Bijlage bij Nieuwsflits II inz Solvency II (2)

advertisement
10 juli 2012
Bijlage bij nieuwsflits II: Solvency II en het volmachtkanaal
Te ondernemen stappen volmachtkanaal in het kader van Solvency II
Uiterlijk 1 januari 2014 moeten de volgende punten geïmplementeerd zijn:
1. Data
 De digitale databestanden moeten conform de herziene versie van de ‘NVGAprotocollen’ worden aangeleverd door de Gevolmachtigden. Controleer of uw software
pakket klaar is voor dit protocol.
 Verzekeraars moeten op basis van de data aanlevering van de Gevolmachtigden
cumulatierisico’s en catastrofeschades goed kunnen beoordelen. Hiervoor is het o.a.
belangrijk dat risico adressen per polis goed worden aangeleverd. Controleer of uw
administratie hiervoor goed is ingericht. Dit geldt voor zowel alle bestaande polissen
als voor nieuw op te maken polissen.
 Volmachtgevers ontsluiten volmachtdata en beoordelen de kwaliteit/kwantiteit van de
volmachtdata.
2. Risicomanagement
 De Gevolmachtigd Agent verstrekt aan de volmachtgever informatie over risico’s die
betrekking hebben op Solvency II. Betreffende informatie is opgenomen in het SAGA
of de AO/IC-mededeling die de Gevolmachtigd Agent jaarlijks bij de volmachtgever(s)
aanlevert (SAGA en de AO/IC-mededeling worden aangepast).
 De volmachtgever verwerkt bovengenoemde informatie in een risicomanagementmodel, zodat in het kader van Solvency II een risicoprofiel van zowel elke individuele
Gevolmachtigd Agent als de totale volmachttekening kan worden aangetoond.
3. Discontinuïteitrisico
De werkgroep heeft besloten dit risico niet met behulp van een integrale aanpak te willen
aanpakken. Het is aan verzekeraar en Gevolmachtigd Agent om hierover afspraken te
maken ten einde aan de klant de continuïteit van de dienstverlening te kunnen
waarborgen.
Door Gevolmachtigd Agenten uit te voeren actiepunten
In het algemeen geldt dat de implementatie van de nieuwe NVGA-protocollen in
systeemapplicaties op initiatief en voorspraak van de NVGA richting de 3 grote marktspelers
(ANVA, CCS en Unit4) geëffectueerd zal worden. Dit houdt in dat de gevolmachtigde die
geen gebruik maakt van 1 van deze 3 systemen, zelfstandig verantwoordelijk is voor de
implementatie van de protocolafspraken in de door deze gevolmachtigde gehanteerde
applicatie.
Item
Data
Uit te voeren actie
Aanleveren financiële gegevens conform nieuw NVGAprotocol Financieel
Data
Aanleveren polis- en schadelastgegevens conform nieuw
NVGA bestandprotocol Schadetekening
Data
Optimaliseren polisbestand waarmee elk risicoadres inclusief
postcode en verzekerde bedragen is geregistreerd, waarmee
deze op juiste wijze in het NVGA-protocol Polis worden
aangeleverd.
Data
In geval van een catastrofe (hierover wordt gevolmachtigde
door de verzekeraar geïnformeerd) voorzien van een aparte
‘calamiteitencodering’ zodat deze gegevens in het
bestandprotocol separaat beschikbaar zijn.
RisicoIn 2013 moet door GA’s aan verzekeraars gerapporteerd
management
worden over de risico-management vragen die worden
opgenomen in de SAGA en AO/IC-mededeling met
betrekking tot Solvency II.
RisicoIndien u als gevolmachtigde kiest voor de Self Assessment
management
Gevolmachtigd Agent, aanleveren (via de upload in
Volmachtbeheer.nl) van een (over 2013) volledig en correct
ingevulde rapportage
RisicoIndien u als gevolmachtigde kiest voor de AO/IC-mededeling,
management
aanleveren (via de upload in Volmachtbeheer.nl) van een door
uw accountant (over controlejaar 2013) ondertekende
rapportage
Discontinuïteit Met verzekeraar afspraken maken t.a.v. informatie
verstrekking. Denk hier aan opvragen jaarverslagen en dit
opnemen in de samenwerkingsvoorwaarden.
Realisatiedatum
01-01-2013
01-01-2013
30-11-2013
01-01-2013
01-07-2013
01-02-2014
01-07-2014
01-01-2013
Door verzekeraars uit te voeren actiepunten
Item
Data
Data
Data
Risicomanagement
Risicomanagement
Uit te voeren actie
Afspraken inzake aanlevering vereiste data met
gevolmachtigden welke een eigen applicatie/pakket gebruiken
DataWareHouse (DWH)-functionaliteit ter verwerking en
beoordeling door gevolmachtigde aangeleverde polis- en
schadelastgegevens
Terugkoppelen aan gevolmachtigden kwaliteit/kwantiteit
aangeleverde polis- en schadelastgegevens
Inrichten risicomanagementmodel (standaard of eigen model)
In 2013 moet door GA’s aan verzekeraars gerapporteerd
worden over de risico-management vragen die worden
opgenomen in de SAGA en AO/IC-mededeling met
betrekking tot Solvency II.
RisicoDe door GA aangeleverde extra informatie t.a.v. risicomanagement
management in 2013 toetsen
RisicoKwaliteit SAGA en AO/IC-mededeling toetsen en
management
terugkoppelen aan gevolmachtigde
Discontinuïteit Met Gevolmachtigden afspraken maken over aanlevering van
informatie. Denk hier aan opvragen van jaarverslagen regelen
via de samenwerkingsvoorwaarden
Realisatiedatum
01-10-2012
01-01-2013
v.a. 01-2014
01-01-2013
01-09-2013
01-01-2014
v.a. 02-2014
01-01-2013
Actiepunten in behandeling bij werkgroepen van het Verbond/NVGA
Item
Data
Risicomanagement
Risicomanagement
Uit te voeren actie
Aanpassing systeemhuispakketten zodat data
aanlevering op risico adres kan plaatsvinden
Aanpassen samenwerkingsvoorwaarden m.b.t. (in
SAGA en AO/IC) ontbrekende risicorapportage.
Aanvullen SAGA en AO/IC mededeling voor het
rapportagejaar 2013 waarmee kan worden voldaan
aan Richtlijn Solvency II
---------------------------------------------
Werkgro
ep
Systeemen proces
Toezicht
Realisatiedatum
01-01-2013
SAGA &
AO/IC
01-11-2012
01-10-2012
Download