klik hier voor meer informatie!

advertisement
Nieuws
Wijzigingen per 1 juli 2015
I.
Transitievergoeding;
Vanaf 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht aangepast, werknemers krijgen dan ( onder bepaalde voorwaarden) recht op een
transitievergoeding. Deze transitievergoeding komt in de plaats van de kantonrechtersformule die de rechter toekende
wanner het ontslag kennelijk onredelijk was. Vaak was de ontslagvergoeding via de kantonrechter aanzienlijk hoger, maar
nu krijgen veel meer mensen een vergoeding bij ontslag, bijvoorbeeld ook als dit via het UWV verloopt.
1.


Wanneer?
Als ze ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest.
Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.
2. Hoogte transitievergoeding
De transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. Hierbij wordt een ⅓ maandsalaris per dienstjaar
gehanteerd en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest.
Bij de transitievergoeding zit een maximum te betalen bedrag € 75.000 o, of maximaal een jaarsalaris voor mensen die
meer verdienen dan 75.000 euro per jaar. Voor werknemers vanaf 50 jaar geldt een hogere opbouw.
3.
Bereken transitievergoeding ga naar de site van de Rijksoverheid;
http://werknemer.mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding
II.
Wanneer geen transitievergoeding
Een werknemer heeft niet altijd recht op een transitievergoeding deze reden zijn;
 Als een dienstverband korter dan 2 jaar is geweest,
 Als er verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer heeft plaats gevonden waardoor ontslag volgt,
 Wanneer een medewerker jonger is dan 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt,
 Bij het bereiken van de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd,
 Als een ondernemer failliet is verklaard of
 Bij uitstel van betaling
 Als de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever,
 Als in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen,
 Wanneer de werknemer een volgend tijdelijk contract is aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een
tijdelijk contract. Hierbij geldt dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige
contract (en tussentijds kan worden opgezegd).
Download