Stroke-unit - Zuyderland

advertisement
Stroke-unit
Verpleegafdeling West 44
Inleiding
U bent opgenomen op de Stroke-unit. De Stroke-unit is gespecialiseerd in onderzoek
en behandeling van mensen die een beroerte hebben gehad. Stroke is het Engelse
woord voor beroerte.
Beroerte
Elk jaar krijgen in ons land naar schatting 48.000 mensen een beroerte, ook wel
Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd. Bij een beroerte is er een plotselinge
verstoring van de bloedvoorziening in de hersenen. Een beroerte kent twee
verschijningsvormen:
Herseninfarct
Bij een herseninfarct is er sprake van een verstopping door een bloedpropje in het
bloedvat van de hersenen of een dichtgeslibd bloedvaatje in de hals of in de
hersenen. Hierdoor krijgt een gedeelte van de hersenen te weinig bloed (dat wil
zeggen voedsel/zuurstof) waardoor het hersenweefsel afsterft. Het beschadigde
gedeelte in de hersenen noemt men het infarct.
Hersenbloeding
Bij een hersenbloeding moet u zich het bloedvat voorstellen als de binnenband van
een fiets waarin een zwakke plek is ontstaan. Deze puilt uit en op een gegeven
moment knapt de zwakke plek. Zo gaat dat ook bij een bloedvat. Als de vaatwand
zwakker wordt, kan deze scheuren en dan ontstaat een bloeding waardoor het bloed
zich in het hersenweefsel ophoopt.
Gevolgen beroerte
Een beroerte kan ingrijpende gevolgen hebben. Welke gevolgen kunnen optreden is
onder meer afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is en van de
hoeveelheid weefsel dat beschadigd is.
Gevolgen die na een beroerte kunnen ontstaan zijn onder andere: verlammingen,
uitval van het gezichtsveld, onduidelijke spraak, moeilijkheden met taal,
gevoelsstoornissen, problemen met coördinatie en veranderingen in denken, emotie
en gedrag.
Meer informatie over een beroerte, de oorzaken en mogelijke gevolgen vindt u in de
brochure 'Een beroerte en dan?' van de Nederlandse Hartstichting. U kunt deze
brochure aan de verpleegkundige vragen.
| patiënteninformatie
2
Wat is de Stroke-unit?
De Stroke-unit bestaat uit vier bewakingsbedden. Op de Stroke-unit worden
patiënten in de acute fase opgenomen.
Via de Stroke-unit vindt snel diagnostiek en behandeling plaats. Tijdens uw opname
op de Stroke-unit wordt u intensief bewaakt om er voor te zorgen dat bepaalde
waarden, zoals de bloeddruk, de temperatuur, het zuurstofgehalte en glucose in het
bloed binnen vast gestelde grenzen blijven. Dit is noodzakelijk in verband met een
beter en sneller herstel van de hersenen.
Op de Stroke-unit wordt volgens een vaststaand programma (protocol) gewerkt,
zodat mogelijke complicaties na een beroerte voorkomen kunnen worden. Tijdens
uw opname op de Stroke-unit wordt snel gestart met onderzoeken en therapieën om
zo mogelijke uitvalsverschijnselen in kaart te brengen en behandelingen te starten.
Doorgaans gaat het om (een deel van) de volgende onderzoeken: CT-scan
(röntgenfoto van de hersenen), Duplex onderzoek (onderzoek van de bloedvaten),
ECG (hartfilmpje) en bloedonderzoek.
Op de Stroke-unit wordt gewerkt volgens het principe van 'gemengd verplegen', dat
wil zeggen dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer verblijven.
Welke zorgverleners zijn betrokken bij de Stroke-unit?
Binnen de Stroke-unit werkt een team van verschillende zorgverleners. Dit team
bestaat uit een neuroloog, verpleegkundigen, een revalidatiearts, fysiotherapeut,
ergotherapeut en logopedist.
Wat is de meerwaarde van de Stroke-unit?
Uit onderzoek is gebleken dat door opname op een Stroke-unit patiënten met een
beroerte doorgaans sneller en beter herstellen, zowel op korte als lange termijn, er
minder patiënten overlijden, er meer patiënten met ontslag naar huis gaan en dat
patiënten een kortere tijd in het ziekenhuis verblijven.
Wat gebeurt er na de Stroke-unit?
Na uw ontslag vindt verdere behandeling plaats op de verpleegafdeling. Hier worden
lopende onderzoeken afgerond en de behandeling voortgezet om een beroerte in de
toekomst te kunnen voorkomen. U gaat verder met uw revalidatie en samen met de
behandelaars wordt een beleid opgesteld voor de toekomst.
Het kan ook gebeuren dat u na behandeling op de Stroke-unit met ontslag naar huis
gaat. De verpleegkundige maakt dan voor u een afspraak op de CVA-nazorgpoli. Na 46 weken hebt u daar een gesprek met de verpleegkundig specialist CVA. Meer
hierover leest u in de folder CVA-nazorgpoli. U kunt deze brochure aan de
verpleegkundige vragen.
| patiënteninformatie
3
Verdere informatie
Bezoekuren
De bezoekuren op de Stroke-unit zijn dagelijks van:
11.00 – 12.30 uur
14.00 – 16.00 uur
19.00 – 20.00 uur
In belang van het herstel van u en de medepatiënten hanteren wij op de Stroke-unit
een bezoekerslimiet van maximaal 2 personen gelijktijdig aan bed. Wij hopen dat u
hier begrip voor heeft.
Telefonische bereikbaarheid
U bent tijdens uw opname in Zuyderland Medisch Centrum telefonisch te bereiken
via het volgende telefoonnummer:
088 – 459 4600
U wordt vriendelijk verzocht om op de Stroke-unit uw mobiele telefoon volledig uit te
schakelen.
Visite
Er wordt dagelijks door de neuroloog en de zaalarts visite gelopen op de Stroke-unit.
Dit vindt plaats in de ochtenduren. Als u wilt weten wat er in de visite besproken is,
verzoeken wij u om na 10.00 uur telefonisch contact met ons op te nemen, of
hiernaar te informeren tijdens het bezoekuur.
Familiegesprek
Zodra alle onderzoeksuitslagen en het vervolgtraject bekend is, zult u worden
uitgenodigd voor een familiegesprek, met de zaalarts en de verantwoordelijke
verpleegkundige. Dit gesprek duurt ongeveer 15 minuten.
Ketenzorg
Om de opname en het herstel van een patiënt met CVA (beroerte) accuraat en snel
op elkaar aan te laten sluiten zijn in Nederland stroke services (CVA zorgketens)
opgericht. Deze ketens worden gevormd door regionale zorgverleners die
gezamenlijk integrale, deskundige en samenhangende zorg van patiënten met een
beroerte waarborgen in alle fasen van de aandoening. De belangrijkste betrokkenen
bij stroke services in de Westelijke Mijnstreek zijn:
• Zuyderland Medisch Centrum
• Zuyderland Revalidatie
• Zuyderland Thuiszorg
• Zuyderland Zorgcentra
• Adelante Revalidatie Centrum
• Alle regionale huisartsen
| patiënteninformatie
4
• GGD Zuid-Limburg
• CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
Kijk voor meer informatie over CVA zorgketen Westelijke Mijnstreek op
www.eenberoertewatnu.nl
Tot slot
Laat deze folder ook aan uw partner, familieleden lezen. Zo weten zij ook wat
opname op de Stroke-unit inhoudt. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen,
bespreek dit dan gerust met de specialist of met de verpleegkundige op de Strokeunit.
| patiënteninformatie
5
Geef uw mening!
Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op
www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg.
Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.
Neurologie
Meldpunt Oost 03
Afsprakennummer 088 - 459 7817
Op werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur
Informatienummer 088 - 459 7811
Op werkdagen: 8.30 -12.00 en 13.30-16.30 uur
Verpleegafdeling
Meldpunt West 44
Telefoonnummer 088
Internet
www.zuyderland.nl
Meer informatie
550
Kijk voor meer informatie over de
Zorgketen CVA Westelijke Mijnstreek op onze website:
© 07-2015
www.eenberoertewatnu.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards