Rubriek 710 – Medisch gebruikte ruimten

advertisement
8-9-2015
Rubriek 710 –
Medisch gebruikte ruimten
1 september 2015
Wijzigingen medische ruimten
1
:
FOTO
Wijzigingen medische ruimten
2
1
8-9-2015
Nieuwe NEN 1010 vanaf oktober 2015
Belangrijkste items:
•
•
•
•
de term ‘klasse’ wordt vervangen door ‘groep’
‘groep 3’ komt niet meer voor, wat NIET betekent dat de
uitvoeringsvorm ‘klasse 3’ komt te vervallen.
de benaming van het begrip MES-keten (wordt medisch
IT-stelsel)
nieuwe begrippen zoals “medisch elektrisch systeem”
(niet te verwarren met MES-keten)
duidelijke leesbare uitleg van een alarm op het
“aardfout”-tableau
Wijzigingen medische ruimten
3
Nieuwe NEN 1010 vanaf oktober 2015
Belangrijkste items:
•
•
•
•
spanningsindicatoren op wandcontactdozen bij groep 2ruimten
essentieel deel van een installatie (mag korte tijd worden
onderbroken)
het (maximale) aantal van wandcontactdozen op een
medisch IT-stelsel
het aantal vereffeningspunten
Wijzigingen medische ruimten
4
2
8-9-2015
Kwaliteitswet zorginstellingen
(Kaderwet)
•
Artikel 3:
"De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening
op zodanige wijze, voorziet de instelling zowel
kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel
en materieel, en draagt zorg voor een zodanige
verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander
leidt of redelijkerwijs moet leiden tot
verantwoorde zorg."
Wijzigingen medische ruimten
5
Kwaliteitswet zorginstellingen
(Kaderwet)
Artikel 4:
“Het uitvoeren van artikel 3 omvat mede de
systematische bewaking, beheersing en
verbetering van de kwaliteit van de zorg.”
Wijzigingen medische ruimten
6
3
8-9-2015
NEN 1010:2015
groep 0
(710.2.5)
medisch gebruikte ruimte niet bedoeld voor het gebruik van
patiëntendelen en waar onderbreking (verstoring) van de netvoeding
geen levensbedreiging kan veroorzaken
Wijzigingen medische ruimten
7
NEN 1010:2015
groep 1
(710.2.6)
medisch gebruikte ruimten waar een onderbreking van de netvoeding
geen bedreiging vormt voor de veiligheid van de patiënt en die
bedoeld is voor het volgende gebruik van patiëntendelen:
— uitwendig;
— inwendig in enig deel van het lichaam, met uitzondering van
gevallen waarin sprake is van groep 2
Wijzigingen medische ruimten
8
4
8-9-2015
NEN 1010:2015
groep 2
(710.2.7)
medisch gebruikte ruimten bedoeld voor het gebruik van patiëntdelen bij
toepassingen zoals:
— handelingen die reiken tot in of aan het hart; of
— handelingen waarbij een onderbreking (verstoring) van de netvoeding
tot onaanvaardbare risico's voor de patiënt kan leiden
“groep 2 plus”
of
“groep 3”
en vele andere varianten
bestaan niet!!!
Wijzigingen medische ruimten
9
Raad van
Bestuur
DELEGEER
Bepalen van ruimteclassificatie
Ontwerp:
• installateur
• adviseur
Aanleg/uitvoering:
• installateur
Beheer:
• Installatieverantwoordelijke (IV)
• Technische dienst
Wijzigingen medische ruimten
•
•
•
•
•
•
•
Medisch personeel
Personen verantwoordelijk voor
medische veiligheid
Medisch instrumentele dienst
Klinisch fysicus
Installatieverantwoordelijke
(installateur)
(adviseur)
Het hoofd of de bestuurder is
verantwoordelijk voor het correct
classificeren
Installatieverantwoordelijke
is eerst verantwoordelijk voor de
elektrische installaties (uiteindelijk is
Raad Van Bestuur eindverantwoordelijk)
10
5
8-9-2015
Bepalen van de
ruimteclassificatie
Wordt er gebruik gemaakt van
patiëntendelen?
Kan onderbreking (verstoring)
van de netvoeding een
bedreiging vormen voor de
veiligheid van de patiënt?
Wordt er gebruik worden
gemaakt van patiëntendelen
waarbij handelingen tot in of
aan het hart plaatsvinden?
Uitvoeren op basis van risicoanalyse
START
wordt er gebruik
gemaakt van
patiëntendelen?
Nee
GROEP 0
Ja
kan onderbreking
(verstoring) van de
netvoeding een
bedreiging vormen
voor de veiligheid van
de patiënt?
Nee
GROEP 1
Ja
wordt er gebruik
gemaakt van
patiëntendelen waarbij
handelingen tot in of
aan het hart
plaatsvinden?
Nee
GROEP 2
Ja
Uitvoeren op basis
van risico-analyse
Wijzigingen medische ruimten
STOP
11
Oké …groep 2 op basis van
risico-analyse…?
Gebruiker:
“Welke medische handelingen mag ik hier doen?”
“Hoe kan ik dat zien/weten?”
Inspecteur:
“Zitten ze hier in of aan het hart?”
“Ik meet hier 12 millivolt op een steun, en nu?”
“Waar is de risicoanalyse?”
Installateur:
“Moet ik delen geïsoleerd opstellen? Zo ja, welke delen?”
“Waar sluit ik de vereffening van die elektrische deur op aan?”
De norm geeft de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen!
Het ziekenhuis kan de voorwaarden bepalen waarin hij zijn werk kan doen.
Wijzigingen medische ruimten
12
6
8-9-2015
Patiëntenomgeving
• Elk
gebied waarbinnen opzettelijk of
onopzettelijk contact kan plaatsvinden tussen
een patiënt en delen van het medisch elektrisch
materieel of medisch elektrische systeem of
tussen een patiënt en andere personen die
delen van het medisch elektrisch materieel of
medisch elektrische systeem aanraken.
• [BRON: NEN-EN-IEC 60601:2006, 3.79]
Wijzigingen medische ruimten
13
Patiëntenomgeving
• OPMERKING:
Dit is van toepassing wanneer de
positie van de patiënt vooraf is vastgelegd;
wanneer dat niet het geval is, moeten alle
mogelijke posities van de patiënt in aanmerking
worden genomen.
Wijzigingen medische ruimten
14
7
8-9-2015
Patiëntenomgeving
• OPMERKING
a: De gehele ruimte behoort te
voldoen aan de vastgelegde classificatie. Op
grond van risicoanalyse kan voor een (klein)
afgebakend deel van de ruimte buiten het
patiëntenomgeving hierop een uitzondering
worden gemaakt. Op grond van 710.3 moet dit
worden vastgelegd.
Wijzigingen medische ruimten
15
Patiëntenomgeving
• OPMERKING
b: De ruimte boven een verlaagd
plafond is niet een medisch gebruikte ruimte. De
installatie in deze ruimte, bijvoorbeeld voor de
voeding van verlichtingsarmaturen, moet aan de
relevante algemene bepalingen van NEN 1010
voldoen.
Wijzigingen medische ruimten
16
8
8-9-2015
Mate van galvanisch contact
Ruimteclassificatie
Mate van galvanisch contact
groep 0
• Geen galvanisch contact
klasse 1
• Uitwendig
• Inwendig/ tot in de lichaamsvloeistoffen,
maar niet tot in of aan het hart
groep 1
• Uitwendig
• Inwendig/ tot in de lichaamsvloeistoffen,
maar niet tot in of aan het hart
klasse 2
• Inwendig/ tot in de lichaamsvloeistoffen,
maar niet tot in of aan het hart
groep 2
• Inwendig in enig deel van het lichaam, ook bij toepassingen
die reiken tot in of aan het hart
klasse 3
• Inwendig in enig deel van het lichaam, ook bij toepassingen
die reiken tot in of aan het hart
Wijzigingen medische ruimten
17
Netspanningscontinuïteit
noodzakelijk?
Ruimteclassificatie
netspanningscontinuïteit noodzakelijk?
groep 0
onderbreking (verstoring) van de netvoeding mag geen
levensbedreiging veroorzaken
klasse 1
Nee, onderbreking van de netvoeding vormt geen
bedreiging voor de veiligheid van de patiënt
groep 1
Nee, onderbreking van de netvoeding vormt geen
bedreiging voor de veiligheid van de patiënt
klasse 2
Ja, spanningsuitval mag niet leiden tot onacceptabel
patiënten risico
groep 2
Ja, onderbreking (verstoring) van de netvoeding mag niet
tot onaanvaardbare risico's voor de patiënt leiden
klasse 3
Ja, spanningsuitval mag niet leiden tot onacceptabel
patiënten risico
Wijzigingen medische ruimten
18
9
8-9-2015
Vereffeningsysteem en
geïsoleerd opstellen
Ruimteclassificatie
Vereffeningsysteem;
maximale impedantie:
Geïsoleerd opstellen
groep 0
geen vereffeningsysteem
nee
klasse 1
≤ 0,1 Ω
nee
groep 1
≤ 0,1 Ω
nee
klasse 2
≤ 0,1 Ω
nee
groep 2
≤ 0,1 Ω
Indien noodzakelijk
klasse 3
≤ 0,1 Ω
ja
Advies:
gebruik ≥ 6 mm² !
