Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Het

advertisement
Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van de SBA maakt het mogelijk om binnen
apotheken de belangrijkste onderwerpen van tevredenheid in kaart te brengen.
De SBA is voortdurend bezig bij te dragen aan tevredenheid bij apotheekmedewerkers en
leidinggevenden op de werkvloer. Daarom is er (aanvullend op de feedback uit het MTO) een e-boekje
ontwikkeld voor leidinggevenden die zelfstandig op zoek zijn naar verbetertips. Dit past binnen het
actuele thema van duurzame inzetbaarheid: wat zijn voor jou bronnen van werkstress, wat geeft jou
energie in je werk en op welke manier weet jij voor jezelf een gezonde balans daarin te vinden. Maar
ook: blijven sleutelen aan je baan, op zoek gaan naar interessante taken, nieuwe uitdagingen en om
hulp vragen als iets niet lukt.
Binnen dit e-boekje is ervoor gekozen om dezelfde structuur aan te houden als de rapportage van het
MTO. Per onderdeel wordt een korte beschrijving gegeven, gevolgd door wat je kunt doen en wat
levert het op gezien vanuit de werksituatie.
De SBA streeft er voortdurend naar om haar producten en diensten te baseren op de meest actuele
kennis en inzichten en aan te laten sluiten op de werkpraktijk. Er is veel aandacht besteed aan het
opstellen van dit e-boekje. Hierbinnen is de keuze gemaakt om te spreken van tips. Tips die
apotheekmedewerkers stimuleren om stil te staan bij hun professionele handelen ter voorkoming van
teveel werkdruk. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document.
Inhoud
Gebouw en inrichting
Werkomstandigheden
Werkzaamheden
Communicatie en contact met cliënten
Werkdruk
Personeelsmanagement
Beleid en strategie
Arbeidsvoorwaarden
2
3
4
6
7
8
9
10
1
Gebouw en inrichting
Met betrekking tot het apotheekgebouw en de diverse ruimtes staan de vorm en oppervlakte vast. Ook
de inrichting staat over het algemeen voor langere tijd vast. Denk hierbij aan de balie, de ladekasten,
de robot etc. Hierdoor zijn er meestal weinig mogelijkheden om (direct) aanpassingen te doen die
misschien wel wenselijk zouden zijn.
Met betrekking tot de sfeer en inrichting van de apotheek gaat het om zaken als uitstraling, gemak,
werkcomfort maar ook Arbo-achtige onderwerpen zoals meubilair (stoelen, werk-stahoogte etc.).
Investeringen in het gebouw en de inrichting zijn door de veranderingen in de apotheekbranche
wellicht minder vanzelfsprekend dan tien jaar geleden. Gebouw en inrichting zullen daardoor ‘langer
mee moeten’.
Wat kun je doen?
Als een (interne) verbouwing (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, kan worden nagegaan of en hoe
bepaalde werkplekken slimmer ingericht kunnen worden. Denk hierbij ook aan de logistieke processen
die er lopen. Betrek hierbij nadrukkelijk het team en laat het team zo nodig met voorstellen/ideeën
komen. Indien wenselijk kunnen randvoorwaarden meegegeven worden, waar het team rekening mee
moet houden.
Duurzaam investeren en slim omgaan met de beschikbare ruimte en middelen is het motto. Vanuit
goed werkgeverschap mag het team echter wel rekenen op een werkomgeving waarin het plezierig
werken is en die voldoet aan de Arbonormen (zie artikel 3 Arbobesluit).
Wat levert het op?
Ruimte om goed het werk te kunnen doen en een aantrekkelijke inrichting om in te werken zijn
aspecten die niet alleen bijdragen aan het vergroten van de medewerkerstevredenheid. Het levert ook
meer werkplezier en energie op. Indirect draagt het dus bij aan het resultaat!
2
Werkomstandigheden
Netheid en hygiëne
De juiste werkomstandigheden in een apotheek maken het werken aangenamer. De aspecten netheid
en hygiëne in de apotheek hebben te maken met de schoonmaak en het opruimen. Met het klimaat in
de apotheek worden de temperatuur, het licht en eventuele tochtplekken bedoeld. Er kan zo op het
oog veel mis zijn met het klimaat, maar waar de ene medewerker het koud heeft, vindt een andere
medewerker het te warm. De medewerkers zijn voor een groot deel van hun werk afhankelijk van
apparatuur en software. Daarnaast moet aandacht gegeven worden aan het voorkomen van het
herhalen van fouten.
Wat kun je doen?
De schoonmaak is meestal uitbesteed. Dit is een kwestie van goede afspraken maken en de juiste
persoon treffen die de schoonmaak op zich neemt. Dit betekent dus dat helder is wat er wordt gedaan
(zowel bij de schoonmaker als bij de apotheker en het team). Tip: evalueer regelmatig de
werkzaamheden met de schoonmaker. Op een werkoverleg kan aan het team worden gevraagd of zij
knelpunten ervaren met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden. Het opruimen is veelal een
kwestie van gedrag. Als leidinggevende kun je het team hierop aanspreken indien nodig.
Randvoorwaarde bij dit punt is wel dat er voldoende mogelijkheden in de apotheek zijn om zaken in
op te kunnen ruimen (kasten, magazijn e.d.).
Het klimaat mag niet leiden tot gezondheidsklachten of ‘verslechterde werkomstandigheden’. Het is
dus zaak om na te gaan welke (technische) maatregelen eventueel genomen kunnen worden.
Wat betreft apparatuur en software is het zaak dat:
er voldoende apparatuur/software beschikbaar is;
de apparatuur/software goed functioneert;
de medewerkers over vaardigheden beschikken om met de apparatuur/software om te kunnen
gaan;
de medewerkers weten wat ze moeten doen als er storingen zijn in de apparatuur of software.
Daarnaast is het zaak dat er afspraken worden gemaakt over het up-to-date houden van kennis en
ontwikkelingen. De informatieverstrekking hierover kan in mappen, via nieuwsbrieven of digitaal in een
intranet-achtige omgeving. Met intranet kan elke medewerker erbij en kan men ook altijd zaken
terugvinden (zoekfunctie).
Elke fout die gemaakt wordt, kan gevolgen hebben maar kost ook tijd om weer te herstellen. Het goed
volgen van procedures/protocollen en, indien nodig, medewerkers aanspreken maar ook stimuleren,
helpen om hier scherp in te blijven. Veel gemaakte fouten en ‘bijzondere fouten’ kunnen op het
werkoverleg de aandacht krijgen. Bij de bespreking gaat het er niet om wie een fout heeft gemaakt,
maar om welke fout er is gemaakt en hoe je dit een volgende keer kunt voorkomen (zie ook feedback
geven via de SBA).
Wat levert het op?
Het werken in een schone en opgeruimde omgeving draagt bij aan het werkplezier en geeft energie.
Dit geldt ook voor goed werkende apparatuur en informatie die beschikbaar is. Bij dit laatste geldt
bovendien dat je met elkaar ook efficiënter kunt werken. Je wint dus tijd, die voor andere taken kan
worden ingezet.
