Pluimveesector Indonesië - Wageningen UR E

advertisement
06
Bedrijven uit de Nederlands bedrijfsleven verzilvert kansen
Nederlandse pluimveeketen
werken sinds 2013 samen in
het publiek-private consortium FoodTechIndonesia. Met bijna 250 miljoen inwoners is Indonesië het pluimveehouderij-management en (her)
gebruik van productiemiddelen als genetica,
meest bevolkingsrijke land van Zuid-Oost-Azië.
Doel: integrale oplossingen Door de sterke economische groei van
diervoerder, (afval)water en reststromen
aanzienlijke verbeteringen worden
ge­mid­deld meer dan 6% in de afgelopen jaren,
aanbieden voor het is een aanzienlijk middenklasse ontstaan die kunnen
geboekt.
Indonesische bedrijfsleven en behoefte heeft aan veilig geproduceerd voedsel,
pluimveeproducten. De consumptie Nederlandse bedrijven lopen internationaal
bijdragen aan voedsel­ waaronder
voorop als het gaat om kwaliteit, innovatie,
van pluimvee is met jaarlijks 6 kg vlees en 70
zekerheid -veiligheid. eieren per persoon in Indonesië nog relatief voedselveiligheid, dierenwelzijn en -gezondheid
Pluimveesector Indonesië
laag, in vergelijking met andere landen in de
regio (Thailand: 20 kg vlees en 160 eieren;
Maleisië: 32 kg vlees en 240 eieren).
Indonesië heeft een overwegend islamitische
bevolking (die pluimvee consumeren mag).
Pluimvee is een efficiënte en duurzame bron
van eiwitten in termen van watergebruik,
voerconversie en uitstoot van broeikasgassen.
Daarom heeft de Indonesische overheid de
ambitie uitgesproken om de komende drie
jaar de productie van pluimvee(vlees) te
verdubbelen.
Boven: kuikenstal.
Pag. 7 boven: traditionele vleeskippenhouderij in WestJava; onder: delegatie FoodTechIndonesia op bezoek bij
Indonesische pluimvee-onderneming.
Pag. 8 linksboven: discussie verbetermogelijkheden met
lokale ondernemers.
Pag. 8 boven en onder: Peter van der Laar (Van Eck
Bedrijfshygiëne) op een traditionele legkippenboerderij.
Consortium
Om aan de groeiende vraag te voldoen, zal de
productiviteit sterk moeten worden verhoogd.
Dit onder andere door introductie van
ver­beterde (kennisintensieve) productie­
systemen en het verhogen van het kennis­niveau
van (vooral middelgrote) pluimveespelers.
Vooral met actuele kennis op het gebied van
voedselveiligheid, diergezondheid, preventie,
controle en bestrijding van dierziekten,
en het creëren van toegevoegde waarde in de
pluimveesector. De Nederlandse ambassade in
Jakarta heeft de pluimveesector daarom ook
bestempeld als één van de prioritaire sectoren
in Indonesië waarin het Nederlands bedrijfs­
leven een belangrijke bijdragen kan leveren
en haar economische positie kan versterken.
Jean Rummenie, Landbouwraad te Jakarta,
was dan ook actief betrokken bij de totstand­
koming van het publiek-private consortium
FoodTechIndonesia. Voor een periode van
minimaal drie jaar zullen de betrokken
partners activiteiten uitvoeren waarin
kennisoverdracht en lokale waarde creatie
centraal staan.
Marktbehoefte(n)
Om een beter beeld te krijgen van de
behoeften in de markt heeft een delegatie
van het consortium in oktober 2013 een
bezoek gebracht aan Indonesië. Tijdens
dit bezoek zijn zowel de grote verticaal
geïntegreerde spelers waaronder CP
Indonesia en So Good Food (JAPFA)
07
Jaargang 40 | Nummer 3 | maart 2014 |
bezocht, als een aantal middelgrote
onafhankelijke en meer traditioneel
opererende partijen in West-Java, de regio
waar de pluimveesector het sterkst is
geconcentreerd.
‘Er is een enorme druk om
de productiecapaciteit te
vergroten’
Matthias Brienen van Larive is coördinator
van FoodTechIndonesia: “Uit gesprekken
met spelers in de Indonesische pluimvee­
sector blijkt dat er vooral behoefte is aan
concrete oplossingen voor verbeteringen van
bestaande bedrijfsprocessen met een korte
terugverdientijd”.
In het kader van FoodTechIndonesia wordt
nu geanalyseerd welke verbeterpunten
kunnen worden geïmplementeerd,
gegeven de financiële en organisatorische
capaciteiten van de Indonesische onder­
nemers. Met demonstratieprojecten worden
deze verbeteringen door de Nederlandse
bedrijven doorgevoerd. Die projecten dienen
tevens als voorbeeld voor andere pluim­
veebedrijven in Indonesië. Training is
essentieel om de effectiviteit te waarborgen.
De betrokkenheid van Indonesische
brancheorganisaties draagt bij aan de
verspreiding van de resultaten en promotie
van de BV Nederland.
Voedselzekerheid
De Indonesische markt is erg competitief en
wordt gedomineerd door een aantal grote
spelers die actief zijn in alle stappen van de
bedrijfskolom, zoals broederijen, productie
van diervoerders, fokken van vlees- en
legkippen, slacht en verwerking, en marketing.
De vier grootste spelers hebben samen circa
70% van de professionele pluimveemarkt in
handen. Gemiddeld groeit de pluimveesector
in Indonesië met meer dan 20% per jaar en de
verwachting is dat in 2015 de sector een omzet
van meer dan € 10 miljard zal behalen.
08
Het FoodTechIndonesia-consortium kan
actief bijdragen aan het verbeteren van de
voedselveiligheid, waaronder in slachterijen.
GEA Food Solutions (het voormalige CFS) is
toonaangevend op het gebied van machines
voor de verwerking en verpakking van pluim­
veeproducten. Jack Koolen van GEA licht toe:
“Er is een enorme druk om de productie­
capaciteit te vergroten. Van oudsher kopen
Indonesiërs kip op de markt, die ter plekke of
thuis wordt geslacht. De groeiende midden­
klasse geeft echter de voorkeur aan geslachte
en voorverpakte kip zoals wij die in Nederland
kennen. Om te voldoen aan de toenemende
vraag wordt fors geïnvesteerd in extra slacht­
capaciteit. Hier liggen voor Nederlandse
bedrijven grote kansen”.
Voedselveiligheid
Indonesië is regelmatig in het nieuws
met uitbraken van dierziekten, waaronder
vogelgriep die ook kippen treft en ook
gevaarlijk is voor mensen. Van overheidswege
wordt getracht de situatie te verbeteren.
Zo heeft de gouverneur van Jakarta
recentelijk aangekondigd dat alle bestaande
pluim­veebedrijven uit de hoofdstedelijke
regio dienen te worden verplaatst.
FoodTechIndonesia
Het FoodTech-concept is ontwikkeld
door Larive met als doel consortia van
Nederlandse agro- en foodbedrijven te
ondersteunen met markttoegang en groei
in opkomende markten in Azië, Centraalen Oost-Europa en Oost-Afrika. Consortia
bestaan uit bedrijven die elkaar verticaal
aanvullen in de waardeketen en die in
samenwerking met kennisinstellingen en
lokale ondernemers tastbare resultaten
implementeren.
Op dit moment is een drietal FoodTechprojecten operationeel in India, Kenia en
Indonesië (www.larive.com).
Nijhuis Industries (het voormalige Nijhuis
Water Solutions) is gespecialiseerd in het
ontwerpen en realiseren van afvalwater­
zuiveringen en biedt oplossingen die hieraan
direct kunnen bijdragen. Jeroen Hehuwat van
Nijhuis legt uit: “Dankzij het lokale team van
Larive in Indonesië zijn wij in contact
gekomen met een Indonesische onderneming
waar 25.000 kippen per dag worden geslacht.
Het afvalwater inclusief slachtafval stroomt op
dit moment nog direct in de nabijgelegen
rivier, met alle risico’s voor de gezondheid van
de lokale bevolking en milieu van dien.
Nijhuis biedt oplossingen die het water
kunnen zuiveren en tevens bijdragen aan een
veiligere situatie. Met ondersteuning van de
Nederlandse ambassade gaan wij een mobiele
waterzuiveringsinstallatie installeren, waarbij
de lokale ondernemer zelf de positieve
effecten kan ondervinden. Nijhuis verzorgt
tevens lokaal de training en inspectie.
Zodoende kan de ondernemer een welover­
wogen keuze maken om de installatie na de
testperiode aan te schaffen”.
Matthias Brienen,
Larive Zuid-Oost-Azië
Het FoodTech­
Indonesia-consortium
bestaat uit TopKip, Zwanenberg Food
Group, Van Aarsen Machinefabriek, Linco
Food Systems, Van Eck Bedrijfshygiëne,
Nijhuis Water Technology, Pas Reform,
GEA Food Solutions, Nutreco en Hendrix
Genetics. De bedrijven dragen bij in de
vorm van tijdinzet en investeringen. Het
Nederlandse ministerie van Buitenlandse
Zaken en de ambassade in Jakarta
ondersteunen FoodTechIndonesia
inhoudelijk en financieel via het 2g@thereprogramma (www.foodtechindonesia.com).
Meer informatie: Matthias Brienen:
[email protected].
Download