Voorb Specif Result bereiding fiek sche taten na g PET/CT

advertisement
 Voorb
bereiding
g PET/CT
T-onderzzoek bij patiënt
p
met
m diabe
etes
We vragen u om van
naf drie dage
en voor het o nderzoek on
nderstaand schema
s
te vvolgen en de
glycemie
e te meten op
p het uur van
n het gepland
de onderzoe
ek (zie beves
stigingsmail). Als de glyce
emie
minder d
dan 200 mg
g/dl is, kan u uw afspraakk bevestigen. Als de glyce
emie meer ddan 200 mg/d
dl
bedraagt moet u de dienst
d
Nucleaire geneeskkunde contacteren voor verdere
v
richttlijnen. Dit is
belangrijjk want ande
ers kan het onderzoek mo
ogelijk niet doorgaan op de geplandee dag.
Speciffiek schema bij dia
abetes/su
uikerziektte
U moet vvanaf 4 uur voor
v
het onde
erzoek nuchtter zijn (=gee
en vast voed
dsel eten, geeen suikerhou
udende
dranken drinken, gee
en parentera
ale of enterale
e voeding, geen glucose-infuus).
Overleg op voorhan
nd met uw behandelend
de arts of diabeteseduc
d
cator als u ttwijfels hebtt over dit
schema.. Na het on
nderzoek mag u ontbijtten en/of ee
en normale maaltijd etten. U mag ook uw
gebruike
elijk behande
elingsschema
a hervatten.

U ge
ebruikt tablettten of injecte
eerbare niet--insuline bevattende med
dicatie (Byettta®, Victoza®
®,
Bydu
ureon®, Lyxu
umia®, Metfo
ormine®):
 Metformine®
® (glucophag
ge/metformaxx ®): stoppen
n 48 uur voor het onderzzoek.
Onderzoek gepland
g
vóórr 11 uur: gee
en ontbijt en geen
g
medica
atie innemenn.
 O
 O
Onderzoek gepland
g
na 11 uur: vier u ur voor het onderzoek
o
on
ntbijten en m
medicatie inne
emen
((behalve Me
etformine® = glucophage =metformax ®).

puit insuline en
e het onderrzoek is gepla
and vóór 11 uur:
U sp
 1 langwerkende spuit (La
antus®, Leve
emir®, Insulin Basal®, Insulatard®). IIndien u ’s av
vonds
iinsuline spuiit: gebruikelijke dosis toe dienen. Indie
en u ’s ochtends spuit: 800% van de
g
gebruikelijke
e dosis toedie
enen (50% in
n geval van Insuman Bas
sal® of Insulaatard®).
 2 of 3 spuiten menginsulines (Novom
mix®, Humuline® 30/70, Humalog
H
Mixx®): ’s ochtends 50%
vvan de gebru
uikelijke dosiis toedienen .
 1 spuit langw
werkende ins
suline + één of meer spuiten kortwerk
kende/maaltijjdgebonden insuline:
z hoger.
 Langwerkende insuline: zie
de/maaltijdge
ebonden insu
uline (Novora
apid®, Apidra
a®, Humalogg®, Actrapid®
®,
 Kortwerkend
Humuline®, Insuman Ra
apid®): niet to
oedienen en geen ontbijtt.
osis aanhouden, geen bo
olus vermits geen ontbijt//maaltijd.
 Insulinepomp: gebruikelijjke basale do

puit insuline en
e het onderrzoek is gepla
ur: ontbijten en normale ddosis insuline spuiten
and na 11 uu
U sp
volgens schema
a. Vanaf 4 uur voor het onderzoek nuchter
n
blijve
en: geen inssuline spuiten en niet
eten
n.
Resulttaten na test (aan de hand
d van het specifiek
ke schem
ma)
Heeft u d
de bovenstaa
ande richtlijn
nen begrepen
n? Jaa / Nee Heeft u d
de richtlijnen
n kunnen toepassen?
Jaa / Nee
Welke m
medicatie nee
emt u?
…………
………………………………
………………
…………………
………………
………………
…………………
………
Wat hee
eft u de avond
d voor de tes
st gegeten?
…………
………………………………
………………
…………………
………………
………………
…………………
………
Glycem
mie: ……………………mg/dl
datum……
………..
uurr: ……………
……….
Download