3
Werkzaamheden
De organisatie van de werkzaamheden en de dagelijkse taakverdeling zijn regelmatig onderwerp van
gesprek in de apotheek. In apotheken komen verschillende varianten van organisatie en taakverdeling
voor. Er kan in een apotheek gewerkt worden volgens een bepaalde (strakke) structuur en
taakverdeling, aangestuurd vanuit het management, tot een zelfsturend team dat alle werkzaamheden
en taken zelf organiseert en er ook zorg voor draagt dat alles wordt gedaan. De afwisseling en
uitdaging in de functie en de mate waarin het werk aansluit bij de kwaliteiten en capaciteiten van de
medewerkers, zijn aspecten die hiermee een raakvlak hebben (zie ook Duurzame Inzetbaarheid via
de SBA). De veranderende marktomstandigheden hebben ertoe geleid dat de werkzaamheden zijn
veranderd. Er komt meer nadruk te liggen op de frontoffice (met name balie) en minder op de
backoffice. Bereiden wordt door de meeste apotheken niet meer zelf gedaan en zaken als baxter en
central filling doen hun intrede, evenals 24-uurs afhaalautomaten (kluisjes). Ook zien we dat er in de
backoffice meer apotheekmedewerkers (MBO 3) komen, waardoor deze werkzaamheden niet meer,
of minder, door de ‘duurdere’ assistentes (MBO 4) worden gedaan. In de praktijk ligt hier wel een
spanningsveld. Een deel van de assistentes ziet het niet zo zitten om hele dagen achter de balie te
staan. Meestal omdat men dit zwaarder werk vindt, zowel fysiek als mentaal. De realiteit is echter wel
dat de marktomstandigheden zoals die er waren tot 2009, niet meer terugkomen.
Wat betreft het afhandelen van de bestellingen, de receptverwerking en het bezorgen gaat het om een
aantal taken waarbij het van belang is om efficiënt te werken en volgens bepaalde procedures. In feite
gaat het hier om een stukje logistiek. Als dit goed loopt, maakt dat het werken in de apotheek
plezierig. Je zou daarom kunnen zeggen dat deze werkzaamheden dienstbaar zijn aan andere
uitvoerende taken. Immers, als het verwerken van de bestellingen (van bestellen tot binnenkomst en
wegwerken) goed verloopt, is dit van invloed op de voorraad. De voorraad is weer van invloed op de
baliewerkzaamheden. Is iets niet op voorraad, dan moet een klant in ieder geval twee keer aan de
balie komen. Dit kost de medewerkers extra tijd en voor de klant is het vervelend.
Dan de duidelijkheid van de functie- en taakomschrijving. Op de website van de SBA staan de
omschrijvingen van alle voorkomende functies in de apotheek. Het zijn competentieprofielen waarin
staat omschreven over welke kennis en vaardigheden de medewerkers horen te beschikken om hun
werk naar behoren te kunnen uitvoeren. De functie- en taakomschrijvingen die de apotheek hanteert,
zullen in lijn moeten liggen met (een van) deze profielen. Daarnaast zullen medewerkers zich door
middel van nascholing verder ontwikkelen en/of zijn zij gespecialiseerd in een bepaalde richting,
bijvoorbeeld diabetici.
Wat kun je doen?
In de situatie van een zelfsturend team geeft het management meestal alleen randvoorwaarden mee.
Binnen deze randvoorwaarden is er ‘speelruimte’ voor het team. Het is aan het team om ervoor te
zorgen dat aan het einde van de dag/week het werk af is. Het is aan de leidinggevende om toezicht te
houden, te coachen en te stimuleren. Een valkuil voor het team is dat de werkzaamheden/taken niet
‘eerlijk’ worden verdeeld. Van het team vraagt dit om een open en flexibele instelling, werkhouding.
Van de leidinggevende om het team hierin te coachen. Ook als er in de apotheek gewerkt wordt
volgens een bepaalde structuur/rooster, is het zaak om flexibiliteit te stimuleren in het team. Daarmee
voorkom je als leidinggevende dat er teveel in hokjes wordt gedacht, zoals ‘dit is nu mijn taak, ik doe
niets anders’. De praktijk leert dat het denken in hokjes irritaties met zich meebrengt die kunnen
uitmonden in conflicten. Dit kun je voorkomen door het team erop te wijzen en erin te coachen dat het
een kwestie is van geven en nemen, en er als team samen voor te zorgen dat de klus geklaard wordt.
Met welke variant er ook wordt gewerkt in de apotheek, ze zijn allemaal toepasbaar. Het gaat ook niet
om goed of fout. Primair is van belang om te kijken: wat past bij ons als team en bij mij als
leidinggevende (welke stijl van leidinggeven heb ik). Evalueer regelmatig de werkzaamheden met het
team om na te gaan of de gekozen variant (structuur, rooster, werkwijze) aansluit bij de dagelijkse
praktijk. Durf zo nodig als leidinggevende aanpassingen te doen als de situatie daarom vraagt. Betrek
het team bij de besluitvorming (creëer draagvlak).
Om de werkzaamheden voor iedereen voldoende afwisselend en boeiend te houden, moet je als
apotheker(s) en team gaan kijken op welke manier de werkzaamheden zo kunnen worden ingevuld,
dat ze voor iedereen voldoende afwisselend en boeiend blijven (zie ook Duurzame Inzetbaarheid via
de SBA). Ga verder na waar kansen liggen in het verstrekken van informatie, advies en dergelijke,
waar vergoedingen tegenover staan. Dit vraagt om aanvullende kennis en vaardigheden van de
assistentes. Cursussen en trainingen kunnen hier de gewenste aanvulling bieden. Hoewel hier kosten
4
mee zijn gemoeid, is het zaak om het team wel up-to-date te houden wat betreft kennis en
vaardigheden. Het is niet onwaarschijnlijk dat zaken als HKZ-certificering, KAOF-registratie en
portfolio’s worden geëist om voor hogere vergoedingen in aanmerking te komen.
Op logistiek gebied is een goede voorraad belangrijk. Daarnaast kan de apotheek ervoor zorgen om
zoveel mogelijk klanten in de herhaalservice te zetten. Dit is meestal toch wel een substantieel deel
van het klantenbestand. Een ander punt is de receptverwerking. Ook hiervoor geldt dat het zaak is om
na te gaan of er mogelijkheden zijn om de receptenstroom zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het
aantal balieplaatsen, de plaats waar apparatuur staat, afspraken die er zijn gemaakt met huisartsen,
de kwaliteit van de computers en printers, het AIS; het zijn allemaal zaken die van invloed zijn op de
receptenstroom.
Een functie- en taakomschrijving kan eventueel worden aangepast. Veranderende
marktomstandigheden kunnen ertoe leiden dat werkzaamheden mee veranderen. Een functie- en
taakomschrijving is dus niet iets statisch waar rechten aan kunnen worden ontleend, maar veel meer
een dynamisch document dat afhankelijk van omstandigheden kan mee ontwikkelen. Uiteraard is het
niet zo dat te pas en te onpas omschrijvingen en werkzaamheden kunnen worden gewijzigd. Er moet
wel een (inhoudelijke) aanleiding zijn en de wijziging moet iets opleveren (verbetering, ontwikkeling,
efficiency etc.).
Wat levert het op?
Een goede afwisseling van werkzaamheden, goede logistiek en duidelijkheid over de functie- en
taakomschrijving zorgen niet alleen voor duidelijkheid en rust in de apotheek, maar kunnen ook
invloed hebben op de sfeer in de apotheek. Het maakt het werken in de apotheek net iets makkelijker
en plezieriger. Een goede logistiek is bovendien dienstbaar aan andere uitvoerende taken en kan dus
tijdwinst opleveren.
5
Communicatie en contact met cliënten
Het voeren van informatiegesprekken in een aparte ruimte, het verstrekken van informatie aan de
balie en de persoonlijke contacten met cliënten zijn aspecten die een belangrijk onderdeel van de
werkzaamheden raken, namelijk het directe contact met de cliënten. De cliënten die de apotheek
bestaansrecht geven! Door een toenemende mondigheid en kennis van de cliënten en door externe
omstandigheden zoals het preferentiebeleid, zijn er in de apotheek vaker gesprekken/discussies met
cliënten. In sommige gevallen leidt dit tot minder plezierige contacten en ervaringen. De praktijk leert
dat een vervelende ervaring soms grote impact op een medewerker heeft. Sowieso blijven de minder
plezierige ervaringen meestal langer in de herinnering hangen dan de vele plezierige contacten en
ervaringen.
De privacy van cliënten is in veel apotheken een aandachtspunt, blijkt uit
klanttevredenheidsonderzoeken. Maar ook in het MTO geven medewerkers regelmatig aan dat zij dit
een item vinden. Logisch. Het is nu eenmaal niet leuk als een medewerker met een cliënt in gesprek is
over iets persoonlijks en andere cliënten kunnen dit horen.
De mate waarin de apotheek rekening houdt met de wensen van cliënten en de mogelijkheid om
klachten en/of problemen met cliënten af te handelen gaan in feite over klantgerichtheid. Hoe
klantgericht zijn wij als apotheek? Wat verstaan wij onder klantgerichtheid? Als er klachten zijn, hoe
handelen wij deze dan af?
Wat kun je doen?
Allereerst is het van belang dat medewerkers discussies en/of aanvaringen met cliënten weten te
voorkomen. Dit kan door hun vaardigheden op het terrein van communicatie of het omgaan met
moeilijke cliënten (fysiek en verbaal geweld) te vergroten. Als een medewerker in de praktijk een
vervelende ervaring heeft gehad, is het goed om hier met hem/haar over in gesprek te gaan. Dit helpt
bij de verwerking en geeft energie om verder te gaan.
Het is van belang dat medewerkers zich altijd bewust zijn van de privacygevoeligheid van informatie,
door bijvoorbeeld niet onnodig hard te praten, te zorgen dat cliënten afstand houden en een cliënt
apart te namen. Spreek medewerkers hier indien nodig op aan. Achtergrondmuziek of een andere
afleiding kan ertoe bijdragen dat andere cliënten niet gefocust zijn op de gesprekken bij de balie.
Misschien goed om eens met elkaar te spreken over de klantgerichtheid van de apotheek en er
afspraken over te maken. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld als team en apotheker samen in
steekwoorden eerst eens te noteren welke waarden jullie belangrijk vinden, zoals integriteit,
toewijding, verantwoordelijkheid, tolerantie, openheid etc. Daarna kiezen jullie een top 5. Vanuit deze
top 5 gaat het team omschrijven wat dit in de praktijk betekent voor de cliënten (en voor de
medewerkers!). (zie ook cursusaanbod klantgerichtheid van de SBA)
Wat levert het op?
Een plezierig contact met cliënten zorgt voor tevreden klanten en plezier in het werk. Dit kan weer
zorgen voor een toenemende klantenkring, een groeiende omzet en loyale medewerkers. Belangrijke
aspecten voor het bestaansrecht van de apotheek!
6
Werkdruk
Werkdruk is een beleving. De werkdruk zal daarom in de praktijk per medewerker verschillend worden
beleefd. Waar de een werkdruk ervaart, ervaart een ander helemaal geen werkdruk. Als mensen zijn
wij verschillend. De een kan meer aan dan de ander. De een is hier goed in, de ander in wat anders.
Het gaat hierbij niet om goed of fout.
Wat kun je doen?
Maak medewerkers bewust van het feit dat het belangrijk is om te weten waar hun grenzen liggen en
hoe zij omgaan met werk(druk). Wijs ze op de mogelijkheden om een collega (tijdig) om hulp te vragen
of om te bedenken of het erg is als het werk vandaag niet afkomt, of dat het morgen ook nog kan.
Als er sprake is van hoge ervaren werkdruk in de apotheek is het zaak hier inzicht in te krijgen.
Uiteindelijk kan werkdruk leiden tot gezondheidsklachten en uitval/verzuim. Het is dus zaak om het
onderwerp serieus te nemen. Via de SBA kan er een werkdrukonderzoek in gang worden gezet, dat
inzichtelijk maakt waar mogelijke knelpunten worden ervaren.
Wat levert het op?
Als bekend is wat precies de knelpunten zijn, kan ook worden nagegaan of en zo ja wat en hoe zaken
aangepakt kunnen worden. De praktijk leert dat er goede mogelijkheden zijn om de ervaren werkdruk
te verminderen. Je moet dan wel inzicht hebben in hoe de apotheekmedewerkers erin staan.
7
Personeelsmanagement
Bij de aspecten personeelsbezetting, het adequaat invullen van vacatures, het begeleiden van nieuwe
collega’s en stagiaires gaat het in de praktijk vaak over twee punten: de bezetting is te krap en er is
geen tijd om in te werken of te begeleiden. Sinds de invoering van het preferentiebeleid is er veel
veranderd in de apotheekwereld. De grootste verandering is het verdienmodel. De marges zijn kleiner
en daardoor is minder geld beschikbaar voor personeel, de grootste kostenpost in de meeste
apotheken.
De mogelijkheden die er zijn om een opleiding te volgen en de mogelijkheden die ik krijg om mijn
vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen zijn aspecten die gaan over de persoonlijke
ontwikkeling van de medewerkers en daarmee ook de ontwikkeling van de apotheek. De opgedane
kennis en vaardigheden kunnen immers direct worden ingezet voor de apotheek. In de praktijk blijken
hier twee knelpunten te zijn: enerzijds de kosten en anderzijds de factor tijd.
Bij de begeleiding bij ziekte spelen verschillende belangen een rol. Denk hierbij aan aandacht,
belangstelling, eigen gezondheid maar ook aan herstel, kort – lang verzuim, belangen medewerker,
contact met arbo-arts etc.
Wat kun je doen?
Efficiënter (slimmer) werken en gebruik maken van middelen die de werkhoeveelheid behapbaar
maken, zijn onderwerpen die hierbij in beeld komen. Voor slimmer werken kun je op de website van
de SBA kijken. Jullie kunnen ook samen eens nagaan welke mogelijkheden er zijn in de apotheek.
Middelen die de werkhoeveelheid managen, zijn onder andere herhaalservice, goede afspraken met
(huis)artsen over de aanlevering van de recepten, dag/nachtkluisjes, baxter, central filling, of slim
voorraadbeheer.
Over het begeleiden van nieuw personeel en stagiaires kunnen het beste afspraken worden gemaakt
met een protocol als leidraad. Hoe eerder en hoe beter medewerkers zijn ingewerkt, hoe sneller
iedereen daarvan ook de vruchten plukt. Stagiaires hebben recht op een goede werkbegeleiding, zij
moeten het vak immers in de praktijk leren. Een keuze voor het aannemen van een stagiaire is in feite
ook een keuze voor het begeleiden van deze persoon. Wijs een geschikte stagebegeleider aan en
probeer deze medewerker ruimte en tijd te geven om deze begeleiding ook te kunnen waarmaken.
Wat betreft de persoonlijke ontwikkeling is het zaak om hierover individuele afspraken met de
medewerkers te maken (zie ook Duurzame Inzetbaarheid via de SBA: Bedrijfsopleidingsplan en
Persoonlijk opleidingsplan en bijlage 6 art. 38 Uitvoeringsregeling Studiekosten Cao Apotheken).
Transparantie over budget en mogelijkheden maakt het voor de medewerkers gemakkelijker om
invulling te geven aan (na)scholing. Deels zal de (na)scholing in eigen tijd plaatsvinden en deels in de
tijd van de werkgever. In de cao is hierover meer te vinden.
Wat betreft de begeleiding bij ziekte kan met goede communicatie al veel worden bereikt. Elkaar
informeren en op de hoogte houden, zeker als het om langdurig verzuim gaat, voorkomt dat er
misverstanden ontstaan. Naast de ‘wettelijke kaders’ (zie de cao) is er ook een ‘menselijke kant’. Door
rekening te houden met de medewerker (wat mag ik van mijn medewerker verwachten, wat kan ik als
werkgever doen) krijgt de begeleiding van ziekte de juiste setting.
Hoewel je als werkgever verantwoordelijk bent voor personeelsbeleid, is het goed om open te staan
voor een gesprek met (een deel van) het team over de invulling en uitvoering van het beleid. Op deze
manier kan een beleid ontstaan dat enerzijds helder en bekend is bij iedereen en aan de andere kant
ook een zo groot mogelijk draagvlak kent. Let wel, er met elkaar over spreken betekent niet dat je het
altijd 100% met elkaar eens zult zijn. Het kan zijn dat je op bepaalde punten verschilt van inzicht. Dit
hoeft echter een goede samenwerking niet in de weg te staan. Zijn het voor een medewerker
‘principiële punten’ waar hij/zij niet overheen kan of wil stappen, geef dan in goed overleg de ruimte
aan de medewerker om een andere werkgever te zoeken. De praktijk leert dat je in dit soort zaken
vaak beter transparant kan zijn en op een goede manier uit elkaar kunt gaan, dan dat de medewerker
op een gegeven moment met een minder fijn gevoel de apotheek verlaat.
Wat levert het op?
Goed personeelsbeleid kan tijdwinst opleveren. Hoe eerder en hoe beter medewerkers zijn ingewerkt,
hoe sneller de apotheek daarvan ook de vruchten plukt. Door te werken aan de persoonlijke
ontwikkeling van medewerkers, wordt indirect ook gewerkt aan de ontwikkeling van de apotheek. De
opgedane kennis en vaardigheden kunnen direct worden ingezet voor de apotheek.
8
Beleid en strategie
Met aspecten die gaan over de doelstellingen en de plannen van de apotheek (duidelijkheid,
inspraakmogelijkheid, tempo) wordt in de praktijk verschillend omgegaan. Er zijn apotheken waar het
team vanaf het begin betrokken is bij de plannen en doelstellingen, en er zijn apotheken waar het
team nauwelijks op de hoogte is van de plannen en doelstellingen die er zijn. Het spanningsveld voor
een apotheker zit in overwegingen als: moet ik ze daar wel mee vermoeien, kost tijd, vinden ze niet
leuk, doe ik liever zelf/kan ik beter zelf.
De apotheekbranche is een branche waarin dagelijks ontwikkelingen zijn. Ontwikkelingen die het werk
raken en waarvan de medewerkers op de hoogte moeten zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
overheidsbeleid, beleid zorgverzekeraars, nieuwe medicijnen, interne zaken die spelen in de apotheek
(samenwerking met andere partijen, inkrimping, uitbreiding etc.). Ook is het van belang informatie te
geven over de resultaten van de apotheek. Dit hoeft uiteraard niet tot in details, maar kan worden
gegeven in grote lijnen.
Wat kun je doen?
Wij denken dat het goed is als een team betrokken is en wordt bij de doelstellingen en plannen van
een apotheek. Voor een groot deel raakt het immers ook de werkzaamheden van het team. Het team
moet dit willen, dus bespreek dit eerlijk met elkaar en ga na of het wat is voor het team. Het heeft als
voordeel dat de medewerkers weten wat er speelt en dat ze mee kunnen denken over de invulling en
uitvoering. Hier liggen kansen om het werk boeiend en interessant voor de medewerkers te houden en
om er gezamenlijk voor te zorgen dat plannen en doelstellingen gerealiseerd worden.
Een paar tips:
Zorg er samen voor dat plannen/doelstellingen worden vertaald in concrete actiepunten (wat gaan we
doen, hoe gaan we dat doen, wie gaat het doen, wanneer gaan we beginnen en wanneer is het klaar).
Evalueer regelmatig ingezette veranderingen e.d.; geef het wel een eerlijke kans, evalueer en ga na of
er bijsturing nodig is.
Pak niet te veel zaken tegelijk op; beter drie goed gedaan, dan dat er tien zijn misgegaan.
Het is zaak om samen na te gaan hoe het team over ontwikkelingen in de branche en in de apotheek
geïnformeerd wil worden. Spreek met elkaar af of je dit doet via de mail, een nieuwsbrief, een
intranetomgeving, communicatiebord etc. Op die manier is iedereen op de hoogte, wordt iedereen
betrokken en geeft het de medewerkers de mogelijkheid eventueel proactief mee te denken.
Wat levert het op?
Als een team betrokken is bij de doelstellingen en plannen van een apotheek, zorgt dit voor meer
betrokken, gemotiveerde, en loyale werknemers. Bovendien kunnen ze proactief meedenken over de
invulling en uitvoering van plannen als ze weten wat er speelt. Enerzijds biedt dit mogelijkheden om
het werk voor de medewerkers boeiend en interessant te houden. Anderzijds kan het team extra
energie en motivatie krijgen als er samen voor gezorgd wordt dat plannen en doelstellingen ook
gerealiseerd worden.
9
Arbeidsvoorwaarden
Het salaris en het pensioen zijn geregeld via de cao. Hier heb jij of je medewerkers geen invloed op. In
de cao is vastgelegd hoe de medewerker in salaris groeit. In vergelijking met andere sectoren en in
combinatie met het opleidingsniveau is de financiële beloning marktconform. De meeste medewerkers
halen hier ook niet de meeste arbeidsvreugde uit. Deze komt uit een goede samenwerking,
waardering voor het werk van de leidinggevende en de collega’s, en uit voldoening hebben in het werk
dat ze doen. De ‘gouden tijden’ die de apotheken hebben gekend, zijn voorbij en zullen zoals het er nu
uitziet, ook niet terugkomen. Dit betekent in veel gevallen ook dat extra financiële beloningen niet
meer worden gegeven. Waardering kan zich echter ook uiten in kleine attenties, of aandacht.
In veel apotheken is het de gewoonte om al rond de jaarwisseling de vakantieplanningen rond te
hebben. Dit gaat soms goed, soms levert het ook gedoe op. Wellicht kan de apotheker het ook niet
iedereen elk jaar naar de zin maken.
De werktijden (incl. pauzes) en de mogelijkheid om werktijden aan te passen aan de privésituatie
vragen om meedenken, geven en nemen, en anderzijds is er ook gewoon de zakelijke kant, het
arbeidscontract en de openingstijden van de apotheek. In de meeste apotheken werken overwegend
parttimers en bestaat het personeelsbestand voornamelijk uit vrouwen. Afhankelijk van de levensfase
waarin iemand zit, bepaalt dit in de praktijk meestal iemands inzetbaarheid.
Wat kun je doen?
Wat betreft financiële beloning kan in de cao worden nagaan of er conform de richtlijnen wordt
betaald.
Het toekennen van vakantiedagen komt neer op ‘geven en nemen’ en eventueel bijhouden als er
gerouleerd gaat worden (wie eerst, wie in de schoolvakanties, wie als laatst). Het vraagt van iedereen
om een flexibele houding. Let er samen op dat niet iemand de dupe wordt van de planning, iemand
die misschien niet zo makkelijk voor zichzelf opkomt. Ook het kunnen aanpassen van de werktijden
aan de privésituatie vraagt om flexibiliteit. Van zowel de werkgever als de werknemer, vanwege het
nakomen van de arbeidsovereenkomst. Als er knelpunten worden ervaren, ga hier dan (tijdig) over in
gesprek met de medewerker en probeer samen naar een oplossing te zoeken.
Het is voor werknemers goed om na te denken over de toekomst. Sta dan als werkgever ook open
voor vragen of gesprekken over eventuele maatregelen ten aanzien van het pensioen. De SBA kan
hier mogelijk bij van dienst zijn. Wellicht kan er ook een keer iemand worden uitgenodigd om hierover
voorlichting te geven als dit onderwerp bij meer medewerkers speelt.
Wat levert het op?
Goede arbeidsomstandigheden, flexibiliteit wat betreft werktijden en vakantieplanning en het gevoel
gewaardeerd te worden (in financiële zin en/of in woorden) kunnen zorgen voor meer energie bij de
medewerkers, meer werkplezier en loyaliteit aan de apotheek waar men werkt. Duidelijkheid en
openheid over en flexibiliteit in het toekennen van vakantiedagen zorgen over het algemeen voor een
prettige samenwerking. En deze positieve sfeer en samenwerking heeft zijn uitwerking weer op
cliënten.
10
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards