Door een Heilige Deur

advertisement
We mogen vertrouwen op Gods barmhartige liefde voor ons.
Tegelijk veronderstelt dat, dat wijzelf barmhartig willen zijn als de Vader:
voor elkaar, vooral voor de ander in nood.
God rekent op ons gebed en onze liefdevolle zorg voor de medemens
die wij in Zijn Naam kunnen bijstaan, vergeven en bemoedigen.
Door een Heilige Deur
Moge de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Barmhartigheid,
ons vergezellen om – door Jezus Christus, onze Heilige Deur –
te gaan naar God onze Vader, met vertrouwen en vreugde,
om eens helemaal bij Hem thuis te komen, in het hemels Vaderhuis.
Sint Augustinuskerk
Al meer dan 160 jaar prijkt de Sint Augustinuskerk prominent aan de Oude
Gracht. Velen kunnen dagelijks in deze fraaie kerk verpozen voor stil
gebed of voor het aansteken van een kaarsje in de Mariakapel.
Maar de Augustinus is vooral de thuisbasis van een levendige
geloofsgemeenschap die alle dagen eucharistie viert. De liturgie krijgt er
bijzondere aandacht; de hoogmis op zon- en feestdagen wordt opgeluisterd
door het kerkkoor Cantemus Domino. De kerk is ook een geliefde plek
voor huwelijksvieringen.
Met de Sint Catharinakathedraal vormt de Augustinuskerk de
Salvatorparochie. Gezamenlijk bieden zij een gevarieerd aanbod van
catechese en geloofsverdieping.
De Augustinuskerk is elke dag open. Van maandag t/m zaterdag tussen
9.30 en 16.00 uur, op zondag tussen 9.30 en 14.30 uur.
Woord van Sint Augustinus
Hoe kun je Pasen vieren als je niet zelf opstaat uit de dood van je zonden
en overgaat naar een rechtvaardig leven? Christus toch is overgeleverd om
onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardiging. (Preek Wilmart 9,1,2)
Afbeelding voorzijde: Rembrandt van Rijn,
De terugkeer van de verloren zoon (circa 1668, detail)
Hermitage – St. Petersburg
www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl
Betekenis en het doel
Door een Heilige Deur
In deze kerk bevindt zich een Heilige Deur.
Niet dat die deur zelf heilig is, maar die deur wordt zo genoemd
omdat deze verwijst naar Jezus Christus.
Hij zegt immers van zichzelf:
“Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered;
hij zal in- en uitgaan en weide vinden” (Joh. 10, 9).
Overal ter wereld zijn nu Heilige Deuren, in elk bisdom één of meer.
Dat is vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
(8 december 2015 – 20 november 2016),
dat onze paus Franciscus heeft afgekondigd en geopend
opdat alle mensen ter wereld Gods barmhartige liefde mogen ervaren.
Jezus Christus is onze Heilige Deur naar God, onze Vader.
Barmhartig als Hij is, wil de Vader ons
met open armen in Zijn huis ontvangen.
Ook als wij afgedwaald zijn, als wij God of onze naaste niet de plaats
hebben gegeven die hen toekomt,
als we ons van Hem of van hen hebben verwijderd,
of van onszelf zoals God ons heeft bedoeld.
We spreken dan van zonde,
Jezus heeft Zijn leven voor ons gegeven, tot op het kruis,
tot vergeving van onze zonden.
Het is dan ook nooit te laat om (weer) naar God toe te gaan
en – zo mogelijk – naar elkaar.
God ziet al van verre naar ons uit,
zoals de vader naar de Verloren zoon
bij diens berouwvolle terugkeer
in de gelijknamige parabel (Luc. 15,11-32).
Hij ontvangt ons heel in het bijzonder in Zijn huis
als wij ingaan op de uitnodiging van onze Heer Jezus:
“Doet dit tot een gedachtenis aan Mij” (Luc. 22, 19).
Dan bedoelt Hij de viering van de Eucharistie ofwel de Heilige Mis.
Die wordt (o.a.) in de kerken waar een Heilige Deur is geopend
veelvuldig gevierd.
Echter het ontvangen van Gods barmhartigheid vraagt van ons
oprecht te belijden dat wij gezondigd hebben;
dat wij tekortgeschoten zijn in onze liefde tot God en de mensen
en daarvan berouw hebben.
Dit doen we heel in het bijzonder in het sacrament
van Zijn barmhartigheid:
boete en verzoening ofwel de biecht,
waarin God ons opnieuw in Zijn huis ontvangt en in de armen sluit.
In deze kerk is daarvoor vaak een priester beschikbaar.
Hij zal u hierbij graag helpen als u niet (meer) weet hoe te biechten.
Als we oprecht een nieuw begin willen maken,
met God, onze naaste en onszelf,
dan wil God ons helemaal vergeven.
Ook van de straffen die wij mogelijk hebben opgelopen door onze zonden
en na de dood in het vagevuur zouden moeten ondergaan.
De paus heeft daarom een speciale jubileumaflaat verbonden
aan dit Heilig Jaar.
Door die aflaat worden straffen kwijtgescholden.
Om die jubileumaflaat te ontvangen wordt van ons gevraagd
dat wij tijdens het Heilig Jaar door een Heilige Deur gaan,
waarmee het terugkeren tot God en de Kerk
tot uitdrukking wordt gebracht;
dat wij vervolgens gaan biechten en de geloofsbelijdenis bidden,
de Eucharistie ofwel de Heilige Mis meevieren,
dat wij werken van barmhartigheid verrichten
en dat wij bidden voor de intenties van de paus voor Kerk en wereld.
Zijn intenties zijn te vinden op het gebedskaartje voor het Heilig Jaar
dat u in deze kerk kunt vinden en mag meenemen.
Download