B en W nummer 11 - Gemeente Leiden

advertisement
B&W 14.0317 d.d. 25 maart 2014
Onderwerp
Motie Aanpakken foute huisbazen
Besluiten:Behoudens advies van de commissie
1. Bijgaande brief aan de gemeenteraad over de uitvoering van de motie Aanpakken foute
huisbazen (M120111/5) vast te stellen.
2. Motie M120111/5 “Motie Aanpakken foute huisbazen” (Keuning (CU)) hiermee als
afgedaan te beschouwen.
Perssamenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de motie
“Aanpak foute huisbazen”. Binnen het project Veilige Kamerverhuur zijn controles uitgevoerd
bij woningen die als overlastgevend bekend stonden. Eveneens zijn de resultaten van het
meldpunt Woonoverlast meegedeeld aan de Raad. De motie “Aanpak foute huisbazen” is
hiermee afgedaan.
Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadhuis
Stadhuisplein 1
Postadres Postbus 9100
2300 PC Leiden
Telefoon 14071
E-Mail
Website www.leiden.nl/gemeente
Aan de leden van de gemeenteraad
25 maart 2014
Ons kenmerk Z/14/0928/065322
Onderwerp Motie “Aanpakken foute huisbazen”
M. Engelbertink
Doorkiesnummer 5858
Datum
Contactpersoon
Geachte leden van de raad,
Met deze brief willen we u informeren over de resultaten van het project “Veilige
kamerverhuur”, zoals uitgevoerd naar aanleiding van RV 08.0036 en het bijbehorende
burgerinitiatief van 21 april 2011. In het burgerinitiatief is beloofd door controles vanuit
handhaving op wet- en regelgeving, in het kader van veilig bouwen en wonen, de
negatieve effecten van kamerverhuur weg te nemen, dan wel onder controle te brengen.
Het project bestaat uit twee onderdelen: de controles, en het instellen van een meldpunt
Woonoverlast.
Controles woonoverlastwoningen
Op basis van informatie van Politie, brandweer, team openbare orde en veiligheid,
bouwinspecteurs en juridische handhavers is een lijst met (vermoedelijke)
kamerverhuurwoningen samengesteld, waar signalen van woonoverlast bekend waren. Er
zijn vervolgens door de bouwinspecteurs vijfentwintig controles op woningen uitgevoerd.
Deze woningen zijn onderzocht op:
1. onttrekken van een zelfstandige woning aan de woningvoorraad, zonder de daartoe
benodigde onttrekkingsvergunning;
2. gebruik in overeenstemming met het bestemmingsplan;
3. illegale verbouwingen/bouwwerken;
4. aanwezigheid van een gebruiksvergunning als bedoeld in het kader van brandveilig
gebruik.
De resultaten uit de constateringsrapporten zijn als volgt:
Gebruiksmelding
Aanwezig /
conform
Niet aanwezig
15
10
Onttrekkingsvergunning
-
Bestemmingsplan
24
25
1
Bouwen zonder
vergunning
2
23
Geen van de woningen heeft een onttrekkingsvergunning terwijl het merendeel al meer
dan 15 jaar in gebruik is voor kamerverhuur:
Gebruik kamerverhuur
< 15 jaar
15 – 35 jaar
> 35 jaar
Onbekend
Totaal
Aantal woningen
4
13
7
1
25
Dit heeft geleid tot het starten van zeven handhavingsdossiers. In deze dossiers is de
eigenaar van een woning aangeschreven voor een of meerdere overtredingen, te weten:
 twee keer bouwen of verbouwen zonder vergunning,
 twee keer onttrekken zonder vergunning,
 vijf keer gebruik zonder melding
 één keer gebruik strijdig met het bestemmingsplan.
In de overige gevallen was er geen sprake van een overtreding, of kon de huidige
eigenaar niet worden aangemerkt als overtreder. De structuur van de Woningwet en de
Huisvestingsverordening is zodanig dat degene die de zelfstandige woning omzet naar
onzelfstandige eenheden, de eigenaar van het pand, aangemerkt worden als overtreder
van voornoemde bepalingen. Echter, indien een pand nadien wordt verkocht kan de
nieuwe eigenaar niet worden aangemerkt als overtreder.
Meldpunt Woonoverlast
Via de Stadskrant is bekend gemaakt dat bewoners woonoverlast kunnen melden via de
gemeentelijke website. Op de website is een online formulier met vragen te vinden, dat
zowel anoniem als niet- anoniem kan worden ingevuld. De meldingen komen binnen bij de
afdeling Handhaving. Eveneens is gestart met de bespreking van casu met
woonoverlastvraagstukken die door een enkele stakeholder niet opgelost kunnen worden.
Politie, Handhaving, wijkmanagement, Stedelijk Beheer, woningcorporaties, GGD alsmede
burgemeester en portefeuillehouder Jeugd, Zorg en Welzijn zijn hierbij betrokken.
Bij het meldpunt zijn tot op heden 23 klachten binnengekomen, waarvan vier over één- en
hetzelfde adres, één klacht weer is ingetrokken, één klacht de handelingen van een
huisbaas betreft, en één klacht een huis betrof in Leiderdorp. Deze laatste is doorgegeven
aan de collega’s van Leiderdorp.
Klacht
Overbewoning
Geluidsoverlast
Stankoverlast
Vervuiling
Intimidatie
Burenconflict
Anders, namelijk:
Aantal
7 (*)
14
1
7
4
2
 Interne gebreken (tegels los, buitendeur kapot);
 Waterschade binnen;
 Brandveiligheid in het pand;
 Geluidsisolatie zowel aan de binnen als de buitenzijde van het pand;
 Vermoeden van illegale handel door de eigenaar;
 Loshangend dakraam.
(*)waarvan drie keer als onderdeel van ‘woonoverlast’
Op basis van de meldingen is de inzet door Politie, Stedelijk Beheer en Handhaving op die
locaties nagetrokken. Vaak is sprake van meer dan één soort overlast op een locatie. In
drie gevallen was de klacht bekend bij de Politie, maar had dit geen verdere
‘aandachtsvestiging’ gekregen of leidde de inzet van de Politie (nog) niet tot een
oplossing. In bijna alle gevallen waren er meldingen gedaan bij Stedelijk Beheer en
Handhaving, dit betrof dan de openbare ruimte. Bij de helft van de meldingen over
geluidsoverlast, intimidatie en overbewoning waren de klachten bekend bij de betrokken
instantie, maar was er sprake van een meervoudig probleem. Vaak ontbrak de coördinatie
op deze problemen en heeft daardoor de inzet niet geleid tot een blijvende oplossing. De
melders hebben overigens op drie na allen al eens een gesprek gevoerd hetzij met de
veroorzakers van de overlast, hetzij met de verhuurder, hetgeen niet tot verbetering heeft
geleid.
In de meeste gevallen zijn door het team Openbare Ruimte (GOA’s) extra controles in de
buitenruimte uitgevoerd. Er was in twee gevallen sprake van overtreding van wet- en
regelgeving in het kader van veilig bouwen en wonen. In geen enkel geval was sprake van
illegale kamerverhuur. In één geval ontbrak een onttrekkingsvergunning. Slechts in één
geval was er sprake van een probleem tussen huiseigenaar en huurder, waarbij de
huiseigenaar het woongenot van de huurder verstoorde door noodzakelijke reparaties niet
uit te voeren. Er waren drie andere conflicten met een verhuurder, allen
woningcorporaties, maar waarbij de overlast zich in de openbare ruimte afspeelde. Hier is
overleg geweest met de woningcorporatie. Een kwart van de gemelde situaties betrof
studentenhuizen in relatie tot geluidsoverlast. In drie gevallen ging het om zorgmijders.
De niet- anonieme klagers hebben telefonische terugkoppeling van de afdeling
Handhaving gekregen over de acties die door de gemeente uitgevoerd kunnen worden,
soms in overleg met de andere stakeholders. De verwachting van de afhandeling van de
melding is bij de melders hoog; de overlast speelt al een tijd en de irritatie is opgelopen. Er
zit een hoog informatief gehalte aan de terugkoppeling vanuit de gemeente, waardoor
bewoners een meer realistisch beeld krijgen van de (juridische) oplossingen, en belangrijk,
ook weten op welke punten zij zelf verantwoordelijk zijn voor de oplossing. Bewoners
weten vaak niet (meer) waar ze iets gedaan kunnen krijgen, en accepteren het als
aangegeven wordt dat zij zelf aan zet zijn, bijvoorbeeld door de huisbaas aan te schrijven,
een rechtsbijstandsverzekering in de arm te nemen of de stap naar de huurcommissie te
ondernemen. Vanuit de gemeente ligt het accent dan meer op facilitering, en eveneens op
coördinatie wanneer het een meervoudig probleem betreft waar een enkele stakeholder
onvoldoende in zijn macht heeft om het probleem op te lossen.
Het meldpunt Woonoverlast is toegankelijk voor meldingen over overlast door
huiseigenaren en/ of beheerders. Er is eveneens voldoende juridische kennis bij het
meldpunt. De samenwerking tussen meldpunt, Handhaving en de Politie is geïntensiveerd.
De Politie en Handhaving hebben een Handhavingsarrangement gesloten, met afspraken
om de samenwerking tussen politie en handhaving te verbeteren. Een gemeentelijke
procedure voor woonoverlast moet dit jaar nog verder uitgewerkt worden, waarbij indien
nodig ook de informatie op de website en bij het meldpunt Woonoverlast worden
aangepast.
Wij menen met de voorgestelde aanpak eveneens adequate uitvoering te hebben
gegeven aan motie M120111/5 en beschouwen deze hiermee als afgedaan.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,
Download