Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen

advertisement
Aardbevingsbestendig
en kansrijk Groningen
Henk Mulder
September 2015
Stand van zaken
Wat weten we:
•Groene versie van de NPR
•Rapport SodM, advies Commissie Meijdam juni 2015
•Contourenkaart KNMI
Wat wordt verwacht:
•Witte versie NPR
•Nieuwe versie van contourenkaart KNMI
•Tweede advies van de commissie Meijdam
•Public Review
2
Nationaal Coördinator Groningen
September 2015
Resultaten verkenningsfase
Inzicht in plannen en voornemens van gemeenten, provincie, en diverse
professionele en maatschappelijke organisaties.
Conclusie: er gebeurt veel, maar nog onvoldoende gebaseerd op de consequenties
van de risico's die aardbevingen (kunnen) veroorzaken en nog onvoldoende vanuit
een gezamenlijke visie en aanpak.
De wens om effectiever samen te werken aan een aardbevingsbestendig en kansrijk
2025 is er bij alle partijen en er is veel steun om dit via de NCG te doen.
Versnelling en verbreding van schadeherstel, versterking en verduurzaming.
In de toekomst kansen koppelen ( vergrijzing, krimp, onderwijs, leefbaarheid etc.)
3
Nationaal Coördinator Groningen
September 2015
Voorsorteren op morgen
Op grote schaal bestaande voorraad aanpakken.
Schadeherstel, veiligheid en preventief versterken topprioriteit
Kans: voorsorteren op morgen.
Toekomstbestendige school- en zorgstructuur.
Tegelijkertijd investeren in versterken economie
Proeftuin op energiegebied.
Voorbeeld: Idee Economic board: 20 000 woningen aansluiten op snel internet.
4
Nationaal Coördinator Groningen
September 2015
Organisatie
Nationaal Coördinator Groningen:
Interbestuurlijke samenwerking twaalf gemeenten, provincie en Rijk.
Centrale opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen:
Eind 2015 programma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen gereed.
Proces:
• Adviezen per gebied
• Advies over programma als geheel
• Finale afstemming
• Nationale en regionale besluitvorming
5
Nationaal Coördinator Groningen
September 2015
Planning proces
Augustus- September:
Lokale
Stuurgroep
Lokale
adviesgroep
Gebiedsteam
Adviezen per gemeentelijk cluster:
- Lokale stuurgroep
- Gebiedsteam
- Aandacht voor betrekken inwoners/organisaties via lokale adviesgroepen.
- Aansluiten op “lokale” visies en plannen.
- Komen tot integrale benadering
6
Nationaal Coördinator Groningen
September 2015
Gemeentelijke clusters
Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum, De Marne
Voorzitter SG: Rika Pot, Gebiedscoördinator 1: Pieter Schollema
Winsum, Bedum, Ten Boer
Voorzitter SG: Rinus Michels, Gebiedscoördinator: Peter Hellinga.
Groningen
Voorzitter SG: Peter den Oudsten, Gebiedscoördinator: Jeroen Engels
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde
Voorzitter SG: Geert Jan Ten Brink, Gebiedscoördinator: Lucy Goslinga
7
Nationaal Coördinator Groningen
September 2015
Planning
Augustus-September:
Advies van functionele- en maatschappelijke organisaties
Oktober:
NCG schrijft programma
November:
Finale afstemming over programma
December:
NCG biedt programma ter besluitvorming aan
aan colleges B&W, GS en ministerraad
8
Nationaal Coördinator Groningen
September 2015
Fase 1 : Input verzamelen
Werkconferentie met maatschappelijke organisaties & Werkconferenties per
thema.
Thema’s:
Veiligheid
Wonen en bouwen
Erfgoed
Onderwijs
Landbouw
9
Zorg
Natte- en droge infrastructuur
Economie
Energie
Nationaal Coördinator Groningen
September 2015
Regelingen
Parallel wordt gewerkt aan de volgende regelingen:
• Geschillenregeling
• Garantieregeling voor koop van woningen
• Nieuwbouwregeling
• Waardevermeerderingsregeling
• Garantie (fonds) achterstallig onderhoud
10
Nationaal Coördinator Groningen
September 2015
Download