmerking komen.
A binding distribution plan, developed by the distributor, with a clearly defined target group and strategy,
indicating in particular when, where and with how many prints the film is to be released, and for which
additional distributon costs support is needed. As a rule, only additional distribution costs which exceed
the basic release already planned by the foreign distributor, will be supported.
5. Een schriftelijke verklaring waarin de distributeur zich engageert tot het leveren van alle
in het reglement VAF/Filmfonds opgesomde ‘deliverables’ (hoofdstuk XVII, punten 13,
14, 15 en 16)
A written statement in which the distributor agrees to supply all the deliverables mentioned in the rules
and regulations of VAF/Filmfonds (chapter XVII, points 13, 14, 15 and 16)
6. Een schriftelijke verklaring waarin de distributeur bevestigt geen distributiesteun te
hebben ontvangen van een ander overheid, bvb het Media Programma van de EU
A written statement in which the distributor confirms not to have received any distribution support from
another public authority such as The Media Programme of the EU
7. Een schriftelijke verklaring waarin de producent aan het VAF/Filmfonds de opdracht
geeft om, ingeval er steun wordt toegekend, het bedrag rechtstreeks over te schrijven
op de bankrekening van de begunstigde distributeur
A written statement in which the producer instructs VAF/Film Fund, in case support is granted, to transfer
the amount directly to the bank account of the beneficiary distributor
Hiermee verklaart de producent van het project dat hij beantwoordt aan de definitie van
onafhankelijk producent, zoals bepaald in het reglement van het VAF/Filmfonds:
Conform artikel 2, 49° van het Vlaams decreet betreffende radio-omroep en televisie,
wordt de onafhankelijke producent gedefinieerd als volgt: de producent a) waarvan de
rechtspersoonlijkheid onderscheiden is van die van een omroeporganisatie; b) die
rechtstreeks noch onrechtstreeks over meer dan 15 percent van het kapitaal van een
Vlaamse omroeporganisatie beschikt; c) waarvan het kapitaal voor niet meer dan 15
percent in handen is van een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan
15 percent van het kapitaal van een Vlaamse omroeporganisatie bezit.
Vlaams Audiovisueel Fonds vzw
- pagina 3/4 -
handtekening producent
aanvraag distributiesteun
Hierbij verklaren de producent en de distributeur het van kracht zijnde reglement van het
VAF/Filmfonds (zie www.vaf.be > ALGEMENE INFO > REGLEMENTEN) grondig te hebben
doorgenomen en zich akkoord te verklaren met alle bepalingen van dit reglement.
Hereby the producer and the distributor confirm to have read the valid rules and regulations of VAF/Film Fund
(www.vaf.be > ALGEMENE INFO > REGLEMENTEN) and to agree to all terms of these rules and regulations.
Hiermee verklaren de producent en de distributeur dat de digitale versie van het dossier dat
bij deze aanvraag is gevoegd, volledig overeenstemt met en conform is aan het papieren
exemplaar, en geen afwijkende of daarmee tegenstrijdige informatie bevat.
Hereby the producer and the distributor confirm that the digital version of the application file completely
corresponds with and is fully conform to the print version of the application file, and that it contains no different or
contradictory information.
datum (DD/MM/JJJJ)
date (DD/MM/YYYY)
handtekening producent
handtekening distributeur
signature producer
signature distributor
Vlaams Audiovisueel Fonds vzw
- pagina 4/4 -
aanvraag distributiesteun
Download