Dienstverleningsdocument uurtarief

advertisement
Dave Holleman Advies
Dienstverleningsdocument
op basis van uurtarief
Inleiding
U oriënteert zich op de mogelijkheden van een financiële oplossing ten behoeve van uw persoonlijke
situatie. Ik kan u hierbij ondersteuning verlenen. Mijn dienstverlening kan bestaan uit enkel advies.
Maar ook ondersteun ik u graag in het volledige aanvraag traject.
In dit document informeer ik u over de wijze waarop ik in het algemeen mijn werkzaamheden
uitvoer. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft.
De dienstverlening samengevat in vijf stappen
U heeft een grote keuze uit financiële producten. Vaak zijn er bepaalde voor- en nadelen. Voor u is
het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke
situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed
aan dit product. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren
wordt aangegaan.
Mijn taak is u te helpen bij het maken van een keuze die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om
u daarin te kunnen adviseren, volg ik standaard een procedure die bestaat uit vijf stappen:
Stap 1: inventariseren
Ik begin het advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreek ik
uw wensen en uw financiële situatie. Maar ook ga in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw
prioriteiten liggen indien bepaalde keuzes rondom het financiële product moeten worden gemaakt.
Stap 2: analyseren
Nadat ik mij een goed beeld heb gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst ga ik deze
gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maak ik een eerste selectie van mogelijke
vormen van producten die passen bij uw situatie. In deze fase licht ik de verschillende mogelijkheden
toe en geef aan wat naar mijn oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn.
Stap 3: advies
Op basis van de inventarisatie en analyse kom ik uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies
geef ik exact aan welk product, bij welke instelling en tegen welke condities naar mijn oordeel goed
past bij uw wensen en mogelijkheden.
Dienstverleningsdocument uurtarief versie 2010-1
Dave Holleman Advies
Stap 4: bemiddeling
U kunt alle contacten met de financiële instelling via mij laten behartigen. Dit met het doel dat de
door mij geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij
wordt uitgevoerd.
Stap 5: nazorg
Nadat het financiële product is afgesloten, zal ik u blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen
over het afgesloten product bij mij terecht. Ook zal ik u periodiek uitnodigen voor een
servicegesprek. Dit gesprek is voor u vrijwillig, maar wel belangrijk om te controleren of het product
blijft passen bij uw situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan ik op
dit moment kan voorzien.
Tijdbesteding
Om u goed te kunnen adviseren, moet ik de nodige tijd investeren. De exacte hoeveelheid tijd hangt
sterk af van uw persoonlijke situatie maar ook van het financiële product dat u uiteindelijk kiest.
Beloning
U heeft ervoor gekozen, om mij op basis van uurtarief te vergoeden voor mijn dienstverlening. Ik zal
er voor zorg dragen dat de financiële instelling waar u uw product zult afnemen, dan ook geen
provisie in het tarief verwerkt. U betaalt dan dus een lagere premie of krijgt korting op het
rentetarief en/of de afsluitprovisie. Mocht ik alsnog provisies ontvangen van de financiële instelling
dan zal ik deze aan u doorvergoeden.
Het tarief is € 100,- per uur exclusief BTW, dus € 119,- inclusief de BTW. Of er BTW verschuldigd is, is
afhankelijk van de aard van de verleende diensten. De indicatieve tijdsbesteding aan een volledig
hypotheekdossier bedraagt 15 tot 25 uur. Externe kosten, zoals kosten van een eventueel benodigd
taxatierapport belast ik aan u door. Voor het door u aan Dave Holleman Advies verschuldigde
honorarium ontvangt u een factuur en een opgave van de geïnvesteerde tijd.
Dienstverleningsdocument uurtarief versie 2010-1
Download