Toon gehele stuk - Gemeente Heemstede

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 1 november 2016
ONDERWERP
Onderhoud of vervangen brug IJsbaanpad
SAMENVATTING
De werkzaamheden omvatten het vervangen van het brugdek, het vervangen van het vaste
dek door een ophaalbrug of het geheel vervangen van de brug op een andere locatie.
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 3 december 2015 hebben
omwonenden een alternatief plan ingediend voor de vervanging van de vaste brug aan het
IJsbaanpad door een draaibare brug. Door de aanleg van deze brug wordt het dan mogelijk
ligplaatsen te creëren langs de oevers in het water tussen de Wagnerkade en de
Strawinskilaan. De wethouder heeft op verzoek van de commissie samen met omwonenden
de mogelijkheden besproken. De initiatiefnemers zijn na onderzoek tot de conclusie
gekomen dat het project niet haalbaar is.
Geadviseerd wordt de brug niet te verhogen of te vervangen door een draaibare brug, maar
alleen het brugdek te vervangen.
BESLUIT B&W
1. De brug niet te verhogen of te vervangen maar alleen het brugdek vervangen;
2. De kosten voor de vervanging van het brugdek, á € 39.500, uit de voorziening Bruggen
en Beschoeiingen te financieren.
3. Het besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te
maken (B-stuk).
INLEIDING
Het brugdek is slecht en dient vervangen te worden. Bewoners van de Strawinskylaan
hebben bij de gemeente een verzoek ingediend de brug te verhogen. Hierdoor wordt het
mogelijk acht openbare ligplaatsen te creëren langs de oevers van de Wagnerkade en ook
langs de particuliere oevers van de tuinen van de Strawinskylaan nr. 40 t/m 60.
Uitgezocht is of dit mogelijk is en wat de extra kosten bedragen.
Om het water tussen de Bronsteevaart en de Cesar Francklaan bereikbaar te maken voor
boten dient de brug ca. 1 meter verhoogd te worden zodat een doorvaarthoogte van 1,20m
ontstaat. De brug dient goed begaanbaar te zijn. Er mag geen trap of steile helling (max.5
%) in het pad ontstaan. Dit is niet mogelijk op de huidige plaats. Er zal een nieuwe brug
gebouwd moeten worden, daar het brugdek aanzienlijk langer moet worden.
De kostprijs voor een geheel nieuwe brug is ca. € 110.000 (excl. 15% kosten ambtelijke
voorbereiding). Alleen het brugdek vervangen kost ca. € 39.500.
Een openbare ligplaats levert € 130 per jaar op. Indien 8 ligplaatsen kunnen worden
gerealiseerd levert dit de gemeente jaarlijks € 1040 op terwijl de kapitaallasten voor een
geheel nieuwe brug, € 3700 per jaar bedragen (bij een afschrijving in 30 jaar). De kosten
voor aanleg en onderhoud ligplaatsen, realisatie voldoende diepgang van de vaart en inning
precario zijn daarin nog niet verdisconteerd.
Geadviseerd wordt de brug niet te vervangen omdat de meerkosten fors zijn en niet in
verhouding staan tot de baten.
Behandeling commissie Ruimte d.d. 3-12-2015
Twee omwonenden spreken in. Zij presenteren een alternatief plan voor een draaibare brug,
de kosten hiervan worden ca. € 35.000 hoger geschat dan de vervanging van het brugdek.
682906
1/3
Collegebesluit
Collegevergadering: 1 november 2016
Conclusie voorzitter: de wethouder gaat op verzoek van de commissie samen met
omwonenden de mogelijkheden voor een andere brug nader onderzoeken
(participatietraject) en informeert tevens of hier draagvlak voor is bij alle
omwonenden.
Vervolg proces
De wethouder heeft zoals afgesproken met de initiatiefnemers contact gehad.
Tijdens dit gesprek is het ingediende ontwerp besproken, waarbij met name de veiligheid,
de bediening en de ligging in de openbare ruimte aan bod kwamen. Tevens is aangegeven
dat de initiatiefnemers zelf voor draagvalk en co-financiering moeten zorgdragen.
Zij zijn na verdere bestudering tot de conclusie gekomen dat deze brug niet geschikt
is om in de openbare ruimte aangelegd te worden, ook is gebleken dat slechts enkele
omwonenden bereid zijn een financiële bijdrage te leveren en alleen onder voorwaarde dat
de ligplaats bij verkoop van hun huis, aan de Wagnerkade, overdraagbaar is.
De initiatiefnemers zijn tot de conclusie gekomen dat het project niet haalbaar is.
Zij vragen de Raad aandacht voor het behoud van het historische IJsbaanpad.
Onderzoek op verzoek van de wethouder
De wethouder heeft nog laten onderzoeken of het haalbaar is het vaste brugdek te
vervangen door een eenvoudige handbediende ophaalbrug. Gebleken is dat de kosten dan
ca. € 20.000 hoger zijn dan een hogere vaste brug. Ook bij deze optie zijn bediening en
veiligheid belangrijke aandachtspunten.
MOTIVERING
1.1 Technisch dient alleen het brugdek te worden vernieuwd. Dit kan uit de voorziening
Bruggen en Beschoeiingen worden gefinancierd.
1.2 Indien wordt gekozen een geheel nieuwe brug te bouwen, dan dient een volledige plan
procedure te worden doorlopen.
1.3 Het burgerinitiatief blijkt niet haalbaar, zowel technisch als financieel heeft dit niet het
gewenste resultaat opgeleverd.
1.4 De wens van de bewoners van de Strawinskylaan en de Wagnerkade ligplaatsen te
creëren, wordt niet gehonoreerd met het vervangen van het brugdek.
FINANCIËN
Raming hogere brug
Een extern bureau heeft een raming opgesteld waar alle kosten en risico’s van de aanleg
van een nieuwe brug in zijn verwerkt. Deze komt uit op een bedrag tegen de € 110.000,(excl. ambtelijke kosten à 15%).
Raming eenvoudige handbediende ophaalbrug (op dezelfde locatie)
Ook deze raming is door het externe bureau opgesteld en de kosten (excl. ambtelijke kosten
à 15%) liggen ca. € 20.000 hoger dan een geheel nieuwe, hogere brug.
Raming nieuw brugdek
In de voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen is € 39.500 beschikbaar voor het
vervangen van het dek.
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
Over dit project wordt op de gebruikelijke wijze via brieven aan omwonenden, De
Heemsteder en de website gecommuniceerd.
682906
2/3
Collegebesluit
Collegevergadering: 1 november 2016
BIJLAGEN
 kenmerk:682978 onderwerp: Burgerparticipatie brug IJsbaanpad
 kenmerk:682974 onderwerp: reactie initiatiefnemers burgerparticipatie brug
IJsbaanpad
682906
3/3
Download