Beschrijving van de Drie Donken Blaaskapel

advertisement
Drie Donken
Blaaskapel
Grinsel 74c
5271 TL Den Dungen
( 073-5941103
[email protected]
www.driedonkenblaaskapel.nl
Beschrijving van de kapel
Beschrijvingvandekapel
DrieDonkenBlaaskapel:
DeDrieDonkenBlaaskapeliseenkapeldiebestaatuiteen14talamateurmuzikanten,aangevuld
met1zangeresen2zangers.
DekapeltreedtopindeorigineleTsjechischeklederdracht(MoraviëregioKyjov)enspeeltookinde
zogenaamdeMoravischebezetting.DeDrieDonkenBlaaskapelisgevestigdinhetNoord-Brabantse
DenDungen,eenkleindorpnabij's-Hertogenbosch.
DemuzikantenvandekapelhebbenonderlingeensterkebandenveelgevoelvoordeTsjechischeen
Moravischevolksmuziek.Muziekdieeengrotegroepmensenergaanspreektendiewijalskapel,zo
professioneelmogelijkproberenuittevoeren.Tsjechischemuziekisemotie,geschrevenvanuithet
hart.
DeDrieDonkenBlaaskapelvertolktdeTsjechischeblaasmuziekalruim50jaarinbinnenen
buitenland.HierdoorzijngoedevriendschapsbandenontstaanmetgerenommeerdeTsjechische
blaaskapellen.DeDrieDonkenBlaaskapelonderleidingvanJosévandeKoevering,iseenbekende
engewaardeerdeblaaskapelindeBrabantseregioenverdaarbuiten.Demuzikantenstrevenernaar
dezemuziekopprofessionelewijzetevertolken.Zowelinstrumentaalalsvocaal.
Debetekenisvanonzenaamis:
Donken,bijdeFriezenbekendals”terpen”,zijnkleineheuvelsdiediendenalsveiligtoevluchtsoord
bijhoogwater.DeHooidonk,RijndonkenPoeldonkzijndedriedonkendieinDenDungennogzijn
overgebleven.Dezedriedonkenzijnverwerktinonslogo.
Download