overgang naar ifrs verslaggeving voorlopige financiële informatie

advertisement
8 december, 2005
COLRUYT GROEP: OVERGANG NAAR IFRS VERSLAGGEVING
VOORLOPIGE FINANCIËLE INFORMATIE
INHOUDSTAFEL

Informatie met betrekking tot de overgang naar IFRS-verslaggeving

Geconsolideerde balans volgens IFRS per 30 september 2004 en
31 maart 2005

Geconsolideerde resultatenrekening volgens IFRS per 30 september 2004 en
31 maart 2005

Omzetbijdrage per deelgroep

Reconciliatie van het resultaat, de balans en van het eigen vermogen volgens
IFRS per 30 september 2004 en 31 maart 2005

Geconsolideerde kasstroomtabel volgens IFRS per 30 september 2004 en
31 maart 2005
Informatie met betrekking tot de overgang naar IFRS-verslaggeving
Inleiding
Conform de regelgeving van Euronext voor ondernemingen die behoren tot het segment
‘Next Prime’ zal de groep Colruyt vanaf 1 april 2005 overgaan tot de toepassing van de
International Financial Reporting Standards (IFRS) voor de publicatie van haar
geconsolideerde financiële staten. Onze overgangsdatum is 1 april 2004 aangezien dit de
startdatum is van de eerste periode waarvoor we volledige vergelijkende IFRS-cijfers
publiceren in ons jaarverslag over het boekjaar 05/06.
Dit document werd opgesteld op basis van de IFRS (International Financial Reporting
Standards) uitgevaardigd door de IASB (International Accounting Standards Board) en de
interpretaties van het IFRIC (International Financial Reporting Interpretations
Committee) die werden goedgekeurd door de Europese Unie in de periode tot en met 31
maart 2005.
Het doel van dit document is informatie te verstrekken over de impact die de overgang
naar IFRS zal hebben op onze geconsolideerde financiële staten. Deze informatie geeft
onze best mogelijke inschatting weer van wat deze impact zal zijn, maar kan naar de
toekomst toe nog gewijzigd worden door wijzigingen in de IFRS standaarden (door de
IASB) of de interpretatie (door IFRIC) ervan.
Toepassing van IFRS 1
IFRS 1 in verband met de eerste toepassing van IFRS staat bepaalde uitzonderingen toe
op de volledige retroactieve toepassing van de IAS/IFRS.
Bedrijfscombinaties en goodwill
Zoals toegestaan onder IFRS 1, heeft de Groep ervoor gekozen overnames gedaan tot en
met 31 maart 2004 niet te herwerken volgens IFRS 3. Bijgevolg werd de
consolidatiegoodwill en de erop geboekte afschrijvingen tot en met 31 maart 2004 niet
herwerkt. Vanaf 1 april 2004 wordt goodwill en consolidatiegoodwill niet meer
afgeschreven, maar minstens één maal per jaar onderworpen aan een impairmenttest.
Materieel en immaterieel vaste aktiva
De groep heeft ervoor gekozen geen gebruik te maken van de uitzondering die toestaat
materieel vaste aktiva te herwaarderen aan marktwaarde in de openingsbalans. We
hebben ervoor gekozen materieel vaste aktiva aan historische kost min gecumuleerde
afschrijvingen te waarderen.
Voornaamste wijzigingen in waarderingsregels tov Belgian GAAP
Immaterieel vaste aktiva
Daar waar onder Belgian GAAP de overnameprijs die werd betaald voor de overname van
handelsfondsen, als immaterieel vast aktief wordt gekwalificeerd, worden onder IFRS deze
handelsfondsen naar de klasse “goodwill” geherklasseerd. Volgens Belgian GAAP worden
deze handelsfondsen lineair afgeschreven op 5 jaar. Volgens IFRS-waarderingsregels
worden hierop geen afschrijvingen meer toegepast maar wordt er wel minstens één maal
per jaar een impairmenttest in overeenstemming met IAS 36 gedaan.
Consolidatiegoodwill
Onder Belgian GAAP wordt de consolidatiegoodwill betaald bij de overname van aandelen
lineair afgeschreven op 5 jaar. Volgens IFRS-waarderingsregels worden hierop geen
afschrijvingen meer toegepast maar wordt er wel minstens één maal per jaar een
impairmenttest in overeenstemming met IAS 36 gedaan.
Materieel vast aktiva
Onder Belgian GAAP wordt een systeem van degressief afschrijven toegepast, onder IFRS
worden materieel vaste aktiva lineair afgeschreven over hun economische levensduur.
De Groep past ook een componentenbenadering toe onder IFRS: er worden verschillende
afschrijftermijnen toegepast alnaargelang de nuttige levensduur van de grootste
componenten van een investering (wanneer de waarde van de component voldoende
groot is in vergelijk met de totale waarde van de investering).
Met betrekking tot leasing is IAS 17 meer expliciet in de definitie van de criteria voor een
financiële lease. Wanneer de belangrijkste risico’s en opbrengsten overgaan van de
leasinggever naar de leasingnemer, voldoet een leasingcontract aan de criteria van
financiële leasing. Bijgevolg worden onder IFRS een aantal leasingcontracten als een
financiële leasing op het aktief van de balans geboekt daar waar ze onder Belgian GAAP
als een operationele lease geboekt staan.
De Groep heeft ervoor geopteerd van kapitaalsubsidies onder IFRS te
boeken als een vermindering van de aankoopwaarde der materieel vaste
aktiva. Onder Belgian GAAP vormen de kapitaalsubsidies een onderdeel van
het eigen vermogen. Kapitaalsubsidies worden onder IFRS maar erkend, wanneer met
voldoende zekerheid vaststaat dat ze verworven zijn, daar waar ze onder Belgian GAAP
worden geboekt bij toekenning.
Voorraden
Onder Belgian GAAP worden publicitaire tussenkomsten ontvangen van leveranciers
geboekt als overige bedrijfsopbrengsten. Onder IFRS worden deze publicitaire
tussenkomsten geboekt als een vermindering van de aankoopprijs van het betreffende
produkt of als een vermindering van bepaalde andere kosten (bv. marketing,administratie)
wanneer de vergoeding specifiek voor bepaalde publicitaire prestaties wordt betaald.
De bestellingen in uitvoering die onder Belgian GAAP onder de voorraadklasse geboekt
staan, worden volgens IFRS gekwalificeerd als “te veel (passief) of te weinig (actief)
gefaktureerde voorschotten op bestellingen in uitvoering” en worden alsdusdanig
geherklasseerd naar vorderingen of schulden op ten hoogste 1 jaar. Daar de groep voor
bestellingen in uitvoering onder Belgian Gaap het resultaat reeds volledig volgens het
correcte afwerkingspercentage van het project erkent, moeten er in de resultatenrekening
onder IFRS geen bijkomende resultaatseffecten worden geboekt.
Geldbeleggingen
Onder Belgian GAAP worden enkel latente minderwaarden geboekt op geldbeleggingen;
onder IFRS worden geldbeleggingen aan reële waarde gewaardeerd en worden zowel latente
minderwaarden als latente meerwaarden geboekt. Voor handelsdoeleinden aangehouden
financiële instrumenten worden geclassificeerd als vlottende aktiva en de eruit
voortvloeiende winsten of verliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
Onder Belgian GAAP staan de ingekochte eigen aandelen van de moedermaatschappij
(Colruyt NV) geboekt onder geldbeleggingen: onder IFRS worden eigen aandelen en alle
ermee verwante kosten en resultaten geboekt in het eigen vermogen.
Belastinglatenties
Op alle tijdelijke verschillen ontstaan naar aanleiding van de herwerking van Belgian
GAAP naar IFRS worden belastinglatenties geboekt. Bovendien geven fiskale verliezen
waarvan met voldoende zekerheid vaststaat dat ze
kunnen worden gerecupereerd,
aanleiding tot een boeking van aktieve belastinglatenties onder IFRS. De reële
belastingsvoet onder IFRS bedraagt 28,9% tov 28,4% onder Belgian GAAP (op datum van
31.03.05 - voor het boekjaar 04/05).
Hierbij dient opgemerkt dat voornoemde reële belastingsvoet beïnvloed werd door de
éénmalige belastingsvrije meerwaarde ten belope van 18.44 mio op Dolmen Computer
Applications ter gelegenheid van de uitkering van een dividend onder de vorm van
aandelen Dolmen Computer Applications.
De reële belastingsvoet zonder rekening te houden met deze niet recurrente
meerwaarde bedraagt onder IFRS 30.7% tov 30.0% onder Belgian GAAP (voor het
boekjaar 04/05).
Lange termijn provisies
IFRS staat geen provisies toe voor toekomstige risico’s, bijgevolg wordt onder IFRS de
provisie voor groot onderhoud en herstellingen tegengeboekt.
De egalisatieprovisie van de Luxemburgse captive Locre, wordt onder IFRS terug geboekt
naar eigen vermogen.
Personeelsbeloningen
Alhoewel alle pensioenplannen binnen de groep onder de noemer van “vaste bijdrageplannen” kunnen worden geklasseerd, geeft de overgang naar IFRS toch aanleiding tot het
boeken van bijkomende pensioenprovisies en dit voornamelijk met betrekking tot het
Belgische stelsel van brugpensioenen. Daar waar onder Belgian GAAP enkel
brugpensioenprovisies worden aangelegd voor personen die reeds in het stelsel van
brugpensioen zitten, wordt onder IFRS geprovisioneerd voor alle personeelsleden waarvan
men met voldoende zekerheid kan zeggen dat ze aanspraak zullen maken op de
mogelijkheid van in brugpensioen te gaan. De betreffende provisies werden verdisconteerd
en geïndexeerd.
Overige schulden
Onder IFRS worden dividenden en tantièmes geboekt na goedkeuring door de Algemene
Vergadering (maw in het volgende boekjaar), daar waar ze voordien werden geboekt bij
afsluiting van het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
De winstparticipatie die aan personeelsleden wordt toegekend, wordt onder IFRS
beschouwd als een personeelskost en maakt bij afsluiting van het boekjaar dus geen deel
meer uit van de winstverdeling, zoals dit onder Belgian GAAP het geval is.
Onderscheid recurrente en niet-recurrente EBIT
Als gevolg van de invoering van IFRS worden onder het bedrijfsresultaat een aantal
transacties geboekt die niet behoren tot de courante activiteiten waaruit de groep haar
winst haalt. Vandaar dat de groep Colruyt vanaf de publicatie van haar eerste IFRSresultaten het onderscheid zal maken tussen “recurrente EBIT” en “niet-recurrente
EBIT”. De niet-recurrente EBIT bevat niet-recurrente transacties die duidelijk verschillen
van de courante activiteiten van de onderneming. Voor het eerste semester van boekjaar
04/05 is dit bv. de meerwaarde (18,44 mio) gerealiseerd naar aanleiding van de bijzondere
dividenduitkering onder de vorm van DCA-aandelen De totaal-EBIT omvat het
bedrijfsresultaat van integraal geconsolideerde ondernemingen en het aandeel van de
Groep in het netto-resultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de
vermogensmutatie.
GECONSOLIDEERDE BALANS VOLGENS IFRS (in mio €), niet geauditeerd
AKTIEF
openingsbalans
1 april 2004
VASTE AKTIVA
30 sept. 2004
31 maart 2005
667.2
689.2
715.9
3.1
3.0
3.0
28.9
30.1
44.3
MATERIELE VASTE AKTIVA
603.0
606.6
635.3
Terreinen en gebouwen
IMMATERIELE VASTE AKTIVA
GOODWILL
421.5
428.8
453.7
Installaties, machnies, uitrusting
57.0
54.8
61.0
Meubilair, rollend materieel
64.1
64.3
70.0
Leasing en soortgelijke rechten
17.2
16.5
17.1
Overige materieel vaste aktiva
28.6
26.2
26.6
Aktiva in aanbouw
14.7
16.0
7.0
FINANCIEEL VASTE AKTIVA
11.2
27.8
11.5
Deelnemingen onder VMM
8.4
8.0
8.1
Overige financieel vaste aktiva
2.8
19.8
3.4
20.9
21.6
21.7
3.4
7.9
4.8
17.5
13.7
17.0
915.2
883.8
925.5
VOORRADEN
341.6
324.9
344.2
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
218.1
211.3
188.5
Handelsvorderingen
176.9
179.4
150.2
Overige vorderingen
34.6
25.6
29.8
6.6
6.3
8.5
GELDBELEGGINGEN
263.4
267.4
303.8
LIQUIDE MIDDELEN
92.1
80.2
88.9
1582.4
1573.0
1641.4
VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR
Handelsvorderingen en overige vorderingen
Aktieve belastinglatenties
VLOTTENDE AKTIVA
Vooruitbetalingen en overgedragen kosten
TOTAAL AKTIEF
GECONSOLIDEERDE BALANS VOLGENS IFRS (in mio ), niet geauditeerd
PASSIEF
openingsbalans
niet-geauditeerd
TOTAAL
1 april 2004
EIGEN VERMOGEN
30 sept. 2004
31 maart 2005
709.2
652.7
763.1
EIGEN VERMOGEN GROEP
681.3
648.2
758.2
Geplaatst kapitaal
138.9
138.9
148.8
Reserves
542.5
509.3
609.4
27.8
4.6
4.9
91.4
75.1
86.9
VOORZIENINGEN EN BELASTINGSLATENTIES
63.4
59.6
71.3
Voorzieningen voor risico 's en kosten
24.7
21.9
35.4
12.0
11.5
24.1
1.3
1.0
1.0
11.4
9.4
10.3
38.7
37.6
35.9
28.0
15.6
15.7
28.0
15.6
15.6
MINDERHEIDSBELANGEN
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Belastingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR
Financiele schulden
Leasingsschulden
Schulden bij kredietinstellingen
Overige Leningen
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
9.1
11.2
10.6
18.9
2.3
4.8
0.0
2.1
0.3
781.9
845.1
791.3
781.9
845.1
791.3
Schulden>1 jaar die binnen het jaar vervallen
4.0
6.0
4.0
Financiële schulden <1 jaar
0.1
0.0
0.0
498.1
460.0
503.7
4.3
11.3
4.8
Handelsschulden op ten hoogste één jaar
Te betalen kosten en over te dragen opbrengsten
Ontvangen voorshotten op bestellingen <1 jaar
Fiscale & salariële & sociale schulden
Overige schulden op ten hoogste één jaar
TOTAAL PASSIEF
15.0
7.1
8.2
215.8
221.2
239.1
44.7
139.4
31.6
1,582.4
1,573.0
1,641.4
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING VOLGENS IFRS (in mio )
niet-geauditeerd
eerste semester
tweede semester
12 maanden
1 april 2004
1 okt. 2004
1 april 2004
- 30 sept. 2004
Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen
Diensten en diverse goederen
- 31 maart 2005
- 31 maart 2005
2,272.6
2,228.9
4,501.5
2,229.9
2,207.9
4,437.8
42.6
21.1
63.7
2,107.4
2,087.8
4,195.2
1,695.1
1,699.2
3,394.2
97.1
72.4
169.4
270.3
255.6
525.9
Afschrijvingen en waardeverminderingen
36.2
35.9
72.2
Voorzieningen voor risico's en kosten
-1.3
15.5
14.2
Andere bedrijfskosten
10.1
9.1
19.3
165.1
141.2
306.3
12.2
10.5
22.8
Opbrengsten uit financiele vaste activa
1.3
-0.6
0.7
Opbrengsten uit vlottende activa
4.0
5.6
9.6
Andere financiele opbrengsten
6.9
5.6
12.4
2.2
2.0
4.2
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Bedrijfswinst (verlies)
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa
1.5
1.8
3.4
0.3
-0.2
0.1
Andere financiële kosten
0.4
0.3
0.8
175.1
149.7
324.8
50.0
44.1
94.2
Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen
Belastingen op het resultaat
Aandeel in het resultaat van ondern. onder VMM
Geconsolideerde winst (verlies)
Aandeel van derden
Aandeel van de groep
Gewogen aantal uitstaande aandelen
EPS (in )
Recurrente EBIT (in mio)
Niet-recurrente EBIT (in mio)
EBIT-totaal (in mio) (1)
0.1
0.2
0.3
125.2
105.8
231.0
1.5
0.2
1.7
123.7
105.6
229.3
34,380,255
34,415,253
34,378,471
3.60
3.07
6.67
146.8
141.4
288.2
18.4
0.0
18.4
165.2
141.4
306.6
(1) bedrijfsresultaat inclusief aandeel in het resultaat van ondernemingen onder VMM
Omzetbijdrage per deelgroep (in mio €)
niet-geauditeerd
Colruyt Distributie
Pro à Pro Distribution
Spar
Okay
DreamLand
Infoco/Createch/Dolmen I.P.
Druco
Dolmen Computer Applications
(*)
(**)
Totaal
(*)
Omzetbijdrage Spar over het eerste semester omvat de periode
1 januari 2004 tot 30 september 2004 (9 maanden ipv 6 maanden)
(**) Dolmen werd slechts tot 30 september 2004 opgenomen in de
consolidatiekring
eerste semester
1 april 2004
- 30 sept. 2004
1,617.7
164.5
282.6
40.0
43.1
5.8
5.8
70.4
2,229.9
tweede semester
1 okt. 2004
- 31 maart 2005
12 maanden
1 april 2004
- 31 maart 2005
1,687.2
203.1
188.2
52.0
67.0
3.6
6.8
3,304.9
367.6
470.8
92.0
110.1
9.4
12.6
70.4
2,207.9
4,437.8
**
RECONCILIATIE VAN HET EIGEN VERMOGEN ONDER BELGIAN GAAP EN IFRS OP DATUM VAN 1 APRIL 2004 en 31 MAART 2005.
(in mio )
Eigen vermogen van de groep
Minderheidsbelangen
Totaal eigen vermogen
niet-geauditeerd
netto
resultaat
van de
1-Apr-2004 groep
Eigen vermogen BGAAP
520.8
Niet afschrijven goodwill
Materieel vaste aktiva
Aanpassing waarde beleggingen
Pensioenprovisies
663.3
25.9
11.9
93.2
4.1
97.4
2.0
0.6
0.2
0.8
0.0
-15.6
121.6
-0.5
Leasing
Erkenning publicitaire interventies
-95.4
1-Apr-2004 31-Mar-05 1-Apr-2004 31-Mar-05
11.9
Winstparticipatie als personeelskost
Omkering winstuitkeringen
238.0
geconsolid
eerde
reserves
31-Mar-05
15.6
-35.3
-12.9
0.1
Eigen aandelen
-43.1
-0.5
Uitgestelde belastingen
-15.5
0.9
-37.6
546.7
668.1
0.0
11.9
0.1
95.3
97.5
0.0
0.6
0.8
0.0
0.0
0.0
86.3
-13.4
-9.2
4.8
0.0
0.0
121.6
86.3
-0.5
-13.4
0.1
0.0
0.1
-9.2
-9.2
-9.2
-81.1
0.5
-42.5
-81.1
-14.7
-0.7
0.0
-16.2
-14.7
21.5
0.0
0.0
17.8
21.5
Omkering lange termijnprovisies
17.8
3.8
Kapitaalsubsidies
-4.4
0.0
0.3
-4.0
-4.4
-4.0
0.0
-0.7
0.0
-0.7
0.0
-0.7
709.2
763.1
Bedrijfscombinaties
0.0
Eigen vermogen IFRS
681.3
229.3
-152.4
758.2
27.8
4.9
Geconsolideerde balans onder IFRS op 31 maart 2005 (in mio )
AKTIEF
Belgian
GAAP
herwerking
kapitaal-
afschrijvingen
subsidies
niet-geauditeerd
leasing
herwaardering
eigen
belasting-
publicitaire
overige
@ marktwaarde
aandelen
latenties
interventies
herklasseringen
IFRS
31-Mar-05
Immaterieel vaste aktiva
Goodwill
Materieel vaste aktiva
Financieel vaste aktiva
31-Mar-05
9.3
0.1
-6.4
3.0
27.5
10.4
6.4
44.3
534.6
98.1
-3.5
6.0
635.3
16.5
Vorderingen >1jaar
1.4
Vaste aktiva:
589.3
-4.9
17.0
108.7
-3.5
6.0
0.0
0.0
17.0
0.0
0.0
-9.2
11.5
3.3
21.7
-1.6
715.9
-5.9
344.2
50.7
188.5
Voorraden
359.2
Vorderingen <1jaar
140.5
Geldbeleggingen
384.1
Liquide middelen
88.7
0.2
Overlopende rekeningen
48.4
-48.4
0.0
Vlottende aktiva:
1,020.8
0.0
-2.7
0.0
0.9
-81.1
0.0
-9.2
-3.3
925.5
Totaal aktief:
1,610.1
108.7
-6.2
6.0
0.9
-81.1
17.0
-9.2
-4.9
1,641.4
-2.7
0.9
-81.1
303.8
88.9
Geconsolideerde balans onder IFRS op 31 maart 2005 (in mio )
Passief
Belgian
GAAP
niet-geauditeerd
terugneming
pensioen
provisies
provisies
leasing
31-Mar-05
Eigen vermogen groep
Minderheidsbelangen
Totaal vermogen
Voorzieningen op lange termijn
Belastinglatenties
Financiële schulden >1jaar
Schulden op lange termijn
Financiële schulden <1jaar
Handelsschulden
Ontvangen voorschotten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
Schulden op korte termijn
Totaal passief:
omkering
aanpassen
bedrijfs-
publicitaire
kapitaal-
eigen
belasting-
afschrijvingen
overige
winst-
@marktwaarde
combinaties
interventies
subsidies
aandelen
latenties
MVA en
herklas-
IMVA
seringen
verdeling
663.3
21.5
-13.4
4.8
0.0
0.0
668.1
21.5
-13.4
43.9
-21.5
13.4
0.1
0.1
86.3
86.3
0.8
0.8
-0.7
-0.7
-9.2
-9.2
6.3
-4.0
-81.1
-81.1
-2.2
10.1
60.3
-4.0
-14.7
109.3
0.0
0.1
-14.7
109.4
13.4
3.6
5.5
758.2
0.0
763.2
-0.5
35.3
4.9
31.8
35.9
15.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.2
0.0
31.8
0.0
-0.5
86.9
9.7
508.5
0.3
4.0
498.8
13.0
-4.8
356.9
31-Mar-05
0.0
5.5
-21.5
IFRS
-86.3
8.2
270.7
-9.2
0.0
881.6
9.2
0.0
0.0
0.3
-86.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.4
791.3
1,610.1
0.1
0.0
6.0
0.0
0.8
-0.7
-9.2
-6.2
-81.1
17.1
109.4
-4.9
1,641.4
RECONCILIATIE VAN HET EIGEN VERMOGEN ONDER BELGIAN GAAP EN IFRS OP DATUM VAN 1 APRIL 2004 en 30 SEPTEMBER 2004.
(in mio €)
niet-geauditeerd
Eigen vermogen van de groep
Minderheidsbelangen
netto
geconsoresultaat lideerde
1-Apr-2004 groep
reserves 30-Sep-04
Eigen vermogen BGAAP
520.760
niet afschrijven goodwill
Herrekening afschrijvingen
Aanpassing waarde beleggingen
Pensioenprovisies
Eigen aandelen
Uitgestelde belastingen
-3.530
645.645
1-Apr-2004
30-Sep-04
25.900
4.491
4.479
4.479
93.2
0.624
93.871
2.038
0.6
-0.224
0.390
0.001
-5.975
-5.975
Winstparticipatie als personeelskost
Omkering winstuitkeringen
128.415
121.6
-122.274
-0.5
-0.048
-43.055
0.000
-31.556
Totaal eigen vermogen
-0.005
-74.611
0.530
546.660
650.136
0.000
4.479
0.086
95.285
93.957
0.001
0.615
0.391
0.000
-5.975
121.576
-0.698
-0.698
-0.510
1-Apr-2004 30-Sep-04
-0.006
-0.467
-0.516
-42.525
-74.611
-15.5
-4.591
-20.130
-0.672
0.004
-16.211
-20.126
Omkering lange termijnprovisies
17.8
1.455
19.215
0.039
0.009
17.799
19.224
Kapitaalsubsidies
-4.4
0.003
0.049
-4.335
-4.387
-4.335
-0.456
0.456
0.000
0.000
0.000
-9.180
-9.180
-9.180
709.2
652.75
Resultaat op eigen aandelen
Publiciaire interventies
Eigen vermogen IFRS
-9.180
681.33
123.68 -156.85
648.16
27.83
4.6
Geconsolideerde balans onder IFRS op 30 september 2004 (in mio )
niet-geauditeerd
AKTIEF
Belgian
GAAP
herwerking
kapitaal-
afschrijvingen
subsidies
leasing
herwaardering
eigen
belasting-
publicitaire
overige
@ marktwaarde
aandelen
latenties
interventies
herklasseringen
IFRS
30-Sep-04
Immaterieel vaste aktiva
Goodwill
Materieel vaste aktiva
Financieel vaste aktiva
Vorderingen >1jaar
Vaste aktiva:
30-Sep-04
2.9
0.2
3.0
25.2
5.0
30.1
511.7
92.8
-4.0
6.2
606.6
27.8
27.8
9.9
577.4
13.6
97.9
-4.0
6.2
0.0
0.0
13.6
-9.2
21.6
-1.9
689.2
Voorraden
339.1
Vorderingen <1jaar
142.3
Geldbeleggingen
341.6
Liquide middelen
79.2
1.0
114.1
-114.1
0.0
Overlopende rekeningen
0.0
0.0
-1.9
-2.7
0.4
-5.0
324.9
71.7
211.3
-74.6
267.4
80.2
Vlottende aktiva:
1,016.2
0.0
-2.7
0.0
0.4
-74.6
0.0
-9.2
-46.4
883.8
Totaal aktief:
1,593.6
97.9
-6.7
6.2
0.4
-74.6
13.6
-9.2
-48.3
1,573.0
Geconsolideerde balans onder IFRS op 30 september 2004 (in mio )
Passief
Belgian
GAAP
terugneming
pensioen
provisies
provisies
niet-geauditeerd
leasing
30-Sep-04
Eigen vermogen groep
Minderheidsbelangen
Totaal vermogen
Voorzieningen op lange termijn
19.2
-0.5
4.5
0.0
0.0
650.1
19.2
-0.5
42.0
-19.2
0.5
6.0
Financiële schulden >1jaar
9.7
Schulden op lange termijn
Financiële schulden <1jaar
Handelsschulden
Ontvangen voorschotten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
Schulden op korte termijn
Totaal passief:
57.7
aanpassen
bedrijfs-
publicitaire
kapitaal-
eigen
belasting-
afschrijv.
overige
winst-
@marktwaarde
combinaties
interventies
subsidies
aandelen
latenties
MVA en
herklas-
IMVA
seringen
verdeling
645.6
Belastinglatenties
omkering
-6.0
0.0
-6.0
0.4
0.4
-9.2
0.0
-9.2
-4.4
-4.4
-75.1
-75.1
-2.3
-20.1
98.2
0.0
0.1
-20.1
98.3
0.5
5.7
5.9
4.6
0.0
652.7
-1.4
21.9
33.9
37.6
15.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.3
0.0
33.9
0.0
-1.4
75.2
11.4
471.4
0.3
6.0
460.0
11.1
361.8
30-Sep-04
648.2
5.9
-19.2
IFRS
6.0
47.2
-3.9
7.2
-7.2
360.6
-47.2
0.0
885.8
0.0
0.0
0.3
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-47.0
845.1
1,593.6
0.0
0.0
6.2
0.0
0.4
0.0
-9.2
-6.7
-75.1
13.8
98.3
-48.4
1,573.0
GECONSOLIDEERDE KASSTROOMTABEL (in mio €)
eerste semester
tweede semester
12 maanden
1 april 2004
1 okt. 2004
1 april 2004
- 30 sept. 2004
- 31 maart 2005
- 31 maart 2005
niet-geauditeerd
123.7
105.6
Minderheidsbelangen in het geconsolideerde resultaat
Geconsolideerde winst (verlies) aandeel groep
1.49
0.2
1.7
Aandeel in het resultaat van ondernemingen onder VMM
-0.1
-0.2
-0.3
40.45
53.86
94.31
Aanpassing voor niet-kastransacties
Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of geklasseerd moeten worden onder
de investerings- of financieringskasstromen
Bruto bedrijfswinst vóór wijziging in bedrijfskapitaal en voorzieningen
229.3
27.93
41.90
69.82
193.49
201.31
394.80
en na aanpassing niet-geldelijke posten
(Toename)/Afname van voorraden
(Toename)/Afname van handels-en overige vorderingen
Toename/(Afname) van handels-en overige schulden
Betaalde intresten
9.86
-13.51
-3.65
-24.75
26.75
2.00
2.00
3.86
5.86
-2.87
-1.20
-1.67
Ontvangen intresten
5.85
3.37
9.21
Betaalde belastingen
-27.06
-48.45
-75.51
158.18
171.66
329.84
Acquisitie van materiële -en immateriële vaste aktiva
KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN
-69.08
-67.46
-136.54
Acquisitie van deelnemingen (incl. verworven liq.middelen)
-22.99
-5.32
-28.31
12.34
3.36
15.70
-31.76
0.69
-31.07
-180.21
Ontvangen uit de verkoop van materieel vaste aktiva
Ontvangen uit de verkoop deelnemingen (nà aftrek van liq.middelen)
-111.49
-68.73
Kapitaalsverhoging en uitgiftepremies
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
0.40
10.03
10.43
Verkoop/(aankoop) van eigen aandelen
-35.07
0.00
-35.07
0.61
0.61
-0.90
-3.60
-4.50
Nieuw toegekende leningen
Aflossing van leningen
Uitgekeerde dividenden
-19.02
-64.87
-83.90
-54.60
-57.83
-112.42
-7.90
45.11
37.20
Liquide middelen en geldbeleggingen begin periode
355.50
347.60
355.50
Liquide middelen en geldbeleggingen einde periode
347.60
392.70
392.70
-7.90
45.10
37.20
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Netto toename in liquide middelen
aangroei/(afname)
Download