productinformatie

advertisement
PRODUCTINFORMATIE
Q-CARE HOUTWORMDOOD SL
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het curatief behandelen van hout tegen insecten met
uitzondering van hout dat permanent in contact zal komen met grond en/of water.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
Doordat Q-Care Houtwormdood SL een waterverdunbare micro emulsie is, kan dit product zowel op droog
als op vochtig hout worden toegepast.
Gebruik
Het middel toepassen door middel van o.a. spuiten, strijken, boorgat-impregnatie en schuimprocédé.
Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting door de
huisboktor eerst de boorgangen open steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uitborstelen.
Boormeel en afvalhout verwijderen en bij voorkeur verbranden. Alvorens het hout met dit middel te
behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen verwijderen. Daarna het hout behandelen d.m.v. een
lagedruk spuit met een grove druppel of met behulp van een kwast, zodanig dat de vloeistof per
behandeling net niet afdruipt. Voor het bestrijden van de grote houtworm moet het houtwerk plaatselijk
onder druk worden geïnjecteerd.
Dosering
300 tot 350 ml van een 10% oplossing (1 liter/ 9 liter water) per m2 hout. De vereiste hoeveelheid zo nodig in
meer dan één bewerking opbrengen.
Algemene informatie
Voorkomt en bestrijdt houtborende insecten. Q-Care Houtwormdood SL is een toegelaten middel op basis
van Flufenoxuron (Flurox). Het product is een concentraat dat met water verdund moet worden en alleen
binnenshuis is toegestaan.
Q-Care Houtwormdood SL is een product dat uitsluitend op reeds aangetast hout gebruikt kan worden tegen
houtaantastende insecten en schimmels.
Nieuw werkingsmechanisme
Traditionele insecticiden werken op het zenuwstelsel en kunnen daarom ook voor de mens gevaarlijk zijn. QCare Houtwormdood SL is op basis van de Insect Groei Regulator (IGR) Flurox, die specifiek op het
vervellingsmechanisme van insecten werkt. Flurox verhindert hierdoor een goede opbouw van het
chitinepantser.
Edialux Nederland B.V.
Gildeweg 37b, 3771 NB Barneveld
Q-Care Houtwormdood SL
Versie april ’12
Pagina 1 van 2
Met Q-Care Houtwormdood SL bestrijdt u alle belangrijke houtborende insecten:
•
•
•
•
De gewone houtwormkever (Anobium punctatum Deg.)
De grote houtwormkever (Xestobium rufovillosum Deg.)
De huisboktor (Hylotrupes bajulus L.)
Spinthoutkevers (Lyctus spp.)
Het product is gebruiksvriendelijk:
•
•
•
•
Wordt snel en homogeen door het hout opgenomen
Is nagenoeg geur- en kleurloos (bevat geen aromaten)
Kan niet of nauwelijks vanuit het hout in de lucht vrijkomen
Eenvoudig te verdunnen 1 liter + 9 liter water
Flurox is een stabiele stof dat zeer effectief is. Hierdoor wordt per behandeling relatief weinig werkzame stof
toegediend. Tevens is de dampspanning van beide werkzame stoffen zeer gunstig en kan daardoor niet of
nauwelijks verdampen, waardoor er vrijwel geen verlies van werkzame stof plaatsvindt.
Veiligheidsaanbevelingen:
• Irriterend voor de ogen.
• Schadelijk voor in het water levende organismen, kan het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken.
• Niet roken tijdens gebruik.
• Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
• Tijdens de behandeling geschikte adembescherming dragen (filter A2-P2 of A2-P3).
• Voorkom lozing in het milieu.
• In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
• Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
• Voordat de behandelde ruimten mogen worden betreden door andere, moet u deze grondig ventileren.
• Tijdens de behandeling mogen geen andere personen dan de toepasser in de ruimte aanwezig zijn.
• Voor de toepassing elektrische installaties spanningsvrij maken en antennes, verdeeldozen, schakelaars
afdekken.
• Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen gedurende tenminste 15
minuten. Vraag om deskundig medisch advies.
• Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep, verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken.
Q-Care Houtwormdood SL
Werkzame Stof
Vorm
Gehalte
Aard van het preparaat
Gevaarsymbool
Verpakkingseenheden
Vorstvrij bewaren
Edialux Nederland B.V.
Gildeweg 37b, 3771 NB Barneveld
Toelatingsnummer 12834 N
Flufenoxuron
Emulgeerbaar concentraat
0,10%.
Emulgeerbaar Concentraat
Xi = irriterend
5, 25 en 200 liter.
Q-Care Houtwormdood SL
Versie april ’12
Pagina 2 van 2
Download