Wonen en leven in een groep Beoordeling toetsopdracht 5: Wonen

advertisement
Wonen en leven in een groep
Beoordeling toetsopdracht 5: Wonen en leven in een groep
De toetsopdracht wordt beoordeeld aan de hand van het scoreformulier. Dit scoreformulier is
een lijst met criteria waaraan de opdracht moeten voldoen. Minimaal 75% van de criteria
moet met een voldoende beoordeeld worden voor een voldoende. De criteria met een *
moeten minimaal met een voldoende beoordeeld worden.
Naam cursist:
_____________________________________________
Nummer cursist
_____________________________________________
Criteria
Score cursist:
Geef aan:
onvoldoende,
voldoende, goed,
zeer goed
Competentie 9: Bewaken van de kwaliteit van leven van cliënten in een leefgroep.
De EVV is in staat om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van cliënten in een leefgroep
9.1 Houdt rekening met de specifieke aard en problematiek van
verschillende doelgroepen.
9.2 De zorg past binnen visie/beleid van de organisatie en overige
*
(wettelijke) bepalingen in de samenleving.
9.3 Verwijst de cliënt op efficiënte wijze naar de juiste
persoon/instelling in de regio door.
9.4 Maakt een juiste afweging/ stelt prioriteiten tussen individuele en
*
groepsbelangen.
9.5 Lost conflicten op een adequate wijze op.
*
9.6 Stuurt groepsprocessen.
*
9.7 Houdt rekening met veranderingen in de psychische en lichamelijke *
toestand en wensen van de cliënt.
9.8 Houdt rekening met veranderingen op het gebied van wonen en
welzijn in de samenleving.
9.9 Kan op een adequate manier met stresssituaties omgaan.
Totaalscore
…….. %
voldoende
Wonen en leven in een groep
POP = Persoonlijk Ontwikkel Plan
Persoonlijke gegevens
Naam deelnemer:
Wat ga ik doen?
Toetsopdracht:
-
Datum:
Competenties:
-
Welke vaardigheden ga ik hiervoor ontwikkelen?
Wat is mijn beginsituatie m.b.t. de bovengenoemde competenties?
In welke beroepssetting ga ik het uitvoeren?
Welk gedrag laat ik zien bij de afronding van de toetsopdracht?
Waaraan voldoet het eindresultaat van de toetsopdracht?
Welke actie hebt u ondernomen en uitgevoerd en welk resultaat is behaald?
Tijdsplanning:
Ondertekening:
Deelnemer:
Begeleider:
Docent:
Datum:
Maak een reflectieverslag van de opdracht.
Beschrijf:
Wat wilde ik bereiken?
Antwoord
>
Hoe heb ik dat aangepakt?
Antwoord
>
Wat ging er goed?
Antwoord
>
Hoe heb ik daarvoor gezorgd?
Antwoord
>
Wat ging er minder goed?
Antwoord
>
Wat zou ik de volgende keer anders doen, op welke manier en waarom?
Antwoord
>
Welke persoonlijke leerdoelen komen daaruit voort?
Antwoord
>
Hoe kan ik werken aan deze persoonlijke leerdoelen?
Antwoord
>
Beoordelingsformulier toetsopdracht 5: Wonen en leven in een groep
Naam student:
_____________________________________________
Nummer student:
_____________________________________________
Organisatie:
_____________________________________________
Naam begeleider in de praktijk:
_____________________________________________
Beoordeling toetsopdracht 5:
Beoordeling toetsopdracht 5 herkansing:
Handtekening cursist:
Handtekening begeleider in de praktijk:
____________________________
______________________________
Toelichting:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dit formulier insturen met het eind beoordelingsformulier.
Download