Prinsvissen 2016 - De Baroniesche Hengelaars

advertisement
Prinsvissen2016
Tekstenfoto’s:BartvanZinnen
Goedbeginnen
HetstondaleentijdjeopdeagendavandeBaroniescheHengelaarsenmenigvisser.Eenjaarlijksterugkerendevenement.
HetisweerPrinsvissen!Op21meiwashetzover.StrijdveldwasdewaterkantbijdekinderboerderijindeHogeVught.
Vorigjaarstredenzesdeelnemersomdeprins(es)-titel,ditjaarwarenerachtinschrijvingen.Mettweeabsentenbleefhet
werkelijkeaantaldeelnemersgelijkaanvorigjaar.
Om08:30arriveerdendeeerstevissers.Despullenkwamenuitdeauto’senhetlokvoermetbijbehorendemadenwerden
inontvangstgenomen.DetweelaatstgenoemdeproductenwerdenaangebodendoorMeeuwisHengelsportBreda.
VrijwilligersAad,WillemenTwanstaanklaaromdevissersteinformerenenhelpenwaarnodig.Ookwerdenuitdehoge
hoedblinddestekkengetrokken.Eenaltijdspannendmomentvoordedeelnemer.Jekuntnatuurlijkeengoedevisserzijn,
eenvisrijkestekwerktaltijdinjevoordeel.Erwordtgevistopaantallen.Jekuntvandaagdusbetertienvoornsvangen,dan
vijfbrasemsoftweekarpers.
Tweeuurconcentratie
Om09:30geeftDBH-voorzitterAadhetstartschot.Despanningstijgt.Binnenlutteleminutenkomtdeeerstevisopde
kant.Erwordtgeconcentreerdgevist.Dieptenwordenuitgepeild,voerwordtkundigopdedaartoebestemdeplekken
geworpen.Devissenblijkenopdezezonnigedagpittigteverleidentoteenaanbeet.Devissersdoenverschillende
tactischeaanpassingen.Herenderlevertditvisop.Desfeerisopperbestendevissersgunnenelkaariets.Natweeuur
ploeterenbeëindigdAaddewedstrijd.Iederevissermaaktdebalansop.Zouhetgenoegzijnvoordewinst?
DenieuwePrins2016
Bijdeprijsuitreikingblijkthoespannendenpittigvissensomskanzijn.Erwordenintotaaltwaalfvissengevangen.Niet
minderdantienvissenkwamenopdekantbijKelvinVoesenek.GefeliciteerdmetdePrins-titel!Goedetweedewerd
broertjeSwenVoesenekmettweevissen.Bijdeanderevierdeelnemerswerdengeenaanbetenverzilverd.Dederdeprijs
werdhieromdoorlotinguitgereikt.VisserJelmerwasdegelukkige.Allewinnaars,vanhartegefeliciteerd!
Iederedeelnemendevisserkrijgteenfraaipakketmethengelsportspulletjes.Eenvollediggemonteerdeonderlijn,een
peillood,eenonthaaktangetjeeneendoosjemetloodjesinallerleimaten.OokhierheeftMeeuwisHengelsportBreda
latenziendejongegeneratievisserseenwarmharttoetedragen.Dedageindigeronddeklokvan12:00.Volgendjaar
gaanweopzoeknaardenieuwePrins.ZouKelvinzijntitelkunnenprolongeren?
Erismeertedoen!
Ditjaarzijnernogmeeractiviteiten,georganiseerddoordeBaroniescheHengelaars.Zokunjeop3juli2016meedoenaan
deGroteJeugdKarperdag.Jemaaktkennismetalleaspectenvanhetkarpervissen.Webeginnenom09:00eneindigende
dagrond15:00.Indeochtendkrijgjeuitlegoveronderlijnenensystemenenindemiddaggaanwelekkervissen!
Hebjijookzinommeetedoen?Hiermoetjezijn:
Kinderboerderij"ParkhoeveBredaNoord"indewijkHogeVucht.
Tussendedijken101
4826GWBREDA
Deelnameisgratis!Wehebbenplaatsvoor15deelnemers.Weleveninschrijvenvoor19juni2016.Jemageenvriendjeof
vriendinnetjemeenemen.Welevenvermeldenzijndeinschrijving.
InschrijvenkanbijWillemvandenAkkerviae-mailoftelefoon.Totdan!
E-mail:[email protected]
Telefoon:06-23584256
(Nietbereikbaarvan28meit/m07juni)
Download