Downloaden

advertisement
QUICKSCAN VAN TOEPASSINGEN IN DE DOMINANTE
CLUSTERTRENDS
Een overzicht van relevante voorbeelden voor het publiek domein
Erasmus Universiteit Rotterdam
Center for Public Innovation
Rotterdam, maart 2011
INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE
3
1
1.1
UITGANGSPUNT: TRENDANALYSE
Inleiding
5
5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
HET MOBIELE, LOCATIEBEWUSTE INTERNET
Inleiding
Mobiel internet en dienstverlening
Mobiel internet en openbare orde en veiligheid
Mobiel internet en democratie
Tussenbalans
7
7
8
15
16
16
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
INTERNET OF THINGS & SEMANTISCHE TECHNOLOGIEËN
Inleiding
Internet of things en dienstverlening
Internet of things en openbare orde en veiligheid
Internet of things en democratie
Tussenstand
17
17
17
19
20
1
1.1
UITGANGSPUNT: TRENDANALYSE
INLEIDING
Deze quickscan is de vervolgstap in het onderzoek naar de implicaties van Future Internet voor de
publieke sector en specifiek op de beleidsdomeinen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties: dienstverlening, democratie en grondrechten.
In het eerste deel van het onderzoek is een analyse uitgevoerd naar technologische trends die
gerelateerd zijn aan ontwikkelingen rond het Future Internet. Hierbij is gekeken naar
beleidsdocumenten, researchdocumenten en artikelen rond het onderwerp Future Internet. Op basis
hiervan is een longlist gemaakt van concepten die gerelateerd zijn aan het nieuwe internet. Dit leidde
tot een uitvoerige lijst van unieke begrippen die de discussies rond internet bepalen. De top-9 die
hieruit is afgeleid luidt als volgt:
1. Privacy
2. Internet of Things
3. Het Semantische Web
4. Rol of Government
5. Data Explosie
6. Web 2.0
7. Intelligente Web
8. Human Enhancement
9. Mobiel internet
Vervolgens zijn de relaties tussen de concepten in kaart gebracht en met behulp van een complexe
netwerkanalyse een ordening gemaakt. Het doel daarvan was clusters van gerelateerde concepten te
identificeren. Een visualisatie van deze analyse in de vorm van knooppunten laat zien dat actuele
onderwerpen waarover in beleid nu wordt nagedacht het mobiele internet, location awareness en het
Internet of Things zijn. De netwerkanalyse heeft 9 geconsolideerde clusters opgeleverd, waarvan 2
groot, 4 middelgroot en 3 klein zijn. Deze cluster zijn:
1. Het mobiele, locatiebewuste internet
2. Internet of Things, data explosie en semantische technologieën
3. Ubiquitous computing – empowerment & enhancement
4. Trust by Design
5. Internet van self-services (autonoom of participatief)
6. The semantic economy
7. Open of intelligent internet
8. Fragmented societies
9. Open platform innovatie
Gelet op de knooppunten en omvang van de clusters die naar voren kwamen in de netwerkanalyse,
en de focus op het publieke domein, met in het bijzonder de beleidsdomeinen van BZK, is vervolgens
gekeken naar voorbeelden binnen de twee dominante clusters. Deze voorbeelden zijn steeds kort
beschreven, waarbij de verschillen soms niet erg groot zijn maar wel brede toepasbaarheid zichtbaar
is.
HET MOBIELE, LOCATIEBEWUSTE INTERNET
2
2.1
INLEIDING
Het eerste en grootste cluster dat is geïdentificeerd bevat trends rond de opkomst en verdere
ontwikkeling van het mobiele internet. Het cluster laat een evolutie zien van het mobiele sociale
internet onder meer als gevolg van nieuwe technologieën als Augmented Reality en positiebepaling
door middel van GPS (location awareness). In dit cluster komt een aantal sociaal-maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen samen, bijvoorbeeld in geotagging of mashups voor GoogleMaps. De
verwachting is dat het toekomstige internet vooral een mobiel internet zal zijn. Dit is ondermeer het
gevolg van de ontwikkeling van toenemende capaciteit in WiFi 3G/4G-technologie, en dalende kosten
van de aanschaf en het gebruik van zogenaamde smartphones. Steeds meer websites van
organisaties en bedrijven zijn al te benaderen via een mobiele variant of er is aparte software (veelal
gratis) beschikbaar, zogenaamde ‘apps’.
Vrijwel alle smartphones zijn inmiddels voorzien van GPS-technologie, hetgeen betekent dat naast
‘mobiel’ het internet ook weet waar de gebruiker zich bevindt. Op dit moment zijn er al talloze diensten
en services beschikbaar die toegesneden zijn op de specifieke situatie van de gebruiker (plaats, tijd
en ruimte). Bekende voorbeelden zijn de (gratis) turn-by-turn navigatie (Navigon, Nokia Maps) of
locatiegebonden diensten en informatie als Buienradar of Q-Pon. Beiden zijn overigens ook vaak in
combinatie te gebruiken, onderweg wordt de gebruiker dan gewezen op zogenaamde ‘Points of
Interest’. Een andere trend is het ‘geosocial networking’ waarbij gebruikers laten weten aan vrienden,
familie, kennissen waar zij zich realtime bevinden of hun mening geven over een plek waar zij
geweest zijn. In het algemeen wordt verder verwacht dat het sociale web (web 2.0) zich verder blijft
ontwikkelen en social media en ‘user generated content’ daarmee ook te vinden zal zijn op het
toekomstige mobiele internet. Online collaboratie (zogenaamde common-based peer production) kan
zo bij wijze van spreke gekoppeld worden aan een bepaalde locatie.
De opkomst en integratie van Augmented Reality in de smartphone maakt het verder mogelijk dat
iemand veel meer informatie over zijn omgeving krijgt dan met de eigen zintuigen is te verzamelen. Er
wordt gebruik gemaakt van de cameralens van de telefoon, het ingebouwde kompas en mobiel
internet waarmee het mogelijk wordt om bijvoorbeeld educatieve of toeristische informatie zichtbaar te
maken over bijvoorbeeld een historisch gebouw dat er niet meer staat.
In de volgende paragrafen bekijken we vanuit de beleidsdomeinen van BZK naar toepassingen en
voorbeelden van mobiel internet zoals deze zich in dit cluster aan het ontwikkelen is. Weliswaar ligt de
focus op toepassingen voor het publiek domein maar dit betekent niet dat het initiatief van
overheidswege genomen hoeft te zijn. Denkbaar is dat maatschappelijke groepen, bedrijven of
individuele burgers een succesvolle toepassing hebben ontwikkeld die een relatie heeft met
bijvoorbeeld het beleidsdomein (semi-publieke) dienstverlening, veiligheid of (lokale) democratie.
Zichtbaar is overigens dat bepaalde toepassingen zowel een dienstverleningkarakter hebben maar
tegelijkertijd ook een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de relatie tussen overheid en
burgers (democratische legitimiteit) of bijdragen aan lokale leefbaarheid. Daarmee is er tussen de
voorbeelden soms een bepaalde verwevenheid danwel overlap tussen de onderscheiden
(beleids)domeinen.
2.2
MOBIEL INTERNET EN DIENSTVERLENING
In deze paragraaf kijken we naar hedendaagse voorbeelden van mobiel internet waarbij de geschetste
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zich manifesteren. In 2010 zijn belangrijke trends de
doorbraak van Twitter, E-books en de diverse app’s voor smartphones. Verder lijkt voor de
toekomst een belangrijke rol weggelegd voor social networking, videostreaming en videobellen
(bijvoorbeeld met FaceTime of Skype). Deze trend zal zich zowel vertalen in toenemende gebruikstijd
als in geconsumeerde bandbreedte. Andere kansrijke ontwikkelingen voor Nederland zijn er op het
gebied van mobile commerce, coupons en mobiele betaaltechnologie. Op het gebied van
dienstverlening en mobiel internet zijn voorbeelden te zien waarbij de overheid deze heeft geïnitieerd en
voorbeelden waarbij maatschappelijke actoren het initiatief hebben genomen. Het kan daarbij gaan om
informatievoorziening en overdracht van informatie maar ook meer interactieve vormen van
communicatie. Verbetering van publieke dienstverlening is één van de doelen van BZK. Onderwerpen
daarbij zijn reductie van lange wachttijden, vermindering van onduidelijke informatievoorziening en het
voorkomen van de herhaalde verstrekking van dezelfde informatie.
Het aanbieden van diensten en informatie via de mobiele telefoon neemt een enorme vlucht. Een aantal
succesvolle apps die ontwikkeld zijn wordt hieronder kort beschreven. In eerste aanleg gaat het vaak
om het beschikbaar maken van (persoonlijk relevante) informatie en diensten die op locatie of onderweg
zijn te gebruiken.
Verkeersinformatie: de toepassing van de ANWB geeft actuele file
informatie, flitslocaties en plaatsen waar aan de weg wordt gewerkt.
Ook kan via de app worden meegekeken met webcams die langs de
snelwegen staan opgesteld. De gewenste informatie kan gekoppeld
worden aan een (vast) ingestelde voorkeursroute (bijvoorbeeld woonwerkverkeer). Ook kan men de Wegenwacht inschakelen bij pech,
hierbij wordt gebruikt gemaakt van locatiebepaling via GPS(100.000
downloads). De toepassing is voor iedereen toegankelijk en biedt bij
pech onderweg de mogelijkheid direct lid te worden (400 in 2010).
Naast deze algemene toepassing is er ook de ANWB Voordeel
applicatie waar men eenmalig het lidmaatschapsnummer invoert en
vervolgens op basis van de locatie kan
zien waar ANWB-leden korting kunnen
krijgen in de buurt (bijvoorbeeld in
restaurants, tankstations en musea).
Reisinformatie: reisorganisatie Corendon biedt gebruikers de
mogelijkheid om te zoeken naar reizen, lastminute-aanbiedingen en
accommodaties. In aanvulling daarop kunnen reizigers een kopie van
hun reisdocumenten uploaden in een digitale fotokluis. Verder bevat de
app lokale informatie en een audiowoordenboek met 100 woorden en
zinnen die op de vakantiebestemming van pas kunnen komen. Verder
biedt de toepassing veel informatie die van pas kan komen op de
reisbestemming.
9292ov: Op de website van 9292ov.nl
kunnen de reisgegevens door middel van
een QR-tag (Quick-Respons) worden
opgeslagen in de smartphone. De code
bevat een link naar de mobile versie van
9292ov-website en geeft de gevraagde
reisgegevens weer. Op deze manier kan
iemand zijn reis onderweg bekijken of
herberekenen.
Rabobank: Met deze (gratis) app kan een rekeninghouder van de
Rabobank de eigen betaal- en spaarrekening raadplegen en
beheren (oa. saldoinformatie). Met de toepassing is het mogelijk
betalingen te doen die ook direct zichtbaar zijn op de app. Tevens
kan men via diverse telefoonnummers van de Rabobank contact
opnemen. De toepassing is een verdere uitbreiding van de
mobiele dienstverlening en het M-bankieren dat sinds 2003
mogelijk is. De app leidde tot een vertienveroudiging van het
mobiel internetbankieren bij de Rabobank. De app stond na de
e
release in april 2010 op de 1 plek van meest populaire
downloads.
Deze voorbeelden vormen nog maar een fractie van de toepassingen die beschikbaar zijn maar laten
zien dat er talloze mogelijkheden zijn in het aanbieden van informatie en diensten. Ook op het niveau
van de rijksoverheid zijn inmiddels diverse applicaties ontwikkeld die bestaande internetinformatie
ontsluiten voor mobiele telefoons. Voorbeelden zijn de informatie van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu over (bouw)vergunningen, de RDW met voertuiggegevens en reisinformatie van het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Vergunningencheck (VROM)
Vanaf september 2010 kan met een iPhone snel en eenvoudig bepaald
worden of voor een bouwactiviteit een vergunning nodig is. De applicatie
Vergunning is gebaseerd op het Besluit omgevingsrecht en geeft
antwoord op de vraag of voor een dakkapel, een aanbouw of een
schuurtje een vergunning nodig is en dat er geen strijdigheid is met het
bestemmingsplan. De huidige versie van de app is nog een beta versie.
Later wordt de definitieve versie uitgebracht op basis van ervaringen en
suggesties van gebruikers. VROM stelt Vergunning gratis beschikbaar.
Voertuiginformatie (RDW)
Sinds oktober 2010 is het met deze app mogelijk om de database van
de RDW te doorzoeken op basis van Nederlandse kentekens. De
gegevens zijn hetzelfde als de bestaande dienst op de website van
de RDW maar is aangepast voor de mobiele telefoon. Onder meer
gegevens over de APK-vervaldatum, milieugegevens en
verbruikscijfers zijn onbeperkt kosteloos opvraagbaar (na een
eenmalig aanschafprijs van € 1,99). De toepassing werkt alleen op
GSM’s met het Android-besturingssyteem maar omdat de database
van de RDW openbaar is zijn er ook betaalde apps ontwikkeld door
marktpartijen voor oa. de iPhone.
Wijs op Reis (BUZA)
Met de Wijs op Reis-app van Buitenlandse Zaken
kunnen vakantiegangers gratis reisadvies krijgen
over hun land van bestemming; de app is
beschikbaar voor Android-telefoons en voor de
iPhone. De app bestaat uit drie onderdelen: de Wijs
op Reis-informatie voor 203 landen met o.a.
contactgegevens van de ambassades, een
wereldkaart waarmee je het veiligheidsniveau kunt
aflezen en een nieuwsrubriek waarin je de
nieuwsberichten van het ministerie van Buitenlandse
Zaken vindt. Ook de Douane heeft
een eigen app ontwikkeld waarbij vakantiegangers eenvoudig kunnen nagaan of ze bepaalde
goederen wel of niet mogen invoeren.
Deze (nog relatief eenvoudige) toepassingen zijn er nog vooral op gericht om informatie te ontsluiten
aan burgers, dit past in de ambitie van een betere dienstverlening. Echter, de mogelijkheden van
internet en het mobiele internet gaan veel verder. Zowel op het gebied van leefbaarheid, lokale
veiligheid en toezichtstaken kunnen burgers betrokken en ingeschakeld worden door ook zelf
actief informatie aan de overheid te verstrekken bijvoorbeeld op basis van (beeld)informatie
gekoppeld aan locatiegegevens.
Verbeterdebuurt
Naar evenbeeld van het Britse ‘FixMyStreet’ en de app ‘Love Clean
Streets’ , kunnen burgers via internet meldingen over problemen in de
publieke ruimte direct naar de gemeente doorsturen. Naast de website,
die al langer bestaat, kan dit nu ook met een mobiele telefoon en
kunnen meldingen ter plaatse worden verstuurd, inclusief
locatiebepaling door ‘geotagging’ (GPS) en voorzien van een
beschrijving en een foto. Ook is het mogelijk om te zien welke
meldingen andere buurtbewoners hebben gedaan en welke actie de
gemeente daarop genomen heeft (of nog heeft nagelaten). Ook kunnen
buurtbewoners ideeën en suggesties aandragen bij de gemeente,
bijvoorbeeld over het plaatsen een fietsenbeugel, extra verlichting of
verkeersdrempels. Het doel van de applicatie is burgers en lokaal
bestuur
dichter bij elkaar te brengen en gezamenlijk de
zorg te dragen voor lokale leefbaarheid en
veiligheid.
De toepassing is gefinancierd met een bedrag dat is
gewonnen in de prijsvraag Innovatie Publieke
Dienstverlening (2009). Inmiddels nemen ruim 300
gemeenten deel aan dit initiatief. De applicatie is
nog in ontwikkeling en biedt nu ook de mogelijkheid
om je eigen melding te delen met anderen. Dit kan
dan via Twitter, Facebook of email. Hierbij is
meteen duidelijk in hoeverre er steun is voor
bepaalde ideeën of klachten doordat
lezers hun stem kunnen uitbrengen op de gedane melding.
Een vergelijkbaar initiatief is Buitenbeter dat werkt
ook met een viertal simpele stappen:
1. maak een
foto;
2. omschrijf het probleem
3. verzend de
melding
4. volg je
melding
De Britse Local Government Associaten (LGA) heeft onderzoek verricht naar de mogelijkheden
die apps bieden binnen de werkomgeving van gemeenten in de serviceverlening naar de
burgers. Het rapport geeft een aantal apps aan die, in combinatie met verschillende
technologische innovaties zoals GPS tracking bij bussen voor realtime vertrekstaten, de
productiviteit verbeteren ter waarde van ruim 230 miljoen Britse pond1.
1
http://www.twodare.nl/nieuws/IPhone-apps-die-de-overheid-miljoenen-besparen/54/lees-artikel
Google Latitude
Met deze toepassing is het mogelijk om aan de hand van de mobiele
telefoon van een gebruiker te zien waar hij of zij zich op dat moment
bevindt. Vrienden kunnen zo van elkaar snel zien of ze in de buurt zijn
en eventueel afspreken. De gebruiker kan zelf gedetailleerd instellen
wie welke informatie over zijn locatie mag inzien.
Foursquare
Met deze toepassing kunnen gebruikers meningen en tips met elkaar
delen over bepaalde locaties zoals restaurants of uitgaansgelegenheden. In principe is het een sociaal netwerk waarbij het
reisgedrag centraal staat. Volgens de website is de toepassing voor
vijftig procent een mobiele friend-finder, voor dertig procent een social
cityguide en voor twintig procent een game. Het wordt ook wel als de
locatie gebaseerde variant van Twitter aangeduid. Gebruikers krijgen
punten voor informatie die zij uploaden en punten voor het inchecken op een bepaalde locatie (het
aangeven dat je nu op een bepaalde plaats bent). De toekenning van punten is een toegevoegd
spelelement waarbij meer punten leiden tot een hogere status welke weer recht kan geven op bepaalde
kortingen. Dat is tevens de location-based marketingkant van de toepassing; de meningen van
bezoekers geven bedrijven bepaalde informatie over de waardering van hun aanbod en diensten, de
piek in bezoekuren en aantallen bezoekers. Hiertegenover kunnen zij spaaracties of aanbiedingen ter
beschikking stellen.
Vergelijkbare mobiele en gepersonaliseerde diensten zijn Gowalla, Brightkite en Loopt. Foursquare is
echter de grootste en snelst groeiende (+/- 3 miljoen wereldwijd)
Bronnen:
http://foursquare.com/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-Media/article/detail/997031/2010/04/28/Locatiedienst-Foursquaregroeit-snel.dhtml
De genoemde voorbeelden zijn enkele illustraties van toepassingen die laten zien dat mobiele
informatieontsluiting (al dan niet gekoppeld aan een bepaalde locatie) en sociale interactiviteit
door
‘geotagging’ steeds meer mogelijkheden bieden. Nog verder gaat de techniek van Augmented
Reality waar een koppeling wordt gemaakt tussen de virtuele en fysieke wereld.
Layar: Augmented Reality browser
Layar is een Nederlandse en gratis applicatie voor mobiele smartfoons die voor gebruikers bepaalde
virtuele informatie zichtbaar maakt die niet waarneembaar is in de fysieke omgeving. Deze
informatie wordt als ‘laag’ (content-layar) geprojecteerd op het beeldscherm van de telefoon terwijl
men op de achtergrond door de cameralens de fysieke werkelijkheid kan zien. Deze content-layers
zijn veelal gratis maar soms moet ervoor betaald worden. Andere browers die op vergelijkbare wijze
werken, zijn Acrossair en Wikitude. Layar lijkt vooralsnog de meest succesvolle browser te worden
en is beschikbaar voor de iPhone en toestellen die draaien op het Android besturingssysteem.
In Nederland is het aantal layars nog beperkt maar de verwachting is dat het gebruik van deze
technologie snel zal toenemen. Op dit moment kan onder meer de volgende informatie met
behulp van Layar worden opgevraagd:
- Het woningaanbod van NVM (Funda);
- Hyves;
- Tweeps: kunnen lokaliseren en
lezen van berichten van Twitteraars
in de buurt;
- CAM(ar): openbare webcams vinden
en bekijken;
- Panoramio: zien van foto’s die
door anderen in de buurt zijn
gemaakt;
- Architecture 3D: nog niet
voltooide bouwprojecten in de
buurt;
- ANWB: een content-layer met wat er in
de buurt allemaal te doen is (zoals musea, pretparken, dierentuinen en
campings);
- iens.nl: vermeld de locaties van Nederlandse restaurants;
- City guide Amsterdam: alle belangrijke hotspots in Amsterdam met veel extra informatie
voor toeristen;
- Locaties van pinautomaten en (openingstijden) van winkels (oa. C1000, ING en SNS).
Naast veel commerciële content-layers is ook (semi)-publieke informatie te vinden met de
browser. Voorbeelden zijn openbaar vervoerbedrijven en de locatie van het dichtstbijzijnde
politiebureau. Ook de afdeling van D66 in Amsterdam maakt gebruik van layer om punten uit het
verkiezingsprogramma te visualiseren en te voorzien van beeld en geluid. De toepassing
Verbeterdebuurt heeft tenslotte ook een layar-mogelijkheid om te kijken welke meldingen er bij de
gemeente zijn gedaan over problemen in de publieke ruimte en de status van die melding.
Mogelijkheden die ondersteund worden, zijn verder:
- proximity triggers: bepaalde acties of meldingen worden in werking gezet als een
gebruiker zich in de buurt van een bepaalde locatie bevindt.
- 3-d modelling: een object vanuit verschillende invalshoeken bekijken (bijv. bouwproject)
- Integratie met andere informatie; bijvoorbeeld audio/video streams (ipv. alleen tekst
Bronnen:
www.layar.com
http://itunes.apple.com/us/app/layar-reality-browser/id334404207
http://www.humanmediadesign.nl/dmdocuments/Wat%20kan%20Layar%20betekenen%20voor%20dit%20project
.pdf
Scores on the doors
'Scores on the Doors' is een app, waarop de hygiëne van restaurants wordt weergegeven. Met
gebruik van Augmented Reality' wordt een overlay geplaatst over het beeld van de locatie op de
iPhone. De ingebouwde kompasfunctie geeft aan op welke gelegenheid de camera is gericht en de
overlay. Scores on the Doors' toont het hygiënische gehalte van de zaak. In 122 gemeenten in de UK
zijn inmiddels rapporten beschikbaar, waarin de hygiënische situatie van zo'n 141.000 gelegenheden
beschreven zijn. De bedenkers van 'Scores on the Doors' claimen hiermee een belangrijke bijdrage
te leveren aan de verbetering van de hygiëne binnen de horeca en een kostenbesparing op te
leveren voor de overheid.
Bron: http://www.twodare.nl/nieuws/IPhone-apps-die-de- overheid-miljoenen-besparen/54/leesartikel
Parkeerlijn
De Parkeerlijn app is de zoekmachine voor Parkeren in Nederland.
De Parkeerlijn heeft in haar database 2.300 parkeerlocaties uit 325
gemeenten in Nederland met informatie over tarieven,
openingstijden, doorrijhoogte en betaalmogelijkheden. Op de
Parkeerlijn app op Layar worden de parkeerlocaties zichtbaar in de
buurt, of van de locatie waar je naar toe gaat. Met een druk op de
knop start de navigatie naar de parkeerlocatie. De app bevat
informatie over parkeergarages, -terreinen, carpool, P+R, parkeren
bij ziekenhuizen en vliegvelden.
Bron:http://www.frankwatching.com/archive/2010/07/14/parkeerlijnnooit-zoeken-naar-een-plekje/
2.3
MOBIEL INTERNET, TOEZICHT EN HANDHAVING
Voor toezicht, handhaving en opsporingtaken worden door de politie burgers steeds vaker ingezet als
“extra oren en ogen op straat”. Een aantal initiatieven dat inmiddels vrij bekend en gebruik de GSM
van burgers, name de SMS-functionaliteit. Voorbeelden zijn AmbertAlert, Burgernet, en het het
versturen van een SMS-bom door de politie aan gestolen toestellen. De relatie met burgers is hierbij
vooral eenrichtingsverkeer. Als burgers willen reageren op een oproep van de politie, dan moet dat in
vrijwel alle gevallen nog via de gebruikelijke telefoonnummers. Bij de politie Rotterdam is het
inmiddels mogelijk een MMS-bericht te sturen naar het Politie Service Center wat doorgestuurd kan
worden naar agenten die op een melding afgaan. Ook is soms mogelijk om bij een aangifte via
internet beeldmateriaal aan de politie aan te leveren dat bijvoorbeeld gemaakt is met een GSMcamera. De Dienst Nationale Recherche opende hiervoor bijvoorbeeld een aparte website na de
aanslag op Koninginnedag in 2009 waarbij het publiek werd gevraagd om audiovisueel materiaal.
Het team Woninginbraken in Helmond en
omgeving is recent voorzien van Twitter op
de mobiele telefoon, waarbij alle
woninginbraken die gepleegd zijn
automatisch op Googlemaps worden
getwitterd. Het Twitteraccount
@WIT_Peelland van het korps had binnen
een week ruim 300 volgers. Het doel is
meer informatie over woninginbraken te
geven en het oplossingpercentage te
verhogen. De informatie die verstrekt wordt
kan naast tekst ook beeldmateriaal van het
plaats delict bevatten met bijvoorbeeld
braaksporen of gestolen goederen.
Ook het aantal twitterende (wijk)agenten
neemt steeds verder toe. In Winterswijk gebruik de politie Twitter om in contact te komen met volgers
(inwoners van het werkgebied) door eens per week bij een ‘follower’ op huisbezoek te gaan en in
gesprek te gaan over lokale veiligheid.
In de regio Groningen is de politie een initiatief gestart om overvallen te stoppen en daders op te
sporen. Via de website www.samentegenovervallen.nl verzamelt de politie in de cruciale uren na een
incident allerlei informatie en materiaal dat door burgers kan worden geupload.
www.stopdecriminaliteit.nl van de politie Utrecht is een vergelijkbaar initiatief. Op de site is per straat
het aantal woninginbraken te zien is (waarvan aangifte is gedaan). Deze informatie wordt dagelijks
geactualiseerd. Ook wordt net als in Winterswijk vermeld op welke wijze is ingebroken. Dit kan
bijvoorbeeld insluiping, ingooien van een raam of openbreken zijn. Aan elke inbraakmethode is een
preventiefilmpje gekoppeld met uitleg over het voorkomen van deze manier van inbraak.
Bronnen:
15
http://www.franksmilda.nl/?p=1110
http://samentegenovervallen.nl/
http://woninginbrakenteam.blogspot.com/
www.stopdecriminaliteit.nl
2.4
MOBIEL INTERNET EN DEMOCRATIE
Twitter, ook wel microbloggen genoemd is een middel dat steeds
meer politici inzetten om contact te krijgen en te houden met
burgers. Bekende Nederlandse politici op Twitter zijn Maxime
Verhagen (59.000 followers), Femke Halsema (117.000 followers) en Alexander Pechtold (74.000
followers). In het internetmedium zien zij zeker rond verkiezingstijd hierin een gelegenheid om
potentiële kiezers te bereiken en partijstandpunten onder de aandacht te brengen. Overigens wordt
het Twitteren ook gebruikt voor alledaagse ‘weetjes’ dat politici ook een ‘menselijke kant’ - al dan niet
bewust – geeft. Waar voorheen het aantal vrienden op Hyves een graadmeter was voor populariteit
lijkt Twitter en het aantal followers die positie te hebben overgenomen.
2.5
TUSSENBALANS
Op basis van deze quickscan binnen het cluster mobiel en locatiebewust internet lijkt dat in het publiek
domein de ontwikkeling op dit moment nog vooral er op gericht is bestaande informatie en diensten te
ontsluiten voor gebruik op een mobiele teleofon. Marktpartijen lijken in dat opzicht voorop te lopen als
het gaat om meer locatiegerichte gepersonaliseerde dienstverlening en informatie.
Andere trends die de opkomst van het mobiele internet beïnvloeden zijn het zogenaamde geo-tagging
en social netwerking en meer geavanceerdere technologieën als Augmented Reality. Zeker ook op
het gebied van openbare orde en veiligheid is te zien dat de politie aan het verkennen is hoe met
gebruik van oa. sociale media en visualisaties via internet burger beter kunnen worden geïnformeerd
en betrokken bij het werk van de politie. Veelal wordt hierbij nog wel gebruikt gemaakt van het nietmobiele internet.
16
3
INTERNET OF THINGS & SEMANTISCHE
TECHNOLOGIEËN
3.1
INLEIDING
De verwachting binnen dit cluster van trends is dat met de integratie (embedding) van allerlei (RFID)chips en sensoren er sprake zal zijn van een forse toename van slimme apparaten en objecten die
informatie ‘voeden’ aan het internet. Naast het internet van informatie en mensen is er dan sprake van
een internet der dingen. Bovendien zullen, naast het aanleveren van allerlei informatie, apparaten ook
onderling in staat zijn met elkaar te communiceren, situaties te herkennen en zich daarop aan kunnen
passen. Als gevolg van deze ontwikkeling is het dan ook onvermijdelijk dat er een ‘explosie van data’
zal voordoen waarbij alleen betekenisvolle informatie kan worden herleid door slimme
zoektechnologiën en het maken van (nieuwe) geautomatiseerde combinaties van gegevens. De
toename van data en semantische zoektechnologieën zijn min of meer noodzakelijke voorwaarden om
een Internet of Things in de realiteit te kunnen laten werken. De verwachting is dat in 2012 sensor
data voor 20% van alle informatie op internet verantwoordelijk zal zijn (exclusief videocontent).
3.2
INTERNET OF THINGS EN DIENSTVERLENING
Het combineren van allerhande data kan worden gedaan door middel van zogenaamde ‘mash-ups’ en
daarmee worden gevisualiseerd. Een eenvoudig voorbeeld was feitelijk al de weergave van
woninginbraken op GoogleMaps. Het combineren van sensorinformatie en kaartmateriaal kan echter
soms tot verrassende applicaties leiden.
In The Air
Deze toepassing heeft tot doel inzichtelijk te maken hoe het met de luchtkwaliteit boven de stad
Madrid gesteld is.
17
De achterliggende gedacht is een bijdrage te leveren aan individuele bewustwording van de kwaliteit
van de buitenlucht en het van invloed te laten zijn op besluitvormingsprocessen.
Bron:
http://intheair.es/
Emotion Maps
Er zijn mash-ups die gebruik maken van Twitter & Facebook en een realtime graadmeter
zijn van de toestand van een buurt of straat. Sindskort wordt in Nederland een
griepmeting (monitor) gehouden op basis van trefwoorden als verkouden, verkoudheid en
griep. Of daarmee werkelijk grieptrends kunnen worden weergegeven valt te betwijfelen,
het zegt wel iets over de populaireit van bepaalde woorden die gebruikt worden
(hashtags).
Twitter mood map: pulse of the nation
Onderzoekers van de universiteit van Boston zijn
nog een stap verder gegaan en hebben op basis
van een woord-waarderingsysteem (Affective
Norms for English Words, ANEW) een analyse
gemaakt van alle tweets in de periode 2006-2009.
Hiermee hebben zij een programma ontwikkeld
dat op basis van Tweets de ‘nationaal mood’ van
de Verenigde Staten bijna realtime aangeeft.
Bronnen:
http://www.avogel.nl/onlinegriepmeting/http://www.dutchcowboys.nl/twitter/20657
http://www.dutchcowboys.nl/twitter/21139
18
Download