Wijzigingen medische ruimten
19
Beveiliging voeding
wandcontactdozen
(algemeen gebruik)
Wijzigingen medische ruimten
20
10
8-9-2015
Ruimteclassificatie
Beveiliging
Maximaal aantal
wandcontactdozen
groep 0
overstroom- en
kortsluitbeveiliging
aanvullend met 30 mA
aardlekschakelaar
-
klasse 1
overstroom- en
kortsluitbeveiliging
aanvullend met 30 mA
aardlekschakelaar
-
groep 1
overstroom- en
kortsluitbeveiliging
aanvullend met
30 mA aardlekschakelaar
moet vooraf worden bepaald
klasse 2
Medisch Elektrische
Scheiding (MES keten)
per MES keten: 8 (enkele)
groep 2
Medische IT-stelsels
Moet vooraf worden bepaald
!!
klasse 3
Medisch Elektrische
Scheiding (MES keten)
per MES keten: 8 (enkele)
Wijzigingen medische ruimten
21
Waar moet o.a. rekening mee
worden gehouden
en wat moet “gezamenlijk”
worden bepaald en besloten
(deel 1)
Wijzigingen medische ruimten
22
11
8-9-2015
• Ruimteclassificatie:
groep 0, groep 1, groep 2
• Aanwijzen van vitale levensondersteunende
toestellen (uitschakeltijd vanuit installatie-eis 0,5
seconde)
• Welk gebied wordt patiëntenomgeving en hoe
stel ik die vooraf vast?
• Accepteer ik meer dan 10 mV (max. 100 mV) op
een object binnen/ buiten patiëntenomgeving?
Wijzigingen medische ruimten
23
• Welke
grote verbruikers (vermogen) zijn te
verwachten? (wellicht apart aan te wijzen
wandcontactdoos of CEE-form)
• Groepencodering wandcontactdozen
(bijvoorbeeld label: “TR 1+0 GR. 3N”)
• Functiecodering wandcontactdozen (bijvoorbeeld
label: “t.b.v. bloedverwarmer”)
Wijzigingen medische ruimten
24
12
8-9-2015
• Waar
zijn de grootste aardlekstromen te
verwachten?
• Wat te doen met twee aanliggende (bij elkaar
horende) ruimten …
Wijzigingen medische ruimten
25
Waar moet o.a. rekening mee
worden gehouden
en wat moet “gezamenlijk”
worden bepaald en besloten
(deel 2)
Wijzigingen medische ruimten
26
13
8-9-2015
• Aantal
noodzakelijke wandcontactdozen en
vereffeningspunten
• Bepaal een maximum aantal wandcontactdozen
op een medisch IT-stelsel
• Vermogen van het medisch IT-stelsel;1600 VA
(8A) t/m 3300 VA (16A)
Wijzigingen medische ruimten
27
• Rood-
of geelkleurig signaallampje bij aardfout
of overbelasting
• Doormelding van aardfout of overbelasting naar
GBS
• Welke delen stel ik geïsoleerd op?
• Hoe bouw ik daarmee het vereffeningssysteem
op?
Wijzigingen medische ruimten
28
14
8-9-2015
Maximale aanrakingsspanning
(710.414.2.1)
In medisch gebruikte ruimten van groep 1 en 2
mag de aanraakspanning onder normale
omstandigheden ten hoogste 100 mV zijn.
In medisch gebruikte ruimten waar handelingen
reiken tot in of aan het hart mag de
aanraakspanning zowel onder normale
omstandigheden als bij een eerste fout ten hoogste
10 mV zijn.
Wijzigingen medische ruimten
29
Maximale aanrakingsspanning
(710.414.2.1)
OPMERKING: Om een aanraakspanning van
ten hoogste 10 mV te realiseren, kan gebruik
gemaakt worden van geïsoleerd opstellen en/of
een sterpuntstructuur aanbrengen in het
vereffeningssysteem binnen het
patiëntengebied.
Wijzigingen medische ruimten
30
15
8-9-2015
Vermazing niet praktisch...
Wijzigingen medische ruimten
31
PE-leiding
Centrale aardrail
Kan zonder veel
moeite/ kosten geïsoleerd
worden opgesteld
(sub)aardrail 1
pendel(s)
wandcontactdozen
OK lamp
OK tafel
patiëntmonitor
Wijzigingen medische ruimten
(sub)aardrail 2
radiator
wandgoot
gas- en waterleidingen
e
een eventuele 3 (sub)aardrail (rail moet geschikt zijn)
elektrische raam- en deurkozijnen
“niet medische” PC/ monitor
32
16
8-9-2015
De (niet medische) toestellen, bijvoorbeeld een
elektromotor van een elektrische deur, dienen zo dicht
mogelijk op de centrale aardrail te worden aangesloten.
De bedoeling van deze opmerking is dat de te verwachten
aardlekstromen niet door/ binnen de patiëntenomgeving
(kunnen) gaan lopen. De aardlekstromen worden dan via
de PE-leiding afgevoerd.
Wijzigingen medische ruimten
33
Wijzigingen medische ruimten
34
17
8-9-2015
Bedankt voor uw aandacht
Wijzigingen medische ruimten
35
18
Download