B en W nummer 11

advertisement
RAADSVOORSTEL 12.0109
Rv. nr.: 12.0109
B en W-besluit d.d.: 30-10-2012
B en W-besluit nr.: 12.0978
Naam programma:
Omgevingskwaliteit
Onderwerp:
Beschikbaar stellen krediet voor onderzoek geothermie
Aanleiding:
De Gemeente Leiden onderschrijft het regionale klimaatdoel om in 2020 14% van het
energiegebruik duurzaam binnen de regio op te wekken. Verduurzaming van de
warmtelevering in het stedelijk gebied wordt gezien als een van de kansen om deze
doelstelling te realiseren. Daarom is in de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 het voornemen
vastgelegd om de mogelijkheden van geothermie (aardwarmte) te laten onderzoeken. Als de
toepassing van geothermie in de Leiden en omgeving een realistische optie blijkt te zijn, dan
ligt het voor de hand om op termijn ook aardwarmte te gaan benutten voor het verduurzamen
van de warmtelevering aan bedrijven en woningen.
Doel:
Doel is financiële middelen ter beschikking te stellen voor het laten doen van
een haalbaarheidsonderzoek naar geothermie, waarin de geologie van de ondergrond en de
technische en financiële haalbaarheid van een aardwarmteproject worden betrokken. Het
onderzoek heeft betrekking op de ondergrond van de gemeente Leiden en – met het oog op
een mogelijke warmtewinning op regionale schaal - de regiogemeenten Oegstgeest,
Leiderdorp en Zoeterwoude.
Het beoogde resultaat is in eerste instantie een betrouwbare, dus goed onderbouwde
inschatting van de haalbaarheid van een aardwarmteproject ten behoeve van warmtelevering
aan het warmtenet in Leiden. Op basis daarvan kan een vervolgopdracht tot verdergaand,
meer gedetailleerd onderzoek worden gegeven.
Kader:
Beleidsakkoord (Samen Leiden), onderdeel 4 (duurzaam investeren van de vrij besteedbare
NUON-gelden in, onder meer, milieu en groen) en onderdeel 5 (grootschalig investeren in
duurzame energie).
Duurzaamheidsagenda (vastgesteld 15 maart 2012, RV 11.0136), speerpunt 2: duurzame
energieopwekking. Hierin wordt het hier bedoelde onderzoek reeds aangekondigd.
Overwegingen
Voor het verduurzamen van de warmtevoorziening aan bedrijven en huishoudens in Leiden is
het van belang inzicht te krijgen in de mogelijkheden om op termijn over te gaan op
aanwending van duurzame (niet-fossiele) energiebronnen. Daar komt nog bij dat de levering
van (rest)warmte vanuit de energiecentrale aan de Langegracht op termijn zal ophouden,
reden waarom warmteleverancier NUON op zoek is naar een andere voeding voor het
stadsverwarmingsnet. Ook de gemeente is, vanuit de eigen duurzaamheidsdoelstellingen,
betrokken bij onderzoek naar een breed scala aan varianten voor een andere
warmtevoorziening. Een theoretische mogelijkheid is de benutting van aardwarmte. Of dit
1
voor Leiden en directe omgeving een reële optie is dient te worden onderzocht. Als eerste
stap zal dan ook een verkennend onderzoek plaatsvinden.
De kosten van stap 1, het (nog aan te besteden) verkennend onderzoek, worden geraamd op
maximaal € 30.000,00. Hierin zijn begrepen de onderzoekskosten van het in te huren bureau
dat de opdracht zal uitvoeren, alsmede de kosten van begeleiding (geraamd op € 2.400,00)
door de Omgevingsdienst West-Holland. De begeleidingskosten maken geen deel uit van de
reguliere begroting van de Omgevingsdienst en zullen apart worden verrekend.
De resultaten van het verkennend onderzoek zullen gebruikt worden voor een
tussenevaluatie waarbij afgewogen kan worden hoe en met welke cofinanciering het
vervolgonderzoek zal plaatsvinden. Op basis hiervan zal vervolgens opdracht worden
gegeven om een meer gedetailleerd vervolgonderzoek te verrichten. Naar verwachting zal het
resterende deel van het krediet hiervoor toereikend zijn, rekening houdend met cofinanciering
door geïnteresseerde partijen.
Financiën:
Bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2012-2015 (RV 11.0047 van 30 juni 2011) heeft de
raad een aantal bestemmingsreserves ingesteld, waaronder de bestemmingsreserve
Klimaatmaatregelen (1.1.8), groot € 500.000,00. Deze reserve kent als bestemmingen:
zonnepanelen voor muziekcentrum De Nobel (€ 200.000), groene daken op publieke
gebouwen (€ 200.000) en onderzoek naar geothermie (€ 100.000).
Het bestedingsritme NUON-reserves (Perspectiefnota 2012-2015, bijlage 3) voorziet het
beschikbaar komen van het gehele bedrag van deze bestemmingsreserve in 2012.
Evaluatie:
Niet van toepassing.
Bijgevoegde informatie:
Niet van toepassing.
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 12.0109 van 2012),
mede gezien het advies van de commissie
BESLUIT:
1.
2.
3.
een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 ten behoeve van een te verrichten
onderzoek naar de mogelijkheden van geothermie in de regio Leiden;
dit krediet te dekken door een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve
Klimaatmaatregelen;
de begroting 2012 als volgt te wijzigen:
Programma
Product
PRGE05
OMGEVINGSKWALITEIT TFE72306 MILIEUBEHEER ALGEMEEN
TFE98005 VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 5
Eindtotaal
2
Lasten
Baten
100000
100000
100000
100000
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 18 december 2012,
de Griffier,
de Voorzitter,
Dit voorstel is op 18 december 2012 ongewijzigd vastgesteld.
3
TECHNISCHE INFORMATIE
Opsteller:
Organisatieonderdeel:
Telefoon:
E-mail:
Max Blondeau
Ruimte- en milieubeleid
5165207
[email protected]
Portefeuillehouder:
Onderwijs, Sport & Milieu
4
B en W. nr. 12.0978 d.d. 30-10-2012
Onderwerp
Beschikbaar stellen krediet voor onderzoek geothermie
Besluiten:
1. in te stemmen met het onderzoek naar de mogelijkheden van geothermie
in de regio Leiden;
2.
de raad voor te stellen hiervoor een krediet groot € 100.000 beschikbaar te stellen, te
dekken uit de bestemmingsreserve Klimaatregelen;
3. de Productraming 2012 als volgt te wijzigen:
Behoudens advies van de c ommissie
Programma
Product
PRGE05
OMGEVINGSKWALITEIT TFE72306 MILIEUBEHEER ALGEMEEN
TFE98005 VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 5
Eindtotaal
Lasten
Baten
100000
100000
100000
100000
Perssamenvatting:
De gemeente Leiden onderschrijft het regionale klimaatdoel om in 2020 14% van het
energiegebruik duurzaam binnen de regio op te wekken. Verduurzaming van de
warmtelevering in het stedelijk gebied wordt gezien als een van de kansen om deze
doelstelling te realiseren. Daarom stelt het college aan de raad voor om een krediet van €
100.000 beschikbaar te stellen voor het laten verrichten van een onderzoek naar de
mogelijkheden van geothermie in de regio Leiden en dit krediet te dekken door een bijdrage
uit de bestemmingsreserve Klimaatmaatregelen.
Het onderzoek vloeit voort uit het Beleidsakkoord (Samen Leiden) en is een concretisering
van één van de speerpunten uit de in maart jl. door de raad vastgestelde
Duurzaamheidsagenda.
5
Download