Sluiting cafe `t Hoekske

advertisement
Burgerzaken
besluit
BURGEMEESTER
Hanneli Ribbers
157 Middenstand
vergadering
02/07/2014
Titel
Agendapunt: Sluiting café 't Hoekske
Georges Gilliotstraat 73
Motivering
Voorgeschiedenis
- het gesprek met Wastyn Mario, Luc Bouckaert, burgemeester, en Luc Collier,
politie-inspecteur, op 29 april 2014 i.v.m. de uitbating van café 't Hoekske,
gelegen G. Gilliotstraat 73 in Hemiksem
- de brief van 7 mei 2014 van het gemeentebestuur van Hemiksem gericht aan
Wastyn Mario, waarbij hij gewezen werd op de regelgeving m.b.t.
geluidshinder - in dit schrijven wordt ook gevraagd dat hij zich in regel stelt met
de tapvergunning en de verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van
brand en ontploffing
- het verslag van de inspecteur van politie van de politiezone Rupel, van 15
mei 2014, waaruit blijkt dat de tapvergunning op naam van Vinck Miranda
vervallen is op 14 mei 2012
- het schrijven van 20 mei 2014 van het gemeentebestuur van Hemiksem
waarbij Wastyn Mario erop gewezen wordt dat :
- hij niet voldoet aan de verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in
geval van brand en ontploffing
- niet beschikt over een tapvergunning
betrokkene werd gevraagd de ontbrekende stukken in orde te brengen
en aan het gemeentebestuur te bezorgen :
- verzekering uiterlijk 26 mei 2014
- tapvergunning uiterlijk 1 juni 2014
Feiten en context
Naar aanleiding van een aantal incidenten begin 2014 is er grondig nazicht
gedaan naar
de vergunning voor het uitbaten van café 't Hoekske; hierbij werd vastgesteld
dat de uitbater, Wastyn Mario, :
- niet voldoet aan de verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid
in geval van brand en ontploffing
- niet beschikt over een tapvergunning.
Juridische grond
wet van 30 juli 1979 artikel 11
regelt de verplichte verzekering van
Administratief centrum
objectieve aansprakelijkheid in geval van
Sint-Bernardusabdij 1
brand en ontploffing
2620 HEMIKSEM
Tel. (03)288 26 20
Fax (03)288 26 00
Advies
Er is geen advies nodig
Argumentatie
Het gemeentebestuur had gevraagd om de volgende ontbrekende stukken in
orde te brengen en aan het gemeentebestuur te bezorgen :
- verzekering uiterlijk 26 mei 2014
- tapvergunning uiterlijk 1 juni 2014
GKB 091-0000874-30
Deze data zijn ondertussen verstreken. Gelet op de veiligheid en het
onvolledige dossier is de burgemeester gehouden maatregelen te nemen.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen
Besluit
Artikel 1
De burgemeester beslist om café "t Hoekske", gelegen aan de Georges
Gilliotstraat 73 te Hemiksem met onmiddellijke ingang te sluiten.
Artikel 2
Café "t Hoekske", gelegen aan de Georges Gilliotstraat 73 te Hemiksem mag
terug geopend worden als:
- de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval
van brand en ontploffing, zoals omschreven in artikel 11 van de wet van 30 juli
1979 voorgelegd wordt.
- de verwerking van de nieuwe drankvergunning in orde is.
Artikel 3
Indien de uitbater van café "t Hoekske" geen onmiddellijk gevolg geeft aan dit
besluit wordt de lokale politie van de politiezone Rupel bevolen om tot
gedwongen sluiting over te gaan.
Artikel 4
Dit besluit wordt aan de uitbater van café "t Hoekske", de heer Wastyn Mario,
wonende te Hemiksem Georges Gilliotstraat 73 b2 te Hemiksem betekend
door afgifte tegen ontvangstbewijs.
Voor eensluidend uittreksel
Luc Schroyens
secretaris
Luc Bouckaert
burgemeester
Administratief centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 HEMIKSEM
Tel. (03)288 26 20
Fax (03)288 26 00
GKB 091-0000874-30
Download