De Stichting Bevolkingsonderzoek Oost reorganiseert haar

advertisement
De Stichting Bevolkingsonderzoek Oost kent een structuur met een viertal business units. Vanaf
januari 2012 zullen deze worden samengevoegd in een centrale organisatie. Ook de Financiële
Salaris- en Personeelsadministratie zullen worden gecentraliseerd. Door uitbreiding van de taken op
deze afdeling en verdere professionalisering is een vacature ontstaan voor de functie van
Medewerker Financiële, Salaris- en Personeelsadministratie
voor 24 uur per week
Situatieschets
De medewerker Financiële, Salaris- en Personeelsadministratie is werkzaam binnen het
bedrijfsbureau en valt hiërarchisch onder het hoofd Bedrijfsbureau. De medewerker krijgt functionele
aansturing van de controller die in de concernstaf is ondergebracht.
Resultaatgebied
- de Financiële, Salaris- en Personeelsadministratie is conform afspraken en geldende wet- en
regelgeving adequaat uitgevoerd en gecontroleerd.
- de Financiële, Salaris- en Personeelsadministratie is dusdanig ingericht, dat op ieder moment
actuele (management)gegevens uitgedraaid kunnen worden.
- medewerkers kunnen adequaat antwoorden op vragen van management en medewerkers over
de financiële, salaris- en personeelsadministratie
- de medewerkers leveren gegevens aan ten behoeve van controles
Taken
1. Het uitvoeren en controleren van de financiële administratie:
- draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de debiteuren- en crediteurenadministratie
inclusief opstellen nota’s
-verwerkt journaalposten en boekt kas, bank, giro en memoriaal boekingen
- beheert het archief van de financiële administratie
- beheert de kas, draagt zorg voor voldoende kassaldo en controleert maandelijks de kas
- draagt zorg voor de voorbereidingen en klaarzetten van de betalingen in elektronisch bankieren
systeem
- het leveren van een bijdrage aan de financiële verantwoording
- draagt zorg voor de verwerking afdracht van belastingen en sociale premies en controleert de
bedragen
- verwerkt alle betalingen en inningen in het elektronisch bankieren systeem
- draagt zorg voor de inrichting financiële systeem zoal toekennen grootboeknummer e.d.
- controleert periodiek de grootboekrekeningen
2. Het uitvoeren van de salarisadministratie:
- het verzamelen van dienstroosters en andere gegevens ten behoeve van de salarisadministratie
- het verwerken van mutaties met betrekking tot de salarisadministratie
- draagt zorg voor het correct verwerken en analyseren van wet- en regelgeving met betrekking tot
inhoudingen van bijvoorbeeld loonbeslagen, belastingen en pensioenpremies;
- controleert de maandelijks salarisafschriften
- beantwoordt vragen over de salarisgegevens
3. Het uitvoeren van de personeelsadministratie:
- verwerkt alle personeelsadministratieve procedures in overleg met de HRM-adviseur
- voert gegevens in het geautomatiseerde personeelsinformatiesysteem in en houdt deze actueel
- registreert per kwartaal de beschikbare personeelsformatie
- muteert wijzigingen in de arbeidsovereenkomsten en stelt concept arbeidsovereenkomsten op
basis van input van de HRM-adviseur
- draagt zorg voor de administratieve werkzaamheden die behoren bij de indiensttreding van
nieuwe medewerkers, zoals bijvoorbeeld het aanmelden bij IZZ, PGGM, Arboned e.d.
- archiveert de personeelsdossiers
- verzorgt de vakantie- en overuren afrekeningen, jaarwerk PGGM en PLB registratie
- is vraagbaak voor management en medewerkers over personele regelingen, wet- en
regelgeving, verzekeringen, etc..
Functie-eisen
Minimaal MBO werk- en denkniveau, aangevuld met kennis en ervaring op het terrein van
automatische personeelsinformatie- en salarissystemen en automatische gegevensverwerking,
financiële boekhouding alsmede kennis van relevante wet- en regelgeving.
Persoonlijke kenmerken en vaardigheden: zelfstandig, accuraat, dienstverlenend, integer,
gestructureerd, dienstverlenend.
Informatie
Een uitgebreide functiebeschrijving kun je opvragen via Sonja Wolbers, HRM-adviseur.
Desgewenst kan zij ook nadere informatie geven over deze functie.
Sollicitatie
Jouw sollicitatie met actueel CV kun je tot en met donderdag 15 december a.s. mailen aan
[email protected].
Download