Ons huis Mol - Welzijnsschakels

advertisement
Kort na 17 oktober 2009 startten de Kringleden van de 4de Wereldwerking Ons
Huis te Mol met na te denken en te overleggen omtrent een actie voor 2010.
Een onvermijdelijk actiepunt zou de derdebetalersregeling bij huisartsen worden.
Wat politici op het Belgisch federale vlak niet bewerkstelligd krijgen zouden wij in
Mol-Balen-Dessel-Retie lokaal willen gerealiseerd weten. Het was op het einde
van het jaar 2009 al duidelijk dat de derdebetalersregeling een aandachtspunt
zou worden op 17 oktober 2010.
En omdat “armoede” een meervoudig begrip is groeide stelselmatig het idee om
alle bekommernissen eens op een rij te zetten.
En waarom zou een armoedebestrijdingsvereniging ook niet eens een ganse dag
tesamen kunnen overleggen?
Zo groeide het plan om enkele weken vóór 17 oktober 2010 een studiedag te
organiseren. Niet in onze vergaderruimte aan de Bresserdijk, maar wel in onze
eigen gemeente met name in het contactcentrum van de Norbertijnenabdij te
Postel.
“Ons Huis” Mol
1
Bekommernissendag
Postel
23 september 2010
“Ons Huis” Mol
2
Postel 23 september 2010 Bekommernissendag
Vierdewereldwerking ‘Ons Huis’
Studiedag te postel
Dag beste vrienden van Ons Huis,
Tijdens de maanden juli en augustus draaide de werking van Ons Huis op een
lager toerental.
Iedereen poogde in deze periode wat rust en ontspanning te vinden. Voor
sommigen zal dat gelukt zijn, voor anderen helaas al wat minder.
Vanaf woensdag 1 september nemen we de activiteitendraad weer op.
Op 17 oktober is er de werelddag van Verzet tegen Armoede en uiteraard doet Ons
Huis daar actief aan mee.
Wij, allemaal tesamen, gaan deze dag voorbereiden. Niet op de Bresserdijk in Mol,
maar wel in het conferentiecentrum van de abdij in Postel.
Wij nodigen alle bezoekers van Actie MIN en Vierdewereldwerking Mol uit op een
studiedag op donderdag 23 september.
We starten in Postel met een tas koffie en een koekje om half tien. Om tien uur
steken we van wal. Wie deelneemt, rijdt ofwel zelf naar Postel of komt tegen 9 uur
naar de Bresserdijk.
Inschrijven kan tot (ten laatste) 15 september.
Tijdens het middageten nemen we afscheid van enkele vrijwilligers die tijd noch
moeite gespaard hebben voor mensen die het wat moeilijk hebben.
Onze kookmoeders Yvonne en Lutgart en Lea Janssens, bijna 25 actief in
Armoedebestrijding, worden op die middag uitgewuifd.
Op 5 oktober krijgen we de gelegenheid om in open gesprek te treden met de
Molse burgemeester, Paul Rotthier, de schepen van Welzijn, Maria Luyckx en de
voorzitter van OCMW, Wim Caeyers.
Zij ontvangen ons in de Raadzaal van het gemeentehuis en wij zullen er dan de
kans krijgen om mede te delen wat wij goed vinden in Mol, wat beter kan, wat veel
beter zou moeten en zelfs wat slecht is.
Op 5 oktober gaan wij hen vertellen wat wij op 23 september besproken hebben.
“Ons Huis” Mol
3
In Postel kunnen wij de ganse dag al onze bekommernissen uitspreken.
Aangelegenheden die niet door onze Molse politieke verantwoordelijken kunnen
opgelost worden, geven we door aan het Vlaams en Belgisch netwerk
Armoedebestrijding en zeker ook aan zowel de Vlaamse minister van Welzijn en
Armoedebestrijding, als aan de nieuwe Federale (=Belgische) minister bevoegd
voor Armoedebestrijding.
“Ons Huis” Mol
4
23 september: bekommernissendag
Denk niet dat anderen wel zullen zeggen wat jij wenst mee te delen. Kom zelf naar
Postel en vertel ZELF. Ook uw vriendin, gebuur of kennis die niet tot de vaste Ons
Huis-bezoekers behoort is op die dag welkom.
Maar inschrijven is vereist. Kwestie van voldoende middagmalen te bestellen.
Op 23 september kan iedereen, zonder schroom, zijn/haar hart luchten!
We kunnen er spreken over te hoge gezondheidskosten, te ingewikkelde
documenten, misleidende reclame, woon- en huurperikelen, sociale
dienstverlening, sociaal restaurant, onvriendelijke behandeling, onbegrip tegenover
kansarmen, te lage uitkeringen,… en noem maar op. ALLES is bespreekbaar!
Op 23 september komt de basis aan het woord.
De basis dat zijn mensen die armoede en kansarmoede aan den lijve ondervinden.
Vrijwilligers van beide verenigingen waren welkom maar werden uitdrukkelijk
gevraagd te luisteren en niet te spreken.
In Postel waren we niet met 50 maar wel duidelijk met meer dan 40 mensen
aanwezig.
Het werd een erg open en eerlijk gesprek. Mensen kregen er ruim de gelegenheid
om vrijelijk hun bekommernissen en hun grieven te verwoorden.
Een objectieve waarnemer van op de zijlijn verwoordde het in een interessante
beoordeling als volgt.
SCHITTEREND!
Dat is het woord dat past bij de studiedag van “Ons Huis” op 23 september.
Postel … schitterend weer, een schitterende omgeving, en mensen die op een
schitterend wijze inhoud gaven aan de studiedag.
Met een veertigtal waren ze. Vrijuit en openhartig werden een aantal problemen,
knelpunten, ervaringen op tafel gelegd. Problemen rond gezondheidszorg,
schuldbemiddeling, ziekenkas. Maar ook huisvesting, sociale woningen en Molse
Bouwmaatschappij. Er waren positieve en negatieve punten te beluisteren in de
verhalen over gemeenten en OCMW’s, over grabbelpassen en zwemkaarten, over
een tekort aan vakantieactiviteiten aangepast aan de handicap of een probleem
van een kind.
“Ons Huis” Mol
5
Er kwamen heel concrete voorstellen, zoals een gratis parkeerruimte voor mensen
die voor een behandeling naar een ziekenhuis moeten. Zeer belangrijk en nuttig
was het voorstel dat instanties die uitbetalingen doen een vaste opdracht aan de
bank zouden geven. Zo zou het leefloon altijd op een vaste datum in het bezit zijn
van de rechthebbende. En wie hoopt niet dat er door hulpverleners, ook
ongevraagd, belangrijke inlichtingen worden gegeven? Informatiebladen en
wetenswaardige berichten zullen maar gelezen worden als ze verstaanbaar zijn én
in niet te kleine letters gedrukt.
Iedereen mocht het woord nemen, of je vrouw of man was, Jasmine, Halima, Ria,
Staf of Erik heette. Elke inbreng was waardevol en werd met instemming en soms
handgeklap beluisterd. De vrijwilligers hielden zich voorbeeldig aan de gemaakte
afspraak. Zij zwegen, hoe moeilijk het soms misschien ook was.
In de middagpauze werd op een fijne manier afscheid genomen van Lea Janssens,
die vijfentwintig jaar belangrijk vrijwilligerswerk deed. Zij heeft ontelbare mensen
opgevangen en duizenden stuks kleding enz. door haar handen laten gaan om ze
te keuren en te sorteren. Woorden van dank en geschenken waren meer dan
verdiend. Bij een natje en een droogje werden eveneens de twee afscheidnemende
“kookmoeders” Yvonne en Lutgart bedankt die een drietal jaren op een uitstekende
manier heel wat mensen leerden gezond, goed en goedkoop te koken. Ook zij
kregen een passend geschenk.
Na een gezonde en stevige Postelse broodmaaltijd ging het gesprek verder. Er
kwamen zowel vragen rond een sociaal restaurant en voedselbedelingen aan bod,
als bedenkingen bij kinderspeeltuinen en rustbanken in wijken.
Door ervaringsdeskundigen werden levensechte problemen aangekaart en
bruikbare voorstellen aangereikt. Dat dit alles gebeurde in een aangename sfeer en
op een ernstige, maar ook gemoedelijke manier, was mede te danken aan de
schitterende manier waarop voorzitter Gust van Dongen alles geleid heeft, daarbij
gesteund door Mia en Nicky.
Postel, 23 september 2010: schitterend!!! Proficiat en nog zo!
Iemand die erbij mocht zijn.
Met uitgesproken bekommernissen moet er ook effectief iets gebeuren. Ons Huis
vond een ruiterlijke luisterbereidheid bij het Molse Gemeentebestuur en OCMW.
Ons Huis werd op 5 oktober uitgenodigd in de raadzaal van het Gemeentehuis.
Ook de gemeentebesturen en OCMW’s van Balen, Dessel en Retie werden er
uitgenodigd.
Op 5 oktober konden “lokale” aangelegenheden in een open sfeer besproken
worden.
Op 15 december volgt een open gesprek met het bestuur van de Molse
Bouwmaatschappij.
“Ons Huis” Mol
6
Aangelegenheden die op het Vlaamse of federale niveau een oplossing moeten
krijgen worden aangekaart bij het Vlaams Netwerk Armoedebestrijding.
Derdebetalersregeling bij huisartsen in Balen-Dessel-Mol en Retie
Ons Huis richtte ofwel verzoekbrieven aan alle huisartsen van de 4 gemeenten
-
brief 10.08.2010
brief 09.09.2010
Uit gepubliceerde info van een Kempens ziekenfonds kon afgeleid worden dat
amper 20% van de huisartsen de derdebetalersregeling toepasten in oktober 2009.
In het kader van de Kempense actiedag omtrent 17/10/2010 ging Ons Huis de
uitdaging aan deze 20% tenminste te verdubbelen en liefst op te drijven tot boven
de 50%.
Op 16 oktober werden in Turnhout door spaak “Sterren tegen Armoede”
georganiseerd tijdens dewelke de 4 Kempense verenigingen waar armen het woord
nemen beoordeeld zouden worden over de resultaten van hun aangegane
uitdaging.
Spaak staat voor Samen Paraat tegen Armoede in de Kempen en verenigt:
“Ons Huis” Mol
7
Persmededeling ter voorbereiding van 17 oktober 2010
17 augustus 2010
Persmededeling
17 OKTOBER: WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE
Op 17 oktober valt er niks te vieren. Niet in de voorgaande decennia en ook niet in
2010. Zoveel is zeker.
Zowel hoog wetenschappelijke als minder-hoog wetenschappelijke studies leerden
ons in de voorbije periode dat armoede niet afneemt. Wel benaderen meer en meer
mensen de armoedegrens. Vlaanderen en België behoren tot de meest welvarende
regio’s ter wereld en onze sociale uitkeringen liggen ruim onder het Europese
gemiddelde. Hier klopt iets niet.
Als politiek België de banken kan redden in geval van crisis dan moet datzelfde
politiek België voorkomen dat MENSEN in uitzichtloze crisissituaties verzeilen!
Vierdewereldwerking MOL wil actief deelnemen aan 17 oktober activiteiten.
Op donderdag 23 september organiseren wij in onze eigen gemeente, in het
ontmoetingscentrum te Postel, een ‘Bekommernissendag’.
Hier komen geen geleerde professoren vertellen hoe het zou moeten. Hier komen
mensen die de armoede dagdagelijks beleven ZELF aan het woord. Bezoekers van
Ons Huis (Vierdewereldwerking en Actie MIN) krijgen hier de gelegenheid om zelf
hun zorgen, hun verwachtingen, hun klachten, hun gebrek aan perspectieven, hun
frustraties uit te spreken. Sommige aangelegenheden zullen een oplossing moeten
krijgen op het federale politiek (Belgische) niveau, anderen op het Vlaams politiek
niveau. Maar onvermijdelijk zullen er zaken aangekaart worden die op het lokale
niveau hun beslag kunnen krijgen.
Op dinsdag 5 oktober ontvangen de Burgemeester, de Schepenen van Welzijn en
de voorzitter van OCMW ons in de Raadzaal van het Molse gemeentehuis. Zij
zullen er kennis nemen van de verwoorde verwachtingen t.o.v. het lokale beleid.
Vierdewereldwerking Mol is actief in de gemeenten Mol, Balen en Dessel. In het
kader van BalDeMoRe worden politieke verantwoordelijken van deze 4 gemeenten
meteen uitgenodigd, want de aangekaarte problemen zullen in die drie gemeenten
weinig verschillen van deze uit Mol. Ook de secretarissen OCMW en diensthoofden
sociale dienst zijn er uiteraard welkom. Vierdewereldwerking Mol opteert niet voor
het conflictmodel, wel voor het overlegmodel. Overleg dient te gebeuren op basis
van aangebrachte agendapunten (knelpunten).
Op zaterdag 16 oktober organiseert SPAAK (Samen Paraat tegen Armoede in de
Kempen) het jaarlijks Kempens evenement in het kader van 17 oktober.
“Ons Huis” Mol
8
Na Mol, Herentals en Geel is Turnhout terug aan de beurt. In het kader van een
alternatief Fata Morganaproject zal Vierdewereldwerking Mol er duidelijk maken
hoe ver de armoedewereld verwijderd is van de normale leefwereld. Het ‘normale’
is voor al te veel mensen (helaas) niet haalbaar!
In september zet Vierdewereldwerking Mol een actie op bij de huisartsen met een
pleidooi tot spontane toepassing van het derdebetalerssysteem.
Vierdewereldwerking Mol pleit er voor dat mensen een doktersbezoek niet zouden
uitstellen omwille van de 23€ die men (al weze het) tijdelijk moet ‘voorschieten’.
Huisartsen kunnen met het derdebetalerssysteem een concrete (en kosteloze)
bijdrage leveren aan armoedebestrijding en meteen ook aan de verbetering van de
volksgezondheid. In Turnhout zal Vierdewereldwerking Mol kenbaar maken hoeveel
huisartsen in de gemeenten Mol, Balen, Dessel en Retie bereid zijn om het
derdebetalerssysteem toe te passen.
Vierdewereldwerking Mol wil geen heksenjacht organiseren, wel vriendelijk (weze
het met aandrang) uitnodigen om het mensen die het moeilijk hebben wat
makkelijker te maken.
Naast acties op het lokale vlak (23 sept. En 5 okt.), het Kempens niveau (16 okt.),
neemt Vierdewereldwerking Mol actief deel aan de nationale manifestatie te
Brussel op zondag 17 oktober 2010.
“Ons Huis” Mol
9
Aandachtspunten naar aanleiding van bekommernissendag Postel
23 september 2010
Inhoud
1 Gezondheid .............................................................................................................. 11
1.1 Derdebetalersregling............................................................................................... 11
1.2 Ziekenhuis .............................................................................................................. 11
1.3 Ziekenfondsen (ziekenkas/mutualiteit) .................................................................... 11
1.4 Generische medicamenten ..................................................................................... 12
1.5 Apothekers .............................................................................................................. 12
2 OCMW ....................................................................................................................... 12
2.1 Budgetbeheer ......................................................................................................... 12
2.2 Budgetbegeleiding en budgetbeheer ...................................................................... 12
2.3 Schuldbemiddeling.................................................................................................. 12
2.4 Collectieve schuldbemiddeling ................................................................................ 13
2.5 Tijdige betaling van leefgeld ................................................................................... 13
2.6 OCMW .................................................................................................................... 13
2.7 Het OCMW als helpende, ondersteunende factor .................................................. 13
2.8 Welke rechten en mogelijkheden ............................................................................ 14
2.9 Positieve noot ......................................................................................................... 15
3 Kinderen en Jeugd................................................................................................... 15
3.1 Vrees om hulp te vragen ......................................................................................... 15
3.2 Pleegzorg ................................................................................................................ 15
3.3 Jeugd en kinderactiviteiten. .................................................................................... 15
3.4 Wijkspeeltuintjes ..................................................................................................... 16
4 Gemeente Mol .......................................................................................................... 16
4.1 Politie ...................................................................................................................... 16
4.2 Gemeentehuis ........................................................................................................ 16
4.3 Afvalbeheer ............................................................................................................. 16
4.4 Parkeren ................................................................................................................. 16
4.5 Info .......................................................................................................................... 16
4.6 Sociaal restaurant ................................................................................................... 18
4.7www.www.be ........................................................................................................... 18
5 Wonen ....................................................................................................................... 19
5.1 Molse Bouwmaatschappij (MBM) ........................................................................... 19
5.2 Krotwoningen .......................................................................................................... 19
5.3 Huisjesmelkerij ........................................................................................................ 19
6 Afsluiter .................................................................................................................... 20
6.1 VTP ......................................................................................................................... 19
6.2 Voedselbedeling ..................................................................................................... 20
“Ons Huis” Mol
10
1 Gezondheid
1.1 Derdebetalersregling
moet een recht worden geen gunst.
Derdebetalersregeling niet alleen bij huisartsen maar ook bij tandartsen, kinesisten,
logopedisten,… Al te dikwijls worden medische en paramedische raadplegingen
uitgesteld omwille van het niet beschikbaar zijn van voldoende cash geld.
Medische zorgen en verzorging worden omwille van financiële redenen
ondergeschikt behandeld. Overleven primeert al te dikwijls op
gezondheidsbehandeling.
1.2 Ziekenhuis
Niet iedereen is hooggeletterd maar iedereen – elke MENS – moet wel kennis
hebben of krijgen van rechten, verplichtingen en mogelijkheden.






Sommige ziekenhuizen vragen een cash-voorschot bij opname. Anderen bij het
verlaten van het ziekenhuis.
Mensen die het moeilijk hebben worden vernederd wanneer zij dit voorschot niet
bij de hand hebben.
In bepaalde ziekenhuizen worden geneeskundige behandelingen “uitgesteld” bij
de vaststelling van openstaande facturen. Dit is vernederend voor de patiënt en
schaadt de volksgezondheid.
Gespreide betaling moet een recht worden en geen barmhartige gunst. Deze
mogelijkheid moet aan alle patiënten ter kennis gebracht worden.
Ziekenhuisopnameformulier moet gemakkelijker invulbaar zijn en mag geen
“valkuilen” bevatten.
Specifiek voor ziekenhuis te Mol:
de sociale dienst is erg toegankelijk maar te weinig mensen kennen er
onvoldoende de weg naartoe of hebben schroom om de stap te zetten.
Wie voor medische behandeling regelmatig naar het ziekenhuis moet zou er
gratis moeten kunnen parkeren.
Parkeeronkosten lopen erg hoog op tesamen met medische verzorgingskosten.
1.3 Ziekenfondsen (ziekenkas/mutualiteit)


Klantvriendelijkheid laat soms te wensen over.
Van een ziekenfonds mag redelijkerwijze verwacht worden dat aan elk lid
optimale informatie bezorgd wordt met andere woorden dat elk dossier
“uitgepluisd” wordt zodat mogelijkheden (voordelen) niet onbenut blijven (recht
op invaliditeitsuitkering/correcte pensioenberekening)
Regelmatige controle van de SIS-kaart
“Ons Huis” Mol
11


“Adviseurs” (adviserende geneesheren) hebben al te weinig aandacht en begrip
voor mensen die het moeilijk hebben.
Het is onaanvaardbaar dat “dure” behandelingen (voorbeeld = kiné) afgeraden
worden omdat ze “teveel” zouden kosten.
Ziekenfondspersoneel mag geen ontrading doen van eender welk
doktersvoorschrift.
Van ziekenfondspersoneel mag verwacht worden eventueel op zoek te gaan
naar een alternatieve, betaalbare oplossing.
1.4 Generische medicamenten
Waarom worden er zo weinig “witte producten” voorgeschreven? Waarom mag een
apotheker niet beslissen tot het afleveren van een “wit product”?
1.5 Apothekers
Medicamenten zijn al te dikwijls peperduur. Zelfs met een derdebetalersregeling
kunnen de kosten al te hoog oplopen.
Apothekers moeten bereid gevonden worden tot gespreide betalingssystemen.
2 OCMW
2.1 Budgetbeheer



Enerzijds zijn er wachtlijsten maar anderzijds zijn er cliënten die uit
budgetbeheer willen stappen.
Wie eruit wil stappen moet dat kunnen maar moet beroep kunnen blijven doen
op begeleiding die systematisch kan afgebouwd worden.
Wie heeft recht op kindergeld: OCMW of cliënt?
2.2 Budgetbegeleiding en budgetbeheer
Enkel toepassen indien echt nodig of indien de betrokkene erom verzoekt.
2.3 Schuldbemiddeling



Daadwerkelijke hulp en ondersteuning voor wie de stap zet.
Het bezorgen van een invulformulier is ontoereikend.
De juridische dienst moet méér zijn dan een doorverwijsdienst, moet een
permanente begeleidingsdienst zijn.
“Ons Huis” Mol
12
2.4 Collectieve schuldbemiddeling





Dit betekent een enorme stap, een verdragende beslissing.
Permanente begeleiding en ondersteuning is hier een “must”.
Al te veel collectieve schuldbemiddelaars gedragen zich al te hooghartig t.o.v.
de hun toegewezen cliënten en durven zelfs weigeren om facturen te betalen!
Het OCMW mag verondersteld worden de humanitaire rechten van de cliënten
optimaal te “verdedigen.”
Cliënten niet aan hun lot overlaten.
Advocaten zijn al te dikwijls “te” koele kikkers t.o.v. cliënten.
Suggestie:



Het OCMW organiseert een – in begrijpbare taal – informatief studiemoment
over alle aspecten van collectieve schuldbemiddeling.
Niet alleen over het HOE maar zeker ook over de rechten van het betrokken
individu en de ondersteuningsmogelijkheden van het OCMW.
Dergelijke informatieve sessie kan intergemeentelijk georganiseerd worden.
2.5 Tijdige betaling van leefgeld
Wie het moet stellen met een wekelijks leefgeld leeft onder de Europese
armoedegrens.
Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar – om welke reden dan ook – dat een
leefgeld niet beschikbaar is op het moment van de afspraak. Wie op vrijdag zijn
leefgeld niet kan ontvangen kan in het weekend geen brood kopen!!
2.6 OCMW
Het OCMW is geen bankinstelling maar toch kan de vraag gesteld worden of het
OCMW – bij occasioneel – geldgebrek niet de betaling van een factuur kan
voorschieten. Terugbetaling in schijven en zonder intrest. Dit blijkt al (uitzonderlijk?)
te gebeuren bij verschuldigde huurwaarborg.
2.7 Het OCMW als helpende, ondersteunende factor


Dienstbaarheid, luisterbereid, empathie moeten basiskenmerken zijn van een
positief ingestelde hulpvaardigheid.
Kurkdroge, correcte, administratieve, afstandelijke benadering van “de mens in
moeilijkheden” is niet de aangewezen weg om mensen efficiënt te
ondersteunen.
“Ons Huis” Mol
13

Mensen, ook OCMW assistenten, verschillen in aanpak maar allen, ongeacht
hun individueel karakter, moeten er rekening mede houden dat zij helpend,
ondersteunend en niet sanctionerend, belerend, met hun cliënten moeten
omgaan.
2.8 Welke rechten en mogelijkheden




Elk OCMW beschikt over een eigen systeem en over een eigen interne regeling
van toelagen. Deze toelagenregeling is voor al te veel mensen onbekende
materie. Sommige assistenten putten zich uit in een zoektocht naar maximale
toelagentoekenning, anderen gaan ervan uit dat de cliënten maar om die
toelage moeten vragen.
Hoe kan men vragen naar iets waarvan men het bestaan niet kent?
Het toekennen van speciale toelagen mag niet afhankelijk zijn van de goodwill
of onverschilligheid van het OCMW personeel. Bovendien volstaat het niet om
mede te delen dat de mogelijkheid van deze of gene toelage bestaat.
Daadwerkelijke ondersteuning bestaat erin om samen de aanvraag te
formuleren. Opdat mensen die het moeilijk hebben optimaal kunnen
geïnformeerd worden is een opvraagbare lokale “OCMW toelagegids” van
essentieel belang.
2.9 Afwezigheid van een assistent



Een hapering in de uitbetaling van het wekelijkse leefgeld vindt nogal eens zijn
reden in het “onverwachts” (onvoorzien) afwezig zijn van het betrokken
personeelslid. Elk OCMW moet zich dusdanig organiseren zodat een
onverwachte afwezigheid concreet “opgevangen” wordt.
Weinig mensen gaan opgetogen naar het OCMW. OCMW betekent noodhulp.
Wie een afspraak gemaakt heeft moet ook effectief terecht kunnen.
Als diegene die de afspraak gemaakt heeft onvoorzien afwezig is dan nog moet
de cliënt, indien hij/zij dit wenst, verder geholpen worden.
2.10 Het “klikt” of het klikt niet
Tussen assistent en cliënt moet een band gecreëerd worden. Indien die band
onmogelijk is moet de uitzonderlijke mogelijkheid bestaan om van assistent te
veranderen.
“Ons Huis” Mol
14
2.11 Bedenking
Cliënten van OCMW zijn niet altijd erg mondige mensen. Toch heeft iedereen het
recht om “mondig” te zijn. Groeiende mondigheid en assertiviteit mag dan ook niet
ten kwade genomen worden. Mondigen moeten gerespecteerd worden in hun
mondigheid. Maar de mondigheid van de ene mag niet te nadele gaan van de
minder-mondigheid van de anderen.
2.12 Positieve noot
Enkele jaren geleden stelde Ons Huis een dossier op met als titel “OCMW Mol:
goed onthaal(d)?”
Sinds de aanpassing van de onthaalbalie en de mogelijkheid tot gesprek in
afzonderlijke burelen is de discrete behandeling van pijnlijke toestanden er
behoorlijk op vooruit gegaan.
3 Kinderen en Jeugd
3.1 Vrees om hulp te vragen


Wie om hulp vraagt, vraagt niet om met de vinger aangewezen te worden.
Overheersende vrees voor “plaatsing” van kinderen (beter niet om hulp vragen
dan risico tot plaatsen te lopen.)
3.2 Pleegzorg




Ouders hebben niks in de pap te brokkelen.
Begeleiding wordt plots zonder uitleg stopgezet.
Kinderen worden zonder veel onthaal ontzegd en toegewezen aan de expartner.
Hulpverleners luisteren te veel naar wie het goed kunnen uitgelegd krijgen.
3.3 Jeugd en kinderactiviteiten.
Mensen in armoede hebben de indruk dat inschrijvingen toevallig volzet zijn op het
moment zij hun kind(eren) aanmelden. Gevoel van uitsluiting, gevoel dat armen er
inderdaad niet bijhoren. Ook jeugdbewegingen hebben te weinig voeling met de
wereld van armoede. Mindervalide kinderen worden onvoldoende omkaderd
(opgevangen) met als gevolg dat ze uitgelachen worden.
“Ons Huis” Mol
15
3.4 Wijkspeeltuintjes
Dit betekent een positieve ontwikkeling. Er zijn nog te weinig speeltuintjes. Er moet
over gewaakt worden dat ALLE kinderen er toegang toe hebben. Arme kinderen en
mindervaliden hebben ook recht om te spelen.
4 Gemeente Mol
4.1 Politie


Onthaal kan beter
Men moet ervan uitgaan dat men enkel in nood (=stress) situaties beroep doet
op de politiediensten.
+ 18-jarigen worden door de politie “gehoord” zonder dat ouders zelfs maar
mogen weten waarover het gaat.
4.2 Gemeentehuis
Ontvangst op diensten in ’t Getouw zijn klantvriendelijk.
4.3 Afvalbeheer




Blauwe zakken zijn erg duur
Op containerpark kan men niet meer terecht met huisvuil.
Kan aan mensen die onder de Europese armoedegrens leven geen
vermindering voor huisvuilophaling toegestaan worden (referentie:
omniostatuut?)
Te dure huisvuilophaling is oorzaak van zwerfvuil
4.4 Parkeren


Parkingmeters kosten voor iedereen even veel maar wie krap bij kas zit denkt
langer na vooraleer betalend te parkeren.
Een gereduceerd parkeertarief zou enig soelaas brengen.
4.5 Info

De “leesbaarheid” van gemeentelijke info in de Streekkrant zowel als in “uit in
Mol” is te klein.
Niet iedereen doet moeite om met een vergrootglas de gemeentelijke info te
ontcijferen.
“Ons Huis” Mol
16

De info geeft veelvuldig mededeling van gratis evenementen.
Dit gratis-effect gaat verloren door de onleesbare kleine lettertjes.
Waarom niet een leesbare rubriek “Gratis”?
“Ons Huis” Mol
17
4.6 Sociaal restaurant
Mol, een gemeente van 35 000 inwoners zonder mogelijkheid van sociaal
restaurant!?
Kan in Mol niet wat in Geel, Lommel en Balen wel kan?
4.7 www.www.be
Een permanente steen des aanstoots voor mensen die het moeilijk hebben!!
Wie niet over internet beschikt wordt zonder meer voorbijgelopen. Er is dringend
nood aan een gratis hulpdesk voor internetlozen en internetonmondigen.
“Ons Huis” Mol
18
5 Wonen
5.1 Molse Bouwmaatschappij (MBM)





Dezelfde maatschappij is actief in Mol en Balen doch bestaat er geen interne
mutatiemogelijkheid tussen de twee gemeenten.
Hoe wordt de verhoging van de huur berekend wanneer mensen die het moeilijk
hebben samen een woning betrekken? Het beoogde financiële voordeel van
één huurgeld wordt grotendeels teniet gedaan.
De MBM springt al te lichtzinnig om met informatie over “horen zeggen” .
Vooraleer brieven te schrijven met dreigend karakter moet er voorafgaandelijk
met de betrokkenen zelf “gesproken” worden.
Huisbezoeken en herstellingswerken dienen voorafgaandelijk aangekondigd te
worden. Discretie is een vorm van respect voor de medemens.
Onaangekondigd foto’s nemen is niet respectvol.
Er heerst absolute onduidelijkheid over wie (huurder/verhuurder) wat moet
herstellen. De werkwoorden “herstellen”, “verzorgen” en “onderhouden” dienen
omschreven te worden om alzo oeverloze discussies overbodig te maken.
Een duidelijk huurreglement, dat voor iedereen op dezelfde manier toegepast
wordt, dringt zich op.
5.2 Krotwoningen



Helaas ze bestaan nog in Mol en omstreken. Krotten dienen ofwel bewoonbaar
gemaakt te worden ofwel radicaal – en dat dan voor iedereen – onbewoonbaar
verklaard.
Slachtoffers van onbewoonbaar verklaarde woningen moeten op een of andere
manier voorrang krijgen voor een sociale huurwoning.
Ook bij renovatie van een krotwoning moet er voorrang komen om tijdelijk een
andere sociale huurwoning te betrekken.
5.3 Huisjesmelkerij
Dit hangt nauw samen met antikrotwoningbeleid. De gemeente moet hieromtrent
een alert en streng beleid voeren.
5.4 VTP
Er wordt in Mol momenteel gewerkt van een Vrije Tijds Pas (VTP)
Deze VTP moet van iedereen die onder een bepaalde inkomensgrens leeft de kans
geven om, niet-gestigmatiseerd, deel te nemen aan alle culturele en
sportactiviteiten.
“Ons Huis” Mol
19
5.5 Voedselbedeling
Voedselbanken en voedselbedeling zijn voor velen nog een noodzakelijke
noodrem.
Onze samenleving moet er voor zorgen dat ze totaal overbodig worden. De (=alle)
laagste inkomens MOETEN omhoog.
6 Afsluiter


Volwaardig en waardig MEDEmens (kunnen) zijn.
Kunnen participeren
“Ons Huis” Mol
20
Overleg met gemeente en
OCMW
Balen
Dessel
Mol
Retie
5 oktober 2010
“Ons Huis” Mol
21
5 oktober 2010
Na de studiedag te Postel het overleg met de lokale overheden.
De gemeente Mol stelde de Raadzaal in ’t Getouw ter beschikking voor een open
gesprek waarbij ook de gemeentebesturen en OCMW’s van Balen, Dessel en Retie
uitgenodigd werden.
De nota’s van beide verslaggevers van de studiedag werden op voorhand bezorgd
zodat het open gesprek meteen van start kon gaan.
Er werden gedurende meer dan twee uren constructief gepraat.
1 Ons Huis verstrekt informatie over de lopende bevraging bij
huisartsen i.v.m. derdebetalersregeling.
Pas op 16 oktober zal het resultaat bekend gemaakt worden maar het is nu al
duidelijk dat er goede respons kwam op het initiatief.
Spijtig dat Ons Huis zich beperkte tot huisartsen en alzo tandartsen en kinesisten
vergat.
2 Inzake “schulden” heeft het OCMW-Mol onlangs gepubliceerd in
het gemeentelijk informatieblad.



Er zijn contacten met advocaten die dossiers collectieve schuldbemiddeling
behandelen. Ons Huis pleit voor intensifiëring van de aandacht voor
schuldbemiddeling in al zijn aspecten.
Naast plichten zijn er ook rechten.
Ons Huis dringt aan opdat het OCMW – eventueel intergemeentelijk – een
informatief studiemoment organiseert tijdens die in bevattelijke taal gesproken
wordt.
Collectieve schuldbemiddeling is geen sinecure. Mensen moeten op voorhand
heel goed weten welke de gevolgen zijn.
“Ons Huis” Mol
22
Budgetbeheer en begeleiding





Wachtlijsten zijn erin de betrokken gemeenten. In Mol wordt momenteel extra
aandacht besteed aan de al dan niet echte noodzaak van beheer/begeleiding.
Ook het aspect om zelf het budget (terug) in eigen handen te nemen
desgevallend met externe “hulp” wordt onderzocht. Levenslang
budgetbeheer/begeleiding moet – in de mate van het mogelijk – voorkomen
worden.
Mensen ondersteunen met het oog op geleidelijke zelfstandigheid verdient de
voorkeur.
Bij Budgetbeheer/begeleiding wordt kindergeld in principe mede betrokken.
Uitzonderlijk kan dit anders geregeld worden.
3 Plaatsing van kinderen



Ons Huis vertrekt vanuit het uitgangspunt dat vele mensen schrik hebben om met
het OCMW over problemen met kinderen te spreken. De vrees voor “plaatsing”
overheerst. OCMW-Mol stelt hier formeel tegenover dat dit noch de taak noch de
oplossing van het OCMW is.
Leven in armoede is geen criterium tot plaatsing. Er moet méér aan de hand zijn.
Hierbij komt ook de laagdrempelige werking van het CAW ter sprake.
Ook het CAW is geen doorverwijzinginstantie.
4 Achterstelling van kinderen uit met armoede geconfronteerde
gezinnen.



Jeugdbewegingen moeten terzake meer gesensibiliseerd worden.
Ons Huis is bereid om – intergemeentelijk- een toelichting te geven aan de
betrokken Jeugdraden.
Renteloze leningen kunnen door OCMW verstrekt worden en dit om allerlei
doeleinden. Een beperkt OCMW comité beoordeelt de gegrondheid van de
aanvraag en de modaliteiten van terugbetaling.
“Ons Huis” Mol
23
5 Wie heeft recht op wat?



OCMW Mol is bereid om te onderzoeken hoe cliënten beter (optimaal) kunnen
geïnformeerd worden over de vele verschillende (en erg wisselvallige)
toelagenmogelijkheden.
Door de veelvuldige wijzingen (opgelegd op federaal of Vlaams niveau) is de
redactie van een praktische gids zoveel als niet haalbaar.
En toch moeten er inspanningen geleverd worden opdat elke cliënt maximaal
geïnformeerd wordt over alle mogelijkheden. Het toekennen van een toelage mag
niet afhankelijk zijn van de kennis of goodwill van de maatschappelijk werker.
6 Uitbetaling leefloon/leefgeld


In de overhandigde nota werd foutievelijk leefloon gebruikt i.p.v. leefgeld. Alle
aanwezigen beamen de terechte eis dat het leefgeld op het afgesproken tijdstip
MOET uitbetaald worden.
Afwezigheid om welke reden dan ook mag geen reden tot niet-uitbetaling zijn. Elk
OCMW moet hier de nodige praktische uitvoeringsmaatregelen voorzien. Ons
Huis zal elke “faling” meteen melden!
7 Vertrouwen tussen cliënt en maatschappelijk werker


Soms (zelden) is dat vertrouwen er echt niet.
Uitzonderlijk kan een cliënt (op verzoek) toegewezen worden aan een andere
werker. Ons Huis kan hier terzake een bemiddelende rol spelen.
“Ons Huis” Mol
24
8 Eerstelijns gezondheidszorg
Ons Huis rekent er op dat de 4 betrokken OCMW’s mede ijveren voor de toepassing
van de derdebetalersregeling.
Het – twee jaar geleden – door OCMW Mol ingevoerde “attest” bij avond en
weekendprestaties geeft mensen de zekerheid om STEEDS bij een dokter en
apotheker (van wacht) terecht te kunnen.
Spijtig dat dit enkel geldt binnen de gemeente Mol.
9 Internet:
OCMW investeert in lessen en in aankooptoelage voor PC. Een hulpdesk is in
aantocht.
10 Bij crisissituaties doet men er best aan de sociale dienst van de
politie in te schakelen.
11 Inzake wonen begrijpt iedereen de vraag om voorrang te krijgen
voor een sociale huurwoning indien de krot die men bewoont als
onbewoonbaar wordt verklaard.



Ons Huis dringt terzake aan op concreet overleg tussen de gemeente en de
sociale bouwmaatschappij.
Ons Huis zal eveneens contact zoeken met de MBM. Een moeilijk te begrijpen
punt blijft dat er binnen dezelfde bouwmaatschappij geen interne mutatie mogelijk
is tussen Mol en Balen!
Kunnen de gemeenten Mol en Balen en de MBM hier geen oplossing vinden?
12 Sociaal restaurant in Mol moet kaderen binnen de
reglementering van sociale tewerkstellingsplaats. Zo’n
restaurant moet “breed” opengesteld worden.
13 Voedselbedeling

Noch gemeente noch OCMW blijkt hier initiatiefnemer te willen zijn. Ons Huis
vindt voedselbedeling vernederend. Alle geledingen “begrijpen” nochtans dat
meerdere mensen voedselbanken opzoeken.
“Ons Huis” Mol
25
13.1 Speeltuintjes en zitbanken in woonwijken

De vraag wordt “meegenomen” maar de aandacht wordt meteen gevestigd op
vandalisme.
14 Conclusie:



In Postel werd degelijk werk verricht.
Dialoog tussen Ons Huis, gemeentebesturen en OCMW’s mag niet occasioneel
zijn.
Dialoog en overleg moet leiden tot concrete verbeteringen van het leven van
mensen die het moeilijk hebben.
“Ons Huis” Mol
26
Overleg met Molse Bouw
Maatschappij
“Ons Huis” Mol
27
29 oktober 2010
Voorbereidend overleg met de Molse Bouwmaatschappij (MBM)
Op vraag van Ons Huis werd de voorzitter op vrijdag 29 oktober ontvangen door Erik
Schoofs, directeur van de MBM.
De Postel-nota werd toegelicht.
Ons Huis is een vereniging waar armen het woord nemen en om hen aan het woord
te laten werd een open vergadering gepland op 15 december 2010.
Verslag 15 december 2010
Voor het hoofdthema van deze voormiddag grijpen we terug naar het verslag van
onze Bekommerissendag te Postel. Toen werden een aantal punten aangereikt die
we nu samen met Erik en Jasmien bespreken. ( ondertussen krijgen we al koffie en
koekjes aangeboden )
Geen uitwisselingsmogelijkheid tussen Mol en Balen en dit niettegenstaande
dezelfde bouwmaatschappij: het reglement voorziet geen voorrangsregeling tussen
beide gemeenten. Binnen dezelfde gemeenten bestaat er wel een
mutatiemogelijkheid. Dit punt krijgt geen oplossing. Er is begrip van beide kanten
maar de vraag naar interferentie tussen beide gemeenten blijft overeind. Indien er
een politieke wil zou zijn, zou er dan ook geen politieke oplossing kunnen komen?
Samenstelling van de bewoners heeft inderdaad een weerslag op de berekening van
de huurprijs. Bij het gaan samenwonen betaalt men maar één huur maar die komt
meestal hoger te liggen. Vooraleer te beslissen om te gaan samenwonen doet men
er best aan een berekening te laten maken door de financiële dienst van de
bouwmaatschappij. Voor die berekening moet men belastingsbrieven kunnen
aanreiken.
Een vinnige discussie ontspint zich omtrent het probleem van te oordelen op basis
van ‘ horen zeggen’. Indien iemand reclameert moet dat gecheckt worden. Niet
iedereen is even geloofwaardig. Mensen die het goed kunnen uitleggen of die hard
brullen hebben niet méér rechten dan anderen. De MBM neemt nota van onze
gerechtvaardige verzuchtingen.
Gesprekken met mensen zijn vereist vooraleer sancties te treffen.
Bij huisbezoeken (huisbezoeken zijn een recht en worden aanvaard) zou er
voorafgaandelijk moeten verwittigd worden. Binnenvallen zonder verwittiging getuigt
niet van respect.
Dit geldt ook wanneer er herstellingen dienen uitgevoerd te worden. Foto’s nemen is
een feite ook enkel geoorloofd bij buitenissigheden
“Ons Huis” Mol
28
Huurregelement: Wie moet wat doen/herstellen?



De provincie Antwerpen heeft ter zake een lijvige verklarende brochure bij mekaar
geschreven. Deze brochure wordt in Mol toegelicht op 14 maar 2011.
De MBM is bereid een afzonderlijke vergadering voor ONS HUIS in te richten
indien de uitleg op 14.03 te ingewikkeld of te weinig verstaanbaar zou zijn.
En dan blijft er nog het knellend probleem van de KROTwoningen en de
huisjesmelkerij maar hiervoor is de MBM niet verantwoordelijk.
Besluit: In Postel kaartten wij een aantal knelpunten aan. Vandaag konden wij die
knelpunten in een open sfeer bespreken.
Bedankt Erik en Jasmien!
“Ons Huis” Mol
29
Turnhout 16 oktober
Spaakevenement Sterren Tegen Armoede
Er is het laatste decennium al heel veel gepraat, gestudeerd en gepubliceerd over
Armoede. Armoedebestrijding is in gang gezet maar het effectieve toerental van de
motor sputtert. Er is nu genoeg gestudeerd er moet nu geageerd worden en daar
mangelt het. De politiek PRAAT veel maar DOET te weinig. In het kader van
gezondheidsbevinding is het algemeen aanvaard dat regelmatige doktersbezoeken
‘erger’ kunnen voorkomen. Maar mensen die het moeilijk hebben stellen - omwille
van financiële redenen - doktersbezoeken uit.
Bij dringende gevallen schakelt men over op de spoeddienst i.p.v. de huisarts of
dokter van wacht op te roepen. Bij de spoeddienst volgt de rekening nadien. Bij de
arts is het boter bij de vis. Het probleem is door alle beleidsinstanties gekend.
Derdebetalersregeling behoort (momenteel nog) tot het federale
bevoegdheidspakket. Toen de bankwereld in crisis was kon alles in ijltempo wettelijk
geregeld worden. Voor mensen die het moeilijk hebben is dat politiek ijltempo heel
ver weg.
Geen enkele politieke partij, noch Vlaamse noch Franstalige, heeft de
derdebetalersregeling bovenaan haar prioriteitenlijst staan. In het kader van “Sterren
Tegen Armoede” gingen de 4 Kempense armoedebestrijdingverenigingen een
uitdaging aan.
Ons Huis Mol opteerde resoluut om de derdebetalersregeling meer ingang - al weze
het officieus – te doen vinden, niet in theorie wel in de realiteit. Ons Huis zette een
sensibliseringsactie op het getouw.
10 augustus 2010
“Ons Huis” Mol
30
Vierdewereldwerking “Ons Huis” Mol
10 augustus 2010
Aan alle huisdokters van Mol, Balen, Dessel en Retie
Geachte Dokter
2010 = Jaar van de strijd tegen Armoede
2010 = Steeds meer en meer mensen naderen de armoedegrens of leven er al onder
17 oktober: Jaarlijkse werelddag van verzet tegen armoede
ONS HUIS, een vereniging waar armen het woord nemen en tevens ook
Welzijnsschakel, bekommert zich om “mensen die het moeilijk hebben” in deze
maatschappij.
Mensen die het moeilijk hebben “sterker” maken is DE uitdaging die wij hebben
aangegaan.
Maar zelfs mentaal sterkere mensen hebben nog al te dikwijls financiële
beperkingen.
Gezondheid is een hoofdbekommernis van vele burgers, ook van mensen die het
moeilijk hebben. Dagelijkse contacten met deze mensen leren ons dat nog al te veel
mensen de stap naar de huisdokter al te weinig zetten en dit omwille van financiële
redenen.
Wij, van onze kant, stimuleren hen om een doktersbezoek niet uit te stellen maar om
tijdig en preventief de huisdokter in te schakelen.
Dikwijls knijpt het financiële schoentje in de niet-beschikbaarheid van de nodige 25
euro voor een doktersbezoek.
Van die 25 euro kunnen zij, via hun mutualiteit, wel een deel terugtrekken, maar die
25 euro is (meer dan eens) niet beschikbaar.
Als vereniging, lid van het Vlaams Netwerk armoedebestrijding, hebben wij van uit
ONS HUIS al maandenlang gepleit voor de toepassing van het derdebetalerssyteem.
Het netwerk heeft hieromtrent ook al meerdere stappen ondernomen, maar alles
vordert zo ellendig traag dat wij in het kader van 17 oktober beslist hebben een
lokale actie te ondernemen ter bevordering van het derdebetalerssyteem.
“Ons Huis” Mol
31
Wij bepleiten bij de onderscheiden mutualiteiten een systeem waardoor de
toepassing van het systeem voorkomen wordt dat dokters lang op hun betaling
moeten wachten. Wij bepleiten bij alle huisdokters van Mol, Balen, Dessel en Retie
dat zij het systeem op vrijwillige basis toepassen.
Als humanitaire vereniging vinden wij het steeds heel erg dat mensen moeten
‘bedelen’. Daarom pleiten wij er resoluut voor dat het derdebetalerssyteem
“aangeboden” wordt zonder vraag van de patiënt.
Wij pleiten ervoor dat deze regeling aangeboden wordt zoals de regeling Globaal
Medisch dossier.
Dan worden alle mensen op dezelfde manier behandeld.
De toepassing van het derdebetalerssyteem is een effectief element in de
armoedebestrijding en hiervoor doen wij een beroep op U.
Op 16 oktober 2010 organiseren de 4 Kempische verenigingen waar armen het
woord nemen (Mol, Geel, Herentals en Turnhout) een gezamenlijke SPAAK actie
(SPAAK staat voor Samen Paraat Armoedebestrijding Kempen) te Turnhout.
ONS HUIS van Mol zal aldaar kennis geven van het aantal dokters uit Balen, Mol,
Dessel en Retie die het derdebetalerssyteem spontaan aanbieden aan hun
patiënten.
Mogen wij hopen dat ook U, door dit aanbod, uw steentje wil bijdragen tot
armoedebestrijding in onze regio.
Graag hadden wij uw reactie ontvangen tegen 15 september. Waarvoor onze
welgemeende dank.
Gust van Dongen
Nicky Jacobs
Voorzitter
Coördinator
“Ons Huis” Mol
32
Vierdewereldwerking “Ons Huis”
Mol, 9 september 2010
Geachte dokter
Op 10 augustus zonden wij u een briefje met verzoek tot ondersteuning van onze
strijd tegen armoede.
Wij verzochten u om ons tegen 15/9 te willen melden dat u de derdebetalersregeling
zou willen toepassen.
Wij mochten enig respons ontvangen maar vermoeden dat de vakantieperiode niet
de geschikte periode is geweest om dergelijke verzoeken te formulieren.
Ondertussen naderen wij met rasse schreden de datum van 17 oktober. Alsook de
perstekst die SPAAK (Samen Paraat tegen Armoede in de Kempen) op vrijdag 3
september tijdens een persconferentie toelichtte.
Uit beide teksten moge duidelijk blijken dat wij niet de bedoeling hebben om tijdens
het SPAAK-evenement op 16 oktober een positieve en een negatieve lijst te
publiceren. Onze uitdaging is gelukt indien wij kunnen mededelen dat de huidige 17
% tegen 16 oktober 2010 opgetrokken wordt tot 34 % of meer.
In ons tweemaandelijks krantje (verspreid op 250 ex) zal evenmin een lijst
gepubliceerd worden met dokters die bereid zijn de derdebetalersregeling toe te
passen.
Ons initiatief is er een eentje gericht op de goodwill van de huisartsen van Mol,
Balen, Dessel en Retie. Wij zouden het erg waarderen moest u ons helpen om op 16
oktober de uitdaging succesvol af te kunnen ronden.
Ons adres: Vierdewereldwerking ‘Ons Huis’, Bresserdijk 4, 2400 Mol
Onze email: [email protected]
Met vriendelijke groeten
Gust van Dongen
Nicky Jacobs
Voorzitter
Coördinator
“Ons Huis” Mol
33
Spaak-evenement Turnhout
Op 16 oktober werd onze uitdaging voorgesteld in het Paterspand te Turnhout. Er
waren net geen 500 aanwezigen.
Vierdewereldwerking “Ons Huis”
Sinds drie jaar werken wij in Ons Huis aan GEZONDHEIDBEVORDERING.
Betaalbaarheid van gezondheidszorgen is het meest voor de handliggend kwetsbare
punt. Twee jaar geleden konden wij via het OCMW van Mol een “betaalgarantie –
attest” krijgen bij doktersbezoek in avond en weekenddiensten. Dat was al een hele
stap vooruit.
Tijdens de vergaderingen in Ons Huis werd nog al te dikwijls vastgesteld dat een
doktersbezoek uitgesteld werd omwille van financiële redenen. De 23 euro die men
op tafel moet leggen is niet altijd voorhanden. Wij stelden ons de vraag waarom de
derdebetalersregeling zoals dat gebeurt in de ziekenhuizen en bij de apotheker, niet
kon toegepast worden bij de huisartsen. Een onderzoek in de gemeente Balen,
Dessel, Mol en Retie (vier gemeenten die samenwerken op niveau OCMW) wees uit
dat in oktober 2009 slechts een kleine 20% van de huisartsen deze regeling
toepasten. Deze regeling bestaat erin dat de patiënt enkel het remgeld betaalt en de
huisarts het overige met het ziekenfonds regelt.
In het kader van STERREN tegen ARMOEDE gingen wij de UITDAGING aan om
deze 20% tenminste te verdubbelen!
Wij schreven, in de maand augustus, alle huisartsen van de vier gemeenten aan en
omdat we te weinig reactie kregen herinnerden wij ons aan verzoek in de maand
september. Toen kwam er wel reactie.
Huisartsen die bereid zijn tot toepassing van het systeem hebben ons uitdrukkelijk
gevraagd om MISBRUIKEN te doen voorkomen.
In onze actie hebben wij ons beperkt tot huisartsen.
Wij gaan nu verder om tandartsen, kinesisten en anderen te overtuigen…
Onze uitdaging om de 20% toepassing (oktober 2009) om te buigen naar tenminste
40% en liefst de 50 % te bereiken was succesvol.
“Ons Huis” Mol
34
2009
2010
Balen
25 %
100 %
Dessel
33 %
Geen respons
Mol
15 %
60 %
Retie
25 %
50 %
De minimaal beoogde 40% werd ruimschoots overschreden.
Het is leuk om vast te stellen dat een aangegane uitdaging succesvol kon afgerond
worden.
Maar het is leuker te kunnen afleiden dat huisartsen wel degelijk bereid zijn om
begrip op te brengen voor de moeilijke financiële toestand van patiënten. Het is nog
leuker om vast te stellen dat datgene wat niet kan op het “wettelijk” “formele” politiek
vlak wel kan op het lokale – informele – vlak.
Ooit moeten wij komen tot de automatische toepassing van de derdebetalersregeling
zoals dat bestaat bij ziekenhuisopname en bij de apotheker. Voorlopig moet de
patiënt aan zijn huisarts de toepassing van de derdebetaler regeling vragen. Ons
Huis Mol zal aan bezoekers die erom vragen een verzoekkaart bezorgen die zij dan
aan hun huisarts kunnen afgeven. Deze verzoekkaart afgeven is voor velen
gemakkelijker dan zelf te moeten verwoorden dat men in financiële moeilijkheden
vertoeft.
“Ons Huis” Mol
35
Dankwoord
Dit verslagboek werd uitgeschreven, samengesteld en geïnspireerd door vrijwilligers
van Ons Huis Mol.
De lay-out, controle en het typewerk gebeurde door leerlingen van handelsschool
Salus Nostra in Achterbos.
Ook voor het drukken en inbinden kon Ons Huis beroep doen op de school, de
leerkrachten, leerlingen en het personeel van handelsschool Salus Nostra.
“Ons Huis” Mol
36
Download