Het aanvoeren van gangbare jonge hennen

advertisement
Aanvraagformulier ontheffing voor het aanvoeren van gangbare jonge hennen, indien er geen
biologische hennen beschikbaar zijn
Verordening (EG) 889/2008, Artikel 42, lid b
Aanvrager (= Skal geregistreerde)
Naam
Skalnummer
Aan te voeren dieren waarvoor ontheffing wordt aangevraagd
Hennen voor de eiproductie, jonger dan 18 weken (ontheffingsverzoek dient minimaal 20 weken voor aanvoer door Skal
ontvangen te zijn)
Datum aanvoer
Geboortedatum
Aantal
Skalnummer opfokbedrijf
Naam niet geregistreerde opfokbedrijf
(eigen verklaring mee sturen)
Bewijsmateriaal dat biologische dieren niet beschikbaar zijn
U dient minimaal vijf opfokorganisaties / broederijen op te geven (zie de toelichting voor namen en adressen)
Datum
Bedrijf
Contactpersoon
Tel, fax of email
Verklaring
Hierbij verklaar ik dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en dat er wordt voldaan aan alle
voorwaarden, zoals vermeld in Verordening (EG) nr. 834/2007 en Verordening (EG) nr. 889/2008 en Skal-Normen.
Plaats
Datum
Handtekening geregistreerde
In te vullen door Skal
FF074.01, versie 5
Pagina 1 van 4
Toelichting bij aanvraagformulier ontheffing voor het aanvoeren van gangbare jonge hennen,
indien er geen biologische hennen beschikbaar zijn
Wetgeving (Verordening (EG) 889/2008, Artikel 42, lid b)
Dieren die u aanvoert moeten afkomstig zijn van een productie-eenheid die de dieren houdt volgens de biologische
productiemethode. Indien er geen biologische dieren verkrijgbaar zijn, kan ontheffing worden aangevraagd om
gangbare dieren aan te voeren. Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
­
Hennen voor de eiproductie jonger dan 18 weken.
­
U kunt geen ontheffing aanvragen voor aanvoer van kuikens jonger dan 3 dagen.
U mag pas dieren aanvoeren, nadat u een schriftelijke goedkeuring van Skal heeft ontvangen.
Procedure voor het aanvragen van een ontheffing
1. Informeren naar biologische hennen
U dient bij minimaal vijf broederijen/ handelaren te informeren of zij biologische hennen beschikbaar hebben.
De broederijen verzoeken u om minimaal 26 weken voor opzet van de 17-18 weekse hennen uw order bij hen
kenbaar te maken. Na ontvangst van uw order hebben de broederijen maximaal 1 week de tijd om op uw verzoek te
reageren.
Een aanbod van biologische jonge hennen door de broederij met een levertijd tot maximaal twee weken voor en twee
weken na uw geplande opzetdatum is een geldig aanbod. Wanneer u een aanbod heeft ontvangen, is het niet meer
mogelijk ontheffing te verkrijgen voor gangbare jonge hennen. Bij het aanbod van biologische jonge hennen door de
broederijen aan de biologische pluimveehouder wordt geen rekening gehouden met het gewenste
huisvestingssysteem in de opfokperiode.
2. Ontheffing aanvragen bij Skal
Wanneer er geen biologische hennen leverbaar zijn, kunt een ontheffingsverzoek indienen. U dient het formulier
volledig in te vullen en op te sturen naar Skal. Onvolledige ingevulde ontheffingsverzoeken worden niet in
behandeling genomen.
Skal kan verifiëren of er inderdaad geen biologische dieren beschikbaar zijn. Wanneer er geen contact is opgenomen
of wanneer er wel biologische dieren beschikbaar zijn, zal het ontheffingsverzoek worden afgekeurd.
Een ontheffingsverzoek moet tijdig verstuurd worden, minimaal 20 weken voor de aanvoer van de hennen moet Skal
het formulier ontvangen hebben. Deze verplichting staat los van het verzoek van de broederijen om hen minimaal 26
weken voor opzet te benaderen.
Bij elke aanvraag moet de aanvrager aantonen dat deze jonge hennen afkomstig zijn van een opfokbedrijf dat voldoet
aan de voorwaarden. Indien de leverancier niet is geregistreerd als opfokbedrijf, dient de leverancier een verklaring
van herkomst te ondertekenen, waarmee hij verklaart dat de jonge hennen zijn opgefokt volgens gestelde
voorwaarden. Deze verklaring moet toegevoegd worden aan het ontheffingsverzoek.
Naast de verklaring zal Skal een inspectie uitvoeren op het opfokbedrijf om vast te stellen of er wordt voldaan aan de
voorwaarden. De kosten voor deze inspectie worden bij de legpluimveehouder in rekening gebracht conform het SkalTarievenblad.
Bij inspectie kan blijken dat een ontheffing ontbreekt of onterecht is verleend. Naast de registratie van de afwijking en
een eventuele maatregel conform het Skal-Reglement voor Certificatie en toezicht, geldt in dergelijke gevallen het
volgende:
­
Geen ontheffing terwijl wel benodigd, indien er geen goedgekeurde ontheffingsaanvraag aanwezig is omdat de
ontheffing niet is aangevraagd of is afgekeurd, moet er per direct (opnieuw) een ontheffing worden aangevraagd.
Er kan bovendien een herinspectie (op uw kosten) uitgevoerd worden om de situatie opnieuw te beoordelen.
­
Onterecht ontheffing verleent door foutieve informatieverstrekking, indien er ten onrechte ontheffing is verleend
door foutieve informatieverstrekking van uw kant, wordt de ontheffing met onmiddellijke ingang ingetrokken. De
situatie moet onmiddellijk worden aangepast en er zal een herinspectie (op uw kosten) worden uitgevoerd om dit
te controleren.
­
Geen ontheffing mogelijk, omdat niet aan de voorwaarden voldaan wordt, indien u geen goedgekeurde
ontheffingsaanvraag bezit en ook niet voldoet aan de voorwaarden om ontheffing te krijgen, dient de situatie
onmiddellijk te worden aangepast. Vervolgens zal een herinspectie (op uw kosten) worden uitgevoerd om na te
gaan of de noodzakelijke aanpassingen zijn verricht.
FF074.01, versie 5
Pagina 2 van 4
3. Aanvullende voorwaarden voor gangbare jonge leghennen
Voor de opfok van de hennen zijn een aantal voorwaarden opgesteld:
­
Dieren moeten biologisch gevoerd worden (Verordening (EG) 889/2008 artikel 20, 21, 22 en 43);
­
Gezondheidszorg moet in overeenstemming met de biologische voorschriften zijn (Verordening (EG) 889/2008
artikel 23, 24, en 25);
­
Snavels mogen niet zichtbaar ingekort zijn (Verordening (EG) 889/2008 artikel 18, lid 1);
De huisvesting moet voldoen aan de volgende voorwaarden (Verordening (EG) 889/2008 artikel 12 en aanvullende
Skal-Normen)
­
De minimumoppervlakte van de huisvestingsruimte binnen bedraagt:

24 dieren per m2 bij een leeftijd van 0 tot 7 weken

10 dieren per m2 bij een leeftijd van 7 tot 18 weken

6 dieren per m2 bij een leeftijd vanaf 18 weken
­
Vanaf een leeftijd van 7 weken moeten er verhoogde zitstokken aanwezig zijn met een lengte van 6 cm per dier;
­
De uitloop in de open lucht dient uiterlijk vanaf 56 dagen leeftijd ter beschikking te staan;
­
De minimumoppervlakte van de buitenruimte bedraagt 1 m2 per dier;
­
De stal moet voorzien zijn van openingen die voldoende breed en hoog zijn om de dieren de kans te geven snel
naar binnen of naar buiten te gaan.
Let op: Jonge hennen opgefokt volgens bovenstaande voorwaarden zijn niet biologisch. Het zijn gangbare jonge
hennen die opgezet mogen worden in de biologische legpluimveehouderij. Ze moeten nog 6 weken omschakelen
alvorens de eieren als biologisch verkocht mogen worden.
FF074.01, versie 5
Pagina 3 van 4
Eigen Verklaring
Aanvoer gangbare jonge hennen
Deze eigen verklaring dient de legpluimveehouder bij het verzoek om ontheffing voor de opzet van gangbare jonge
hennen bij Skal in te dienen, in het geval dat het opfokbedrijf dat de hennen levert niet bij Skal is geregistreerd.
Leverancier
Naam bedrijf:
Naam contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Opfokbedrijf
Naam bedrijf:
Naam contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Aantal jonge hennen
Merk/ras
Merktekens/nummers die koppel identificeren
Ontvangende legpluimveehouder
Naam bedrijf
Skalnummer
Adres
Plaats
Verklaring
Hierbij verklaart leverancier dat hij/zij verantwoordelijk is voor het vermelde koppel, en dat dit koppel is opgefokt
volgens de wettelijke voorschriften van Verordening (EG) nr. 889/2008, artikel 42, lid b en volgens de aanvullende
voorwaarden die Skal, via ontheffingsformulier FF074.01, stelt aan gangbare jonge hennen die op een biologisch
legpluimveebedrijf worden opgezet.
Leverancier verleent Skal toestemming het bedrijf van leverancier te bezoeken om de opfok volgens de wettelijke en
aanvullende voorwaarden te verifiëren.
Datum
Naam en handtekening leverancier
FF074.01, versie 5
Pagina 4 van 4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards