aangifteformulier belasting op vestiging, inname van de openbare

advertisement
STAD ANTWERPEN
Financiën – Vaststelling fiscaliteit
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
AANGIFTEFORMULIER
BELASTING OP VESTIGING, INNAME VAN DE OPENBARE WEG EN/OF DRIJFKRACHT
WAT DOET U MET DIT FORMULIER?
U vult dit formulier correct in en stuurt dit naar [email protected] (of naar Financiën stad Antwerpen, Grote
Markt 1, 2000 Antwerpen).
Ik, …………………………………………………………………………………………………………………. (naam, voornaam en hoedanigheid)
verklaar deze aangifte oprecht en volledig in te vullen voor aanslagjaar …………… (vul hier het jaar in waarvoor u aangifte doet)
Datum: . . / . . / . . . .
……………………………………………………………………….
(handtekening)
Wie kan de administratie Financiën contacteren bij eventuele vragen over deze aangifte?
Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
ALGEMENE GEGEVENS
Naam onderneming: ………………………………………………………….
Ondernemingsnummer: ………………………………………………………….
Adres van de vestiging (plaats van aanslag): ………………………………………………………….
Begindatum op plaats van aanslag: . . / . . / . . . .
1. BELASTBARE GEGEVENS
A. Oppervlakte vestiging
In m²
…
Dit is de bruto-oppervlakte die rechtstreeks of onrechtstreeks gebruikt wordt of tot het gebruik is
voorbehouden op 1 januari van het aanslagjaar voor het uitoefenen van een hoofd- of bijkomende activiteit
(grondoppervlakte, verdiepingen, kelders, parkings, braakliggende gronden,…)
Alle bouwlagen moeten meegeteld worden.
Aard activiteit: ☐ horeca ☐ havengebonden opslag/overslag ☐ landbouw
☐ andere: …………………….
…
B. Oppervlakte uitstalling volgens toelating
Dit is de oppervlakte zoals bepaald in de toelating voor uw uitstalling met nummer ………. die geldt op 1
januari van het aanslagjaar.
…
C. Oppervlakte open terras volgens toelating
Dit is de oppervlakte zoals bepaald in de toelating voor uw open terras met nummer ………. die geldt op 1
januari van het aanslagjaar.
1
D. Drijfkracht, heftkracht en motoren
…
Het vermogen van alle motoren in gebruik in/voor uw onderneming in het jaar voorafgaand aan het
aanslagjaar.
Geef hieronder de details van de motoren:
Aantal
Aard van de toestellen
belastbare motoren
+ begin- en/of einddatum indien van toepassing
motoren
pk
of
kW
per motor
Motoren die het volledige jaar
voorafgaand aan het aanslagjaar
gebruikt werden
Motoren die in het jaar voorafgaand
aan het aanslagjaar niet het
volledige jaar gebruikt werden (in
dienst genomen, verwijderd of
tijdelijk gebruikt in …)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Indien nodig een apart overzicht van alle motoren bijvoegen
E. Mogelijke vermindering (aan te duiden indien van toepassing)
De belastingplichtige is:
☐ een gepensioneerd natuurlijk persoon die zelfstandige ondernemer of vrije beroeper is met een beperkte
bedrijfsactiviteit en een inkomen lager dan het wettelijk toegelaten inkomen (bewijsstukken toevoegen)
F. Mogelijke vrijstellingen (aan te duiden indien van toepassing)
De belastingplichtige is:
☐ een openbaar bestuur, openbare instelling of openbare dienst
☐ een rechtspersoon zoals bedoeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, zijnde de rechtspersonen die vallen onder de rechtspersonenbelasting (bewijsstukken
toevoegen)
De vestiging is
☐ een rendez-voushuis
☐ een horecagelegenheid
In deze gevallen zijn andere belastingen van toepassing.
G. Vestiging stopgezet? (in te vullen indien van toepassing)
Stopzetting in de loop van het aanslagjaar heeft pas effect op de belasting van volgend jaar. Het formulier moet volledig ingevuld worden.
Stopzettingsdatum: . . / . . / . . . .
☐ De vestiging werd overgebracht naar een nieuwe locatie.
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………..
☐ De vestiging werd overgenomen door een nieuwe belastingplichtige.
Naam: ………………………………………………………………………… Ondernemingsnummer: ………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
☐ Stopzetting zonder meer
2. BIJKOMENDE OPMERKINGEN VAN DE BELASTINGPLICHTIGE
3. WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS U DIT AANGIFTEFORMULIER NIET TIJDIG EN/OF NIET CORRECT TERUGSTUURT?
De aanslag wordt ambtelijk gevestigd, dit betekent het volgende:
 Bijkomende kosten, bovenop uw belasting.
 De administratie stelt de hoogte van de belasting vast op basis van gekende of veronderstelde gegevens. Indien
u dit betwist, moet u alle bewijzen leveren dat deze gegevens niet correct zijn.
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards