Intervention de Charles Picqué Conférence de presse du 20 janvier

advertisement
Intervention de Charles Picqué
Conférence de presse du 20 janvier 2011
2012 année de la gastronomie
Mesdames, Messieurs,
Dames, Heren,
(Des années à thème tous les trois ans)
(Om de drie jaar een themajaar)
Le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale s'est lancé depuis cinq
ans dans un programme ambitieux
d'années à thème triannuelles. Ces années
à thème se veulent bien sûr touristiques et
culturelles avec une mise en valeur de la
Région à chaque occasion, mais ces
années se veulent aussi économiques
puisque nous y défendons également les
métiers bruxellois.
Sinds vijf jaar voert de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering een ambitieus
programma van themajaren die driejaarlijks
georganiseerd worden. Deze themajaren
richten zich vanzelfsprekend op de toeristen
en de cultuur en vormen telkens een
gelegenheid om het Gewest in de
schijnwerpers te plaatsen. Maar ook
economisch zijn ze van belang, vermits er
eveneens de belangen van de Brusselse
beroepen behartigd worden .
Dans cet esprit a eu lieu en 2006 l'année de Het is in die geest dat in 2006 het Jaar van
la Mode et du Design et en 2009 celle de la de Mode en Design heeft plaatsgevonden
Bande Dessinée.
en in 2009 het Jaar van het Beeldverhaal.
(2012 la gastronomie)
(2012 in het teken van de gastronomie)
2012 sera la prochaine année à thème
organisée par la Région et le thème
développé autour de cette année sera la
gastronomie.
In 2012 organiseert het Gewest het
volgende themajaar en ditmaal werd de
gastronomie als thema uitgekozen.
S'il est vrai que Bruxelles est connue
comme une destination montante en ce qui
concerne la mode et le design, et même un
des capitales mondiales en bande
dessinée, Bruxelles est aussi connue de
part le monde pour ses spécialités
culinaires. En clair, bruxelles est une halte
où il fait bon manger.
Brussel mag dan al als bestemming op een
stijgende populariteit kunnen rekenen in de
wereld van de mode en design, en het mag
zich zelfs tot een van de mondiale
hoofdsteden van het stripverhaal rekenen,
ook omwille van zijn culinaire specialiteiten
is Brussel overal ter wereld vermaard.
Kortom, Brussel vormt een stopplaats waar
het goed eten is.
(Brusselicious)
(Brusselicious)
Pour nommer cette année de la
Gastronomie, nous avons décidé
d'employer un mot forgé compréhensible
par l'ensemble du public bruxellois et
international qui mette en valeur la
Voor de naam van dit jaar in het teken van
de gastronomie hebben we uiteindelijk
gekozen voor een samensmelting van twee
termen die zowel voor het Brusselse als
voor een internationaal publiek meteen te
begrijpen is en waarin niet alleen de
destination mais aussi tous les aspects
délicieux de Bruxelles.
L'année 2012 de la gastronomie à Bruxelles
s'appellera donc Brusselicious 2012 et
sera sous-titrée en trois langues : Année
Gourmande, Fijnproeversjaar et Gourmet
Year.
Brusselicious 2012 se veut être une année
pour mettre en avant notre Art de Vivre à
Bruxelles, pour offrir un thème fédérateur et
riche, pour fournir des expériences
nouvelles à nos habitants et nos visiteurs.
Et une volonté forte de profiter des
nombreuses
actions
prévues
au
programme, pour affirmer notre volonté
d'être la capitale européenne de la
gastronomie.
bestemming, maar ook alle heerlijke
aspecten van Brussel tot hun recht komen.
Het jaar van de gastronomie in Brussel zal
daarom Brusselicious 2012 heten,
vergezeld van een ondertitel in drie talen :
Année Gourmande, Fijnproeversjaar,
Gourmet Year.
Brusselicious 2012 heeft als opzet de
Brusselse « art de vivre » in de kijker te
plaatsen. Het wil in dat verband een thema
aanreiken dat mensen aanspreekt en
samenbrengt en evenzeer de bewoners als
de bezoekers van de stad de kans biedt
nieuwe ervaringen op te doen. Daarnaast
wordt er ook krachtig naar gestreefd de
talrijke activiteiten die op het programma
staan aan te grijpen om onze ambitie uit te
groeien tot Europese hoofdstad van de
gastronomie kracht bij te zetten.
Brusselicious 2012 vormt in die zin een
ideale gelegenheid om deze boodschap
over te brengen en zo veel mogelijk mensen
te
sensibiliseren
dankzij
tal
van
evenementen, de ene leerrijk, de andere al
wat meer ludiek.
Dit themajaar vormt bijgevolg een
Cette année à thème est une occasion que buitenkans
die
moeten
worden
nous devons saisir pour améliorer encore le aangegrepen om de positie van Brussel te
positionnement de Bruxelles.
verbeteren.
Brusselicious 2012 sera donc une occasion
idéale pour faire passer ces messages et
sensibiliser le maximum de gens grâce à
des évènements plus académiques et
d'autres plus ludiques.
Bruxelles doit aider ses entrepreneurs, ses
acteurs à se rencontrer et à s’échanger leur
savoir, à rencontrer d’autres cultures
culinaires et agro-alimentaires dans le but
de mieux consolider notre identité
bruxelloise. La cuisine est créative et
développe sa propre identité lorsqu’il y a
conjonction d’une histoire qui se
raconte, de produits, de techniques et
d’intelligence.
Brussel moet haar ondernemers en actoren
helpen de weg naar elkaar te vinden en hun
onderlinge kennis uit te wisselen en kennis
te maken met andere culinaire en agroalimentaire culturen met als doel onze
Brusselse identiteit beter te consolideren.
Koken vergt creativiteit en helpt een eigen
identiteit
te
ontwikkelen
wanneer
mondelinge overlevering, producten,
technieken en vernuft elkaar treffen.
(Belang van de Horeca-sector in Brussel)
(Importance du secteur HORECA à
Bruxelles)
L'offre pour cette année à thème devra
également créer des liens forts avec le
secteur Horeca. un secteur très important
du point de vue économique, culturel et
In het kader van dit themajaar zullen ook
sterke banden gesmeed moeten worden
met de Horeca-sector. Vanuit economisch,
cultureel en toeristisch oogpunt is dit een
sector die van groot belang is. Dankzij
touristique. Brusselicious 2012 permettra
d'augmenter dans ces secteurs l'expérience
touristique et renforcera notre identité
gastronomique.
Brusselicious 2012 moet het tevens
mogelijk worden om de toeristische ervaring
in deze sector te verhogen en onze
gastronomische identiteit te verstevigen.
(Omkaderende structuren)
(Structures d'encadrement)
De Regering en het BITC, dat instaat voor
Plusieurs structures ont été mises en place de operationele organisatie van dit
par le Gouvernement et le BITC qui est themajaar, hebben meerdere structuren in
chargé de l'organisation opérationnelle de het leven geroepen.
cette année à thème.
Un groupe d'experts et a pour mission
d’aider le BI-TC à définir le programme de
l’année à thème. Ce groupe est constitué
de personnalités du monde de la
gastronomie comme des chefs, des patrons
de
restaurants,
des
journalistes
gastronomiques, des directeurs d'hôtels.
Cette structure s'est déjà réunie et le
programme que mes collègues vont vous
détailler est en partie inspiré par ce groupe
de réflexion.
Un autre groupe, baptisé lui comité de
pilotage regroupera différents intervenants
issus des secteurs professionnels et
économiques concernés. L’objectif est de
mettre autour de la table les producteurs
(secteur agro-alimentaire), les distributeurs
(comme le secteur HORECA), ainsi que les
promoteurs de l’année à thème à l’étranger.
Een groep deskundigen heeft als opdracht
het BI-TC bij te staan bij het vastleggen van
het programma voor het themajaar. De
groep is samengesteld uit vooraanstaande
figuren uit de wereld van de gastronomie
zoals
chef-koks,
restauranthouders,
culinaire journalisten en hoteldirecteurs.
Deze structuur is reeds bijeengekomen en
het programma dat mijn collega's u in detail
zullen toelichten is voor een deel door deze
denktank ingegeven.
In een andere groep, die de naam
Stuurcomité
meekreeg,
zetelen
verschillende vertegenwoordigers uit de
betrokken professionele en economische
sectoren. Het is daarbij de bedoeling de
producenten (landbouw en voeding), de
verdelers (zoals de Horeca-sector) en de
instellingen die het themajaar in het
buitenland zullen promoten samen rond de
tafel te brengen.
Dit themajaar zal een nieuwe buitenkans
Cette année à thème sera une nouvelle vormen om de Brusselse « art de vivre » in
occasion de mettre en valeur l'art de vivre de kijker te plaatsen en Brussel te laten
bruxellois et d'associer Bruxelles à des aanknopen met nieuwe ervaringen.
expériences nouvelles.
Ik dank u.
Je vous remercie.
Download