Type intragroepovereenkomst of -positie Elementen die DNB in haar

advertisement
Type intragroepovereenkomst of -positie
1
Cashpooling / rekening courant aan centrale treasury (non-Bank)
Elementen die DNB in haar beoordeling betrekt
a) alleen in de normale uitoefening van het bedrijf: tegen een marktconforme vergoeding en met waarborgen
voor het liquide karakter van de uitzettingen
b) mogelijke tijdelijke concentraties worden afgedekt met adequate en ongecorreleerde zekerheden
c) uitzettingen van de Centrale Treasury die liquide aard van cashpool niet mogen aantasten
2
Korte vordering op bank die onderdeel is van de verzekeringsgroep
Toelichting
concentraties: een intragroeppositie die vanwege zijn omvang een bedreiging vormt voor de solvabiliteit van
de verzekeraar .
toelaatbare zekerheden: verzekeraars kunnen daarvoor te rade gaan bij de voor financiële ondernemingen
geldende solvabiliteitsregels.
waarborgen voor het liquide karakter betekent dat de middelen direct opvraagbaar zijn en dat de
opvraagbaarheid niet in gevaar kan komen door de soliditeit van de centrale treasury
a) omvang van uitzetting in gezonde verhouding staat tot fundingprofiel concern bank
b) mogelijk concentratierisico worden afgedekt met adequate en ongecorreleerde zekerheden
c) totaalbeeld van uitzettingen van concern bank de liquide aard van vordering niet mogen aantasten
3
Een niet door toelaatbare zekerheden afgedekte vordering in rekening courant (per tegenpartij) is niet
significant. Ingeval sprake is van vorderingen in rekening courant op meerdere entiteiten van de groep
Rekening courant vordering op groepsentiteit (direct opeisbare intragroeppositie bijv. uit hoofde van kostenverrekening)
waarvan de verzekeraar deel uit maakt, hanteert de verzekeraar procedures en maatregelen die de daaruit
voortvloeiende risico's beheersen, rekening houdend met de correlatie tussen groepsentiteiten.
4
Leningen
Uitgangspunt is dat rekening courant vorderingen periodiek vereffend worden en niet oneigenlijk gebruikt
worden voor lange termijn financiering van andere groepsactiviteiten. DNB gaat uit van een significante
vordering indien deze tenminste 5% bedraagt van de vereiste solvabiliteit van de Onder toezicht staande
onderneming (OTSO) die de vordering heeft op een groepsmaatschappij
a) omvang van lening staat in gezonde verhouding tot zelfstandige terugbetalingscapaciteit tegenpartij
b) leningen worden afgedekt met in het kader van de beheerste bedrijfsvoering toelaatbare zekerheden
5
Risk transfers: OTC derivaten constructies waarbij verzekeraar vordering heeft op centrale
groepsmaatschappij (bijv. ten behoeve van centraal renterisicomanagement)
Betreft de situatie dat OTC derivaten centraal door een groepsmaatschappij extern worden afgesloten voor het
a) spreiding over meerdere banken waarmee uiteindelijk derivatentransacties worden gedaan, ook qua storting
hele concern. Intern worden door de centrale groepsmaatschappij contracten gesloten met de verzekeraars
van cash collateral
binnen de groep.
b) ontvangen zekerheden zijn in het het kader van de beheerste bedrijfsvoering toelaatbare zekerheden
6
a) omvang van uitzetting in gezonde verhouding staat tot zelfstandige terugbetalingscapaciteit tegenpartij
Beleggingen in aandelen, achtergestelde leningen (incl. Tier-1/Tier-2 leningen) van zustermaatschappijen en/of
b) bij posities in financiële instrumenten die niet op een gereglementeerde markt (kunnen) worden verhandeld
moedermaatschappij, al dan niet genoteerd
of posities met onvoldoende liquide markten vindt afdekking plaats met in het kader van de beheerste
bedrijfsvoering toelaatbare zekerheden
Liquide markten: de financiële instrumenten kunnen op korte termijn worden verhandeld zonder koersverlies
a) omvang van uitzetting in gezonde verhouding staat tot zelfstandige terugbetalingscapaciteit tegenpartij
7
Gewone obligaties / Covered Bonds Moeder, zuster
8
Verkoop cq koop van activa van moeder of zuster (securitisatie-notes, hypotheekportefeuilles)
9
Interne herverzekering
b) bij posities in financiële instrumenten die niet op een gereglementeerde markt (kunnen) worden verhandeld
of posities met onvoldoende liquide markten vindt afdekking plaats met in het kader van de beheerste
bedrijfsvoering toelaatbare zekerheden (is bij Covered Bonds al in voorzien)
a) de omvang van een exposure in gezonde verhouding staat tot omvang van de entiteit waar de exposure op
is
a) mitigerende werking van het interne herverzekeringscontract
Het interne herverzekeringscontract levert 'kapitaal verlichting' op voor de cedent, onder de voorwaarde dat het
daadwerkelijk een herverzekeringscontract is en niet bijv. een financieringsconstructie
b) de pricing en andere condities van het herverzekeringscontract moeten 'at arms length' zijn.
het is 'good practice' in de markt om interne herverzekeringscontracten extern te pricen en te valideren op
condities. Dit kan o.a. door ook externe partijen 'mee te laten tekenen' op de herverzekeringscontracten.
c) de omvang en karakter van de eventueel gestelde zekerheden
met name bij het intern herverzekeren van leven voorzieningen is het 'good practice' om zekerheden te stellen.
Deze zekerheden moeten inbaar en liquide zijn.
Download