File - Schoolontwikkeling op De Kolkstede

advertisement
Kaarten thema Water, Aarde,
Lucht en Vuur.
Waar ben ik mee bezig.

Theoretisch onderzoek naar de hoofd- en deelvragen
Welke vormen van toetsing passen het best bij Topondernemers en De
Kolkstede in relatie met de kerndoelen?
Welke visie heeft Topondernemers op kennis en kennisverwerving?
Wat is toetsing, welke vormen zijn er?
Wat is er al bekend over toetsen van zaakvakken?
Hoe is binnen Topondernemers toetsing vormgegeven?
Hoe willen de leerkrachten toetsing vormgeven?
Welke kaarten moeten aangeboden worden om de ontbrekende kennis bij de
CITO toets aan te vullen?
Wat is volgens de PPON de ontbrekende kennis?
Welke onderdelen op de Entree toets en eindtoetsen scoren zwak op De Kolkstede?
Hoe kunnen de aandachtsgebieden extra geoefend worden?

Toetsen ontwerpen/uitproberen/bijstellen/afnemen.

Voorbereiden op het thema

Digitaal middel site maken.
Hoe willen jullie toetsing vormgeven?
 Jullie zijn geïnterviewd, de conclusie daaruit is:
De optie toetsen via meerkeuze vragen aan de hand van
effe checken in combinatie met een soort opstel sprak jullie
erg aan.
Dit is vooral een toetsvorm voor in groep 5/6.
In groep 7/8 kunnen meerder toetsvormen gebruikt worden
 opties van Marcel.
Groep 5/6
De kaarten
Kaart 1: Tot je neus in het water.
Kaart 2: Waterland?
Kaart 3: Boot of luchtbed?
Kaart 7: Aardbevingen.
Kaart 9: De poort van Europa.
Kaart 11: Woei, woei, woei
Kaart 14: Het dondert en
bliksemt!
Kaart 15: Ik ben een
waterdruppel.
Kaart 13: de begrippen wel
bespreken (rivier, kanaal, sloot
en beek)
Groep 7/8
Kaart 1: Een vuurspuwende
berg
Kaart 6: Een reisje langs de
Rijn
Kaart 8: De watersnoodramp
Kaart 9: De kringloop van het
water
Kaart 10: Heel zwaar en toch
vliegen?
Kaart 11: De bewegende aarde
Kaart 13: Klimaat? Als de zon
maar schijnen gaat
Kaart 14: Luchtvervuiling
Kaart 15: Brrr, wat koud!
Groep 5/6
Kan ook een
andere
werkvorm
zijn.
kerndoel
Titel kaart
Doel
Werkvorm
Eindproduct
Kaart 1: Tot je
neus in het water.
Weten over de
watersnoodram van
1953
Groep
Maquette van de
watersnoodramp
Ruimte en tijd
Kaart 2:
Waterland?
Weten hoe wij ons in
Nederland
beschermen tegen
hoog water
Groep
Tekening Nederland in
1900 en Nederland nu
Uitlegplaat polders
Ruimte
Kaart 3: Boot of
luchtbed?
Weten waarom boten
drijven
Groep
Proefjes over drijven
Natuur en
techniek
Kaart 7:
Aardbevingen.
Weten hoe een
aardbeving ontstaat
Duo
Artikel over gevolgen
aardbeving
Natuur en
techniek
Kaart 9: De poort
van Europa.
Weten over de haven
van Rotterdam
Duo
Blad met informatie
over Rotterdam
Ruimte
Kaart 11: Woei,
woei, woei
Weten over de
windrichting en het
weer
Weten over bliksem
en onweer
Duo
Windwijzer.
Verslag over
windrichting en weer
Verslag over onweer
Natuur en
techniek
De weg van het
water kennen
Individueel
Verhaal
waterkringloop
Mens en
samenleving
Kaart 14: Het
dondert en
bliksemt!
Kaart 15: Ik ben
een waterdruppel.
Individueel
Natuur en
techniek
Groep 7/8
Titel
Kaart 1: Een
vuurspuwende berg
Doel
Weten hoe een vulkaan
werkt
Werkvorm
Groep
Eindproduct
Berg met informatie over
vulkaanuitbarstingen
Kerndoel
Ruimte
Kaart 6: Een reisje
langs de Rijn
Weten hoe schoon de Rijn is
Duo
Kaart van het
stroomgebied van de Rijn
Ruimte
Kaart 8: De
watersnoodramp
Weten waarom de
Deltawerken gebouwd zijn
Duo
Muurkrant over de
Deltawerken
Tijd en techniek
Kaart 9: De
kringloop van het
water
Kaart 10: Heel
zwaar en toch
vliegen?
Kaart 11: De
bewegende aarde
Weten van de kringloop van
het kraanwater
Duo
Presentatie van een
waterkringloop
Natuur en techniek
Weten hoe het kan dat een
vliegtuig vliegt
Duo
Presentatie over het
vliegen van een vliegtuig
Natuur en techniek
Weten over het verschijnsel
aardbeving
Duo
Uitlegplaat over hoe een
aardbeving ontstaat
Natuur en techniek
Kaart 13: Klimaat?
Als de zon maar
schijnen gaat
Kennen van verschillende
Europese klimaten
Individueel
Klimaatkaart van Europa
Ruimte
Kaart 14:
Luchtvervuiling
Kaart 15: Brrr, wat
koud!
Weten wat luchtvervuiling is
Individueel
Mens en samenleving
Weten van verschillen tussen
Noord en Zuidpool
Individueel
Krantenartikel over
luchtvervuiling
Posters over Noord en
Zuidpool
Ruimte
Gekozen omdat..
 Meeste kerndoelen zijn gedekt
 Algemene kennis
 De kennis komt terug in de CITO toets.
Groep 5/6
Groep
7/8
Welke kerndoelen worden gedekt in
groep 5/6?
Onderdeel
Kerndoel gedekt
Natuur en techniek
42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,
elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
Mens en samenleving
Ruimte
Tijd
43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt
beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en
wind.
39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het
milieu.
47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de
eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen
elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie,
welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval
wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de
Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de
Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en ZuidAmerika.
48:Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland
genomen worden/werden om bewoning van door water
bedreigde gebieden mogelijk te maken.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van
de tijdvakken.
In dit geval: Televisie en computer.
Hoeveel kerndoelen er
gedekt worden
2 van de 5
1 van 1
2 van de 3
1 van 1
Welke kerndoelen worden gedekt in
groep 7/8?
Onderdeel
Natuur en techniek
Kerndoel gedekt
Hoeveel kerndoelen er
gedekt worden
42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige 3 van de 3
verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en
temperatuur.
43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met
behulp van temperatuur, neerslag en wind.
44:De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving
relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik
Mens en samenleving
39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
1 van 1
Ruimte
48: Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen
worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden
mogelijk te maken.
3 van de 4
49: De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding
van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten,
energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen,
tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren
Tijd
50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de
basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en
ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.
51: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de tijdvakken.
In dit geval: Televisie en computer.
52: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en
gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die
voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
2 van de 2
Organisatie
 Boeken voor informatie
 Bieb boeken pakket
 Materialen voor de kaarten
Bedankt voor de aandacht!
Zijn er nog vragen?
Download