REGLEMENT 2015

advertisement
REGLEMENT 2015
De commissaris is gemachtigd om controles uit te voeren aan het meer op vertoon van zijn kaart van
commissaris en de visser beleefd en hoffelijk benadert. Hij kan op ieder moment vragen om de lijnopzet te
controleren, evenals het gebruikte aas en de inhoud van het leefnet. In geval van weigering zal de voorzitter
van de club de visser contacteren en loopt de visser na overleg met minstens 3 leden van het comité, het
risico te worden geschorst, (artikel 18).
Art. 1.
Iedereen kan lid worden van de club op voorwaarde dat hij dit reglement volledig
aanvaardt evenals de overeenkomst waarmee de visrechten worden toegekend aan de
club. Zijn lidmaatschap wordt definitief na een proefperiode van een jaar. Gedurende de
proefperiode kan geen uitnodiging worden afgeleverd. Indien een tekortkoming op het
huidig reglement wordt vastgesteld door een commissaris, zal zijn lidkaart worden
teruggevraagd en zal zijn bijdrage niet worden terugbetaald. Voor de karpervissers is het
lidmaatschap onderworpen aan de goedkeuring door het onthaalcomité.
Het aantal leden is beperkt tot 100. In geval van veel aanvragen kan van dat cijfer
worden afgeweken.
Art. 2.
De jaarlijkse bijdrage bedraagt 100 €.
Iedereen die werkt of gewerkt heeft voor de Groep JOHN MARTIN kan evenwel aan de
voorzitter een aanvraag tot vermindering van de bijdrage richten. Hij zal de aanvraag
overmaken aan de erevoorzitter die alleen beslist over het gevolg dat er aan gegeven
wordt.
Voor de echtgenoten en de kinderen van 14 tot 16 jaar inbegrepen die nog ten laste zijn
van het lid dat zijn lidgeld heeft betaald, is de bijdrage bepaald op 50 €.
Art. 3.
De leden van de club “Les Pêcheurs du Lac” moeten nauwgezet het reglement naleven.
De betaling van de bijdrage houdt een aanvaarding in van het reglement evenals van
de overeenkomst waarmee de visrechten worden toegekend aan de club. Ieder lid
ontvangt ieder jaar de nieuwe versie van het reglement.
Art. 4.
Ieder ontslagnemend lid, ongeacht de reden, moet zijn lidkaart teruggeven aan de
secretaris en neemt niet meer deel aan de activiteiten van de Club. Zijn bijdrage wordt
niet terugbetaald.
Art. 5.
Enkel de leden die in het bezit zijn van een genummerde lidkaart en die hun bijdrage
hebben betaald voor het lopende jaar, hebben het recht het Meer van Genval te bevissen;
er zijn maximum twee hengels per aanwezige hengelaar toegelaten en de hengels worden
geplaatst in een ruimte van 6 meter. Eenmaal geïnstalleerd kan de hengelaar zich slechts 5
meter van zijn viskist verwijderen om te vissen. In alle gevallen zal de hengelaar zijn
hengel loodrecht op de oever vissen om zijn collega-vissers niet te hinderen. De vislijn
kan nooit gegooid worden in de richting van het eiland. De visserij met kunstaas terwijl
men zich te voet verplaatst is toegelaten met één hengel onder de beperkingen van de
hengelvangst en zonder een andere visser te storen.
Pagina 2/reglement van de club “Les Pêcheurs du Lac”
Art. 6.
Het is de hengelaars verboden hun lidkaart uit te lenen aan een derde. Iedere hengelaar
kan twee personen uitnodigen per hengelbeurt. De prijs voor een uitnodiging bedraagt 5
€. Het lid vergezelt zijn gast. De gast kan in geen enkel geval op roofvis vissen.
Kinderen jonger dan 14 jaar mogen gratis vissen op voorwaarde dat ze begeleid zijn door
een volwassen lid die zijn bijdrage heeft betaald. De volwassene is verantwoordelijk voor
het kind, ook in geval van ongeval. Slechts één hengel per kind is toegelaten. In alle
gevallen is het niet toegelaten met meer dan drie hengels te vissen, zo niet wordt een
invitatiebijdrage van 5 € gevraagd. Personen ouder dan 14 jaar zijn verplicht zich
volwaardig lid te maken of kunnen vissen op uitnodiging van een lid.
Art.7.
De hengelaar is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door hem of door de personen
die hem vergezellen.
Art. 8.
Het is strikt verboden afval te gooien op de oevers of in het water. Het is eveneens
verboden vuur te maken op de oevers, een barbecue te installeren en er tenten te plaatsen.
De consumptie van alcohol wordt ten stelligste afgeraden.
Art. 9.
Bij zijn vertrek zorgt de hengelaar er voor dat de visplaats perfect proper wordt
achtergelaten. Hij signaleert aan het Comité eventuele beschadigingen die hij zou
vastgesteld hebben.
Art.10.
De hengelaar zorgt er voor dat hij op geen enkel ogenblik zijn buren of de buurtbewoners
hindert: iedere hinder door geluid (radio, claxon…) is verboden.
Art.11.
Het voorbehouden van een visplaats is op geen enkele manier toegelaten. Tijdens een
wedstrijddag is de noodzakelijke oeverlengte uitsluitend voorbehouden aan de
deelnemers van de wedstrijd.
Art.12.
De hengelaar is de enige persoon die zijn hengels kan manipuleren. Hij kan zich evenwel
laten bijstaan om een vis te landen.
Art.13.
De hengelaar kan gedurende enkele ogenblikken afwezig zijn op voorwaarde dat hij zijn
hengels uit het water gehaald heeft.
Pagina 3/reglement van de club “Les Pêcheurs du Lac”
Art.14.
Het is strikt verboden om:
- te vissen met een hengel die uitgerust is met meer dan één haak, met uitzondering van
een rapala die maximum twee haken mag hebben ;
- een leefnet in het water te plaatsen buiten een wedstrijd tenzij voor het vissen op
roofvis ; het gebruik van een frigobox wordt ten zeerste aanbevolen voor forellen,
baarzen en palingen;
- hiernavolgend voer te gebruiken zoals: vers bloed, gedroogd bloed, ruggemerg, lever,
levende kikkers, padden, rivierkreeften, vers de vase en alle kuntsmatige pasta’s;
- een boot of enig ander middel te gebruiken;
- schade toe te brengen aan de fauna of de flora of ze te verstoren ;
- te zwemmen, het ijs te breken of de palen te verwijden rondom het meer;
- zijn voertuig op de oevers te plaatsen of ermee op de wandeldijk te rijden. Het uit- en
inladen van materiaal wordt getolereerd tijdens wedstrijddagen voor de zone vanaf de
witte muur;
- lood, lijnen of haken achter te laten op de oevers. Ze kunnen immers vergiftigingen
veroorzaken of vogels verwonden;
Er zullen strenge maatregelen getroffen worden bij overtreding. In geval van zware
overtreding kan de commissaris de lidkaart ter plaatse intrekken. De overtreder zal
gevraagd worden de oevers te verlaten in afwachting van de oproeping door het
comité.
Art.14 bis
Het is aanbevolen om tijdens het vissen op karper een lood (backlead) te gebruiken dat de
draad doet zinken zodat vermeden wordt dat hij wordt opgepikt door een boot.
Tenten zijn verboden. De paraplutent en een ‘kleine halve maan’ zonder grondzeil wordt
toegestaan. Het gebruik van een onthakingsmat is verplicht.
Het gebruik van gevlochten draad op de werpmolen is verboden en een visveilige
montage is verplicht.
De haakmaat is maximum nummer 2. De haak is voorzien van een microweerhaak of plat
geknepen weerhaak.
Het vissen met korsten is toegelaten maar niet aan de oppervlakte.
Het is aanbevolen de vissen onmiddellijk terug te zetten in het water na de vangst en ze
voorzichtig te behandelen (vooral de graskarpers). Er geldt een totale NO KILL
verplichting.
Het gebruik van een voldoende groot landingsnet is verplicht. De commissarissen kunnen
vragen de lijnen op te halen voor een controle van de montage. Alles verloopt in een sfeer
van oprechte kameraadschap en in alle vriendelijkheid.
Het gebruik van een telegeleide boot voor het voeren is strikt verboden.
De hengelaar zal niet verder gooien dan de grens die wordt aangegeven door de gele
boeien.
Pagina 4/reglement van de club “Les Pêcheurs du Lac”
Art. 14 ter
Reglement specifiek voor het vissen op roofvis: NO KILL gewenst.
- Het gebruik van een ketting is verboden. Een kabel is toegelaten en een
kevlardraad wordt aanbevolen.
- Een driehaak en haken in inox zijn verboden bij het gebruik van levend aas.
- Het uitwisselen van vissen is verboden wanneer hij zijn quotum heeft bereikt.
Wanneer een visser het toegelaten quotum heeft bereikt, moet hij zijn materiaal
voor het roofvissen opbergen.
- Voor het vissen met kunstaas (rapala of lepel) zijn maximum 2 originele
haken(tweehaak max) toegelaten.
- Er zijn maximum tien levende aasvissen toegelaten, met uitzondering van pos, in
een recipiënt die voor dat doeleinde wordt gebruikt.
- Indien de vis die men wil terugzetten het levend aas heeft geslikt, dan moet
verplicht de draad doorgeknipt worden (het is verboden de vis te onthaken).
- Zoals voor het karpervissen is het gebruik van een onthakingsmat aanbevolen.
Art.15.
Tijdens éénzelfde hengeldag kan een hengelaar maximum meenemen : 1 snoek of 1
snoekbaars (minimumlengte van 60 cm voor snoekbaars en 70 cm voor snoek), 3 baarzen,
3 palingen et 6 forellen. De hengeldag op snoek of snoekbaars begint vanaf de eerste
vangst die kan meegenomen worden.
Art.16.
Hengelen is toegelaten alle dagen van 1 januari tot 31 december : 1/2 uur voor
zonsopgang tot 1/2 uur na zonsondergang tenzij het comité anders beslist heeft en dit
heeft meegedeeld aan de leden.
Tussen 1 april en 30 september is het op zondag en feestdagen toegestaan te vissen tot
16u00
* opening van het roofvisseizoen met kunstaas (een dode vis is een kunstaas en dus
toegelaten) : 06/06/2015, met levend aas: 01/09/2015
Het vissen op roofvissen is toegelaten vanaf 01-01-2015 tot 31-01-2015.
Na 11 uur is het toegelaten te hengelen maar het zeilen is eveneens toegestaan; in dat
geval loopt de hengelaar op eigen verantwoordelijkheid het risico dat zijn draad wordt
opgepikt door boten of surfplanken. Op straffe van uitsluiting moeten de gesprekken met
de leden van de GYC beleefd verlopen.
Art.17.
Het Comité kan, in functie van de omstandigheden, het nachtvissen op paling of roofvis
toestaan tussen 20 uur en 8 uur (bijzondere reglementering).
Art.18.
Iedere overtreding van huidig reglement zal gesanctioneerd worden. De zwaarste sanctie,
naast het vorderen van schadevergoeding, kan bestaan in de definitieve intrekking van de
lidkaart.
- 1e verwittiging : schorsing van het visrecht gedurende 1 maand
- 2e verwittiging : schorsing van het visrecht gedurende 3 maand
Pagina 5/reglement van de club “Les Pêcheurs du Lac”
De schorsing vangt aan op het ogenblik van de vaststelling van de overtreding en zal door
de voorzitter schriftelijk bevestigd worden binnen 5 dagen.
Na twee verwittigingen zal een tuchtraad samengesteld uit het Comité en twee
bijkomende leden die gekozen worden uit de vissers, binnen de twee weken alle
vaststellingen van overtredingen onderzoeken die hem zullen worden meegedeeld.
Het betrokken lid zal gehoord worden door het Comité en eventueel geconfronteerd
worden met de persoon die klacht neergelegd heeft om zich te verdedigen. Wanneer de
betrokken persoon verstek geeft kan de beslissing van het Comité niet aangevochten
worden. De beslissing zal schriftelijk betekend worden aan de betrokkene binnen de vijf
dagen na de vergadering
Art.19.
Het Comité behoudt zich het recht voor om het huidig reglement te wijzigen. Iedere
wijziging wordt mondeling meegedeeld op de Algemene Vergadering en bevestigd in de
nieuwe versie van het reglement.
Art.20.
Voorstellen en klachten worden schriftelijk meegedeeld aan het Comité, die ze zal
bestuderen en haar antwoord zal meedelen tijdens de Algemene Vergadering en ze ter
goedkeuring voorlegt aan de erevoorzitter.
Art.21.
Het verlies van de lidkaart moet zo snel mogelijk meegedeeld worden aan het secretariaat.
Er wordt een boete van 10 € aangerekend.
De personen die gemachtigd zijn om controles uit te voeren aan het Meer van Genval
hebben een kaart van commissaris.
Iedere hengelaar is verplicht zijn lidkaart te tonen op eenvoudig verzoek van een
commissaris.
Het vissen is verboden in het aangeduide deel van het Meer, vanaf de plaats gevormd
door de Brug Rossel tot aan de Witte Villa (zie plan in bijlage).
Het vissen tussen de Genval Yacht Club en de Witte Villa is verboden op zaterdagen,
zondagen en feestdagen tussen 1 april en 30 september uitgezonderd met toestemming
van de heer J.C. Martin of op wedstrijddagen.
Download