SEPA stoplichtkaart Drukwerk.indd

advertisement
Terugboeken?
Terugboeken? Neem
Neem contact
contact op
op met
met uw
uw bank.
bank.
SEPA
SEPA
Intrekken machtiging
Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan
Indien
Indien u
u een
een doorlopende
doorlopende machtiging
machtiging heeft
heeft afgegeven
afgegeven en
en
afschrijving,
kunt
u
deze
laten
terugboeken.
Neem
afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
hiervoor
contact op
op met
met uw
uw bank.
contact
bank.
u
u bent
bent
binnen
binnen
het
het niet
niet
8
8 weken
weken
eens
eens met
met een
een
na
afschrijving
na afschrijving
Naam
: Portaal
Adres
: Postbus 2211
Postcode
: 3500 GE
Woonplaats
Land
: Nederland
Incassant ID*: NL16ZZZ300384870000
: Utrecht
om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens:
U
U kunt
kunt uw
uw bank
bank ook
ook vóór
vóór het
het moment
moment van
van afschrijving
afschrijving verzoeken
verzoeken om
om een
een standaard
standaard Europese
Europese
incasso-opdracht
tegen
te
houden.
incasso-opdracht tegen te houden.
Kenmerk machtiging*
Als
Als u
u van
van mening
mening bent
bent dat
dat een
een bedrag
bedrag ten
ten
tot
13
maanden
na
datum
afschrijving
tot 13 maanden na datum afschrijving een
een
* Deze gegevens staan op uw rekeningafschrift of het overzicht dat u van de incassant heeft ontvangen.
onrechte
onrechte van
van uw
uw rekening
rekening is
is afgeschreven,
afgeschreven, kunt
kunt u
u
verzoek
indienen
bij
uw
bank
om
dit
te
corrigeren.
verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.
Naam
Informeer
Informeer bij
bij uw
uw bank
bank naar
naar de
de voorwaarden.
voorwaarden.
:
:
Adres
:
Postcode
:
Land
:
IBAN
:
Bank Identificatie [BIC]**
:
Plaats en datum
:
Woonplaats :
Handtekening :
**Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.
SEPA
Doorlopende
Doorlopende machtiging
machtiging
Naam
Naam
Adres
Adres
Postcode
Postcode
Land
Land
Kenmerk machtiging
Kenmerk machtiging
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Portaal
Portaal
Postbus 2211
Postbus 2211
3500 GE
3500 GE
Nederland
Nederland
Woonplaats : Utrecht
Woonplaats : Utrecht
Incassant ID : NL16ZZZ300384870000
Incassant ID : NL16ZZZ300384870000
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Portaal om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Portaal om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Portaal.
rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Portaal.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam
Naam
:
:
Adres
Adres
Postcode
Postcode
:
:
:
:
Land
Land
:
:
IBAN
IBAN
:
:
Bank Identificatie [BIC]**
Bank Identificatie [BIC]**
:
:
Plaats en datum
Plaats en datum
:
:
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.
Woonplaats :
Woonplaats :
Handtekening :
Handtekening :
Machtiging voor
standaard
Europese
incasso
Terugboeken?
Neem
contact
op met uw
bank.
SEPA
Machtigen is gemakkelijk:
U wordt voorafgaand aan een afboeking,
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een
- U vergeet nooit te betalen;
bijvoorbeeld via het contract of bij een
afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds
jaaroverzicht, door de incassant geïnformeerd over
contact op met uw bank.
regelen van terugkerende betalingen;
het bedrag en moment van afschrijving. Als u het
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven
niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen
Ubedrag
kunt uw
bank 8
ook
vóór terug
het moment
van boeken;
afschrijving verzoeken
om
een standaard
Europese
binnen
weken
kunt laten
8 weken
zonder
opgaaf van
reden terug laten
incasso-opdracht
tegen
te
houden.
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.
boeken. Zie de Gele kaart voor nadere informatie.
betaling
een bedrag
standaard
de automatische
Als u van Een
mening
bent met
dat een
ten Europese
onrechte van uw rekeningUiskunt
afgeschreven,
kunt ubetaling
incassonakan
plaatsvinden
als een
u daar
zelf indienen bij uw bank
ook stoppen,
tot 13 maanden
datum
afschrijving
verzoek
om dit tebijvoorbeeld
corrigeren. omdat u uw
toestemming voor geeft door het afgeven van een
lidmaatschap of abonnement opzegt. U kunt dan
machtiging.
uwnaar
persoonlijke
gegevens en
de Rode kaart ‘Intrekken machtiging’ gebruiken. U
Informeer
bijNoteer
uw bank
de voorwaarden.
datum op de aangehechte Groene machtigingskaart,
vult de kaart in, stuurt deze op naar de incassant en
zet uw handtekening en stuur de machtiging naar
de afschrijvingen stoppen. Houd rekening met enige
degene die u wilt betalen. Deze kan daarmee de
tijd voor verwerking.
betalingen automatisch van uw rekening laten
Machtigen: de makkelijke manier van betalen.
afschrijven.
Deze kaart in een
envelop verzenden naar het bedrijf
of instelling waaraan de betaling wordt gedaan.
Deze kaart in een
envelop verzenden naar het bedrijf
of instelling waaraan de betaling wordt gedaan.
Doorlopende machtiging
Terugboeken? Neem contact op met uw bank.
Terugboeken? Neem contact op met uw bank.
Intrekken machtiging
Download