Blootstelling aan geluid

advertisement
Blootstelling aan geluid
Schadelijk geluidsniveau
Iedereen kan zich wel beroepen voorstellen waarin mensen te maken kunnen krijgen met een
(langdurig) te hoog geluidsniveau. Hout- en metaalbewerkers, bouwvakkers,
vrachtwagenchauffeurs en politieagenten lopen risico op gehoorklachten door blootstelling aan
lawaai. Maar ook bij minder voor de hand liggende beroepen is soms sprake van een schadelijk
geluidsniveau, zoals bij badmeesters, gymleraren en in de kinderopvang.
Gehoorbescherming
Een normaal gesprek voeren, levert een geluidsniveau op van circa 60 dB(A).
Het gevaar van lawaaislechthorendheid door een (aanhoudend) hoog geluidsniveau, begint bij
Arbo Unie is de
businesspartner
van werkgevers en
werknemers bij het
verbeteren van de
gezondheid, veiligheid
en inzetbaarheid van
mensen op de
werkvloer.
80 dB(A). Boven deze waarde moet de werkgever volgens de Arbowet gehoorbescherming
aanbieden en andere maatregelen nemen. De noodzaak van een geluidsniveau boven 80 dB(A)
moet ook in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden opgenomen. Bij 83 dB(A) mag een
werknemer nog maar 4 uur zonder gehoorbescherming werken. In de overige 4 uur mag dan
geen hoog geluidsniveau meer voorkomen. Een werknemer is verplicht gehoorbescherming te
gebruiken als de dagdosis gemiddeld hoger is dan 85 dB(A).
Wettelijke verplichting
Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, heeft de werkgever de verantwoordelijkheid
én de wettelijke verplichting inzichtelijk te maken waar de risico’s zich voordoen. De experts van
Arbo Unie ondersteunen bij het in kaart brengen van deze risico’s. Dit doen we zowel voor de
Als marktleider op het
gebied van
arbodienstverlening
adviseert Arbo Unie al
ruim honderd jaar
organisaties en
werknemers om beter
te presteren.
betreffende werkomgeving als individuele medewerkers.
Maatregelen werkomgeving
Voor de inrichting van de werkomgeving stellen we samen een plan van aanpak op en
begeleiden de uitvoering daarvan. Je kunt dan denken aan maatregelen als het ontwikkelen van
stillere productiemethodes, personeel laten werken in geluidsdempende cabines en het verkorten
van de werktijd bij overschrijding van wettelijk toegestane geluidsniveau.
Advies aan medewerkers
Voor de medewerkers maken we de risico’s inzichtelijk door het inzetten en uitvoeren van een
periodiek medisch onderzoek, toegespitst op geluid. Op basis van de uitkomsten van dit
onderzoek, krijgt de medewerker individueel terugkoppeling over de resultaten. Indien nodig krijgt
Daarbij is ons doel
steeds het bereiken
van het maximale
resultaat, zodat niet
alleen op de korte
termijn, maar ook op
lange termijn het beste
uit werknemers wordt
gehaald.
hij ook advies over het soort gehoorbescherming dat hij moet dragen.
www.arbounie.nl
veilig
aan de slag
De inzet van onze experts op het gebied van geluidsniveau draagt bij aan de bewustwording en eigen verantwoordelijkheid van je
medewerkers. Het geeft een positieve impuls aan de veiligheidscultuur binnen de organisatie en maakt het mogelijk actief te werken aan
de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Meer weten?
Meer weten over dit onderwerp of wat Arbo Unie nog meer kan bieden? Neem dan contact op met uw contactpersoon of kijk op
www.arbounie.nl.
veilig
aan de slag
Download