mineralen in voedingssupplementen

advertisement
Wetgeving in beweging
Vitamines
& mineralen in voedingssupplementen
efrat slager en saskia geurts
er is veel gaande in de europese regelgeving over vitamines en mineralen in voedingssupplementen. een aantal veranderingen heeft al plaatsgevonden, anderen komen er nog
aan.
Maximale hoeveelheden
De volgende stap is het Europees vaststellen van maximale hoeveelZo is en wordt er gewerkt aan een lijst met toegestane vitamine- en
heden voor alle toegestane vitamines en mineralen die gebruikt mogen
mineraalverbindingen, maximale hoeveelheden, nieuwe aanbevolen
worden in een voedingssupplement. Tot op heden is het nog onbekend
dagelijkse hoeveelheden en gezondheidsclaims. De Nederlandse
hoe deze maxima precies vastgesteld gaan worden. Het is een lastige
brancheorganisatie voor voedingssupplementen, NPN geeft een over-
zaak, omdat hierover grote meningsverschillen bestaan tussen Euro-
zicht van de stand van zaken.
pese lidstaten. De Nederlandse voedingssupplementenbranche pleit
voor zo hoog mogelijke veilige maximale hoeveelheden. Zij ziet het als
Toegestane grondstoffen
onnodig om een maximum te stellen voor stoffen waarvoor het risico op
In Europa is het gebruik van vitamines en mineralen geharmoniseerd
ongewenste effecten extreem laag of zelf afwezig is, denk bijvoorbeeld
in de Europese richtlijn voor voedingssupplementen. Hierin is een lijst
aan vitamine B1 en chroom.
opgenomen met toegestane grondstoffen van vitamines en mineralen
die een fabrikant mag gebruiken, zoals l-ascorbinezuur als bron van
Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden
vitamine C of kaliumhydroxide als bron van kalium. Een dergelijke posi-
Op het etiket van een voedingssupplement staat het gehalte aan vita-
tieve lijst creëert gelijke concurrentie-voorwaarden tussen lidstaten en
mines en mineralen uitgedrukt als percentage van de aanbevolen dage-
kan de Europese marktwerking bevorderen.
lijkse hoeveelheid (ADH). Deze waarden zijn vastgelegd in de Europese
wet. In 2008 zijn de ADH’s voor de meeste vitamines en mineralen
In 2005 diende de industrie veiligheidsdossiers in bij de Europese
aangepast in het licht van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.
Commissie (EC) voor aanvullingen op deze lijst. De Europese voedsel-
voor vitamine C bijvoorbeeld is de ADH verhoogd van 60 mg naar 80
veiligheid Autoriteit (EFSA) heeft alle dossiers voor deze grondstoffen
mg. Automatisch zijn hierdoor de percentages van de ADH’s op het
beoordeeld. Op grond van deze beoordelingen stelt de EC nu voor om
etiket ook veranderd. Bevat een supplement 80 mg vitamine C, dan
65 vitamine- en mineraalverbindingen toe te voegen aan de lijst met
stond er eerder op de verpakking 133% van de AHD en is dat nu gewij-
toegestane grondstoffen. Dit jaar nog zullen verbindingen definitief
zigd naar 100%.
worden opgenomen in de wetgeving. Dit is een mooi resultaat, al ziet
NPN ook in dat de beoordeling voor sommige grondstoffen ongunstig
Gezondheidsclaims
heeft uitgepakt. Daarom bekijkt de brancheorganisatie momenteel de
“vitamine A is goed voor je ogen”, is één van de gezondheidsclaims
mogelijkheden om sommige ongunstige beoordelingen opnieuw in te
van vitamines. De regels voor het maken van dergelijke gezondheids-
dienen bij de EC.
claims zijn strenger geworden. De Europese Claimswetgeving met
daarin een lijst met toegestane claims, heeft grote invloed op de
branche voor voedingssupplementen waarvoor consumenteninformatie
op veel supplementen essentieel is voor gebruik. Deze wetgeving stelt
6
van Nature nr. 15 - 2009
WetgeviNg
dat gezondheidsclaims op producten wetenschappelijk onderbouwd
moeten zijn en dat de consument niet misleid mag worden. Dat is een
Nieuwe aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH’s) van
vitamines en mineralen*
goede zaak, maar in de praktijk zien we grote problemen ontstaan op
vitamine A (mcg)
800
Calcium (mg)
800
het gebied van evaluatie. NPN wil zoveel mogelijk verantwoorde claims
vitamine D (mcg)
5
Fosfor (mg)
700
behouden. Zij vindt het belangrijk dat er een goede informatievoorzie-
vitamine E (mg)
12
Magnesium (mg)
375
ning is over gezonde voeding naar de consument. recentelijk evalueerde
vitamine k (mcg)
75
IJzer (mg)
14
de EFSA de eerste serie gezondheidsclaims. veel ingediende claims
vitamine C (mg)
80
Zink (mg)
10
over vitamines en mineralen zijn positief beoordeeld. Enkele effecten
Thiamine (mg)
1,1
koper (mg)
1
van vitamines en mineralen zijn negatief beoordeeld. NPN bekijkt deze
riboflavine (mg)
1,4
Mangaan (mg)
2
nader. In de komende twee jaar zal de EFSA de overige claims beoor-
Niacine (mg)
16
Fluoride (mg)
3,5
delen waarna de EC beslist welke claims voor welke grondstoffen toege-
vitamine B6 (mg)
1,4
Seleen (mcg)
55
staan blijven. <<
Foliumzuur (mcg)
200
Chroom (mcg)
40
vitamine B12 (mcg)
2,5
Molybdeen (mcg)
50
Biotine (mcg)
50
Jodium (mcg)
150
Branchevereniging NPN
Pantotheenzuur (mg)
6
Natuur- & gezondheidsProducten Nederland (NPN) is de branchevereniging
kalium (mg)
2000
voor bedrijven die gezondheidsproducten in Nederland op de markt brengen.
Chloride (mg)
800
Zij zet zich er voor in dat het bedrijfsleven en de consument over een verantwoord aanbod van goede, veilige gezondheidsproducten kan beschikken en
*Richtlijn 2008/100/EG inzake de voedingswaarde- etikettering van levensmiddelen.
pleit voor een liberale wetgeving. Zie: www.npninfo.nl
van Nature nr. 15 - 2009
7
Download