Verslag - Basisschool Angela

advertisement
Medezeggenschapsraad Basisschool Angela
Vergadering van woensdag 25 september 2013
Verslag
1.
Opening om 19:35 uur
2.
Vaststellen
a) John notuleert deze vergadering.
b) Als afgevaardigden voor de eerstvolgende GMR-Platformvergadering melden zich
Cécile en Jeanny
c) De concept vergaderplanning is door alle deelnemers akkoord bevonden en
daarmee vastgesteld
d) Er zijn geen aanvullende agendapunten ingebracht
3.
Cécile heeft zich gemeld als secretaris van de MR en aldus wordt besloten. De taken
voor de secretaris zijn het verwerken van de post voor de MR (waaronder de
tijdschriften), het opstellen van de agenda en het activiteitenplan.
4.
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de MR-vergadering van 3 juni 2013 en deze
worden ongewijzigd vastgesteld.
5.
Mededelingen van
a) directie: Léon herstelt nog van een operatie en werkt nu 3 à 4 dagdelen per week
en wil volledig hervatten na de herfstvakantie. Vervanging door Jan Stals (4
dagdelen), Mieke en Wim.
b) personeel: de directie heeft ouders/verzorgers vanwege de "verkeersveiligheid"
verzocht om de kinderen bij het verlaten van de school op te wachten op het
speelplein (eventueel met hun fiets), in plaats van op de parkeerplaats. En
vervolgens lopend (eventueel met de fiets aan de hand) het pad te gebruiken
naast de school, en niet over de parkeerplaats te lopen of te fietsen. Er zijn nog
maar weinigen die hieraan gehoor hebben gegeven.
c) medezeggenschapsraad: geen mededelingen
6.
In het verslag van de GMR-Platformvergadering van 12 juni 2013 staan veel
afkortingen... Verder geen opmerkingen.
7.
Er zijn geen opmerkingen op de verslagen van de GMR-vergaderingen van 19 juni 2013
en 21 augustus 2013.
8.
De MR heeft de jaarrekening en het jaarverslag van Kindante over 2012 niet ontvangen.
Dit punt wordt opnieuw geagendeerd wanneer we deze stukken hebben ontvangen.
9.
De recentste versie van het reorganisatieplan is van mei 2013. Sindsdien zijn er nog
informatiesessies geweest, implementeert Kindante verder aan het plan "verbinden en
verdiepen", wordt de administratie niet meer uitbesteed, is er meer aandacht voor
nascholing en inventariseert Kindante welke "oudere werknemers" tegen een
vergoeding eerder wil stoppen met werken en wat de financiële consequenties zijn voor
zowel Kindante als de werknemers.
10.
Er is een vraag om te stellen tijdens de GMR-Platformvergadering en wel: kunnen de
werknemers die vrijwillig eerder willen stoppen nog gebruik maken van die regeling, als
onvoldoende medewerkers zich vrijwillig melden voor de benodigde besparingen en er
een sociaal statuut in werking treedt. Met andere woorden, kunnen de individuele
financiële regelingen worden uitgevoerd naast een sociaal statuut voor anderen.
11.
De MR vindt het ICT-beleidsplan erg concreet en duidelijk. De leden hebben geen
opmerkingen, noch toevoegingen.
12.
Rondvraag. Er zijn drie vragen voor de rondvraag.
a) Hoe is de bemensing geregeld van de groep 1 (a en b)?
Phily heeft beide groepen samen, maar Marlie heeft één groep alleen voor het
inloopkwartier, tot 1 januari.
b) Wanneer moet het activiteitenplan ingeleverd worden en wat zijn de budgetten?
Wim zal contact opnemen met Léon om deze vragen te beantwoorden.
c) Zijn er nog opleidingen mogelijk voor de MR?
Normaal gesproken zijn er elk jaar MR-cursussen, voor beginners en gevorderden.
Deze zijn bovendien niet duur.
Vergaderingen schooljaar 2013-2014
MR te BS Angela
woensdag 12-09-2013 om 19:00 uur *
woensdag 25-09-2013 om 19:30 uur
woensdag 04-12-2013 om 19:30 uur
woensdag 22-01-2014 om 19:30 uur
woensdag 26-03-2014 om 19:30 uur
woensdag 28-05-2014 om 19:30 uur
* afwijkende locatie: restaurant Het Gasthoes te Echt
GMR-Platform te SBO de Blinker **
woensdag 02-10-2013 - 19:30-21:30 uur
woensdag 11-12-2013 - 19:30-21:30 uur
woensdag 29-01-2014 - 19:30-21:30 uur
woensdag 02-04-2014 - 19:30-21:30 uur
woensdag 04-06-2014 - 19:30-21:30 uur
** adres: Eloystraat 1a te 6166 XM Geleen
Download