Algemene inkoopvoorwaarden

advertisement
Algemene inkoopvoorwaarden
Artikel 1 Algemeen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
In deze Algemene inkoopvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder ‘Van de Vijver’ en/of
‘opdrachtgever’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van de Vijver Bestratingen B.V.
en alle aan haar gelieerde ondernemingen als opdrachtgever. Onder ‘leverancier’ en/of opdrachtnemer
wordt verstaan eenieder die aan of in opdracht van Van de Vijver zaken en/of diensten levert of een werk tot
stand brengt als in deze voorwaarden omschreven.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle
aanbiedingen, aanvragen, opdrachten, leveranties en overeenkomsten (ook van onderaanneming) waarbij
Van de Vijver als opdrachtgever partij is en welke strekken tot levering van zaken en/of diensten of
totstandbrenging van een werk aan Van de Vijver.
In geval van onderaanneming, is de Wet ketenaansprakelijkheid (artikel 16b van de Coordinatiewet Sociale
Verzekeringen en artikel 35 van de Invorderingswet 1990) en de Wet inlenersaansprakelijkheid (artikel 16b
van de Coordinatiewet Sociale Verzekeringen en artikel 354 van de Invorderingswet 1990), van toepassing.
Onder ‘zaken’ worden hierna uitdrukkelijk ook verstaan constructeurs- en ingenieursdiensten alsmede alle
overige diensten zoals adviezen, berekeningen en rapporten, etc., tenzij in een individueel geval uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
Door de leverancier gehanteerde leveringsvoorwaarden worden niet door Van de Vijver aanvaard. Offertes
van een leverancier zijn tenminste 6 maanden geldig.
Indien bepaalde onderdelen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd
zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Opdrachten tot levering en/of dienstverlening, wijzigingen daarvan of mondelinge afspraken, worden eerst
door schriftelijke bevestiging van Van de Vijver bindend.
Artikel 2 Prijzen, plaats van levering en transport
2.1
2.2
2.3
Alle prijzen zijn vast en – tenzij anders overeengekomen – in Euro’s en gelden te allen tijde, in het geval van
levering van zaken plaats aflevering (DAP, delivered at place).
De plaats van levering is aangegeven in de opdracht. Indien zaken door of namens Van de Vijver worden
afgehaald dient de leverancier hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te
brengen.
Eventuele schade van welke aard ook die Van de Vijver lijdt in verband met het transport komt voor rekening
van leverancier.
Artikel 3 Levertijd en boete
3.1
3.2
3.3
De leverancier is verplicht de in de opdracht vermelde leverdatum voor zaken en/of diensten strikt aan te
houden. Van iedere (dreigende) vertraging dient de leverancier Van de Vijver onverwijld in kennis te stellen.
Onverlet het recht van Van de Vijver op volledige schadevergoeding verbeurt leverancier aan Van de Vijver in
geval van overschrijding van de levertijd zoals bedoeld in artikel 3.1 een direct opeisbare boete van 10% van
de overeengekomen prijs voor elke dag vertraging, met een maximum van € 2500,-.
De boete wordt door Van de Vijver bij betaling van leveranciers factuur verrekend. Ingeval van cessie kan Van
de Vijver dit recht op verrekening ook jegens derden geldend maken.
Artikel 4 Inspectie
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
In ontvangstneming noch betaling van de door leverancier geleverde zaken houdt goedkeuring in.
De geleverde zaken kunnen eerst nadat is vastgesteld dat zij aan de in opdracht en/of specificatie
omschreven eisen voldoen, aanvaard worden.
In geval van afkeur behoudt Van de Vijver zich het recht voor te zijner keuze herstel te verlangen, waarvoor
leverancier onmiddellijk zorg zal dragen of, indien naar het oordeel van Van de Vijver herstel van de gebreken
niet mogelijk is, of gelet op de daaraan te besteden tijd en kosten niet verantwoord is, de (gehele zending)
zaken voor rekening en risico van leverancier te retourneren en kosteloze vervanging te verlangen (een en
ander inclusief transportkosten), waarvoor leverancier onmiddellijk zorg zal dragen.
Als alternatief voor het in artikel 4.3 gestelde is het eveneens mogelijk, na overleg met de leverancier, herstel
voor diens rekening zelf uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren, of de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk (met onmiddelijke ingang) te ontbinden.
Het in de artikel 4.3 en 4.4 gestelde geldt onverminderd het recht van Van de Vijver op schadevergoeding.
Voor door leverancier geleden schade ten gevolge van afkeur aanvaardt Van de Vijver geen enkele
aansprakelijkheid.
De kwaliteitsfunctionaris van Van de Vijver is gerechtigd kwaliteitsaspecten bij de leverancier te verifiëren
voor zover dat door Van de Vijver gewenst wordt. De leverancier verleent op verzoek van Van de Vijver
inzage in de benodigde documenten welke betrekking hebben op de interne kwaliteitszorg.
Artikel 5 Garantie
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Behoudens nadere overeenkomst garandeert leverancier de geleverde zaken op goede materiaal- en
constructiekwaliteit en op goede werking gedurende 12 maanden na inbedrijfstelling/ingebruikname van het
product waarin verwerking heeft plaatsgevonden, dan wel gedurende 10 jaar na
inbedrijfstelling/ingebruikname, indien het een gereed product betreft.
Deze garantie houdt onder meer in dat leverancier naar keuze van Van de Vijver gehouden is op eerste
aanzegging alle fouten en gebreken kosteloos te herstellen, dan wel per omgaande voor kosteloze vervanging
van de defecte zaken zorg draagt.
Indien Van de Vijver herstelwerkzaamheden, in verband met het spoedeisende karakter ervan of als gevolg
van een met leverancier gemaakte afspraak, zelf of door een derde laat uitvoeren, neemt leverancier de
daaraan verbonden risico’s en kosten voor diens rekening.
In geval van herstel/herlevering als bedoeld in dit artikel komen alle transportkosten en/of reiskosten voor
rekening van leverancier.
Voor geleverde zaken die een gebrek bezitten dat naar de aard ervan eerst na het verstrijken van de
garantietermijn kan worden waargenomen, wordt de in dit artikel genoemde garantietermijn met een
periode van 6 maanden verlengd. De overige bepalingen van dit artikel blijven in dit geval onverkort van
kracht.
Hetgeen in dit artikel is weergegeven geldt onverminderd de overige rechten van Van de Vijver.
Artikel 6 Aansprakelijkheid leverancier
6.1
De leverancier zal Van de Vijver volledig schadeloos stellen voor alle schade (waaronder zaak-, personen-, of
bedrijfschade) die voor Van de Vijver, Van de Vijver’s ingeleende krachten, onderaannemers of voor
afnemers van Van de Vijver mocht ontstaan uit of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad van de leverancier, diens werknemers of diens hulppersonen. Hieronder is mede
6.2
6.3
begrepen de schade, die mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruik of het aan- of afvoeren van
eigendommen van de leverancier of van Van de Vijver, van de werknemers van leverancier of van andere
personen, door de leverancier bij de uitvoering van zijn werkzaamheden betrokken. Leverancier beschikt over
adequate aansprakeijkheidsverzekeringen.
Leverancier vrijwaart Van de Vijver tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste
lid bedoeld. Indien een derde uit deze hoofde een vordering tegen Van de Vijver instelt zal Van de Vijver de
leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen.
Indien Van de Vijver op grond van het onder artikel 1.3 van deze voorwaaden gestelde aansprakelijk wordt
gesteld en daardoor gehouden is niet betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen en belastingen te
betalen, heeft Van de Vijver verhaal op de leverancier voor het gehele bedrag, te vermeerderen met de
wettelijke rente, boetes, toeslagen, etc. vanaf het tijdstip van betaling door Van de Vijver.
Artikel 7 Intellectuele eigendom en geheimhouding
7.1
7.2
7.3
Leverancier garandeert dat de door hem aan Van de Vijver te leveren zaken en of diensten geen inbreuk
maken op rechten van welke aard dan ook van derden en vrijwaart Van de Vijver tegen alle aanspraken die
uit dien hoofde op Van de Vijver worden gemaakt.
Leverancier zal Van de Vijver alle kosten, schaden en interesten vergoeden die het gevolg zijn van enige
inbreuk.
Met uitzondering van informatie van algemene bekendheid is de leverancier verplicht tot absolute
geheimhouding tegenover derden ten aanzien van al hetgeen hem uit hoofde van de overeenkomst ter
kennis komt met betrekking tot Van de Vijver’s bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des woords,
hieronder begrepen gegevens betreffende relaties, voorschriften, modellen, tekeningen, schema’s,
ontwerpen en dergelijke.
Artikel 8 Ter beschikking stellen van zaken door Van de Vijver
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Zaken (zoals bijv. modellen, mallen, matrijzen, tekeningen, gereedschappen e.d.) en knowhow welke door
Van de Vijver voor de uitvoering van een opdracht aan leverancier ter beschikking worden gesteld dan wel op
zijn kosten zijn aangeschaft of vervaardigd, blijven onder alle omstandigheden eigendom van Van de Vijver.
De ter beschikking gestelde zaken worden op verzoek toegezonden.
Leverancier is verplicht deze zaken zodanig te merken dat identificatie van de zaken als zijnde eigendom van
Van de Vijver te allen tijde mogelijk is c.q. blijft.
Leverancier is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook aan of door (het gebruik) deze zaken.
Leverancier dient deze zaken op eerste verzoek van Van de Vijver, doch uiterlijk direct na de laatste levering
franco aan Van de Vijver terug te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Leverancier zal deze zaken alsmede de ter beschikking gestelde knowhow noch mogen gebruiken, noch doen
of laten gebruiken door derden anders dan ten behoeve van de onderhavige opdracht(en).
Artikel 9 Betaling
9.1
9.2
9.3
Tenzij door Van de Vijver na ontvangst van de zaken waaronder de bijbehorende documenten gereclameerd
wordt, vindt betaling plaats binnen 45 dagen na ontvangst van de factuur, mits de op de factuur betrekking
hebbende levering met goedgekeurde afleveringsbon heeft plaatsgevonden.
Ten aanzien van vooruitbetaling en deelleveringen zal vooraf tussen partijen een specifieke betalingsregeling
worden getroffen. Bij gebreke hiervan vindt betaling van het volledige bedrag plaats uiterlijk dertig dagen na
ontvangst van de laatste levering en mits aan het gestelde in artikel 9.1 is voldaan.
Bij vooruitbetaling c.q. termijnbetaling is Van de Vijver gerechtigd een bankgarantie, een pandrecht of
bezitloos pandrecht op materialen en onderdelen en daaruit vervaardigde producten aanwezig bij leverancier
te verlangen, of een soortgelijke zekerheid.
Artikel 10 Gedragscode
10.1
Opdrachtgever heeft een gedragscode geformuleerd die te vinden zijn op de website www.vandevijverbv.nl
opdrachtgever hanteert deze gedragscode waarvan de naleving is opgelegd aan alle medewerkers.
Opdrachtnemer neemt kennis van de gedragscode en conformeert zich aan de inhoud hiervan.
Opdrachtnemer staat er voor in dat de gedragscode van Van de Vijver van toepassing is op alle medewerkers
van opdrachtnemer alsmede op de door opdrachtnemer ingeschakelde arbeidskrachten, adviseurs,
opdrachtnemers en leveranciers.
Artikel 11 Uitbesteding
11.1
11.2
11.3
Zonder opdrachtgevers uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is uitbesteding en/of onderaanbesteding
door Opdrachtnemer niet toegestaan.
Opdrachtnemer is, ook in geval toestemming als voorzien in artikel 11.1 is verleend, steeds geheel
aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en voor schaden hoe ook genaamd in verband met die
uitvoering door hem, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden veroorzaakt.
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden terzake van of (in-)direct in
verband met de overeenkomst.
Artikel 12 Verplichtingen Opdrachtnemer
12.1
12.2
De door opdrachtnemer te leveren zaken, uit te voeren werkzaamheden of te verrichten diensten zullen voor
wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit:
a. in overeenstemming zijn met hetgeen in de overeenkomst is vermeld;
b. van deugdelijke kwaliteit zijn;
c. in alle opzichten gelijk zijn aan het c.q. de monster(s), model(len) of specificatie(s), die door opdrachtgever
en/of opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of verstrekt. Onder ‘specificatie’ zal
worden verstaan de technische beschrijving van de zaken c.q. het werk c.q. de door opdrachtgever
opgestelde en/of aanvaarde eisen van kwaliteitsborging, zoals opgenomen in de opdracht respectievelijk de
overeenkomst, of bij gebreke daarvan, die tussen partijen of anders algemeen gebruikelijk is;
d. in staat zijn de prestaties te leveren zoals in de opdracht respectievelijk de overeenkomst omschreven c.q.
geschikt zijn voor het doel waarvoor de zaken/het werk bestemd zijn/is.
Opdrachtnemer zal uitsluitend de door opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen opvolgen en zich
onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de principaal voor uitbreidingen of
wijzigingen van het werk of de leverantie van Opdrachtgever.
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
Op opdrachtnemer rust een waarschuwingsplicht voor fouten en/of onduidelijkheden in de door
opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, omschrijvingen en dergelijke, die worden ontdekt dan
wel redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden door opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer daarop niet
wijst, wordt hij geacht in strijd met de goede trouw te handelen en is hij voor de daaruit voortvloeiende
schadelijke gevolgen aansprakelijk.
Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de overeenkomst toepasselijke wettelijke
voorschriften, voorwaarden en bepalingen, waaronder begrepen de veiligheidsvoorschriften, welke
opdrachtgever in acht hoort te nemen en hoort na te komen jegens de Principaal. Opdrachtnemer verplicht
zich deze in acht te nemen en na te leven, voor zover betrekking hebbend op de uitvoering van zijn opdracht,
alsmede de instructies van opdrachtgever ter zake van veiligheidsvoorschriften te zullen opvolgen.
Opdrachtnemer verplicht zich jegens opdrachtgever om aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van
premies sociale verzekering, alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen
werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven.
De volgorde van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden kan door opdrachtgever worden
bepaald. In ieder geval dient de overeenkomst te worden uitgevoerd c.q. dient levering plaats te vinden naar
de eisen van opdrachtgever, onder meer de werktijden, welke in verband met de voortgang kunnen worden
gesteld, een en ander ter beoordeling van opdrachtgever.
Goedkeuring door opdrachtgever van de dienst, het geleverde en/of het werk, of een deel daarvan, als
geleverd respectievelijk uitgevoerd door een opdrachtnemer van opdrachtgever, heft de aansprakelijkheid
van opdrachtnemer terzake van zijn verplichtingen die hij jegens opdrachtgever is aangegaan, niet op. Indien
de directie als vermeld in de hoofdaannemingsovereenkomst c.q. het bestek, in zoverre deze documenten
opdrachtgever binden, een deel of het geheel van het geleverde, of van het werk geleverd of uitgevoerd,
door opdrachtnemer niet goedkeurt, dan wordt het geleverde respectievelijk het werk, ook indien
opdrachtgever eerder van goedkeuring heeft doen blijken, als niet goedgekeurd beschouwd.
Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen, welke opdrachtgever verstrekt, blijven het eigendom van
opdrachtgever en mogen door opdrachtnemer niet vermenigvuldigd, gekopieerd, aan derden ter hand
gesteld of anderszins benut worden, dan uitsluitend voor de onderhavige opdracht. Na het vervullen van de
opdracht c.q. na nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de aangegane overeenkomst zullen
bovenvermelde tekeningen, afbeeldingen en berekeningen c.q. de daarvan gemaakte fotokopieën door
opdrachtnemer op eerste aanmaning worden geretourneerd.
a. Opdrachtnemer dient het hem ter beschikking gestelde materieel goed te gebruiken en te onderhouden,
bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de schade en kosten.
b. Opdrachtgever stelt de door hem ontvangen gegevens van kabels en leidingen beschikbaar aan
opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht om voor uitvoering zich op de hoogte te stellen van de in het
werk aanwezige kabels en leidingen, en de werkzaamheden zodanig te verrichten dat geen schade is te
duchten.
c. Opdrachtnemer maakt weekrapporten op volgens een door opdrachtgever te verstrekken model. Hij biedt
wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende weekrapporten ter goedkeuring aan Opdrachtgever aan.
d. Opdrachtgever kan de principaal of diens gemachtigde mondeling of schriftelijk verzoeken diens orders en
aanwijzingen rechtstreeks aan opdrachtnemer te geven. In dat geval is opdrachtnemer in afwijking van art.
12.2 verplicht de door de principaal of diens gemachtigde gegeven orders en aanwijzingen op te volgen, mits
hij afschrift van het verzoek van opdrachtgever heeft ontvangen.
e. Opdrachtnemer is niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde ("uitgeleende")
arbeidskrachten dan na van opdrachtgever verkregen schriftelijke goedkeuring. Bij uitbesteding van werk of
inlening van arbeidskrachten, als bedoeld in dit lid, is opdrachtnemer gehouden de in het kader van de
ketenaansprakelijkheid vigerende wetgeving strikt na te komen en terzake de administratieve voorschriften
stipt na te leven.
12.10
f. Opdrachtnemer zal onverminderd de naleving van zijn verplichtingen in het kader van de Wet Arbeid
Vreemdelingen voorafgaand aan het verrichten van zijn werkzaamheden een kopie van de identiteitsbewijzen
van alle door hem in te zetten werknemers verstrekken aan opdrachtgever, alsmede in voorkomend geval
een kopie van benodigde tewerkstellingsvergunningen.
g. Indien opdrachtnemer het werk met inachtneming van artikel 11.1 - geheel of gedeeltelijk - opdraagt aan
een andere opdrachtnemer, dient hij daarvan een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Van deze
overeenkomst maken onderhavige algemene voorwaarden onverkort deel uit, opdat c.q. alsof de
opdrachtgevende opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van opdrachtgever en de
opdrachtnemende opdrachtnemer die van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor de gevolgen van het niet naleven van wet- en regelgeving bij
uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot eventuele boetes die wegens overtreding van
wet- en regelgeving aan de principaal en/of opdrachtgever worden opgelegd.
Artikel 13 Geheimhouding
13.1
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding, een en ander gedurende de periode dat een overeenkomst
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voortduurt, als ook gedurende een periode van drie jaar na het
beëindigen van een zodanige overeenkomst, tegenover derden met betrekking tot tekeningen, modellen,
constructies, schema's en/of andere bedrijfsinformatie en know how van opdrachtgever, een en ander in de
ruimste zin des woords, welke door opdrachtgever aan opdrachtnemer is/zijn verstrekt.
Artikel 14 Ketenaansprakelijkheid
14.1
14.2
Voor zover op de overeenkomst de Invorderingswet van toepassing is, gelden de navolgende bijzondere
verplichtingen voor opdrachtnemer:
a. het beschikken over en op verzoek van opdrachtgever tonen van:
1. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover de bedrijfsvereniging die verstrekt;
2. een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. aan opdrachtgever desgevraagd een staat te overhandigen, bevattende de namen van alle werknemers,
die door hem van week tot week in het werk zijn gesteld. De werknemers van opdrachtnemer moeten zich
dientengevolge ook op ieder tijdstip kunnen legitimeren;
c. aan opdrachtgever desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken;
d. al zijn verplichtingen jegens de door hem in het werk gestelde werknemers strikt na te komen;
e. telkenmale op verzoek van opdrachtgever een verklaring te tonen, inzake zijn betalingsgedrag bij de
bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies
zoals bedoeld in het kader van de Invorderingswet vastgestelde richtlijn(en). De getoonde exemplaren zijn op
de dag van opdrachtgevers verzoek maximaal drie maanden oud;
f. Opdrachtgever te vrijwaren van diens aansprakelijkheid jegens de principaal en/of derden wegens het niet
naleven door opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de wet.
a. Opdrachtgever heeft steeds het recht de door opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies
sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor opdrachtgever ingevolge de Invorderingswet hoofdelijk
aansprakelijk is aan opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening. In geval
opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, is opdrachtnemer steeds verplicht de vigerende wetgeving in het
kader van de ketenaansprakelijkheid stipt na te komen. Opdrachtgever informeert opdrachtnemer per
aangetekende brief indien zij van het recht als voorzien in dit lid gebruik wil maken, een en ander
voorafgaand aan de eerste betaling op de geblokkeerde rekening.
b. Onverminderd het in het voorgaande bepaalde is opdrachtgever na opdrachtnemer in gebreke te hebben
gesteld, een en ander per aangetekende brief waarin een redelijk te achten termijn wordt vermeld,
14.3
gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premie sociale verzekering en loonbelasting van de
onderaanneemsom in te houden en namens opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken
bedrijfsvereniging c.q. de ontvanger der directe belastingen te voldoen.
c. In gevallen als in a. en b. bedoeld, is opdrachtgever door betaling hiervan jegens opdrachtnemer gekweten,
voor zover het deze bedragen betreft.
Indien opdrachtgever na aansprakelijkstelling door de opdrachtnemer of na hem komende onderaannemers
voor niet betaalde belasting en/of premies en/of overige kosten, deze belasting en/of premies en/of overige
kosten heeft moeten voldoen, heeft opdrachtgever ten belope van het gehele bedrag dat door hem is
voldaan, verhaal op opdrachtnemer. De vordering van opdrachtgever wordt vermeerderd met de wettelijke
rente te rekenen vanaf de datum waarop opdrachtgever voor nakoming van deze verplichting van
opdrachtnemer heeft zorggedragen.
Artikel 15 Verbod van Cessie
15.1
Het is opdrachtnemer verboden zijn uit deze onderaannemingsovereenkomst jegens opdrachtgever
voortvloeiende rechten te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.
Artikel 16 Veiligheidsvoorschriften
16.1
Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van opdrachten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn erop toe te zien, dat zijn personeel dan wel de door hem ingeschakelde derden de regels en voorschriften
voortvloeiend uit de op dat moment van kracht zijnde veiligheidswetgeving nauwkeurig nakomen, een en
ander zowel waar dit aangaat het in te zetten materieel, als de te gebruiken hijsmiddelen en gereedschappen,
welke tevens alle in goede staat van onderhoud moeten verkeren.
Opdrachtnemer ziet er tevens op toe, dat de door hem in te zetten werknemers c.q. derden steeds de
beschikking hebben over deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals deze op de dag van
uitvoering in de GWW-sector dienen te worden toegepast, een en ander volgens de meest recente eisen van
de Arbeidsinspectie dan wel enig ander overheidslichaam.
Artikel 17 Ontbinding
17.1
17.2
17.3
17.4
Van de Vijver heeft, onverminderd het in de artikelen 3 en 4 bepaalde en overminderd de toepasselijke
wettelijke bepaling inzake ontbinding, het recht een opdracht geheel of gedeeltekijk te ontbinden door een
schriftelijke verklaring in geval van faillissement of suréance van betaling van de leverancier, de leverancier
zich aan wanprestatie schuldig maakt of anderszins in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen of de
leverancier zijn schulden buitengerechtelijk saneert of wordt overgenomen door een derde.
Voor schade die door Van de Vijver ten gevolge van ontbinding lijdt is leverancier verantwoordelijk.
Indien Van de Vijver tot ontbinding overeenkomstig artikel 17.1 van deze voorwaarden overgaat is de
leverancier een administratieve vergoeding van 15% van de overeengekomen koopprijs c.q. opdrachtsom
verschuldigd, of is de leverancier verplicht Van de Vijver’s werkelijke schade te vergoeden, een en nader naar
keuze van Van de Vijver.
Door ontbinding worden vorderingen van Van de Vijver onmiddellijk opeisbaar en daarmee verrekenbaar.
Artikel 18 Relatiebeding / non-concurrentie personeel
18.1
18.2
18.3
Het is opdrachtnemer tijdens de looptijd van deze overeenkomst en gedurende twaalf maanden na het einde
daarvan, niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever
rechtstreeks dan wel door middel van derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook
aan te gaan met de (hoofd)opdrachtgever van opdrachtgever voor het onderhavige project.
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
de opdrachtgever personeel in dienst te nemen dat tijdens de looptijd van deze overeenkomst in dienst is van
de opdrachtgever.
Indien opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 12.1 en/of 12.2 overtreedt, is de
opdrachtnemer aan opdrachtgever voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging
vatbare boete van € 15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro) verschuldigd vermeerderd met € 250,00 (zegge:
tweehonderdvijftig euro) voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke
mogelijkheid voor opdrachtgever de daadwerkelijk geleden schade op opdrachtnemer te verhalen.
Artikel 19 Geschillen
19.1
19.2
Op alle geschillen met leverancier, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als
zodanig worden beschouwd, is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.
Ingeval van een geschil trachten partijen dit in der minne te schikken, alvorens het aan de rechter voor te
leggen.
Download