Wat houdt een gastles in?

advertisement
Wat houdt een gastles in?
Een vrouwelijk rolmodel uit de wereld van bèta of techniek komt op uw school
een gastles geven over haar beroep of studie. De gastles is zowel voor meisjes
José – Promovenda
Karin – Medical advisor
Jessica - Forensisch Wetenschapper
Natuurkunde is een vak waarbij je werkt op de grens van de
De gezondheidszorg verandert: wij veranderen mee.
CSI komt vaak op televisie. Mensen kennen mannen in de witte
huidige technologische mogelijkheden en kennis én de uitda-
Een apotheker is als een spin in het web.
pakken vaak van het journaal. Forensisch onderzoek heeft de
ging om hierin te vernieuwen en te verbeteren.
afgelopen jaren een grote vlucht genomen en wordt steeds
belangrijker in strafzaken.
als jongens. De gastles kan aansluiten op de inhoud van een les (bijvoorbeeld
Farmacie en epidemiologie
op een NLT-module of een vakoverstijgend project), of als doel hebben de ver-
In de opleiding Farmacie staan het geneesmiddel en de
Natuur- en sterrenkunde
patiënt centraal. Met het behalen van de Master
Deze studie heet nu natuur- en sterrenkunde. De
Farmacie, is de student apotheker geworden. Een
Forensisch onderzoek
bacheloropleiding is gericht op de vraag hoe de
apotheker kan in een openbare apotheek gaan
Studenten leren tijdens deze studie hoe natuurweten-
ons omringende wereld in elkaar zit. Bestudering
werken, maar er zijn veel meer mogelijkheden.
schappelijke onderzoeks- en opsporingstechnieken
van kleine deeltjes zoals atomen, quarks, maar
De master Epidemiologie is toegankelijk voor
een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van
Lauke – Studente Moleculaire Levenswetenschappen
ook het hele melkwegstelsel en het heelal staan
studenten met minimaal een bachelor in bepaalde
een misdrijf.
Bij deze studie leer je hoe het lichaam op het allerkleinste
centraal. De opgedane kennis wordt gebruikt
universitaire studies, maar Karin heeft deze studie
niveau, moleculair, in elkaar zit. Op welk niveau is er iets
voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën,
gevolgd met het apothekersdiploma op zak. De
Jessica: ‘Mijn beroep sluit perfect aan op
mis als je ziek bent? Hoe kun je een ziekte aanpakken?
materialen en energieopwekking.
studie richt zich op het voorkomen en de versprei-
gastlessen, omdat veel scholen binnen NLT
ding van ziekten onder de bevolking. Karin heeft zich
kiezen voor een blok Forensisch Onderzoek.
José: ‘Het is goed voor vwo-leerlingen om een keer
in haar proefschrift gericht op moeilijk-te-behandelen
Het leukste aan het geven van gastlessen is het
Moleculaire Levenswetenschappen
te horen wat een ‘academische’ carrière inhoudt.
astma. Een medical advisor heeft een hele brede medisch-
verbreden van de kijk van leerlingen op bèta-
Deze studie richt zich op de moleculaire werkings-
De meesten weten niet wat promoveren is. Er zijn
ondersteunende rol binnen de farmaceutische bedrijven in Neder-
mechanismen van biologische en biomedische
altijd leerlingen die wel degelijk geïnteresseerd zijn in het
land. Hierbij komen zowel de studies Farmacie als Epidemiologie
processen. Tal van ontwikkelingen op het gebied van
heelal. Zeker als ze een bepaalde prikkel krijgen. Ik merk dat
als de wetenschappelijke promotie goed van pas.
de ontrafeling van het menselijk DNA, het onderzoek
doordat er opeens veel vragen uit een groep komen. Zo kom ik
José geeft gastlessen in het
naar nieuwe geneesmiddelen en de biotechnologie
soms niet eens toe aan mijn eigen verhaal, maar dat is alleen
kader van beroepsbeelden
Karin: ‘Met een goed gemaakte keuze voor een studie of beroep
les. Forensisch onderzoek is natuurlijk een veelgevraagd en
volgen elkaar in snel tempo op. De eerste drie kwartalen
maar leuk!
in de onderbouw.
zal een leerling gemotiveerder de middelbare school doorlopen.
-besproken onderwerp. Het spreekt leerlingen aan, omdat het
Tegenwoordig zijn er meer verschillende beroepen dan vroeger.
redelijk praktisch is en in hun ogen superspannend.’
schillende bètaberoepen onder de aandacht te brengen bij leerlingen (bijvoorbeeld bij een LOB-traject).
van het eerste jaar volg je samen met studenten Scheikunde en Natuurwetenschappen. In het vierde kwartaal
Voor leerlingen is het leuk om een gastles te krijgen, want ze
maak je een keuze. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe alcohol
zien een keer iemand anders. Ze horen concreet wat er moge-
via de lever uit ons lichaam afgevoerd wordt.
Lauke: ‘Veel onderwerpen die tijdens mijn studie behandeld
worden, staan ook in de biologie- en scheikundeboeken van de
middelbare school. Tijdens een gastles ga ik dieper op deze
onderwerpen in. Leerlingen maken zo kennis met actuele
Ik merk dat leerlingen het leuk vinden tijdens een gastJessica geeft gastlessen voor
het vak NLT in de 4e klas
Ook tijdens het werkende leven zijn er veel keuzemogelijkheden.
lijk is met een exacte studie en krijgen voorbeelden te zien. Wij
Mijn beroep sluit goed aan op een gastles, omdat de meeste
vakken NLT en scheikunde.
hadden dat op school niet: het beeld van een bètaberoep bleef
leerlingen wel eens in een apotheek komen, maar niet weten dat
Ook bij beroepsoriëntatie in
ver weg en vaag.’
er ook veel apothekers zijn die met hetzelfde diploma iets heel
anders zijn gaan doen. Een gastles kan daarom voor leerlingen
Eerdere ervaringen
saai en suf vinden, dan ben ik tevreden.
kader van beroepsbeelden
in de onderbouw.
Lauke geeft gastlessen bij de
onder- en bovenbouw
wetenschappen. Als ze het na afloop iets minder
Karin geeft gastlessen in het
van het vwo.
Eerdere ervaringen
een eye-opener zijn. Ze krijgen een breder beeld van beroepen.
Docent havo/vwo –‘Onze docenten en leerlingen waren erg
Bovendien is het geruststellend voor hen om te zien dat carrière-
tevreden. Het rolmodel gaf een goed beeld van haar werk als
onderzoeksmethoden. Het is leuk om leerlingen enthousiast
Docent havo/vwo – ‘De leerlingen en docenten waren zeer
keuzes blijven bestaan: dat stopt niet bij het kiezen van een profiel
stedenbouwkundige en haar opleiding. Op een leuke manier ging
te maken voor mijn vakgebied. Vaak wordt er negatief gedacht
enthousiast over de gastles NLT. Het is zo ontzettend belangrijk
of studie. Elke levensfase begint met een keuze.’
ze in op het project Verkeersveiligheid waar de leerlingen aan
over een bètastudie zoals deze. Na afloop zijn de leerlingen vaak
om de contacten met de ‘echte’ wereld te kunnen hebben.’
nieuwsgierig.
werkten. Dit willen we volgend jaar weer!’
Monique – Architect
Merle – Innovatietechnoloog Afvalwaterzuivering
Marijana – Wetenschappelijk onderzoeker
De crisis is overal om ons heen. Zeker in de bouw. Het zet ‘de
Het is fantastisch om aan het begin te staan van nieuwe tech-
Ik ben betrokken bij verschillende studies binnen het
markt’ aan het denken. Binnen mijn beroep moet er daarom
nologieën en innovaties. Ik heb te maken met een combinatie
Erasmus in Rotterdam. Hierbij worden voortplantings-
op een creatieve manier invulling gegeven worden aan het feit
van chemie, biologie, natuurkunde en procesontwerp.
processen en zwangerschapsuitkomsten onderzocht.
Milieubiotechnologie
Specialisatie voedingsepidemiologie
Deze studie gaat ten eerste om het zuiveren van afvalstof-
De Master Epidemiologie is de wetenschappelijke
fen. In de tweede plaats gaat het ook om het gebruik
studie van het voorkomen en de verspreiding van
Bouwkunde
van ‘afvalstoffen’ om er energie of hoogwaardige
ziekten onder de bevolking. Marijana heeft in haar
Door het ontwerpen van bouwelementen, construc-
alternatieve producten uit te maken.
proefschrift de link gelegd tussen voedingspatronen
Bètaberoep beter in beeld?
Organiseer een gastles!
dat er weinig werk is. Nieuwe benaderingen worden bedacht
voor de problemen en vraagstukken van nu.
en het voortplantingsproces.
ties, gebouwen en de stedelijke omgeving bepaalt
de bouwkundige voor een heel groot deel hoe de
Merle: ‘Mijn studie sluit goed aan bij de gastles-
wereld er om ons heen eruitziet. Maar een gebouw
sen, omdat het zuiveren van afvalwater op
Marijana: ‘Ik vind het leuk om tijdens een gastles de
moet niet alleen mooi zijn, het moet ook blijven
verschillende manieren belicht wordt: zowel het
ideeën te peilen over hoe meisjes tegenover technische
staan, behaaglijk, comfortabel en efficiënt zijn. De
biologische proces (bacteriën), als de chemische
studies staan. Een gastles lijkt voor de studenten misschien
bouwkundige houdt rekening met enerzijds creativiteit,
omzettingen. Daarnaast zit er een grote maat-
een verplicht uurtje: hun studiekeuze en carrière lijkt voor hen
sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en emotie,
schappelijke factor aan: wat is een waterschap?
nog zó ver weg. Juist daarom is het belangrijk om ze toch te
het kader van profielkeuze
anderzijds met toepassingen van wiskunde, natuur-
Waarom zuiveren we ons rioolwater?
prikkelen. Hen inzichtelijk te maken dat hun keuze nu, veel
in de onderbouw
kunde en techniek.
Monique: ‘Mijn beroep is makkelijk interessant te maken voor
scholieren, omdat het erg beeldend is. Ik vind het leuk om met
creatieve beelden een heel ander beeld over architecten bij
uitmaakt voor hun mogelijkheden in de toekomst. Door tijdens
Het leukste tijdens een gastles is als de bel gaat: de
een gastles informatie te geven en vragen te stellen, probeer ik
Monique geeft onder andere
leerlingen zijn verrast dat het alweer tijd is. Soms komen ze na
de leerlingen over hun keuzes na te laten denken.
gastlessen in het kader van
afloop nog even naar me toe om te zeggen dat afvalwaterzui-
profielkeuze
vering dus eigenlijk heel belangrijk is. Leerlingen vinden het
Merle geeft gastlessen voor
het vak biologie in de
leuk om een gastles te krijgen, omdat ze dan zien wat er in de
3e klas met als onderwerp
omgeving. Techniek wil ik tastbaar maken voor kinderen. Als
dagelijkse praktijk mogelijk is met bètaonderwerpen. Ze zien
waterzuivering. Zij staat ook
dat lukt, geeft me dat een kick.
dat ze niet voor niets die basis van wiskunde, scheikunde en na-
open om gastlessen te geven
de leerlingen op te wekken. Ze kennen vaak projecten uit hun
Marijana geeft gastlessen in
aan de onderbouw.
tuurkunde leren. Met deze vakken is ook echt iets nuttigs mee
Het is leuk voor leerlingen een gastles te krijgen, want ze leren
te doen! Daarnaast hoop ik dat de leerlingen hierdoor anders
op een andere manier te kijken naar hun toekomst in de vorm
naar hun omgeving gaan kijken.’
Er zitten tijdens een gastles altijd een paar meisjes en jongens
tussen die met volledige aandacht luisteren. De woorden van
iemand uit het veld zijn geloofwaardig en geven dan net dat
stukje informatie waar ze normaliter niet bij stilstaan.’
aan andere klassen.
Geïnteresseerd?
van een profiel of beroep. Een gastles zorgt dat leerlingen op
een frisse manier hun beslissingen kunnen nemen of herzien.
Belangrijk hierin vind ik dat techniek een beter imago krijgt
gedurende een gastles.’
Eerdere ervaringen
Docent havo/vwo –‘De gastles sloot goed aan op de lessen
over forensische technieken. Een groepje havomeisjes heeft
ook de gastles bijgewoond, omdat zij een profielwerkstuk
over dit onderwerp gaan maken.’
Geïnteresseerd in gastlessen op uw school?
Stuur dan een e-mail naar [email protected]
Of neem contact op via 020-888 4220.
Spiegelbeeld is een project van VHTO, Landelijk
expertisbureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
Deze folder is tot stand gekomen met
financiële ondersteuning van het
Science Park 400,1098 XH Amsterdam
Platform Bèta Techniek en het Ministerie
www.vhto.nl www.spiegelbeeld.net
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards