Blogtekst Allochtone ouders spreken best eigen taal met kinderen

advertisement
Allochtone ouders spreken best eigen taal met kinderen
Foto: Freya Piryns
Kinderen die thuis een andere taal spreken, leren het makkelijkst Nederlands als ze een stevige basis
hebben van hun 'thuistaal'. Daarnaast leren ze het best een taal via hun dagelijkse bezigheden. Dat
stelde Kind en Gezin in een visietekst inzake taalstimulering en meertaligheid bij 0- tot 6-jarigen. De
tekst is gebaseerd op een onderzoeksrapport van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de
KULeuven.
Vlaams minister van welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), benadrukte het belang van de kennis van de
Nederlandse taal voor de toekomst van kinderen. Hij wees er ook op dat meertaligheid in Vlaanderen
toeneemt. In 2009 werd 21,2 procent van de kinderen geboren in een gezin dat een andere thuistaal
heeft dan het Nederlands. Vandeurzen toonde zich verheugd over het feit dat Kind en Gezin een
door de sector gedragen en eenduidige visie ontwikkelde.
CTO-onderzoekster Machteld Verhelst wees er op dat ouders thuis met hun kind best de taal spreken
waarin ze zich het best kunnen uitdrukken. Dat is ook het standpunt van Kind en Gezin. Heel wat
anderstalige ouders voelen zich schuldig als ze thuis geen Nederlands spreken met kinderen, maar de
thuistaal spreken komt ten goede van het welbevinden van het kind en bevordert het aanleren van
een tweede taal.
Kinderopvanginitiatieven moeten volgens Kind en Gezin aan taalstimulering doen. Schoolse
woordenschatlessen zijn niet de ideale manier. Men moet de taal stimuleren 'op natuurlijke wijze,
met een positieve houding tegenover elke poging tot taalproductie van het kind'.
De adviezen in de visietekst voor het creëren van een taalrijke omgeving zijn bruikbaar voor alle
kinderen, niet enkel voor anderstalige.
'Kleuterschool is een intens taalbad'
'Het consequente gebruik van de moedertaal binnen het gezin hoeft geen belemmering te zijn om op
een vlotte manier op school Nederlands te leren. En dan spreek ik vooral vanuit m'n eigen ervaring
als schooldirecteur', bevestigt ook Guido Sauwens, voorzitter van de Wergroep Kleuterscholen
Vlaanderen.
'Gezien de intensiteit van het taalbad waarin kleuters op school worden ondergedompeld, is het
goed mogelijk om zo perfect een tweede taal te leren hanteren, zonder tussenkomst van de ouders.
Bovendien mogen kleuters al vanaf hun 2,5 jaar naar school, een leeftijd waarop de hersenen nog
volop in ontwikkeling zijn en ze zich makkelijk een andere taal meester maken', zegt Sauwens.
Uitdaging op latere leeftijd
'We merken dan ook dat een verschillende afkomst bij kleuters niet leidt tot verschillende kliekjes.
De grote uitdaging bestaat er eerder in ervoor te zorgen dat de kinderen ook op latere leeftijd,
wanneer ze zich bijvoorbeeld bij een sportclub aansluiten, in een gemengde sociale omgeving
belanden', besluit hij.
Mijn mening over dit artikel:
Ik ga er volledig mee akkoord dat kinderen zo jong als mogelijk in contact moeten komen met het
Nederlands. Het begint allemaal met de eerste keren dat ze buiten in de maatschappij terecht
komen, bijvoorbeeld bij de onthaalmoeder. Anderstalige ouders die hun kinderen willen stimuleren
om de Nederlandse taal zo goed als mogelijk onder de knie te krijgen, zouden bij deze fase best een
Nederlandstalige onthaalmoeder zoeken. Hoe jonger de kinderen in contact komen met de
Nederlandse taal, hoe beter ze deze kunnen opnemen, zonder het zelf te beseffen.
Ook de eerste intrede in een kleuterschool of een sportclub zou in een Nederlandstalige omgeving
moeten gebeuren. De ontwikkeling van de hersenen gebeurt grotendeels in de kinderfase. Dit wil
zeggen dat de hersenen tijdens deze fase nog zeer veel informatie kunnen opnemen en dat de
kinderen zeer veel kunnen bijleren, zonder te beseffen wat er allemaal rondom hen gebeurt.
Zoals ook in het artikel vermeld wordt, worden er op deze leeftijden nog geen ‘kliekjes’ gevormd
tussen kinderen die verschillende talen spreken. Hierdoor komen de anderstaligen ook vaak in
contact met andere Nederlandstalige kinderen, waardoor ze gedwongen worden onze taal te
spreken en ze onbewust ook veel bijleren over het spreken van onze taal.
Waar ik dan niet mee akkoord ga in dit artikel, is het feit dat anderstalige ouders hun kinderen een
stevige basis moeten geven van hun ‘thuistaal’ om hierdoor een betere basis te kweken om onze
Nederlandse taal goed te kunnen hanteren. Naar mijn mening is het eerder belangrijk om kinderen
net vanaf het begin van hun leven de taal aan te leren die ze nodig hebben om in onze maatschappij
mee voort te kunnen. Pas later, wanneer ze onze taal onder de knie hebben, kunnen de ouders hun
kinderen hun ‘thuistaal’ aanleren. Door dit te doen zorgen de ouders ervoor dat hun kinderen geen
achterstand oplopen in ons Nederlands taalgebied, waardoor ze later met veel verschillende zaken
veel vlotter mee overweg kunnen.
Ten slotte vind ik het belangrijk dat anderstalige mensen, die hier komen wonen, zich houden aan de
wetten van de Nederlandse taal. Zoals in de tekst vermeld wordt, is het aantal anderstaligen in ons
land de laatste jaren sterk gestegen en dit heeft grote gevolgen op het dagelijkse gebruik van onze
taal. Het algemene Nederlands begint verwaarloosd te worden en vele alternatieven beginnen op te
dagen. Ook de vele oude Vlaamse dialecten beginnen af te zwakken in ons land, wat mede een
gevolg is van de infiltraties van andere talen. Dit is een jammere zaak voor onze mooie Nederlandse
taal en zou gestopt moeten worden.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards