WATER-JEL tekst brochure

advertisement
Postbus 236
5240 AE Rosmalen
Rietwaard 2
5236 WC Empel
T. +31 73 522 3658
F. +31 73 522 3659
[email protected]
www.evac.nl
Met deze brochure informeren wij u nader over brandwonden en
wanneer u bij de eerste hulp aan slachtoffers met brandwonden
gebruikt maakt van Water-Jel.
Inleiding
Zo lang er mensen bestaan, bestaan er brandwonden. Nog voordat de mens vuur gebruikte voor
ondermeer voedselbereiding, liep men brandwonden op door natuurverschijnselen als
bosbranden, blikseminslag en vulkaanuitbarstingen. Misschien is het die nauwe verwantschap met
natuurkrachten die ontzag inboezemt voor vuur. Maar naast ontzag voor vuur is er ook angst.
Iedereen kan brandwonden oplopen en iedere dag komen er wel situaties voor waarbij dit kan
gebeuren. Een ongeval of brandwond kan in een klein hoekje zitten. Brandwonden worden vaak
geassocieerd met pijn en verminking. Daarom is het belangrijk om meer te weten over
brandwonden en hoe te handelen als u wordt geconfronteerd met een brandwond.
Feiten over brandwonden
Registratie van een brandwond vindt plaats via de Landelijke Medische Registratie (LMR),
wanneer iemand zich door een arts laat behandelen voor een brandwond. De gemelde
brandwonden worden door (huis)artsen gezien en behandeld. Ook wordt ziekenhuisopname en
poliklinische hulp geboden aan brandwondenpatiënten. Echter wordt lang niet elke brandwond
door een arts gezien. Het zijn de ernstige brandwonden die medische behandeling behoeven,
waardoor mensen met ernstige brandwonden (direct) in aanmerking komen voor een behandeling
in een Brandwondencentrum in Nederland (Beverwijk, Groningen of Rotterdam) of in een
algemeen ziekenhuis. Helaas overleeft niet ieder slachtoffer een brandwond.
Kijkt u voor cijfers en statistieken over brandwondenslachtoffers op www.cbs.nl of www.swov.nl
(LIS: Letsel informatie systeem).
Oorzaken
De meeste brandwonden (70%) worden thuis opgelopen. Bij ouderen en kinderen komen de
meeste meldingen voor. Veel brandwonden bij bijvoorbeeld kinderen worden veroorzaakt door
verbranding door heet water of hete thee.
Brandwonden worden ook opgelopen op de werklocatie. Bij brandwonden op de werkplek is er
vaak een verband tussen het soort werk, de werkomstandigheden, aanwezigheid van brandbare
stoffen en de risico‟s op de locatie. Op werkplekken waar de kans op brandwonden relatief groot
is, is het van belang dat er veel aandacht besteed is aan veiligheid. Werknemers dienen op de
hoogte te zijn van de noodzakelijke regels omtrent veiligheid.
1
Brandwonden hebben verschillende oorzaken. De oorzaak is bepalend voor de ernst van een
brandwond en van belang bij de verdere behandeling. In onderstaand overzicht ziet u enkele
voorbeelden van verschillende oorzaken van brandwonden.
Categorie
Oorzaken
Voorbeelden
Thermisch
Droog
Contact met hete objecten, vlammen
Nat
Hete vloeistoffen, stoom
Droog
Chemische stoffen in poedervorm (bijv. zwavel)
Nat
Zuren, basen, organische stoffen
Elektriciteit
Elektrocutie, blikseminslag
Chemisch
Elektrisch
Straling
Mechanisch
Zonverbranding, ioniserende straling, radar
Wrijving
Schaven over een ruw oppervlak
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de websites van de Nederlandse Brandwonden Stichting
(www.brandwonden.nl) en van Water-Jel (www.waterjel.net).
Brandwonden en het effect op het lichaam
Het orgaan dat het meest wordt aangetast bij brandwonden is de huid. De huid is het grootste
orgaan van de mens en is van belang voor tal van processen: warmteregulatie, tast, bescherming
tegen binnendringen van ziektekiemen en vochtregulatie. Bovendien speelt de huid een grote rol
bij het uiterlijk.
De huid bestaat uit drie lagen: de opperhuid, de lederhuid en het onderhuids bindweefsel. De
huidlagen zijn van belang als men de diepte en daarmee de ernst van een brandwond wil
benoemen.
Bij het blootstellen aan temperaturen boven 44°C verandert de celstructuur van de huid en treedt
beschadiging op. De temperatuur, de tijd waaraan de huid aan die temperatuur wordt
blootgesteld en de dikte van de huid op die plaats bepalen hoe diep de warmte kan binnendringen
en beschadigingen kunnen aanrichten.
De diepte van de brandwond wordt uitgedrukt in gradaties. Bij een eerstegraads verbranding is
alleen de opperhuid aangedaan. Deze oppervlakkige verbranding geneest binnen een aantal
dagen, vrijwel altijd zonder littekenvorming (voorbeeld: verbranding door de zon). De huid is
rood, droog en pijnlijk.
Bij een tweedegraads brandwond is de huid beschadigd tot aan de lederhuid. Een voorbeeld
hierbij is tweedegraads brandwonden door heet water of hete thee. Verbranding van de huid is
dan rood, nat en pijnlijk en er ontstaan blaren.
2
Bij een derdegraads brandwond is ook het onderhuidse bindweefsel aangetast. Hierdoor zijn
bloedvaten, zenuwen en haarzakjes aangetast. Bijvoorbeeld vlamverbrandingen en chemische
verbrandingen leiden tot deze derdegraads brandwonden. Afhankelijk van de oorzaak kan de huid
verschillende kleuren en aspecten vertonen. Door de zenuwschade is de derdegraads brandwond
een gevoelloze plek, maar deze wordt altijd omgeven door pijnlijke zones van tweede en
eerstegraads verwondingen.
Diepte van de verbranding
Pijnlijk
Onderzoek
Eerstegraads
Ja
Droog
Alleen rode huid, verheven
Tweedegraads
Ja
Nat
Blaarvorming
Glanzende wond, roze/rode kleur
Soepel en zacht
Derdegraads
Nee
Doffe wond, bleke kleur, soms ook bruin of
zelfs zwart
Leerachtige huidstructuren
De ernst van een brandwond wordt verder bepaald door de oorzaak van de verbranding, de
diepte van de brandwond, het aangedane oppervlak, de leeftijd van het slachtoffer, de plaats van
de brandwond en eventuele begeleidende letsels.
Inwendige luchtwegbeschadiging (inhalatietrauma) door inademing van rook, gassen, hete of
giftige stoffen leidt tot longbeschadiging. Een inhalatietrauma heeft ernstige gevolgen voor een
brandwondenslachtoffer. Orgaansystemen die zijn aangetast door warmte, rook of giftige stoffen,
kunnen een fatale afloop tot gevolg hebben.
Om het aangedane oppervlak (TVLO = Totaal Verbrand Lichaams Oppervlak) te bepalen, kan
gebruik worden gemaakt van twee methoden: de Regel van Negen en de Handpalmmethode
(gesloten hand van de patiënt geldt als 1%).
Bij de Regel van Negen wordt het lichaam in segmenten van 9% van de totale
lichaamsoppervlakte verdeeld. Dit geldt overigens alleen voor volwassenen. Hoe hoger het TVLOpercentage, hoe ernstiger de brandwond.
Regel van negen: de vlakken staan voor
TVLO-percentages. Het percentage bij
verbranding van de gehele romp is
bijvoorbeeld hoger dan bij verbranding van een
been.
Gehele hoofd + nek
Elke hele arm
Voorzijde elk heel been
Achterzijde elk heel been
Voorzijde bovenste deel van de romp
Achterzijde bovenste deel van de romp
Voorzijde onderste deel van de romp
Achterzijde onderste deel van de romp
Genitaliën
9
9
9
9
9
9
9
9
1
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Handpalm methode: met de hand van het
slachtoffer kan de brandwond worden gemeten
waarbij de hand met aaneengesloten vingers
geldt als 1%. Een grootte van 5x het
handoppervlak staat dus voor een TBSA van
5%.
3
Behandeling van brandwonden
Bij de behandeling van brandwonden moeten de volgende stappen
gevolgd worden:
1) Stopzetten van de inwerking van de hitte.
De hittebron moet worden weggenomen of het slachtoffer moet
worden weggehaald van de hittebron. De eigen veiligheid van de
hulpverlener is hierbij van het allergrootste belang.
2) Starten met koelen.
Effectief koelen kan op verschillende manieren. Water is meestal het snelst voorhanden. Het
advies is 10 minuten te “koelen” met lauw, zacht stromend water. Lauw water heeft de
voorkeur boven koud water omdat een te lage watertemperatuur tot onderkoeling van het
slachtoffer kan leiden. Koud water is uiteraard wel toegestaan als er geen lauw water
voorhanden is; dit is beter dan helemaal niet koelen.
Lokaal en effectief koelen kan goed met Water-Jel. Dit is een alternatief als er geen water
voorhanden is of gebruikt kan worden. Water-Jel is een gel op waterbasis (hydrogel) en biedt
het enig juiste alternatief voor water. Bij chemische verbrandingen of verbrandingen door
industriële stoffen, kan Water-Jel ook uitstekend worden toegepast.
Ambulancediensten gebruiken Water-Jel als methode van koeling tijdens het vervoer naar een
ziekenhuis. Er wordt een maximale koelingstijd aangehouden van 30 min. Zie hiervoor
„aandachtspunten‟ op pagina 7.
Wat is Water-Jel ?
Water-Jel Technologies heeft ruim 25 jaar geleden revolutionaire
middelen op de markt gebracht voor de eerste hulp bij
brandwonden. Als wereldmarktleider heeft Water-Jel Technologies
haar beproefde hydrogel producten voor eerste hulp bij
brandwonden ontwikkeld voor eerste hulp aan verbrandingsslachtoffers. Eerste hulpdiensten, brandwondenspecialisten en
verbrandingsslachtoffers hebben reeds lange tijd en bij tal van
toepassingen van deze technologie geprofiteerd. Water-Jel is een
brandwonden verzorgingsmiddel of hydrogel. Water-Jel is gemaakt
van 96% puur gedemineraliseerd water, 4% medicinale Tea Tree
olie en een speciaal medicinaal gelvormend product. Het
gelvormende bestanddeel zorgt dat Water-Jel werkt als een zeer
krachtige hitteabsorberende laag water op de brandwond.
Het extra ingrediënt, de natuurlijke Tea Tree olie, werkt desinfecterend. De speciale medicinale
gel heeft geen actieve componenten en wordt daarom niet geclassificeerd als een farmaceutisch
product, maar een klasse IIB medisch hulpmiddel. Water-Jel is dikker is dan water en verdampt
niet. Het is oplosbaar in water en niet schadelijk voor huid of ogen.
Het verbandmateriaal van Water-Jel is van een zorgvuldig gekozen
kwaliteit en is doordrenkt met hydrogel. WaterJel dressings bevatten
ongeveer 13 maal hun eigen gewicht aan steriele hydrogel. De dressing
kan “zonder te plakken” van de wond worden verwijderd, om op deze
wijze de wond tussentijds te kunnen beoordelen tijdens de behandeling.
4
Water-Jel kan gebruikt worden op het gehele lichaam. Er zijn voor het hoofd en de handen speciale
kompressen gemaakt. Zo heeft Water-Jel als enige een aangezichtsmasker en een handverband.
Water-Jel kan als hydrogel gebruikt worden op locaties waar geen lauw water aanwezig is. Hier is
Water-Jel een uitkomst als belangrijk eerste hulpmiddel bij brandwonden.
De werking van Water-Jel
Bij Water-Jel wordt het principe van hitteonttrekking toegepast. De brandwond wordt gekoeld
door de hitte van de beschadigde huid over te dragen naar de Water-Jel gel. De in de diepere
huidlagen opgeslagen warmte wordt naar het oppervlak afgevoerd; zo wordt een verdere
beschadiging door het zogenaamde “nabranden” voorkomen.
De hitte van de brandwond wordt snel verminderd. Dit heeft de volgende voordelen:
٠
٠
٠
Merkbare vermindering van doorgaande weefselvernietiging;
Verlichting van de pijn;
Beperking kans op infecties;
De hitte die door Water-Jel wordt geabsorbeerd, verspreidt zich over het totale gel oppervlak en
wordt via de lucht afgevoerd. Het buffereffect van de gellaag leidt tot een snelle hitteoverdracht uit de
brandwond, zonder dat de temperatuur rond de toepassingsplaats verlaagd wordt. Hierdoor wordt de
brandwond gericht gekoeld, waarmee het risico van systhemische onderkoeling aanzienlijk is
teruggebracht.
Hieronder ziet u een weergave van de werking van Water-Jel.
5
Meer wetenswaardigheden over Water-Jel:
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
De beste bewaartemperatuur van Water-Jel varieert tussen -5 °C en + 35 °C. Het product kan
thuis, in bedrijfsruimtes, in ambulances of andere vervoermiddelen bewaard blijven. Een gekoelde
plaats of aparte opslagplaats is niet nodig.
Water-Jel is vanaf productiedatum 5 jaar houdbaar.
De kompressen zijn 13 keer hun eigen gewicht doordrenkt met de vloeibare gel.
De gel is totaal onschadelijk voor de ogen en slijmvliezen. Het is bacteriostatisch, steriel en
biologisch afbreekbaar.
Op de verpakkingen wordt duidelijk het TVLO-index percentage aangegeven van het
desbetreffende verbandmiddel. Het staat meestal aangegeven als TBSA (Total Body Surface Area,
Engels voor TVLO).
De gel bevat geen actieve componenten en wordt daarom niet geclassificeerd als een
farmaceutisch product maar als een klasse IIB hulpmiddel.
Water-jel leidt niet tot allergische reacties of huidirritatie.
Water-Jel Producten
Water-Jel heeft de volgende producten in het assortiment:
Water-Jel kompressen
De steriele kompressen zijn leverbaar in verschillende afmetingen
om op de meest uiteenlopende brandwonden toegepast te kunnen
worden, variërend van 5x15 cm voor bijvoorbeeld een brandwond
op de vinger of pols tot 20x45 cm voor de behandeling van
brandwonden op bijvoorbeeld arm, been, borst of buik.
Water-Jel branddekens
Met een branddeken kan snel en gemakkelijk eerste hulp worden geboden aan een slachtoffer met
grotere of meerdere brandwonden. Ze kunnen ook gebruikt worden om vlammen op het lichaam of
kleine branden te doven.
De branddekens zijn beschikbaar in verschillende maten en
verpakkingen.
Water-Jel brandwondensets
De brandwondensets zijn verkrijgbaar in verschillende maten en
met verschillende inhoud, afhankelijk van de toepassing. Er zijn
brandwondensets voor diverse instanties, zoals: ambulances,
brandweer, medische diensten, arbodiensten en bedrijven.
Water-Jel Brandwondensets zijn er ook voor thuis of op de
werkplek.
Gezichtsmasker en handkompres
Water-Jel is de enige hydrogel-leverancier met een gezichtsmasker. Het hoofd is vanwege onze
hersenen, onze zintuigen, maar ook onze identiteit het belangrijkste deel van het lichaam wat
beschermd moet worden.
Het Water-Jel gezichtsmasker is 30x40 cm groot en heeft openingen
voor de luchtwegen. Het past over het gezicht, de kin en de oren. In
combinatie met het kompres van 20x45 cm, vormt het gezichtsmasker
een volledige helm voor het hoofd van de verbrande patiënt.
Het handkompres is geschikt voor de gehele hand en kan ook
afzonderlijke vingers bedekken.
In de prijslijst vindt u nadere specificaties van het totale aanbod van
Water-Jel producten.
6
Aandachtspunten
De behandeling van brandwonden vraagt om bijzondere zorg. Het is belangrijk bij de toepassing van
Water-Jel notie te nemen van de volgende adviezen:
1.
2.
3.
4.
5.
Pas Water-Jel maximaal 30 minuten toe en houd hierbij rekening met de buitentemperatuur;
Houd tijdens het koelen de niet verbrande lichaamsdelen warm;
Dek na het toepassen van de Water-Jel het verbrande lichaamsdeel schoon en warm af;
Breng, indien mogelijk, de omgevingstemperatuur omhoog;
Schakel bij ernstige brandwonden altijd professionele medische hulp in.
Meer weten over preventie en directe hulp bij brandwonden?
De Nederlandse Brandwonden stichting organiseert bijeenkomsten over het onderwerp brandwonden.
Zij informeren u graag over preventie, de behandeling en de noodzaak van goede nazorg bij
brandwonden. Kijk ook op: www.brandwonden.nl.
7
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards