DOC - Europa.eu

advertisement
IP/03/1177
Brussel, 27 augustus 2003
Solidariteitsfonds: Commissie wil EUR 31,6 miljoen
ter beschikking stellen voor noodmaatregelen na
branden in Portugal
In een zeer snelle reactie op een verzoek van de Portugese autoriteiten stelt
de Europese Commissie voor € 31,655 miljoen uit het Solidariteitsfonds van
de Europese Unie (EUSF) ter beschikking te stellen van Portugal na de
branden in dat land. Dat bedrag zal worden gebruikt voor de dekking van de
kosten van noodmaatregelen, zoals reddingsdiensten, tijdelijke huisvesting,
energie en water en herstel van basisinfrastructuurvoorzieningen. De schade
is veroorzaakt door de vele branden die op 20 juli uitbraken en tot dusver 18
levens hebben geëist. Naar schatting zijn 270 000 hectare bos en 25 000
hectare landbouwgrond verwoest. De ramp heeft volgens de eerste berichten
grote materiële schade veroorzaakt en circa 45 000 personen hun werk
ontnomen.
Michel Barnier, eurocommissaris voor regionaal beleid en verantwoordelijk voor het
Solidariteitsfonds, sprak zijn medeleven uit met allen die door de ramp zijn getroffen,
en met name met hen die familieleden of vrienden hebben verloren. “Dit besluit is
een uiting van de financiële solidariteit van de Europese Unie met alle getroffenen in
Portugal. De steun zal worden gebruikt voor het herstel van infrastructuur en de
dekking van de kosten van noodmaatregelen. Ik vertrek morgen naar Portugal om
enkele van de getroffen gebieden te bezoeken.” Eurocommissaris Michaele
Schreyer voor begroting voegde hieraan toe: “Het Solidariteitsfonds is berekend op
grote rampen. De diensten van de Commissie hebben de Portugese aanvraag zeer
voortvarend afgehandeld. Ik doe een beroep op de Raad en het Parlement om met
dezelfde voortvarendheid besluiten te nemen, zodat de financiële steun snel in
Portugal beschikbaar is.”
Dit is de eerste “grote ramp” waarvoor dit jaar een beroep wordt gedaan op het
Solidariteitsfonds. De betalingen uit het fonds komen beschikbaar onmiddellijk na
goedkeuring door de Raad en het Europees Parlement, dat wil zeggen naar
verwacht medio oktober, en na ondertekening door de Portugese regering en de
Europese Commissie. Om de Raad en het Parlement in staat te stellen snel een
besluit te nemen, heeft de Commissie tevens het overeenkomstige voorstel om een
beroep te doen op het Solidariteitsfonds en een voorontwerp tot wijziging van de
begroting (nr. 6/2003) goedgekeurd. Dat voorontwerp betreft niet de
betalingskredieten, omdat het vereiste bedrag kan worden verkregen door
herschikking van reeds op de begroting ingeschreven bedragen.
Het EUSF kan niet worden ingezet voor de dekking van alle schade, alleen voor de
kosten in verband met noodmaatregelen. Voor andere herstelwerkzaamheden en
ook voor preventiemaatregelen, kunnen de middelen van de structuur- en
cohesiefondsen door de regionale en nationale overheden opnieuw worden
toegewezen, volgens de geldende verordeningen.
Om de economie nieuw leven in te blazen en de publieke infrastructuur te herstellen,
wil Portugal een bedrag van € 182 miljoen van de EU-structuurfondsen opnieuw
toewijzen. Het cohesiefonds zou kunnen worden gebruikt voor het herstel van de
vervoersinfrastructuur en de ontwikkeling van milieuprojecten.
Berekeningsmethode
De totale schade als gevolg van de branden wordt geschat op circa € 1 miljard. De
directe schade bedraagt € 946,5 miljoen (0,864% van het Portugese bruto nationaal
inkomen) en het bedrag van de voor EUSF-steun in aanmerking komende
noodmaatregelen is € 79,6 miljoen.
Directe
schade
0,6%
van
het
Portugese
bruto
nationaal inkomen
In aanmerking komende
noodmaatregelen
Voorgestelde EUSFbijdrage
€
946,5
miljoen
€ 718 miljoen
€ 79,6 miljoen
€ 31,6 miljoen
De voorgestelde EUSF-bijdrage beloopt 40% van de in aanmerking komende
noodmaatregelen. De gehanteerde berekeningsmethode is als volgt: 2,5% van de
directe schade tot maximaal 0,6% van het bruto nationaal inkomen (d.w.z. € 17,953
miljoen) en 6% van de schade boven die drempel (d.w.z. € 13,702 miljoen).
Achtergrond
Na de overstromingen die in augustus 2002 Midden-Europa troffen, werd besloten
een nieuw EU-instrument te creëren om aan lidstaten of kandidaat-lidstaten waar
zich een grote ramp voordoet, noodhulp te kunnen toewijzen. Op grond van de
voorstellen van de Commissie voor een verordening van de Raad tot oprichting van
het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, en van een interinstitutioneel akkoord
tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, werden in november
2002 enkele besluiten genomen over juridische en budgettaire instrumenten. Via het
Solidariteitsfonds kan maximaal € 1 miljard per jaar ter beschikking worden gesteld.
Om in aanmerking te komen voor steun in het kader van het Solidariteitsfonds
moeten de landen die door een grote ramp zijn getroffen, een precieze raming van
de schade voorleggen en voldoen aan specifieke criteria. Ze moeten o.m.
garanderen dat de EU-middelen worden gebruikt om de dringendste nood te lenigen.
Een ramp wordt “groot” genoemd als de veroorzaakte schade wordt geraamd op
meer dan € 3 miljard, of op meer dan 0,6% van het bruto nationaal inkomen van het
betrokken land. In uitzonderlijke omstandigheden en onder voorwaarden kan ook
een regio in aanmerking komen voor steun uit het Fonds. Zo besloot de Commissie
op 16 juli € 56,25 miljoen ter beschikking te stellen voor Italië en Spanje na enkele
regionale rampen als gevolg van de aardbeving in Molise, de uitbarsting van de Etna
en het ongeval met de “Prestige”.
Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/g24217.htm
2
Download