Eindtermen Opleiding Informatica

advertisement
Eindtermen Opleiding Informatica
Universiteit Antwerpen – Faculteit Wetenschappen
Versie 0.2 - maandag, 24 juli, 2017
Aangepaste versie, na bespreking Bachelor/Master werkgroep informatica.
Te bespreken op de Onderwijscommissie informatica — 19 juni 2002
Dit is een 'levend' document en wordt aangepast op basis van discussie en feedback.
Het document is te vinden op http://win-www.uia.ac.be/u/sdemey/BaMa/
Samenvatting
De Informatica opleiding aan de Universiteit Antwerpen wordt —net zoals alle andere hogere
opleidingen— gevraagd zich te reorganiseren naar het komende Bachelor/Master model. Liever dan
enkele minimale aanpassingen door te voeren aan de huidige opleiding heeft de Onderwijscommissie Informatica ervoor gekozen om de opleiding grondig te hervormen, mede op basis van
de aanbevelingen geformuleerd tijdens de net afgelopen visitatieronde. Daarom poogt dit document
de competenties op te sommen die een student dient te verwerven tijdens zijn opleiding Informatica.
Het is de expliciete bedoeling op basis van die opsomming ons onderwijs te reorganiseren in functie
van een 3-jarige Bachelor gevolgd door een 2-jarige Master opleiding.
Inleiding
Informatica is vandaag de dag alomtegenwoordig. Bij elke administratie fungeert informatica als
een essentieel element van de organisatie, ongeveer alle elektronische apparaten worden gestuurd
door software en via het internet heeft de computer zijn opmars naar de huiskamer ingezet. Als
gevolg daarvan is de vraag naar professionele informatici enorm gestegen, in zoverre zelfs dat het
aanbod de vraag niet kan bijhouden. Anderzijds impliceert dit groeiend maatschappelijk belang een
verhoogde eis naar kwaliteit, wat belangrijke consequenties heeft voor het opleidingsniveau van de
informatici.
Geconfronteerd met de vraag naar hooggekwalificeerde informatici, kiest de onderwijscommissie
Informatica resoluut voor een opleiding van hoogwaardig wetenschappelijk niveau. Daartoe wil de
onderwijscommissie de opleiding Informatica reorganiseren in functie van een 3-jarige Bachelor
gevolgd door een 2-jarige Master opleiding. Deze reorganisatie zal tevens gebeuren op basis van de
visitatieronde, die bij de informatica net achter de rug is [1].
Als eerste stap van deze reorganisatie is een discussietekst opgesteld waarin een aantal
toekomstscenerio's werden uitgetekend [2]. Als tweede stap willen we een consensus bereiken rond
de eindtermen die moeten gelden voor een komende Bachelor/Master informatica. Dit document
maakt daartoe een eerste inventaris op van alle competenties (kennis & vaardigheden) die een
student tijdens zijn opleiding dient te verwerven. Deze competenties werden geidentificeerd op
basis van een aantal typische beroepsprofielen en bijhorende kerntaken. De lijst competenties is
doelbewust zo breed mogelijk opgesteld, om ze achteraf te kunnen reduceren tot redelijke
proporties. Dat laatste zal de hoofdopdracht vormen van de onderwijscommissie in haar bespreking
van 19 juni 2002.
Eindtermen Opleiding Informatica (versie 0.0)
2/9
Doelstelling
Het ultieme doel van de opleiding Informatica aan de Universiteit is bekwame informatici af te
leveren die in staat zijn om (a) op leidinggevend niveau te functioneren, (b) bij te dragen tot de
nieuwe ontwikkelingen in de informatica, en (c) deze waar nodig te exploiteren binnen hun
beroepscontext.
DISCUSSIE: Bovenstaande ultieme doel is een licht aangepaste versie van wat we in ons
zelfstudierapport hebben neergeschreven. Blijven we daarachter staan ?
Beroepsprofielen
Zoals bevestigd in het zelfstudierapport informatica [1] is de beroepscontext waarin onze studenten
moeten functioneren enorm gevarieerd. Hij wordt in hoofdzaak bepaald door de sector waar de
informatica wordt toegepast; zo is er bijvoorbeeld een hemelsbreed verschil tussen
transactieverwerking in banksystemen en controlesystemen voor geautomatiseerde
fabricageprocessen. Ook de soort organisatie heeft een niet te verwaarlozen invloed, aangezien
KMO's en multinationals nu eenmaal verschillende eisen aan hun informatica afdeling stellen.
Tenslotte is er ook een aanzienlijke jobmigratie, waardoor pas afgestudeerden —zeker in het begin
van hun carrière— vaak in verschillende omgevingen zullen terechtkomen.
Ondanks die grote variëteit is het toch nuttig enkele typische beroepsprofielen te definiëren. Het
weze duidelijk dat die alleen als leidraad dienen, en dat de situatie op de werkvloer vaak een
combinatie van de verschillende beroepsprofielen zal inhouden.
Een Bachelor moet in principe kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt, vandaar dat er daar een
expliciet beroepsprofiel (dat van Ontwikkelaar) is voorzien. Toch is een Bachelor Informatica in
hoofdzaak iemand die verondersteld wordt verder te studeren als Master Informatica.
Bachelor

Analist-programmeur. Analyseert problemen en creëert software oplossingen.
Functioneert in teamverband (5-tal personen).

Duivel-doe-al. Functioneert als eerste-lijnshelper in een kleine onderneming, waarin hij
een brede waaier aan problemen oplost.
Master

Projectleider. Draagt de verantwoordelijkheid over een (onderdeel van) een groot
softwareproject (groter dan 10 manjaar). Analyseert problemen en creëert software
oplossingen. Is in staat een kleine ploeg (5-tal personen) te leiden.

Consulent. Wordt ingehuurd om specifieke kennis en vaardigheden over te dragen;
zowel aan andere informatici als aan managers.

Vorser. Draagt bij tot de ontwikkeling van spitstechnologie, zowel in een academische
als industriële context.
Lange termijn
Een master Informatica moet in staat zijn om op termijn door te groeien naar een verantwoordelijke
positie binnen een grote organisatie. De meest voor de hand liggende functie is die van

Beleidsadviseur Informatica (EDP-Manager). Adviseert de top van een groot bedrijf
(directeur, manager) over strategische keuzes betreffende informatica infrastructuur. Zet
die strategische keuzes om in actieplannen en zorgt voor de nodige opvolging ervan.
Uit de enquêtes afgenomen ter voorbereiding van het zelfstudierapport [1], bleek dat het leeuwenaandeel van onze pas afgestudeerden tijdens hun eerste vier jaar van hun professionele carrière
Eindtermen Opleiding Informatica (versie 0.0)
3/9
functioneren als ontwikkelaar of consulent. Maar de categorie "andere" was de op twee na grootste,
wat een indicatie is voor de variatie aan beroepssituaties waarin onze afgestudeerden terechtkomen.
DISCUSSIE: Zijn bovenstaande beroepsprofielen een adequate opsomming ? Zijn de namen goed
(vb. ontwikkelaar i.p.v. analist-programmeur)? Wat moet er toegevoegd worden (vb. analist) ? Wat
is er teveel ?
Kerntaken
Los van de variërende beroepssituaties zijn er een aantal kerntaken die steeds terugkeren en waar
we onze studenten op willen voorbereiden.
Bachelor

implementatie van nieuwe systemen: al dan niet als deel van een team, een gegeven
basisontwerp omzetten in een werkend programma. Verfijnen van het basisontwerp
(vb., geschikte interface ontwerpen), selecteren van te gebruiken software. Integratie
van verschillende componenten.

onderhoud van bestaande systemen: aanpassing van computersystemen aan
veranderingen in mogelijkheden van zowel hardware als software (upgrades). In
beperkte mate, aanpassing van bestaande systemen aan veranderde behoeften.

support en advies: oplossen van problemen, helpdesk functie. In kleinere organisaties
(KMO) advies over nieuwe automatiseringsprojecten (haalbaarheid, nut, benodigde
apparatuur, ...).

opvolgen technologische ontwikkelingen: de vakliteratuur volgen om op de hoogte te
blijven van recente ontwikkelingen.

eigen maken nieuwe technologie: in staat zijn om heel efficient nieuwe technologie te
leren gebruiken.
Master

Ontwerp en planning van grootschalige informaticaprojecten. Identificeren van taken
die voor automatisering in aanmerking komen, inschatten van de benodigde middelen
(tijd, budget, apparatuur, mankracht).

Selectie van technieken, methodes, talen, architecturen, technologieën. Het nemen van
strategische beslissingen in dit verband: vb. Unix, Linux of Windows? welk type DB?
welke rol voor formele methoden? ...

Leiden van een groep informatici, met inbegrip van (a) de selectie van medewerkers, (b)
het inschatten van de benodigde mankracht en vaardigheden en (c) het plannen in de
tijd van wanneer welke taken worden uitgevoerd.

Wetenschappelijk onderzoek in de informatica. Een master informatica moet (a)
experimenten kunnen opzetten om vast te stellen of bepaalde technologie bruikbaar is
voor zijn bedrijf, (b) een bijdrage maken tot spitstechnologie om een strategisch
voordeel op de concurrentie te creëeren, (c) doorstromen naar doctoraatsonderzoek.
DISCUSSIE: Gaan we akkoord dat bovenstaande kerntaken steeds terugkeren in de hoger
vermelde beroepsprofielen ? Zijn er teveel ? Ontbreken er ? Is de naamgeving goed ?
Kerncompetenties
Op basis van bovenstaande kerntaken is het mogelijk de competenties te identificeren die nodig zijn
om die taken te vervullen.
Eindtermen Opleiding Informatica (versie 0.0)
4/9

Technische kennis en inzicht, om informaticaproblemen op een abstracte manier te
analyseren en vervolgens een oplossingen te kunnen realiseren in een concreet systeem.

Wetenschappelijke methodiek, om nieuwe ontwikkelingen kritisch te kunnen evalueren
en als basis voor een permanente vorming.

Communicatievaardigheden —zowel schriftelijk als mondeling— spelen een centrale
rol in de contacten met collega's en opdrachtgevers.

Originaliteit en creativiteit om autonoom een complex probleem aan te pakken

Ploeggeest om grootschalige informaticasystemen te kunnen bouwen.

Flexibiliteit, om in een steeds wisselende context te kunnen functioneren.
DISCUSSIE: Is er een consensus over bovenstaande kerncompetenties ? ? Kunnen we aantonen
dat een student via onze opleiding die kerncompetenties zal verwerven ? Wat is er teveel ? Wat
ontbreekt er ? Is de naamgeving goed ?
Modulair Overzicht
computationele
wetenschappen
telecommunicatie
software
ontwikkeling
gegevens-en
informatiebeheer
Om bovenstaande competenties te verwerven splitsen we het curriculum op in 7 modules: vier
opties en drie basispijlers (zie Figuur 1) De vier opties (gegevens en informatiebeheer, software
ontwikkeling, telecommunicatie, computationele wetenschappen) staan in voor de kennis en
inzichten specifiek voor de informatica, terwijl de drie basispijlers (formeel denken,
wetenschappelijke basis en maatschappelijke vorming) zorgen voor de noodzakelijke
wetenschappelijke fundering.
formeel denken
wetenschappelijke basis
maatschappelijke vorming
Figuur 1: Modulair overzicht van het curriculum Informatica
DISCUSSIE: Biedt het schema in Figuur 1 een goed overzicht van de "architectuur" van onze
opleiding? Zijn er alternatieven ?
Los van bovenstaande vragen, is de naamgeving voor de verschillende modules goed?
Eindtermen
DISCUSSIE: Hieronder zijn de verschillende bijdragen quasi onaangeroerd tussengevoegd?
Zoals te verwachten was is er hier een te grote diversiteit en zullen we moeten reduceren. Volgens
Eindtermen Opleiding Informatica (versie 0.0)
5/9
mij kan dat best door onderstaande competentie op te delen in (a) essentieel — i.e. zonder die kan
een student zichzelf geen bachelor/master noemen; (b) belangrijk — daaraan kunnen we een goede
bachelor/master herkennen; (c) nuttig — hier kan een bachelor/master zich differentiëren van zijn
medestudenten
Gegevens en informatiebeheer
Kennis Bachelor
- Database Modeling, E-R diagrammen
- Relational Database Model
- Relational algebra
- Structured Query Language (SQL)
- SQL-omgeving
- Constraints en triggers
- Database toepassingen i.v.m. Internet
Technologie
- Design van een database
- Fysische ondervraag modellen
- Expressive kracht van ondervragingstalen
- Transaction management
- Concurrency
- Transactie failures
- Security
- Optimization
- XML
Vaardigheden Bachelor
- Database Modeleren
- Database implementeren
- SQL gebruiken
- Transacties schrijven
- Datalog
- Missing information
Kennis Master
- Distributed databases
- Temporal databases
- Decision support systems
- Datamining
- Object georienteerde databases
- Grafische interfaces
- XQuery
Vaardigheden Master
- datamining technieken gebruiken
- Xquery gebruiken op XML documenten
- GUI's ontwikkelen voor databases
Software ontwikkeling
Kennis Bachelor
- syntax en semantiek van een
programmeertaal
- basisconcepten van objectgericht
programmeren (polimorfisme)
- technieken om informaticaproblemen te
specifiëren, analyseren, ontwerpen,
programmeren
- overzicht van testtechnieken en strategieën
- software-product vs. proces
- kwaliteitsattributen van een softwaresysteem
- noties hebben van projectplanning
- basiskennis van de structuur van
computersystemen: structuur van de hardware,
rol van besturingssytemen vs. applicaties,
lagere en hogere programmeertalen.
- basiskennis over de grote deelgebieden van
het vakgebied, hun samenhang en evolutie:
algorithmiek, programmeertalen, databases,
arithmetiek, telecom, formele methoden
- ontwerpen van eenvoudige algoritmen,
Kennis Master
- beroepsethiek
- formele specificatietechnieken
- ontwerpmethodes voor user-interfaces
- computer laten tekenen
- problematiek gedistribueerd programmeren
Eindtermen Opleiding Informatica (versie 0.0)
analyse van hun complexiteit.
Vaardigheden Bachelor
- één programmeertaal op industriëel niveau
goed beheersen (vb. C++)
- zich zelf op een minimum van tijd een
nieuwe programmeertaal kunnen aanleren
- de behoeftenspecificatie voor een
informaticasysteem kunnen opstellen
- een informaticaprobleem kunnen analyseren
(wat is het probleem ?)
- een model van oplossing kunnen ontwerpen
(hoe kan het opgelost worden ?)
- een gegegeven oplossingsmodel kunnen
programmeren
- aantonen dat een oplossing voldoet aan de
specificaties (hoe testen we de oplossing ?)
6/9
Vaardigheden Master
- voor een gegeven informaticaprobleem een
goede oplossingsstrategie kiezen (welke
technieken zijn het meest geschikt om het
probleem te analyseren, specifiëren,
ontwerpen, implementeren en te testen +
argumentatie waarom)
Computationele wetenschappen
Kennis Bachelor
- floating-point unit
- integer arithmetic unit
- IEEE 754/854 standaarden
- semantiek floating-point uitdrukkingen
(verschillend van semantiek wiskundige
uitdrukkingen)
- stabiliteit van een algoritme
- conditionering van een probleemstelling
- basiskennis in volgende probleemdomeinen:
numerieke lineaire algebra, data fitting, data
smoothing, functiebenadering, simulatie,
oplossen niet-lineaire vergelijking, kwadratuur
en cubatuur, gebruik en ontwikkeling van
random number generators, optimalisatie
- populaire Problem Solving Environments
(PSE) (Matlab, computer algebra systemen
zoals Maple, ...)
- grondige kennis programmeren
- computer graphics
- FFT (Fast Fourier Transform)
- blinde zoekmethodes
- heuristische zoekmethodes
- niet-deterministische, iteratieve
zoekmethodes (simulated annealing, GA, ...)
- spelspecifieke zoekmethodes
- basiskennis kennisrepresentatie- en inferentie
(eerste orde logica, frames, semantische
netten)
- kennissystemen (rule-based, case-based)
- planning
- basistechnieken machine learning (inclusief
neurale netwerken)
Kennis Master
-b eginselen & basisbegrippen van
systeemtheorie & syteemidentificatie
- interval rekenen (cfr. SUN's meest recente
compilers) en meer algemeen validatietools
zoals gebruikt in robotica
- complex rekenen
- veeltermtechnieken, zowel in exacte als
inexacte context
- oplossen van gewone/partiele
differentiaalvergelijkingen
- parallel en gedistribueerd programmeren
- computationele getaltheorie, om te komen tot
cryptografie
- gevorderde technieken in volgende
probleemdomeinen: numerieke lineaire
algebra, data fitting, data smoothing,
functiebenadering, simulatie, oplossen stelsels
niet-lineaire vergelijkingen, kwadratuur en
cubatuur, optimalisatie
- constraint programming
- gevorderde machine learning technieken
- gevorderde kennisrepresentatietechnieken
(niet-monotone logica, vage, logica, ...)
- onzekerheid en kennisrepresentatie/inferentie (inclusief Bayesiaanse netwerken)
- visie
- natuurlijke taalverwerking
- intelligent agent toepassingen (informatieextractie, data mining, ...)
Vaardigheden Bachelor
- ...
Vaardigheden Master
- ...
Eindtermen Opleiding Informatica (versie 0.0)
7/9
Telecommunicatie
Kennis Bachelor
- struktuur van het gelaagd OSI model voor
telecommunicatiesystemen
- belangrijke (generische) protocols en
mechanismen uit de verschillende lagen:
(a) fysische laag (signaal, bandbreedte, ...); (b)
medium access laag (LAN protocols; bv.
Ethernet); (c) datalink laag (fouten en flow
controle); (d) netwerk laag (IP); (e) transport
laag (TCP); (f) applicatie laag (HTTP, ...)
- belangrijke specifieke kenmerken van
moderne telecommunicatiesystemen
(verschillende lagen worden per systeem
besproken), teneinde inzicht te verwerven in de
op te lossen problemen (bv. foutdetectie en
verbetering in GSM) en de bijhorende
oplossingen: digitale telefonie, ISDN, ATM,
GSM, GPRS, ADSL, HFC netwerken (bv.
Telenet), satellietcommunicatie, etc.
Kennis Master
- Grondige studie van belangrijke Internet
protocols: (a) IP en gerelateerde protocols; (b)
mobiliteit in IP netwerken; (c) quality of
Service in IP netwerken; (d) TCP protocol en
varianten; (e) applicatie programma's; (f) IP
netwerk monitoring tools
- Modeleren en bepalen van de prestaties van
een telecommunicatiesysteem: (a) opstellen
van een model; (b) evaluatie van de prestaties
d.m.v. van analytische oplossingen of d.m.v.
simulatie
- grondige studie van basisprincipes van de
fysische laag (signal processing)
- complexe protocols in het Internet
(gerelateerd met bv. beveiliging,mobiliteit,
QoS, etc...)
Vaardigheden Bachelor
- toekennen van een bepaalde functie van een
telecomsysteem aan een laag van het OSI
model.
- ontwikkelen van een eenvoudig protocol: (a)
specificatie; (b) ontwerp; (c) ontwikkelen
(programmeren); (d) testen van de oplossing
- een protocol kunnen analyzeren: (a) model
opstellen en evaluatie; (b) bepalen voor welke
omgeving protocol geschikt is; (c) complexiteit
van protocol bepalen (implementatie)identicatie van de basiseigenschappen
waaraan een protocol moet voldoen in een
bepaalde omgeving
Vaardigheden Master
- het opzetten, beheren, monitoren en
optimalizeren van een IP netwerk in een laboomgeving
- het bepalen van bottlenecks (door metingen,
analyse of simulatie) in netwerken en het
bepalen van een oplossing voor het
geidentificeerde probleem
- het bepalen van de prestaties van een
telecommunicatiesysteem (via modelering
analytisch/simulatief) en suggeren van
systeemwijzigingen die de prestaties
verbeteren
- Het ontwikkelen en inpassen in een bestaand
systeem van complexe protocols (in een laboomgeving)
Formeel Denken
Kennis Bachelor
- basiskennis wiskunde: discrete wiskunde,
algebra, analyse, statistiek
- basiskennis formele logica: syntax vs.
semantiek, model en interpretatie, samenhang
met de theorie van programmeertalen
- gebruik van eenvoudige modellen voor de
abstracte beschrijving van algoritmen bv
eindige automaten voor herkennen van talen,
of Turing machines. Analyse van algoritmen.
Vaardigheden Bachelor
- wiskundige vaardigheden: formeel redeneren
(sluitend bewijs opstellen, niet-sluitende
redenering herkennen), hanteren van
wiskundig formalisme.
Kennis Master
- geavanceerde modellen voor de hoog-niveau
beschrijving van
software (UML, Coloured Petri nets, ...)
- Rule-based programmeren
- Proces algebras
- Wiskundige basis van cryptografie
Vaardigheden Master
- opstellen van een design met behulp van
geavanceerde SW modellen en gebruik van de
bijbehorende tools.
Eindtermen Opleiding Informatica (versie 0.0)
8/9
Wetenschappelijke Basis
Kennis Bachelor
- wetenschappelijke formuleringen begrijpen
(hoe schrijft men het)
- wetenschappelijke probleemstellingen
begrijpen (hoe beschrijft men het)
- wetenschappelijke beschrijvingen begrijpen
(hoe wordt het formeel gemodelleerd: bv.
differentiaalvgln + rand/begin voorwaarden;
integraalformuleringen; ...)
- basisprincipes van de fysica beheersen
(afkooksel van "algemene Natuurkunde")
- overzicht hebben van scheikundige
beginselen (anorganisch-organisch analysetechnieken - ...)
- overzicht hebben van biologische beginselen
(planten en dieren taxonomie)
Vaardigheden Bachelor
- standaard scalaire en vectorgrootheden
kunnen gebruiken in een wetenschappelijke
context, en buiten het formele karakter van de
wiskundige definitie (grad, rot, div, laplaciaan,
...)
- oppervlakte- en volumeintegralen kunnen
hanteren
- elementaire differentiaalproblemen kunnen
oplossen
Kennis Master
- probleemstellingen kunnen vertalen in een
wetenschappelijke beschrijving (modelleren)
- wetenschappelijke literatuur begrijpen
- visualiseren, analyseren en interpreteren van
(grote) wetenschappelijke datasets
Vaardigheden Master
- wetenschappelijke literatuur zoeken en
vinden
- wetenschappelijke modellen computationeel
implementeren
Maatschappelijke Vorming
Kennis Bachelor
- wetenschapsfilosofie: de grondslagen van de
wiskunde en de theoretische
computerwetenschappen
- algemene economie: basisbegrippen Macroeconomie (Geldmarkt, Betalingsbalans,
Inflatie, ...) en Micro-economie (Vraag en
aanbod, elasticiteit, Marktvormen)
- basisbegrippen elektronica: analoge en
digitale basiscomponenten, basisschakellingen,
algemene principes
- softwarebeveiliging: cryptografie, technische
protektie en juridische normen, de
bescherming van soft- en firmeware
Vaardigheden Bachelor
- communicatievaardigheden: werken in
groepen, communicatie- &
vergaderentechnieken, onderhandelen,
mondeling presenteren, schriftelijk rapporteren
Kennis Master
- basisbegrippen informaticarecht: Intellectual
Property, juridische vraagstukken ivm
informatie- en communicatietechnologieën
- basisbegrippen management: bedrijfskunde,
technieken voor leiden van een onderneming
of organisatie, strategische planning en
organisatie, projectplanning
- basisbegrippen systeemtheorie: lineaire
sytemen, modelleren & simulatietechnieken,
regeltheorie
- software management: methodes, technieken
en tools voor software management
- gebruikersinterfaces: human-computer
interaction
- vakdidactiek informatica
- methoden van wetenschappelijk onderzoek
- bedrijfsstage
+ gastcolleges over actuele aspecten in de
informatica
Vaardigheden Master
- Diepgaande kennis van enkele deelgebieden
van de informatica, met inbegrip van de
gebruikte methoden, theorieen, recente
evolutie, beschikbare toepassingen en tools.
Eindtermen Opleiding Informatica (versie 0.0)
9/9
- Zelfstandig opzoekingswerk kunnen
verrichten over een gegeven onderwerp,
zowel technisch als wetenschappelijk, op het
net of in de literatuur.
- Zelfstandig literatuur of ander materiaal over
een complex informatica-onderwerp kunnen
synthetiseren, en over deze synthese
rapporteren.
- De modellen en methoden uit de
verschillende opleidingsonderdelen kunnen
combineren by de oplossing van een probleem.
Zelf een geschikt abstract model kunnen
opstellen.
Referenties
[1] Zelfstudie Informatica ten behoeve van de onderwijsvisitatie. Onderwijscommissie
Informatica, Universiteit Antwerpen, Juni 2001
[2] Toekomstscenario's Opleiding Informatica (versie 0.3). Onderwijscommissie
Informatica, Universiteit Antwerpen, 6 februari 2002
Download