Huishoudelijk clubreglement Coach

advertisement
Huishoudelijk clubreglement voor de coaches van Red Sharks Koekelare.
Jeugdwerking vormt een groot deel van de opvoeding. Daarom maken wij graag een aantal afspraken
i.v.m. het huishoudelijk, alsook het sportief reglement van onze club.
Door te streven naar een gezonde discipline, verdergaand dan de louter sportieve, trachten we de
persoonlijkheidsontwikkeling vorm te geven. Bijgevolg worden de coaches nauw betrokken bij alles
wat er binnen onze club gebeurt.
Goede afspraken maken goede vrienden. Bij problemen of vragen kan je als coach steeds bij het
bestuur terecht.
1. Huishoudelijk reglement
1.1. Sporthal
De opbergruimte van de sporthal is enkel toegankelijk voor trainers en personeel .
1.2. Kleedkamers
Respecteer de beschikbare accommodatie.
Houd de kleedkamers rein.
Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer.
Het aanrichten van eender welke schade aan de accommodatie zal geheel voor rekening van de
betrokken coach zijn.
1.3.1.Drugs en alcohol
Het standpunt van onze club in verband met drugs is duidelijk. Het bezit, verhandelen, gebruik of
aansporen tot gebruik is onaanvaardbaar. Wat ook de wetgeving is of ooit zal worden, drugs worden
bij Red Sharks Koekelare niet getolereerd. Met “drugs” worden enerzijds de illegale drugs bedoeld,
waarvan het bezit en het gebruik in elk geval verboden is. Anderzijds worden ook de “legale drugs”
zoals medicatie en dergelijke bedoeld, waarvan misbruik negatieve gevolgen heeft op het
functioneren in het algemeen.
Wanneer een coach binnen de club betrapt wordt op het bezit of gebruik van illegale drugs wordt
hij/zij uit de club gezet.
Verhandelen (doorgeven, ter beschikking stellen, verkopen) van drugs leidt steeds tot het
inschakelen van politiediensten en parket.
2. Sportief reglement
2.1.Trainingen
Wanneer je als coach niet aanwezig kan zijn op training wordt verwacht dat de
ploegverantwoordelijke of de secretaris hiervan op de hoogte wordt gebracht. dit is tenslotte een
vorm van elementaire beleefdheid.
2.2. Wedstrijden
Bij wedstrijden zijn we minstens dertig minuten op voorhand in de zaal aanwezig.
Wie zijn identiteitskaart niet bij heeft, betaalt een boete van € 10,-.
Toon respect en waardering voor de belangloze inzet van de ploegverantwoordelijken en/of
tafelbedieners. Zij zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de club.
2.3. Wat te doen bij forfait. ?
Meer dan 72u (3 dagen) voor de wedstrijd :
Verwittig secretaris en/of Kalenderverantwoordelijke
indien kort voor 72u doe dit dan telefonisch ( geen voice mail inspreken)
vermeld steeds wedstrijdnummer , data en uur
bevestig dit met een e-mail aan de persoon in kwestie
Minder dan 72u voor de wedstrijd :
Verwittig secretaris en/of Kalenderverantwoordelijke telefonisch ( geen voice mail inspreken)
vermeld steeds wedstrijdnummer , data en uur
bevestig dit met een e-mail aan de persoon in kwestie
Indien kort voor de wedstrijd , verwittig tegenpartij ( beleefdheid )
Bij het nalaten van volgende richtlijnen kan het bestuur beslissen een financiële sanctie op te leggen.
2.4. Technische fouten en ongepast gedrag
Wij vragen van al onze coaches een correcte houding t.o.v. de wedstrijdleiding . Wij verwachten van
onze coaches dat zij hun gedrag en hun impulsiviteit in de sportzaal onder controle kunnen houden.
Zij die ongepast en ongecontroleerd gedrag vertonen en dit ook uiten kunnen door de club een
sanctie worden opgelegd , wanneer van de bond uit een financiële sanctie wordt geëist kan het
bestuur beslissen om deze op de coach te verhalen .
Het bestuur van onze club is er van overtuigd dat bovenstaande richtlijnen zullen bijdragen tot een
betere begeleiding en kwalitatieve basketbalopleiding.
Alle leden en allen die bij de club betrokken zijn, worden geacht de bepalingen van het huishoudelijk
en sportief reglement te kennen en te respecteren.
Met sportieve groeten,
Het bestuur.
Download