Berekening maximale koopprijs of investering - Ruimte-OK

advertisement
Berekening maximale koopprijs of investering
De berekening van een maximale aankoopprijs of investering door de kinderopvangorganisatie komt
tot stand door terug te rekenen vanuit de financiële ruimte die de exploitatie biedt. Onderstaand wordt
het verband tussen de exploitatie en de investering aangegeven.
Exploitatie
Investering
(jaarlasten)
(eenmalig)
Winst
Verbouwing
Overige kosten
Huisvestingsbudget
(variabele lasten)
Huisvestingsbudget:
(vaste lasten)
Inrichting
Onderhoud, energie, etc.
Koopprijs
Afschrijving en rente
Belangrijke bepalende factoren voor de maximale aankoop- of investeringskosten per m2 zijn verder
nog het ruimtegebruik per kindplaats en de verwachte bezetting.
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van welke stappen bij deze berekening achtereenvolgens
genomen dienen te worden.
Stap 1: bepaling uitgangspunten
Met behulp van het ondernemingsplan of de bestaande exploitatie dient bepaald te worden:
 wat een realistische bezetting is;
 hoeveel de kosten per kindplaats bedragen, exclusief huisvestingskosten;
 welk deel van de inkomsten per kindplaats beschikbaar is voor huisvesting (huisvestingsbudget).
Stap 2: analyse huisvestingsbudget
Er dient bepaald te worden welk deel van het huisvestingsbudget gebruikt kan worden voor aanschaf
en eventuele verbouwing van het pand (jaarbudget). Dat gebeurt door een schatting te maken van de
variabele lasten van het pand die op het huisvestingsbudget drukken, zoals: onderhoud, verzekering,
energiekosten, schoonmaak en belastingen.
Stap 3: bepaling investeringsruimte
Vervolgens dient het jaarbudget voor de kosten van aanschaf en verbouwing
van het pand vertaald te worden in een aankoopprijs en investeringsruimte. Een belangrijke beslissing
is daarbij nog hoe snel de eventuele investering in een verbouwing wordt afgeschreven. Eventueel
kan in overleg met de financier worden bepaald welke investering in de aanschaf van het pand bij het
gegeven jaarbudget verantwoord is.
Stap 4: controle
Ter controle kan eventueel nog een vertaling worden gemaakt naar de aankoopprijs of
2
investeringskosten per m . Vanuit het Programma van Eisen is het minimum aantal benodigde
vierkante meters bekend. Bij nieuwbouw zal waarschijnlijk dit aantal vierkante meters worden
gerealiseerd, dus bedraagt de maximale investering per m2 de berekende investering gedeeld door
het minimum aantal m2. Bij aankoop van een bestaand pand is het mogelijk dat het aantal vierkante
meters niet aansluit bij het gewenste aantal m². Wanneer het pand groter is dan gewenst, leidt dit tot
een lagere maximale aankoopprijs per m2.
Download