Document

advertisement
317591432
ARBOCATALOGUS NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN
Onderwerp:
Good Practice #2:
PSA
Registratiesysteem
GEGEVENS T.B.V. HET REGISTRATIESTYEEM
(VERTROUWELIJK)
Persoonsgegevens Medewerker
Melder (initialen)
Geslacht
Leeftijd
Werkzaam bij
(faculteit, beheerseenheid, afdeling)
Functie / schaal
OBP/WP/PhD
Aard dienstverband
In dienst sinds
Tel . werk
Tel. privé
Gegevens aangeklaagde(n)
Medewerker/student
Initialen
Geslacht
Werkzaam/student bij
Functie / schaal
OBP/WP
Aard dienstverband
In dienst sinds
Inhoud
A. Aard van de melding * - noteer nummer(s)
B. Verhouding met ‘verweerder’ *
C. Verzoek om interventie *
Eerder contact met VP geweest?
Ja / nee
Is er contact met de P&O adviseur geweest?
Ja / nee omdat:
Resultaat
D. Casus is naar tevredenheid opgelost*
E. Casus is voortijdig beëindigd omdat *
Facultatief: Contactmomenten en tijdsinvestering
p. 1/3
317591432
Contact is gelegd op e.i. / doorverwijzing?
Datum en duur 1e gesprek
Datum en duur 2e en volgende gesprekken
Telefonisch gesprek
Communicatie via email is mogelijk
Nee/ja, via mail werk/privé
Geïnvesteerde tijd in verslaglegging
Geïnvesteerde tijd in overleg met derden
Afhandeling
Heeft cliënt(e) bezwaar als deze casus wordt gemeld
bij de directeur van de beheerseenheid?
Moet dit worden geanonimiseerd?
* A. Aard van de melding:
1. Seksuele intimidatie – verbaal
2. Seksuele intimidatie – non-verbaal
3. Seksuele intimidatie – fysiek
4. Seksuele intimidatie gepaard gaand met stalking
5. Intimidatie algemeen
6. intimidatie gepaard gaand met machtsmisbruik
7. Agressie – verbaal
8. Agressie – non-verbaal
9. Agressie – fysiek
10. Stalking
11. Pesten
12. Bejegening
13. Discriminatie op grond van (geslacht, nationaliteit, huidskleur, religie, leeftijd, handicap, ziekte)
14. Arbeidsconflict
15. Arbeidsconflict gepaard gaand met intimidatie
16. Niet-integer gedrag
17. Anders, nl.:
* B. Verhouding met verweerder:
1. directe collega
2. collega van andere afdeling
3. direct leidinggevende
4. hogere leidinggevende
p. 2/3
317591432
5. student eigen faculteit
6. student andere faculteit
7. melding door derden – personeelsconsulent, direct leidinggevende, collega
8. anders,nl.:
* C. Verzoek om interventie:
1. nee, advies is voldoende
2. nee, doel is melding
3. nee, doel is melding onder voorbehoud
4. nee, doel is (formele) klacht
5. ja, interventie naar verweerder
6. ja, interventie naar (hogere) leidinggevende
7. ja, eerst interventie, daarna evt. (formele) klacht
* D. Melder is met het resultaat
1. zeer tevreden
2. tevreden
3. tevreden/ontevreden
4. ontevreden
5. zeer ontevreden
* E. Voortijdige beëindiging omdat
1. melder van verdere stappen afziet vanwege toenemende intimidatie
2. melder van verdere stappen afziet uit angst voor represailles
3. anders nl.:
p. 3/3
Download