Overzicht van de wervelkolom - Chiropractisch Centrum Philippo

advertisement
Buqgemergseqrnenten
CorFesponderende
orqonen/orqoanfunctieE
lC
naar heÈ
Floedtoevoer
schehoofd, sll jmvllezen,
j
u
k
b
e
e
nderen,
heÍ
delhu id,
senen, oororganen, Eyflpazenuw€EeIEel
thetl6ch
Overzicht van de wervelkolom
MoqeIIike
Ogen, oogzenuwen, gehoorkeelhol ten,
zenuwen, neus-an
tong,
middenoorbeenderen,
voo rhoo fd
Nek
van het
}langen,buitenkant
oor , j ukbee nd eren , ge bi t ,
ge z -ic h t s z e nuwen
1a
Neus, 1!ppen.mond,
Eus tachius
--.--___.r___
)a
Hal swerveL s
3C
buis
slembànden,
oek, keel
klieren
in
Nekspieren,
àmande Ie n
schouders.
van
de
4C
qí-
Bovsn5ls
van
de
gedeelte
rug
Borstwervel-s
Mjdde1ste
van
de
gedeeite
rug
6C
7c
b\\
IT
hN
ru$
3T
b -t-I
|
gedeelte
f,T
4"r
ru$
!Ut-.-\
Onderste
slokdarm
derêrmen,
wrn9ers
2T
)
EIj- jmbeurzen
schildk!ier,
\\
,\\
-----.-
-------
bart, hartKransslagader,
k.Ieppen
es ,
Bors t , bors tka s , bo rs tvli
loDgen, bronclrieèn
5T
6T
'7 't
tl
8T
Lever, blged,
( zenuwvlecht
van de
deel
plexus- Eo-Iaris
bovênin het
buik)
9T
l'ía a g
11T
12T
9T
( alvleesklier)
Pancreas
.
dard
twaalfvingerige
Mi It
gelegen
De boven de nieren
UIJ
t0T
Verkoudheid
Íloqe bloeddruk
Migral-ne
zenuwinzinking
GeàeugenveEIie6
Duizeligheid
verfioeidheld
chronlshe
KlachÈen
van neu6 en
hol t en
AIIeÍgieéD
Scheelbeid
Doofheid
Oo gklach ten
Oorpi j n
Flauwten
( sem6 ook r ) Eliodheid
Zenuwpij nen
Zenuwontsteking
keel
Ec zeem
v a n de slijmOntsteklng
vliezen
Ontsteking
v a n de arnandelen
Hooi-koorts
vaD het strottehoo
ontFtekiDg
KeeIon ts teking
Heesheid
v ê n de êmandeleo
Ontsteking
Kroep
Ki n khoes t
nek
St ijve
Pijnen
in de bovenarmeo
van de El-ijmbeuzen
ontsteking
verkoudheid
Schildkliers
toornis.sen
PiJn in onderarmen,banden
As tma
Àdemha li n g 6 s toorn j.esen
Kortadenigheid
Hartklácbteh
en andere
borst k1a cht eo
Longon t steking
Br ochi ti 6
Pl euri t is
congestie
Gri ep
Galbf aa6kL ach ten
Go rfl e lroas
Ge el zucht
Lage bloeddruk
Gevrich t Eon t.s t eking
Sl.echte
bloedcirculatie
Leverklachten
Koor tsen
Bloed arnoede
Spi j sve rt ering ss t oorni sseD
Nierklachtên
Ni eron tE teking
Ni erbe kk e non tst eking
vemoeidheid
Chronisqhe
Sl ag ad erwêrha rding
IL
2L
l{ieren.
Indigestie
Ma agvà ndon t s teki ng
Zweervoming
Verminderde
weerstand
ÀIlergieét
rraEr
Nteren
van de rug
Lendewervel s
Hoofdpijnen
Nervositeit
'Slapeloosheid
Maàdklr^ hfên
107
7T
*------
onen luchtpijp,
polsen, handen en
klachten
qfoÊ nhrri
urÍne}eiders
JL
ecirculà
Dunne
darn..lymf
Dikke
dam,lie6streek
tj,e
4L
cÈ a h
Puisten
E cz e e m
Huidk Iacht en
R e u m at i e k
Sommige vormen vàn sterilitei
]L
Bl-indedarm, buik,
beDeh
boven-
Urinewegen, bI6as, geslachts^rÀ!nÀn
Staartbeen
LFi
èAá
4L
Prostaátklier,heupzenuu,
Epleren
in onderrug
tL
ondeÍbenen,
Hë11igbêeh
liEupbaenderen,biLten
StUltbëêh
Ehdeldarm,ènus
voeLen,
enkels
C o n st i p a t L e
OntstekLng van de dl,kke dam
Diarree
EIoeddiarree
tsreuk
À d e m h a f i n gs s t o o r n i s s e n
zuurophoping
S p 6t è d e r e n
Kramp
BIèaskI€cbten
M en s t r u a t i e s t o o r n i s s e n
ImpoteDtie
Mlskraam
B e dp I a 6 s e n
Kni epijn en
O u de r d o m s v e r s c h i j n s e I e n
He u p J i c h t
Rugpijnen
PiJn bij urinoren
Slechte ci.rculètle
in benen
Zreakke benen
B ee n k r a m p
I
cezwollen enkelE
Koude voeten
Doorgézakte voeten
R ug g e g r a a t v e r k r o n r m i n g
D a r m b ee h k ) "a c h t e n
l(làchteb van het hêiligbeen
PiJn bIj het zitten
^ambêieo
J eu)Í
Download