Afspraken Cliënt – Dichtbij bewindvoering 1. Cliënt verplicht zich tot

advertisement
Afspraken Cliënt – Dichtbij bewindvoering
1. Cliënt verplicht zich tot volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten,
uitgaven, lopende betalingsverplichtingen en saldi van alle bankrekeningen die op zijn/haar naam zijn
gesteld. Dit betekent dat hij/zij zich volledig inzet om te komen tot het voorkomen van financiële problemen
of te komen tot een totaaloverzicht van aanwezige financiële problemen.
2. Cliënt machtigt hierbij Dichtbij Bewindvoering om alle huidige en toekomstige inkomsten, daaronder
inbegrepen een eventueel recht op toeslagen, kinderbijslag en vakantiegeld, en dergelijke namens de cliënt
in ontvangst te nemen, en al het nodige ter uitvoering hiervan te verrichten.
3. Cliënt verplicht zich om volledige medewerking te verlenen aan de beschermingsbewindvoering en het
opstellen van een budgetplan. In het budgetplan wordt bepaald welke bedragen beschikbaar zijn voor de
vaste lasten, het huishoudgeld en de reserveringen. Dichtbij Bewindvoering behoudt zich het recht voor bij
gewijzigde omstandigheden het plan aan te passen.
4. Cliënt verplicht zich tegenover Dichtbij bewindvoering alle nota's en rekeningen die hij ontvangt
onmiddellijk aan Dichtbij bewindvoering te zullen aanleveren, zodat bij voldoende saldo voor betaling zorg
gedragen kan worden. Dichtbij bewindvoering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het
door de cliënt niet tijdig aanleveren van deze nota's en rekeningen en/of een te laag saldo om zorg te
kunnen dragen voor betaling. De te betalen bedragen zullen ten laste komen van het tegoed van de cliënt
bij de bank. Cliënt zal zelf geen toezeggingen en/of betalingen aan een schuldeiser doen, maar zal deze
doorverwijzen naar Dichtbij bewindvoering.
5. Dichtbij bewindvoering verplicht zich om in overeenstemming met het gestelde budgetplan
wekelijks/maandelijks aan cliënt een bedrag ter beschikking te stellen voor huishoudelijke uitgaven, indien
hiervoor voldoende saldo is na betaling van de vaste lasten. Na een daartoe gericht verzoek van cliënt kan
(kunnen) in onderling overleg (een) extra bedrag(en) worden uitbetaald, indien hiervoor voldoende saldo is.
6. Er zal met name in de beginfase frequent contact plaatsvinden met cliënt ten behoeve van het
inventariseren en stabiliseren van de financiën. Naarmate de situatie stabieler wordt en zaken goed lopen,
zal dit contact afnemen. Contactmomenten en -frequentie worden met cliënt besproken. Contact vindt met
name plaats via e-mail of telefonisch.
7. Cliënt heeft gedurende de looptijd van het beschermingsbewind recht op inzage in de financiën. Cliënt
verplicht zich Dichtbij bewindvoering tijdig op de hoogte te stellen, indien hij hiervan gebruik wil maken.
Cliënt kan daarnaast gebruikmaken van https://Mijn.Onview.nl. Hier kan cliënt inzage krijgen in de mutaties
tot een week terug.
8. Cliënt verplicht zich tegenover Dichtbij bewindvoering om geen nieuwe schulden en/of verplichtingen
aan te gaan, tenzij Dichtbij bewindvoering vooraf schriftelijk is geraadpleegd en aan cliënt schriftelijk
toestemming is verleend door Dichtbij bewindvoering. Hieronder valt onder andere het aangaan van
nieuwe overeenkomsten/betalingsverplichtingen, het laten ontstaan van een negatief saldo op een banken/of girorekening, evenals het verder op laten lopen van een bestaand negatief saldo op een dergelijke
rekening.
9. Cliënt geeft wijzigingen over zijn/haar persoonlijke en financiële situatie, bijvoorbeeld inkomenswijziging,
verhuizing, gezinsuitbreiding, ander werk, ontslag, uitkeringssituatie, etc. direct en uiterlijk binnen 3 dagen
mondeling en schriftelijk door aan Dichtbij bewindvoering. Dichtbij bewindvoering aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de gevolgen van het door de cliënt niet tijdig doorgeven van voornoemde
wijzigingen.
10. Dichtbij bewindvoering kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet of niet volledig uitvoeren
van het budgetplan; het niet kunnen voldoen van facturen en/of uitbetaling van het
wekelijkse/maandelijkse leefgeld wegens het ontvangen van minder en/of te weinig inkomsten of
door verhoging van de maandlasten. De cliënt blijft in iedere situatie zelf aansprakelijk en verplicht
zich om voldoende inspanning te leveren om ervoor te zorgen voldoende inkomsten te verwerven
om het budgetplan en/of facturen te kunnen voldoen.
11. Dichtbij bewindvoering kan eventueel aanvullende voorwaarden stellen. Deze worden dan schriftelijk
aan dit overzicht toegevoegd.
12. Cliënt stemt ermee in dat er een nieuwe betaal- en spaarrekening wordt geopend op zijn/haar naam,
waarna er een volmacht wordt afgegeven aan (de vertegenwoordiger/ster van) Dichtbij bewindvoering,
zodat hij/zij deze rekeningen kan beheren. Kosten die de bank berekent voor het in stand houden van de
rekening, komen voor rekening van de cliënt zelf. Tevens kan en mag cliënt zelf niet beschikken over, dan
wel via internetbankieren inzage hebben in, de beheerrekeningen (betaal/spaarrekeningen). Cliënt mag
nimmer zonder toestemming een incasso laten opvoeren op de beheerrekening zonder toestemming van
Dichtbij bewindvoering.
13. Cliënt machtigt Dichtbij bewindvoering hierbij alles te doen wat voor een goed verloop van het
beschermingsbewind nodig is. Hieronder wordt ook verstaan het inwinnen van inlichtingen bij derden,
waarbij Dichtbij bewindvoering tot geheimhouding van de verkregen informatie verplicht is.
14. De gegevens van de cliënt worden opgenomen in een bestand als bedoeld in de Wet bescherming
persoonsgegevens.
15. Een klachtenreglement is uitgereikt aan de cliënt.
16. De tarieven voor beschermingsbewindvoering worden geconformeerd aan de LOK-tarieven en worden
jaarlijks geïndexeerd. Deze kosten worden maandelijks in rekening gebracht en automatisch geïncasseerd
van de beheerrekening. Indien recht bestaat op bijzondere bijstand voor de kosten van het
beschermingsbewind wordt bijzondere bijstand aangevraagd.
17. De bewindvoerder verricht nooit een overboeking naar de rekening van de bewindvoerder die anders
zijn dan de tarieven die hij in rekening mag brengen. In uitzonderlijke gevallen kan de bewindvoerder een
voorschot geven in het geval van calamiteiten. Dit voorschot wordt zodra het kan terug gevorderd van
cliënt. Deze boeking worden in het dossier apart gedocumenteerd.
De bewindvoerder betaalt van het saldo van cliënt nimmer andere facturen die niet aan cliënt toebehoren.
Cliënt kan middels een inlogcode alle transacties op de beheerrekening van client volgen.
18. Het doel van beschermingsbewind is primair dat de financiën uit handen worden genomen om
zodoende te zorgen voor een stabiele financiële situatie en het eventueel zo mogelijk, door het inschakelen
van derden, oplossen van schulden.
19. Cliënt kan bellen op maandag en dinsdag: 18.30-20.00u, donderdag 10.00-11.30 en 14.00-15.30u. De voorkeur
gaat uit naar contact per e-mail. Er wordt gestreefd naar beantwoording van mail binnen twee werkdagen.
Extra leefgeld dient bij voorkeur tenminste 3 werkdagen vooraf per e- mail (indien mogelijk) te worden
aangevraagd. Het e-mailadres waar cliënt berichten naar toe kan sturen is: [email protected].
De bewindvoerder kan andere tijden en/of wijze van bereikbaarheid meedelen die dan gelden tussen cliënt
en de bewindvoerder.
Door ondertekening van deze overeenkomst, geeft cliënt aan bekend te zijn en akkoord te gaan met
bovengenoemde voorwaarden, rechten en plichten.
Deze overeenkomst zal ingaan op het moment dat het beschermingsbewind is ingesteld op grond van een
door de rechtbank afgegeven beschikking.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend op …................. te …...................................
Cliënt:
Naam partner:
Handtekening
Handtekening partner
De bewindvoerder: M. van Bokhoven
Handtekening
Download