algemene richtlijnen voor het aanvragen van subsidie ten behoeve

advertisement
ALGEMENE RICHTLIJNEN
AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE 2011
Onderstaand treft u de algemene richtlijnen voor het aanvragen van projectsubsidie bij de Nederlandse
Brandwonden Stichting (NBS) ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in 2011. Dit document is
bedoeld als handleiding bij het invullen van het aanvraagformulier projectsubsidie.
De algemene subsidievoorwaarden 2011 zijn separaat beschikbaar via de website:
www.brandwonden.nl/projectsubsidie.
A.
Algemene informatie
De Brandwonden Stichting stelt zich ten doel:

Het verbeteren van de behandeling, verpleging, verzorging van en hulpverlening aan
personen met brandwonden;

Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden;

Het bevorderen van de preventie van brandwonden.
De Brandwonden Stichting tracht deze doelen te bereiken door o.a.:
 Het werven van fondsen;
 Het verlenen van subsidies aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de
hierboven genoemde gebieden, inclusief het opleiden van gespecialiseerde
onderzoekers;
 Het geven van voorlichting.
Nederlandse onderzoeksgroepen die een voorstel willen doen voor wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van de preventie, de behandeling van brandwonden, of de (verbetering van de) kwaliteit
van leven van mensen met brandwonden kunnen een aanvraag voor subsidie indienen bij de
Brandwonden Stichting.
Prioriteiten voor het brandwondenonderzoek
In 2006 heeft de NBS een intensief traject van onderzoeksprogrammering doorlopen, in de vorm
van het BhURN-project. Tijdens dit project zijn de, voor de brandwondenpreventie en/of -zorg
relevante, doelgroepen uitgebreid geconsulteerd over hun prioriteiten voor brandwondenonderzoek. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksagenda voor de periode 2007-2011.
Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt prioriteit gegeven aan thema’s die hoog op de
onderzoeksagenda zijn geëindigd. De onderzoeksthema’s zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Weefselregeneratie
Psychosociale problemen
Littekenmanagement
Registratie en datamanagement
Behandelprotocollen
Organisatie en kwaliteit van de zorg
Preventie
1/9
Daarnaast is de Brandwonden Stichting geïnteresseerd in onderzoeksvoorstellen die specifiek
gericht zijn op een van de volgende onderwerpen:






Jeuk en stuwing op littekens en donorplaatsen
Invloed van rek op litteken en ontstaan van contracturen
Problematische littekenvorming
Kwaliteit van de psychische en sociale nazorg
Epidemiologische gegevens rondom brandwondenongevallen
Revalidatiestrategieën om littekenvorming te beïnvloeden
Deze onderwerpen zijn in de uiteindelijke top 10 van meest belangrijk onderzoek geëindigd en
betreffen onderwerpen waarvoor tot nog toe weinig of geen voorstellen werden ingediend.
B.
Voorwaarden
 Onderzoeksvoorstellen waarvoor een projectsubsidie wordt aangevraagd bij de Brandwonden
Stichting moeten passen binnen de onder punt A vermelde thema’s/onderwerpen. De
vraagstelling van het onderzoek moet nadrukkelijk betrekking hebben op één of meer
problemen, relevant voor de preventie en/of de behandeling van (de gevolgen van)
brandwonden.
 De projectleider:
- draagt wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor het project;
- draagt financiële verantwoordelijkheid voor het project;
- heeft een vaste aanstelling binnen een erkende Nederlandse onderzoeksinstelling;
- is namens de instelling tekenbevoegd;
- heeft aantoonbare ervaring in het wetenschappelijk onderzoek en is gepromoveerd;
 De onderzoeksinstelling beschikt over de benodigde infrastructuur om het onderzoek uit te
kunnen voeren.
 Klinische studies worden zoveel mogelijk in multicenter verband uitgevoerd.
 Samenwerking tussen projectmedewerkers met aantoonbare specifieke kennis van de
preventie en/of de behandeling van brandwonden en projectmedewerkers afkomstig uit een
academische onderzoeksgroep strekt tot aanbeveling.
 Als de aanvrager een samenwerking wenst aan te gaan met een verwante, fondsenwervende
organisatie die niet in het bezit is van een CBF-keurmerk dient deze samenwerking expliciet ter
goedkeuring aan de directie van de Nederlandse Brandwonden Stichting te worden
voorgelegd.
 Aan commerciële instellingen verleent de Brandwonden Stichting (in principe) geen subsidie.
 Op alle door de Brandwonden Stichting gefinancierde onderzoeksprojecten zijn de Algemene
subsidievoorwaarden wetenschappelijk onderzoek van kracht. Deze zijn beschikbaar via de
website: www.brandwonden.nl/projectsubsidie.
C.
Beoordelingsprocedure
 Aanvragen projectsubsidie wetenschappelijk onderzoek kunnen alléén worden ingediend via
het daartoe bestemde formulier. De deadline voor het indienen van aanvragen projectsubsidies
met een startdatum in 2012 is gesteld op: 19 april 2011.
 Het ingevulde aanvraagformulier projectsubsidie 2011 mailt u uiterlijk op bovengenoemde
datum naar [email protected] Daarnaast stuurt u een ondertekende versie naar:
Brandwonden Stichting, Programma Onderzoek, Postbus 1015, 1940 EA BEVERWIJK.
2/9







D.
Een eerste toetsing van het projectvoorstel wordt op 30 mei 2011 uitgevoerd door de
Wetenschappelijke Adviesraad van de Brandwonden Stichting.
Subsidieaanvragen worden inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit, relevantie en haalbaarheid van
het project en tevens op prioriteit volgens de onderzoeksagenda (BhURN-project, 2007).
Voor een gedetailleerde inhoudelijke beoordeling van het projectvoorstel baseert de
Wetenschappelijke Adviesraad zich op het oordeel van ten minste twee onafhankelijke (vaak
buitenlandse) deskundigen.
Een anonieme weergave van het oordeel van de referenten wordt begin september 2011
geretourneerd aan de projectleider, die in de gelegenheid wordt gesteld binnen 2 weken te
reageren op het commentaar.
Op basis van het referentenrapport en het wederhoor van de aanvrager brengt de
Wetenschappelijke Adviesraad een advies aan de directie uit ten aanzien van het honoreren
van de aanvraag projectsubsidie.
Begin december neemt de directie hierin een definitief besluit, waarna de projectleider
schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.
Op het besluit van de Nederlandse Brandwonden Stichting is de bezwaarprocedure van
toepassing. De bezwaarprocedure is te downloaden via www.brandwonden.nl, bij
subsidiemogelijkheden. Op verzoek kan de bezwaarprocedure toegestuurd worden.
Omvang
 De omvang van een projectsubsidie bedraagt maximaal € 100.000, - per projectjaar*. De
projectduur is maximaal 4 jaar. Subsidietoezeggingen geschieden voor maximaal 2 jaar. Per
project kan slechts één vervolgaanvraag worden ingediend.
 AIO-projecten vormen een uitzondering. Hierbij wordt een subsidietoezegging voor in principe
4 jaar gedaan. In geval van AIO-projecten kunnen er geen andere personeelskosten worden
opgevoerd.
 Projectsubsidies van Brandwonden Stichting zijn nooit kostendekkend. Voor het vaststellen
van de financieringsverdeling tussen de Brandwonden Stichting en de onderzoeksinstelling,
met betrekking tot personeelskosten, worden algemeen geaccepteerde richtlijnen gehanteerd.
Deze richtlijnen zijn door de gezamenlijke gezondheidsfondsen, verenigd binnen de Vereniging
van Fondsenwervende Instellingen (VFI) vastgesteld.
* dit geldt voor nieuwe aanvragen. Voor vervolgaanvragen komt de begroting overeen met de begroting van
de initiële aanvraag.
E.
Richtlijnen invullen aanvraagformulier
Algemeen:
 Stel de aanvraag op in de Engelse taal, met uitzondering van vraag 2.2 en 2.7.
 Te gebruiken lettertype: Arial, 10 pt.
 Beantwoord de vragen binnen de daarvoor aangegeven tekstvelden, bijlagen zijn niet
toegestaan. Overschrijding van het maximum aantal te gebruiken regels, indien vermeld, is niet
toegestaan.
 Aanvragen die niet aan de genoemde richtlijnen voldoen, worden niet in behandeling
genomen.
3/9
Vraag 1
1.1 Met projectleider wordt diegene bedoeld die de wetenschappelijke en de financiële
eindverantwoordelijkheid draagt voor dit project. De projectleider is de contactpersoon richting
Brandwonden Stichting. Slechts één persoon kan als projectleider ten opzichte van de
subsidiegever optreden. Daarom kan de uiteindelijke subsidieovereenkomst slechts met één
instelling worden aangegaan.
1.2 Vermeld wie de verantwoordelijkheid draagt over de financiële administratie. De
subsidieovereenkomst wordt aangegaan met de instelling van de projectleider die daarmee
verantwoordelijk is voor de financiële verantwoording van de gehele subsidie, dus ook voor de
adequate afrekening met andere deelnemende instellingen. Indien het onderzoek door meer
dan één instelling wordt uitgevoerd verdient het aanbeveling dit bij aanvang van de
overeenkomst te regelen. Bij meer omvangrijke projecten kan de Brandwonden Stichting dit
als aanvullende voorwaarde stellen.
Vraag 2
2.1 Vermeld hier de Engelse titel van het project (zo kort en specifiek mogelijk).
2.2 Vermeld hier de Nederlandse titel van het project (zo kort en specifiek mogelijk).
2.3 Vermeld hier de looptijd van het project (maximaal 4 jaar).
2.4 Vermeld hier de verwachte startdatum van het project (uiterlijk 1/10/2012).
2.5 Vermeld hier het totaal aangevraagde budget in euro’s voor het onderzoeksvoorstel (zie ook
vraag 7).
2.6 Geef een samenvatting van het project in het Engels, in maximaal 30 regels. Houd hierbij de
voorgeschreven indeling aan: background, objective(s), methods en anticipated results.
2.7 Geef een samenvatting van het project in het Nederlands, in maximaal 30 regels. Houd ook
hierbij de voorgeschreven indeling aan. Belangrijk is dat de samenvatting zo is opgesteld dat
deze begrijpelijk is voor niet-ingewijden in het onderzoek. De Brandwonden Stichting is
gerechtigd deze samenvatting voor publicatie of voor haar website te gebruiken.
2.8 Vink hier het onderzoeksthema aan dat op dit project van toepassing is of voeg een thema toe
bij 'other, namely'. Meerder antwoorden zijn mogelijk.
2.9 Vink hier aan in welk stadium het voorgestelde onderzoek zich bevindt. Meerdere antwoorden
zijn mogelijk.
Vraag 3
3.1 Vermeld de gegevens van de personen, die vanuit de onderzoeksgroep in belangrijke mate
zullen worden betrokken bij dit project en de op het project aan te stellen medewerkers
waarvoor u subsidie aanvraagt bij de Brandwonden Stichting. Vermeld tevens het vakgebied
waarin de betreffende persoon werkzaam is, (een schatting van) de gemiddelde werktijd die
aan het project zal worden besteed (in fte’s) en de instantie waaraan het salaris ten laste
komt. Begeleiding of samenwerking komt niet voor subsidie in aanmerking.
3.2 Beschrijf in maximaal 50 regels de onderzoekslijn binnen uw instituut waarbinnen dit project
opgenomen zal worden. Geef duidelijk aan welke nieuwe informatie dit specifieke project zal
gaan opleveren en hoe de samenhang met eventueel reeds lopende projecten is.
3.3 Vermeld hier met welke (internationale) onderzoekers in relatie tot dit project zal worden
samengewerkt.
4/9
Vraag 4
4
Bij dit onderdeel geeft u een gedetailleerde omschrijving van het project op de genoemde
onderdelen. Deze vraag vormt de kern voor de inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag
door de wetenschappelijke adviesraad en referenten.
4.1 Plaats uw onderzoek in een breder kader en geef daarbij een adequaat overzicht van de
internationale literatuur (maximaal 75 regels). De relevante literatuurreferenties (max. 15)
neemt u op onder punt 4.8.
4.2 Vermeld eerder verkregen data die van belang zijn voor of aanleiding hebben gegeven tot het
onderhavige onderzoek (maximaal 75 regels). Recente, relevante publicaties (max. 15) van
personen binnen de onderzoeksgroep vermeld u onder punt 4.7.
4.3 Vermeld hier de vraagstelling en het plan van aanpak van de studie volgens de
voorgeschreven indeling (maximaal 250 regels).
- objectives: deze dienen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdspecifiek te zijn.
- patients/materials en methods: geef een zo volledig mogelijke beschrijving van de
patiëntenpopulatie/ onderzoeksmaterialen en het onderzoeksplan met de voorgestelde
experimenten, methoden en technieken.
- sample size calculation: geef een statistische onderbouwing voor het aantal te includeren
patiënten en/of proefdieren. Indien patiënten deelnemen aan de studie dan is het van belang
vooraf goed in te schatten of het aantal patiënten daadwerkelijk gehaald kan worden.
- data analysis: geef aan hoe de resultaten van de studie zullen worden geanalyseerd en
geïnterpreteerd.
4.4 Geef per jaar het werkplan van de studie en de beoogde resultaten weer. Tevens moet in dit
werkplan worden aangegeven wat de werkzaamheden zullen zijn van de aan te stellen
onderzoeker(s) en medewerkers (totaal maximaal 40 regels).
4.5 Geef hier gemotiveerd aan wat het belang van dit onderzoek is voor de preventie of de
behandeling van (de gevolgen van) brandwonden, nu of in de nabije toekomst. Wanneer u
zich daarbij - concreet - kunt baseren op de mening en/of ervaringen van (groepen)
brandwondenpatiënten wordt u nadrukkelijk gevraagd dit te vermelden en nader toe te lichten
(maximaal 30 regels).
4.6 Geef aan hoe nieuwe inzichten op basis van de resultaten van het project verspreid en
geïmplementeerd zullen kunnen worden, bijvoorbeeld door het geven van presentaties en
cursussen, het opstellen of wijzigen van richtlijnen, beleid of behandelprotocollen,
introduceren van nieuwe interventies en dergelijke (maximaal 30 regels).
4.7 Vermeld hier de voornaamste publicaties (maximaal 15) van de projectgroep. De geciteerde
publicaties dienen relevant te zijn voor het onderzoeksvoorstel.
4.8 Vermeld hier de meest relevante referenties uit de (internationale) literatuur (maximaal 15).
Vraag 5
5
Bij deze vraag geeft u aan of er met gezonde vrijwilligers, patiënten en/of humaan materiaal
wordt gewerkt. Wanneer toetsing door een Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC)
vereist is, kan het onderzoek pas van start gaan als de definitieve goedkeuring van de METC
is verkregen en overlegd.
Vraag 6
6
Bij deze vraag geeft u aan of er experimenten op dieren worden uitgevoerd. De Brandwonden
Stichting accepteert het gebruik van proefdieren uitsluitend, indien geen geschikte
alternatieven voorhanden zijn en dit goed kan worden gemotiveerd. Wanneer toetsing door
5/9
een lokale Dier Experimentele Commissie (DEC) is vereist, kan het onderzoek pas van start
gaan als de definitieve goedkeuring van de DEC is verkregen en overlegd.
Vraag 7
7
Dit onderdeel behandelt in detail de omvang en samenstelling van het aangevraagde budget.
Let op: lees voor het invullen bijlage A: toelichting voor het opstellen van de begroting.
7.1 Vermeld hier het personeel waarvoor u budget aanvraagt en motiveer de gekozen categorie.
Let op: maak een keuze uit de categorieën en jaarbedragen zoals vermeld in bijlage A (punt 2,
tabel 1a/b).
7.2 Vermeld hier de verschillende posten voor materiaalkosten waarvoor subsidie wordt
aangevraagd. De posten dienen in voldoende mate gespecificeerd en gemotiveerd te worden,
zodat een beoordeling op redelijkheid mogelijk is.
7.3 Idem vraag 7.2 voor de aanschaf van proefdieren
7.4 Vermeld hier het totaal aangevraagde budget.
Vraag 8
8.1 Geef aan of dit, of een vergelijkbaar deel (delen) van het onderzoeksvoorstel is (zijn)
ingediend bij een andere subsidieverstrekker. Wanneer dit het geval is, verstrek dan de
informatie die relevant is voor het beoordelingstraject. Wanneer u later in het aanvraag- of
beoordelingstraject zou besluiten deze of een vergelijkbare aanvraag alsnog bij een andere
instantie in te dienen, moet u dit onmiddellijk bij de Brandwonden Stichting melden.
8.2 Wanneer er vanuit individuele projectmedewerkers of het aanvragende instituut verplichtingen
bestaan tegenover een (commerciële) derde partij, die mogelijk verband kunnen houden met,
of consequenties kunnen hebben voor het onderhavige projectvoorstel, of de resultaten die uit
het onderzoek voortvloeien, moet u dit melden.
Vraag 9
9.1 Noteer hier eventueel uw suggesties voor (internationale) onderzoekers die op dit onderwerp
als referent kunnen fungeren. Het spreekt voor zich dat referenten geen persoonlijk belang
hebben bij de financiering van het projectvoorstel. Onderzoekers waarmee sinds 2003 is
samengewerkt, zijn uitgesloten. De definitieve keuze ten aanzien van referenten wordt
gemaakt door de Wetenschappelijke Adviesraad.
9.2 Het is toegestaan om een onderzoeker uit te sluiten als referent, als u dit duidelijk kunt
motiveren.
Vraag 10
10 De subsidieaanvraag moet worden ondertekend door de projectleider en het hoofd van het
onderzoeksinstituut waarbinnen het project, bij toekenning, zal worden uitgevoerd.
6/9
Bijlage A
Toelichting voor het opstellen van de begroting
1. Algemeen
- Projectsubsidies van de Brandwonden Stichting zijn nooit kostendekkend;
- De begroting sluit volledig aan op het ingediende werkplan;
- Bedragen moeten in € worden vermeld.
2. Personele kosten
De Brandwonden Stichting hanteert vaste personeelscategorieën met bijbehorende
normbedragen voor de inschaling van personeel. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen projectmedewerkers werkzaam binnen Academisch Ziekenhuizen en medewerkers
werkzaam binnen de VSBN (Vereniging van Samenwerkende Brandwonden Centra).
2.1 Projectmedewerkers niet werkzaam binnen de VSBN
Voor projectmedewerkers, niet werkzaam binnen de VSBN, worden de normbedragen,
gebaseerd op de CAO van de Nederlandse Universiteiten, vastgesteld volgens het
harmonisatiemodel Projectfinanciering Gezondheidsfondsen, 2003. Voor projecten met
een startdatum in 2011/2012 worden de volgende normbedragen gehanteerd:
Tabel 1a: Projectmedewerkers niet werkzaam binnen de VSBN
I.
II.
III.
IV.
AIO/OIO
Junior WP (junior post-doc)
Senior WP (post-doc met minimaal 3 jaar post-doctorale ervaring)
Niet wetenschappelijk personeel (alle categorieën NWP)
Normbedrag
€ 50.462
€ 64.003
€ 73.634
€ 47.130
2.2 Projectmedewerkers werkzaam binnen de VSBN
De normbedragen projectmedewerkers VSBN zijn gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen,
per 01/07/2010. Voor projecten met een startdatum in 2011/2012 worden de volgende
normbedragen gehanteerd:
Tabel 1b: Projectmedewerkers werkzaam binnen de VSBN
Normbedrag
I.
II.
III.
Wetenschappelijk personeel
AIO/OIO
Junior onderzoeker
Senior onderzoeker
€ 57.417
€ 64.528
€ 74.877
IV.
V.
VI.
Niet-wetenschappelijk personeel
Onderzoeksassistent, datamanager
Analist, verpleegkundige
Onderzoeksverpleegkundige
€ 43.503
€ 47.988
€ 62.094
7/9
2.3 Componenten normbedragen
De normbedragen (voor beide categorieën) bestaan uit de bruto salariskosten, een toeslag
van 37% voor bijkomende personele kosten (1) en een toeslag van 16% voor
bureaukosten (2), een indexering van 1% en reiskosten (3).
Ad 1)
Opslagpercentage bijkomende personele kosten
Dit percentage (37%) wordt berekend over de salariskosten en omvat: sociale
lasten, vakantiegeld, wachtgeld, ziekterisico, alle werving- en selectiekosten,
reiskosten woon-standplaats, ouderschapsverlof en -toelagen, opleidingskosten,
ondersteuning personeelszaken, gratificaties, overige binnenlandse reizen,
representatiekosten, verhuis- en installatiekosten, uitkering bij overlijden, sociale
activiteiten en tegemoetkoming ziektekosten.
Ad 2)
Opslagpercentage bijkomende variabele kosten (bureaukosten)
Dit percentage (16%) wordt berekend over de totale personele kosten
(salariskosten, inclusief bijkomende personele kosten) en omvat: variabele
huisvestingslasten (m.n. energiekosten), diverse bureaukosten, waaronder:
kantoormaterialen, fotografie en kopiëren, porti en telefoonkosten, extra kosten
voor voorbereiding congresbezoek, kosten voor plaatsing artikelen en voor het
drukken van een proefschrift.
Ad 3)
Reiskosten
Een bijdrage in de reiskosten, voor deelname aan projectvergaderingen,
wetenschappelijke congressen, symposia en/of cursussen is opgenomen in het
totale jaarbedrag van de salariskosten en is vastgesteld op € 1300, - voor een
voltijds aangestelde projectmedewerker (1.0 fte). Verschuiving van het
reiskostenbudget tussen de projectjaren is toegestaan en is de
verantwoordelijkheid van de projectleider. In de rapportages over het project dient
een overzicht van alle congresbezoeken e.d. te worden opgenomen.
3. Materiële kosten
Voor de verbruiksgoederen waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient een specificatie en een
kostenraming te worden opgesteld. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW. De aanschaf van
apparatuur wordt in de regel niet vergoed.
4. Kosten voor rekening van de subsidieontvanger en het ontvangende instituut
Van de subsidieontvanger wordt verwacht dat deze bepaalde kosten ten behoeve van het
project voor eigen rekening neemt. Dit betreft:
Indirecte personele lasten, zoals die voor projectbegeleiding en de overhead van centraal,
facultair en vakgroepniveau;
Overige huisvestingslasten;
Algemene infrastructurele voorzieningen, zoals de basisinrichting van de laboratoria, en
afschrijving van disciplinespecifieke apparatuur die niet speciaal voor het project wordt
aangeschaft;
Kosten die worden gemaakt in het kader van onderhoud van apparatuur.
8/9
Daarnaast zijn de algemene voorwaarden projectsubsidie wetenschappelijk onderzoek van
toepassing, die beschikbaar zijn via de website: www.brandwonden.nl/projectsubsidie
9/9
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards