Familietevredenheidsonderzoek GGZ Oost

advertisement
Familietevredenheidsonderzoek GGZ Oost Brabant
Chris de Haas , ondersteuner familieraad en Paul Kuiper, programmaleider en projectleider
pilotonderzoek
Het is de verdienste van Albert Verberne, tot februari 2015 voorzitter van de familieraad van
GGZ Oost Brabant, dat familietevredenheid structureel gemeten gaat worden binnen de
instelling. Dit onderwerp stond al jaren met stip op zijn agenda. Ook medewerkers hadden de
behoefte aan een dergelijk onderzoek. Samen met het management is nagedacht over de wijze
waarop de familietevredenheid onderzocht kon worden.
Er is gekozen voor een projectmatige aanpak. Het ontwikkelde onderzoeksmodel getest door
middel van een ‘pilotonderzoek’ bij vier afdelingen.
Niet alleen meten, maar vooral verbeteren was het motto. Er is nagegaan of met verbeterteams
per afdeling aan de hand van de uitslagen concrete acties konden worden ondernomen. In een
verbeterteam komt de input van cliënten, medewerkers en familieleden bij elkaar. Juli 2015 is
besloten dat familietevredenheid bij GGZ Oost Brabant structureel bij alle afdelingen gemeten
gaat worden.
Wat willen we meten?
Er is een projectgroep samengesteld met een vertegenwoordiging van medewerkers, cliënten en
familie. Bij de ontwikkeling van het onderzoek is in 1e instantie stil gestaan bij de vraag: Wat willen
we meten en met welk doel? In het onderzoek zijn de uitgangspunten van het familiebeleid van GGZ
Oost Brabant gebruikt: bejegening, informeren, en samenwerken. Deze onderzoekspijlers zijn
aangevuld met de pijlers kwaliteit en veiligheid.
De doelstelling van de meting: te komen tot betrouwbare en bruikbare gegevens waarmee
afdelingen/teams in staat zijn om te sturen op het implementeren van en/of het verbeteren van
familiebeleid binnen het desbetreffende team.
Vragenlijst getest
Aan de hand van de 5 onderzoekspijlers heeft de projectgroep een vragenlijst samengesteld die
door familieleden, cliëntvertegenwoordigers, een onderzoeker, een medewerker kwaliteitszorg, de
VAR, projectleden en een onderzoeksbureau aan een toetsing zijn onderworpen. Al met al een hele
klus. Er is gebruik gemaakt van de ervaringen van de collega’s van Altrecht, waarvoor dank aan Kees
Dekker, Rita van Maurik en de familieraad van Altrecht Tijdens het ontwikkelproces is er tevens
een link gelegd naar het cliënttevredenheidsonderzoek en is er gekeken of het gelijk laten oplopen
van familie- en cliënttevredenheidsonderzoek, een meerwaarde zou kunnen hebben. Besloten werd
om dit gaandeweg ook in de pilot mee te nemen.
Tijd om te onderzoeken: sterke punten en aandachtspunten
De uitvoering van de onderzoeken heeft plaatsgevonden op vier verschillende pilotafdelingen
waarna de resultaten door een onderzoeksbureau zijn verwerkt en vertaald naar ‘sterke punten’ en
‘aandachtspunten’.
Vervolgens zijn de uitkomsten van het onderzoek verwerkt waarbij de uitslagen van het familie- en
cliënttevredenheidsonderzoek naast elkaar zijn gelegd. Op de deelnemende afdelingen zijn de
uitslagen besproken, gecommuniceerd en vertaald naar concrete verbeterpunten waarop
verbeteracties zijn uitgezet.
Positief pilotonderzoek: meerwaarde bewezen
Dit pilotonderzoek is positief geëvalueerd en het besluit is genomen om het onderzoek verder uit te
rollen in de gehele organisatie, onder verantwoordelijkheid van de verschillende directeuren. Bij de
bespreking van de resultaten van de pilot is eveneens een voorstel gedaan om de implementatie
vorm te geven.
Het familietevredenheidsonderzoek én de koppeling met het cliënttevredenheidsonderzoek heeft
zijn meerwaarde bewezen. Terugkijkend is het een zeer intensief en vruchtbaar proces geweest.
Meer weten: Bel of mail de ondersteuner van de familieraad van GGZ Oost Brabant : Chris de Haas
06-53242920 [email protected]
______________________________________________________________________________
Download