Opdrachten van de FOD Financiën

advertisement
Welkom bij de
Federale Overheidsdienst
Financiën
1 december 2015
*
De FOD Financiën als organisatie
- De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden
- Ongeveer 200 werklocaties verspreid over het gehele Belgische grondgebied
- Talrijke opdrachten en bevoegdheden
- Noodzaak zich permanent aan te passen aan de juridische en economische
ontwikkeling
-
Een organisatie in beweging
Philipstoren Leuven
North Galaxy Building Brussel
Finto Brussel
De FOD Financiën als organisatie
Organogram: de grote lijnen...
Minister
Voorzitter
directiecomité
Stafdiensten
P&O
B&B
Fiscaliteit
ICT
Logistiek
Douane
& accijnzen
Inning &
invordering
Johan VAN
OVERTVELDT
BBI
Patrimonium
documentatie
Thesaurie
4
Opdrachten van de FOD Financiën
• Inzamelen en beheren van een belangrijk
deel van de financiële middelen
om te voldoen aan de collectieve noden van
de maatschappij
Opdrachten van de FOD Financiën
• Een tijdige en juiste heffing van de
belastingen verzekeren
• Op een rechtvaardige en juiste manier de
belastingen innen
• Bijdragen tot het voorkomen en
bestrijden van elke vorm van fraude
Opdrachten van de FOD Financiën
• Verzekeren van het evenwicht tussen de
ontvangsten en uitgaven voor rekening van de
Federale Staat:
– via ontleningen de nodige middelen zoeken
om deficieten weg te werken
– instaan voor de betaling van de uitgaven
van de overheid
Opdrachten van de FOD Financiën
• Voeren van de strijd tegen drugs,
namaak en mensenhandel,…..
• Toezicht houden op de in-, door- en
uitvoer van de goederenstromen
Opdrachten van de FOD Financiën
• Bepalen van het kadastraal
inkomen van onroerende goederen
• Het bijwerken van het kadastraal plan,
het afleveren van kadastrale uittreksels
en attesten van erfopvolging
De waarden van de FOD Financiën
De waarden van de FOD Financiën
Laat onze waarden leven!
• Waarden zijn pas zinvol als de
medewerkers deze waarden
uitdragen
De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per entiteit
9,73 %
39,29 %
23.370
16,66 %
12,01 %
15,63 %
Toestand op 31/12/2014
De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per werkplaats
30,30 %
12,99 %
10,13 %
8,25 %
5,83 %
4,9 %
Toestand op 31/12/2014
De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per niveau
31,64 %
30,40 %
10,30 %
27,62 %
Toestand op 31/12/2014
De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per geslacht
49,33 %
50,67 %
Toestand op 31/12/2014
Werken bij de
Federale Overheidsdienst
Financiën
Onze troeven
• Evenwicht tussen beroepsleven en privé
• Loopbaanmogelijkheden
• Doelgerichte opleiding
• Een interessante verloning
17
• De FOD Financiën wil een goede “werk/privé”- balans”
mogelijk maken voor zijn medewerkers door
steeds meer flexibiliteit aan te bieden via een systeem van
variabele arbeid.
Anders werken (TAW)
• 38-uren werkweek bij voltijdse tewerkstelling
• Gemiddelde werkdag = 7u36
• Maximum:
• 11u werken/dag
• 50u werken/week
• Bij sommige diensten (D&A):
24u/24, 7 dagen/7
Anders werken (TAW)
• Variabele uurrooster:
2 arbeidsstelsels
– Stelsel 1:
• De arbeidstijd wordt geregistreerd
• Recuperatieverlof is mogelijk
20
Anders werken (TAW)
– Stelsel 2:
• Geen registratie van de arbeidstijd
• Geen gestructureerd recuperatieverlof, maar andere
afwezigheden mogelijk
• De medewerker kan vrij zijn tijd indelen om
zijn doelstellingen te behalen
• Je kan elke maand van stelsel veranderen
Telewerk
Sinds het najaar 2013 heeft elk personeelslid
(behalve zij die absoluut aanwezig moeten zijn
voor hun werk: onthaal, restaurant, enz.)
de principiële toelating om aan TAW te doen
Voorwaarden :
 Telewerk is noch een recht, noch een verplichting.
 Toestemming van functionele chef vereist.
Satellietwerk
Bij satellietwerk worden de werkzaamheden met behulp van
informatietechnologie uitgevoerd in een ander kantoor dan de
normale werkplaats.
Reeds 100 satellietkantoren beschikbaar over het hele land
Zelfde voorwaarden als voor telewerk
Je loopbaan uitbouwen
Verticaal
• Hogere weddeschaal binnen hetzelfde niveau
• Bevordering naar een hoger niveau / hogere
klasse
Loopbaan niveau D
• D: Administratief medewerker
– Geldelijke evolutie (DA tot DF)
Loopbaan niveau C
• C: Administratief assistent
– Geldelijke evolutie (CA tot CF)
– Examen beroepskennis:
• Technisch examen dat toegang geeft tot de graad
van financieel assistent
Opleidingen
• Polyvalente opleidingen:
• Wanneer: Binnenkort
• Duur: 3 dagen
• Inhoud:
–
–
–
–
FOD Financiën: missie, visie, organisatie
Impact van de fiscale politiek
Statuut en loopbaan ambtenaren
Openbaarheid en motivering van
administratieve handelingen
– Ontwikkelcirkels
– Administratief recht
Waar:
Arts Center
Kunstlaan 19H
Brussel
Opleidingen
• Technische basisopleiding:
-
Vennootschapsbelasting
Boekhouden
Procedure
BTW
Controletechnieken
Fiscaal recht
Douane
Registratierechten, successie
Kadastrale rechten
Opleidingen
• Generieke opleidingen
-
Beheren van tijd en prioriteiten
Stressbeheersing
Informatie beheren
Werken in een team
Klantvriendelijkheid
Verloning
• Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het
Rijkspersoneel
• Geen ondertekening van een contract
• Geen onderhandeling mogelijk over verloning
Vakantiedagen en verlof
• 26 vakantiedagen
• 1 compensatiedag
Aanvraag via :
- Intranet MyP&O
Voor 2015 : 3/12 van 26
• Eindejaarsverlof
• Wettelijke feestdagen
•
Andere verloven  cfr intranet: P&O
omstandigheidsverlof, uitzonderlijk verlof,
bevallingsverlof,……
Verlof en leeftijd
“Bijkomend”
Aantal
“Gewoon” jaarlijks
jaarlijks
werkdagen/leeftijd vakantieverlof
vakantieverlof
Totaal jaarlijks
vakantieverlof
26
26
45-49 jaar
27
27
50-54 jaar
28
28
55-59 jaar
28
1
29
60 jaar
28
2
30
61 jaar
28
2
30
62 jaar
28
3
31
63 jaar
28
4
32
vanaf 64 jaar
28
5
33
Vakantiedagen en verlof
• Wettelijke verlofdagen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 januari
Paasmaandag
Onze Heer Hemelvaart
1 mei
Pinkstermaandag
21 juli
15 augustus
1 en 2 november
11 november
15 november
25 en 26 december
Brugdagen voor 2015
- vrijdag 2 januari 2015
- vrijdag 15 mei 2015
- maandag 20 juli 2015
Wat doen bij ziekte ?
Een afwezigheid wegens ziekte wordt bij de FOD
Financiën steeds geregistreerd via een inbelsysteem.
0257 257 21
De functionele chef moet telefonisch worden
verwittigd.
Wat doen bij ziekte ?
• 1 dag ziek: (max. 2 x per jaar)
• Voor 9 u telefonisch melden via :
0257 257 21
• Telefonisch melden aan de dienstchef
• Controle mogelijk
Wat doen bij ziekte ?
• Meer dan 1 dag ziek
• Medisch attest laten invullen door de behandelende arts
•
Attest opsturen naar Medex
•
Voor 9 u telefonisch melden via 0257 257 21
•
Telefonisch melden aan de dienstchef
•
Controle mogelijk
Tip: Hou je rijksregisternummer bij de hand en
geef deze instructies door aan je huisgenoten
Wat doen bij ziekte ?
Belangrijk: Bel steeds naar 0257 257 21 (Medex) en naar je dienstchef!
Vergeet niet om het medisch attest op te sturen
medisch centrum (adres zie attest)
Adres:
Medex
Medische attesten,
Victor Hortaplein 40 bus 50
1060 Brussel
Intranet: P&O
Afwezigheden-verlovenZiektes
Het evaluatiesysteem
• Cyclus van 12 maanden
• 4 gesprekken
–
–
–
–
Functiegesprek
Planningsgesprek
Functioneringsgesprek
Evaluatiegesprek
Cumul
De rijksambtenaar mag buiten zijn ambt een bezoldigde
nevenactiviteit (loon, zitpenningen, …) uitoefenen als hij
daarvoor een cumulatiemachtiging heeft bekomen.
Gelet op de toch wel specifieke organisatie van de FOD
Financiën (regionale diensten, rechtstreeks contact met het publiek, …)
wordt een dergelijke machtiging gegeven mits naleving
van een aantal voorwaarden.
Belangenconflict
De rijksambtenaar mag zich evenmin plaatsen of laten
plaatsen in een toestand van belangenconflict.
= een situatie waarin de ambtenaar door zichzelf of door
een tussenpersoon (partner, kinderen, …) in een positie
terechtkomt die niet verenigbaar is met de
onpartijdigheid en de objectiviteit die wordt vereist bij de
uitoefening van zijn ambt.
Belangenconflict
Als er in hoofde van een ambtenaar een
belangenconflict wordt vastgesteld, moet hieraan een
einde worden gesteld.
Er worden op dat ogenblik passende maatregelen
genomen om het belangenconflict te neutraliseren
(bvb. verandering van dienst, functiewijziging, …).
Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk
Opdracht:
Advies geven over alle aangelegenheden met betrekking
tot de veiligheid en het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk.
Taken van de preventieadviseurs:
De gezondheid, de veiligheid en de kwaliteitsverbetering van
de werkomgeving bevorderen door te zorgen dat de
desbetreffende wetten en reglementeringen worden
nageleefd
Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk
Taak preventieadviseur sector Veiligheid
• Werkplaatsen en gebouwen inspecteren
• Installaties en gevaarlijke machines controleren
• Klimatologische omstandigheden en geluidsnormen onderzoeken
Taak preventieadviseur psychosociale sector
•
•
•
•
•
Pesterijen
Ongewenst seksueel gedrag
Geweld op het werk
Stress en alcohol op het werk
Discriminatie
WELZIJN OP HET WERK
Preventief gezondheidstoezicht op de werknemers:
 Spontane consultaties bij de arbeidsgeneesheer
 Periodieke onderzoeken
 Ergonomie op het werk (tips)
Specifieke activiteiten:
 Rechtsbijstand
 Individuele hulp
 Kid’s days
 Bloedgeven
 Griepvaccinatiecampagne
FED+ Kaart
www. fedplus.be
FED+ Aanbiedingen
Vragen over P&O
P&O-Informatiecentrum
- Via telefoon (elke werkdag van 9 uur tot 12 uur)
0257/257 60
- Via het online webformulier
http://www.finbel.intra/PO_TICKETING_web/
Alle presentaties zijn terug te vinden
op het intranet via link :
Intranet / Stafdienst Personeel en Organisatie/
Loopbaan/ Onthaal nieuwe medewerkers /
Onthaaldag / 1 december 2015
Vragen ?
Bedankt voor je aandacht !
Download
Random flashcards
hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards