Komend collegejaar (2017-2018) start het nieuwe

advertisement
Komend collegejaar (2017-2018) start het nieuwe programma van de bachelor Pedagogische
wetenschappen. Per september 2017 zal daardoor zowel de bachelor Pedagogische
wetenschappen als de bachelor Onderwijswetenschappen1 een nieuw curriculum hebben.
Huidige studenten die niet alle eerstejaarsvakken hebben behaald, komen terecht in een
overgangsregeling in het collegejaar 2017-2018. De overgangsregelingen staan beschreven in
de Onderwijs- en Examenregelingen 2017-2018. Deze zijn beschikbaar vanaf juni 2017.
Voor die tijd willen we jullie echter al informeren. Op deze pagina vind je daarom een
overzicht van deze overgangsregeling2.
Let op: voor de vakken AMLS en Filosofie wordt een derde kans georganiseerd in collegejaar
2016-2017. Mocht je deze vakken dit collegejaar niet met een voldoende hebben afgerond,
dan ontvang je hiervoor een mail voor het aanmeldformulier. De uitnodiging voor het
aanmeldformulier voor de derde kans van AMLS wordt verstuurd in de week van 8 mei. Mail
niet ontvangen? Neem contact op met de onderwijsbalie POWL.
De uitnodiging voor Filosofie wordt pas later verzonden, als de uitslag van de eerste kans en
het hertentamen bekend zijn.
Overgangsregeling Bachelor Pedagogische wetenschappen 2017-2018
1. Voor de studenten die in studiejaar 2016-2017 en eerder, onafgebroken waren
ingeschreven voor de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen blijft de Onderwijs- en
Examenregeling van het studiejaar bij de start van de studie van toepassing, onder de
volgende voorwaarden:
a) Begin juli 2017 wordt voor de onderdelen Algemene methodenleer en statistiek en
Filosofie van jaar 1 van het ‘oude’ bachelorprogramma, zoals vastgesteld in artikel
B.4.2 OER Bachelor Pedagogische wetenschappen 2016-17, nog één keer de
gelegenheid geboden tentamen af te leggen. De data van deze tentamens worden
uiterlijk acht weken van te voren aangekondigd via de website. Alleen studenten die
deze onderdelen reeds gevolgd hebben kunnen hieraan deelnemen.
b) De onderwijsonderdelen van bachelorjaar 2 zoals vastgesteld in de Onderwijs- en
Examenregeling Bachelor Pedagogische Wetenschappen 2017-18 artikel B.4.2.,
worden in het studiejaar 2017-18 voor het laatst aangeboden.
c) Reeds behaalde onderdelen uit het ‘oude’ bachelorprogramma blijven geldig met
inachtneming van artikel B5.11.
d) Onderdelen van het ‘oude’ programma die niet meer verzorgd worden, kunnen
worden vervangen door onderdelen uit het nieuwe programma overeenkomstig het
bepaalde in lid 3.
2. In bijzondere gevallen kan de examencommissie aan andere studenten dan die bedoeld in
het eerste lid toestemming verlenen om tentamens en examens af te leggen van het ‘oude’
bachelorprogramma. Het bepaalde in het eerste lid onder a, b, c en d blijft hierbij
onverminderd van kracht.
3. De volgende onderdelen uit jaar 1 van het bachelorprogramma Pedagogische
wetenschappen tot 2016-17, die nog niet met succes afgerond zijn, kunnen worden vervangen
door de volgende onderdelen van jaar 1 van het bachelorprogramma Pedagogische
wetenschappen 2017-18:
1
2
Per 1 september 2017 heet de opleiding Onderwijskunde Onderwijswetenschappen.
Overgangsregeling is nog onder voorbehoud zolang de OER nog niet definitief is vastgesteld.
Onderdelen BA1 Pedagogische
wetenschappen 2016-17 en
Bachelor Onderwijskunde 2016-2017
Inleiding pedagogiek (6 EC)
Geschiedenis (6 EC)
Inleiding onderwijskunde (6 EC)
Algemene methodenleer en statistiek (9 EC)
**
Argumentatieleer (3 EC)
Beleid (6 EC)
Philosophy of childrearing and education (6
EC)**
Sociale pedagogiek (6 EC)
Psychologie (9 EC)
Onderzoeksopzet (3 EC)
Onderdelen BA1 Pedagogische
wetenschappen 2017-18* en
Bachelor Onderwijswetenschappen 20172018
Inleiding pedagogische wetenschappen (6
EC)
Geschiedenis 6 EC (wordt nog één jaar
aangeboden)***
Inleiding onderwijskunde (6 EC)
Onderzoeksmethodologie (6 EC) én
Beschrijvende statistiek (6 EC)
Argumentatieleer 3 EC (wordt nog één jaar
aangeboden)***
Beleid en organisatie van onderwijs en
hulpverlening (6 EC)
Educational Ideals, Rights and Ethics (9 EC).
Studenten PW krijgen vrijstelling voor
Pedagogische ethiek (6 EC) in jaar 3.
Familie en gezin (6 EC)
Ontwikkelingspsychologie (6 EC) én
Persoonlijkheidsleer (3 EC)
Deel vak Onderzoeksmethodologie of volgen
webcolleges van Onderzoeksopzet 20162017 (beide voor 3 EC)**,***
* Het verschil in behaalde studiepunten wat ontstaat door het vervangen van onderdelen kan worden verrekend met het
aantal studiepunten in de vrije keuzeruimte van de bachelor. In totaal moeten minimaal 180 studiepunten behaald zijn voor
het bachelorexamen.
** Studenten die zowel Onderzoeksopzet (3 EC) als Algemene methodenleer en statistiek (AMLS; 9 EC) in 2016-2017 niet
hebben gehaald, dienen de modules Onderzoeksmethodologie (6 EC) én Beschrijvende statistiek (6 EC) volledig te volgen.
Studenten die de module Onderzoeksopzet (3 EC) niet hebben gehaald, maar wel AMLS wel met een voldoende hebben
afgerond, kunnen een deel van de module Onderzoeksmethodologie (in totaal 6 EC) volgen. Zij krijgen de mogelijkheid om
bepaalde colleges te volgen, namelijk de hoorcolleges waarin de stof van Onderzoeksopzet wordt behandeld. Zij krijgen ook
de mogelijkheid om de webcolleges van Onderzoeksopzet 2016-2017 te volgen. De studenten nemen deel aan het tentamen
Onderzoeksmethodologie, maar maken slechts een deel van de tentamenopgaven (ongeveer de helft).
Studenten die de Academische Opdracht (AO) van Onderzoeksopzet niet hebben gehaald krijgen in Semester 1, blok 1
(periode waarin Onderzoeksmethodologie wordt aangeboden), de mogelijkheid om de AO van Onderzoeksopzet 2016-2017
te herkansen. De AO zal in jaar 2017-2018 dezelfde zijn als de AO in jaar 2016-2017 en bestaat uit het geven van een
presentatie. Er wordt een bijeenkomst gepland waarin de studenten de presentatie kunnen geven. Voor studenten die de
werkgroepen niet of in onvoldoende mate hebben gevolgd, zal er één werkgroepbijeenkomst worden gepland waarin
studenten worden voorbereid op het maken van de AO.
*** Mogelijk blijven deelcijfers die in jaar 2016-2017 voldoende zijn voor de modules Geschiedenis, Argumentatieleer
en/of Onderzoeksopzet, geldig gedurende deze overgangsregeling. Hierover volgt nog definitief bericht.
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben over je planning, neem dan
contact op met de studieadviseurs.
Download