Template BNB Cartouches

advertisement
de Berlaimontlaan 14 – BE-1000 Brussel
tel. +32 2 221 38 12 – fax + 32 2 221 31 04
ondernemingsnummer: 0203.201.340
RPR Brussel
www.nbb.be
Brussel, 10 februari 2015
Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08
Standaardformulier voor de informatieverstrekking inzake de oprichting van een bijkantoor in een staat
die geen lid is van de EER
Artikel 83, §4 van de wet van 6 april 1995
(formulier bestemd voor de Bank. Het houdt geen rekening met de wetgeving van het land)
Toepassingsveld
Beursvennootschappen naar Belgisch recht.
Datum van informatieverstrekking
Soort informatieverstrekking
[te kiezen: eerste informatieverstrekking / aanpassingen]
Referentie van de
informatieverstrekking 1
[Referentie van de Staat van herkomst]
Staat waar het bijkantoor zal
worden opgericht
[Lidstaat van ontvangst]
Beursvennootschap
Naam
[maatschappelijke naam]
Adres
[maatschappelijke zetel]
Gegevens van de
vertegenwoordiger van de
beursvennootschap
Naam
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres
Bijkantoor
Adres
[Adres bijkantoor]
Contactpersoon
[Naam, jobtitel]
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
1
In te vullen door de Bank.
NBB_2015_08 – 10 februari 2015
Bijlage 3 – Blz. 1/6
Land van herkomst
BELGIE
Status van de vergunning
Vergunning als [type onderneming]
Datum van de vergunning
[te preciseren]
verleend door de Bank
T
e verrichten activiteiten/diensten
Te kiezen : N = Nieuwe dienst –
A = Bestaande dienst -
Beleggingsdiensten en -activiteiten
1
2
3
4
5
6
7
D = Dienst die niet langer wordt
verleend
Nevendiensten
8
1
2
3
4
5
1
2
Financiële instrumenten
3
4
5
6
7
8
9
10
Een beschrijving van de activiteiten/diensten en van de financiële instrumenten is hieronder
beschikbaar.
Bijlage 3 – Blz. 2/6
NBB_2015_08 – 10 februari 2015
6
7
PROGRAMMA VAN WERKZAAMHEDEN
Basisgegevens die aan de Bank dienen meegedeeld te worden.
Vereiste
Antwoord
1. Ondernemingsstrategie
a) Op welke wijze zal het bijkantoor
bijdragen tot de strategie van de
onderneming of de groep ?
b) Wat zullen de voornaamste functies
zijn van het bijkantoor?
2. Commerciële strategie
a) Beschrijf de types
cliënten/tegenpartijen van het
bijkantoor
b) Beschrijf de wijze waarop de
beursvennootschap aan
cliëntenwerving zal doen en hoe de
samenwerking met de cliënten
vervolgens zal verlopen
3. Organisatiestructuur
a) Beschrijf bondig waar het bijkantoor
zich in de ondernemingsstructuur
van de beursvennootschap of van de
groep bevindt? (duidelijkheidshalve
mag een organigram worden
bijgevoegd)
b) Vermeld de organisatiestructuur van
het bijkantoor en geef daarbij zowel
de functionele als de wettelijke
rapportagelijnen aan en vermeld het
aantal van medewerkers die binnen
het bijkantoor actief zullen zijn
c) Vermeld de naam van de natuurlijke
persoon(en) die verantwoordelijk
zal/zullen zijn voor de dagdagelijkse
werkzaamheden van het
bijkantoor2 ?
d) Vermeld de naam van de natuurlijke
persoon die verantwoordelijk zal zijn
voor de compliance in het
bijkantoor ?
e) Vermeld de naam van de natuurlijke
persoon die verantwoordelijk zal zijn
voor de behandeling van klachten in
verband met het bijkantoor
f)
Beschrijf de wijze waarop het
bijkantoor zal rapporteren aan het
hoofdkantoor
g) Beschrijf nauwkeurig de
uitbestedingsovereenkomsten van
alle kritieke functies
2
Gelieve de CV van dit/deze persoon(en) in bijlage bij te voegen.
NBB_2015_08 – 10 februari 2015
Bijlage 2 – Blz. 3/6
4. Systemen & controles
Beschrijf bondig de overeenkomsten
inzake :
a) de vrijwaring van de activa en de
gelden van cliënten
b) de gedragscode, inclusief over het
uitvoeren van persoonlijke
transacties
c) de anti-witwasmaatregelen
d) het toezicht op en de controle van de
uitbestedingsovereenkomsten van
kritieke functies (in voorkomend
geval)
5. Auditgegevens
a) Licht de auditregeling voor het
bijkantoor toe (vermeld in
voorkomend geval de naam en
verdere gegevens van de
commissaris (external auditor))
6. Financiële vooruitzichten
a) Geef een prognose over de
resultatenrekening en de cash flow,
telkens voor een periode van twaalf
maanden
Bijlage 3 – Blz. 4/6
NBB_2015_08 – 10 februari 2015
DEEL A - Beleggingsdiensten en -activiteiten
1
Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten
2
Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten
3
Het handelen voor eigen rekening
4
Vermogensbeheer
5
Beleggingsadvies
6
Het overnemen van financiële instrumenten en /of plaatsen van financiële instrumenten met
plaatsingsgarantie
7
Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie
8
Het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten (MTF)
DEEL B - Nevendiensten
1
Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van
bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer
2
Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een
transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming
die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt
3
Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee
samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van
fusies en overnames van ondernemingen
4
Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten
5
Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene
aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten
6
Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten
7
De hierboven bedoelde beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten die verband
houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, e), f),
g) en j) van de wet van 2 augustus 2002, wanneer verstrekt in samenhang met de verstrekking van
beleggings- en nevendiensten
DEEL C - Financiële instrumenten
1
Effecten
2
Geldmarktinstrumenten
3
Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging
4
Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben
of effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of
maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten
5
Opties, futures, swaps, retetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben
op grondstroffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de
partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëndiging van het
contract tot gevolg heeft)
6
Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en
alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld
op een gereglementeerde markt en/of een MTF
7
Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere
derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door
middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de
kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aamerking wordt
genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig
NBB_2015_08 – 10 februari 2015
Bijlage 2 – Blz. 5/6
sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden)
8
Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico
9
Financiële contracten ter verrekening van verschillen (" contracts for differences")
10
Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot
klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële
economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen
worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element),
alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en
maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële
instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt
of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van
"margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden)
Bijlage 3 – Blz. 6/6
NBB_2015_08 – 10 februari 2015
Download